Manpages

NAZWA

locale - opis obsługi wielu języków

SKŁADNIA

#include <locale.h>

OPIS

Locale to zestaw reguł językowych i kulturalnych. Obejmują one aspekty takie, jak język komunikatów, różne zestawy znaków, konwencje leksykograficzne itd. Program musi umieć określić swoje locale i zachowywać się odpowiednio, aby można go było przenieść do innych kultur.

Nagłówek <locale.h> deklaruje typy danych, funkcje i makra przydatne w tym przedsięwzięciu.

Funkcje deklarowane to setlocale(3), ustawiająca bieżące locale, i localeconv(3), pobierająca informacje o formatowaniu liczb.

Istnieją różne kategorie informacji regionalnych, których potrzebować może program; zadeklarowane są one jako makra. Używając ich jako pierwszego argumentu funkcji setlocale(3), możliwe jest ustawienie poniższych informacji regionalnych:
LC_ADDRESS
(rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia opisujące formaty (np. adresy pocztowe) służące do opisywania położenia i rzeczy okołogeograficznych. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów, takich jak _NL_ADDRESS_COUNTRY_NAME (nazwa kraju w danym języku) i _NL_ADDRESS_LANG_NAME (nazwa języka w danym języku), które zwracają przykładowo łańcuchy "Deutschland" i "Deutsch" (dla niemieckich locale). Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.)

LC_COLLATE

Kategoria obejmuje zasady zestawiania używane do sortowania i wyrażeń regularnych, w tym klasy ekwiwalentów znaków i zestawiania elementów wieloznakowych. Ta kategoria locale zmienia zachowanie funkcji strcoll(3) i strxfrm(3), porównujących łańcuchy znaków w alfabecie lokalnym. Na przykład niemieckie scharfes S sortowane jest jako "ss".

LC_CTYPE

Kategoria określa interpretację sekwencji bajtów jako znaków (np. znaki jednobajtowe albo wielobajtowe), klasyfikację znaków (np. alfabetyczna lub numeryczna) i zachowanie klas znaków. W systemach glibc ta kategoria określa również reguły transliteracji znaków do iconv(1) i iconv(3). Zmienia zachowanie operacji na znakach i funkcji klasyfikacyjnych, takich jak isupper(3) i toupper(3), oraz znakowych funkcji wielobajtowych, takich jak mblen(3) i wctomb(3).

LC_IDENTIFICATION (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia powiązane z metadanymi locale. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów takich jak _NL_IDENTIFICATION_TITLE (tytuł tego dokumentu locale) i _NL_IDENTIFICATION_TERRITORY (terytorium geograficzne do którego odnosi się ten dokument locale), które mogą zwrócić łańcuchy takie jak "English locale for the USA" i "USA". Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.

LC_MONETARY

Kategoria określa formatowanie używane do wartości numerycznych związanych z pieniędzmi. Zmienia informację zwracaną przez localeconv(3), która opisuje sposób, w jaki zwykle drukowane są liczby, ze szczegółami takimi jak kropka dziesiętna kontra przecinek dziesiętny. Informacja ta jest używana wewnętrznie przez funkcję strfmon(3).

LC_MESSAGES

Kategoria wpływa na język, w którym wyświetlane są komunikaty, oraz to, jak wygląda odpowiedź twierdząca i przecząca. Biblioteka GNU C zawiera funkcje gettext(3), ngettext(3) oraz rpmatch(3), ułatwiające użycie tych informacji. Funkcje GNU z rodziny gettext biorą pod uwagę również zmienną środowiska LANGUAGE (zawierającą rozdzieloną dwukropkami listę ustawień językowych), jeśli bieżące ustawienia językowe są poprawne i różne od "C". Ta kategoria wpływa również na zachowanie catopen(3).

LC_MEASUREMENT (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia związane z systemem miar w locale (np. metryczny albo jednostki używane w USA). Aplikacje mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowego elementu _NL_MEASUREMENT_MEASUREMENT, który zwraca wskaźnik do znaku który ma wartość 1 (system metryczny) lub 2 (system imperialny).

LC_NAME (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia opisujące formy grzecznościowe. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów takich jak _NL_NAME_NAME_MR (forma grzecznościowa dla panów) i _NL_NAME_NAME_MS (forma grzecznościowa dla pań), które zwracają łańcuchy takie jak "Herr" i "Frau" (dla niemieckich ustawień regionalnych). Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.

LC_NUMERIC

Kategoria określa reguły formatowania używane dla wartości numerycznych niezwiązanych z pieniędzmi - np. separator tysięcy i separator dziesiętny (kropka w większości krajów anglojęzycznych lub przecinek w wielu innych). Wpływa na takie funkcje, jak printf(3), scanf(3) i strtod(3). Tę informację można również odczytać za pomocą localeconv(3).

LC_PAPER (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia związane z wymiarami standardowego rozmiaru papieru (np. letter albo A4). Aplikacje wymagające wymiarów mogą je pozyskać korzystając z nl_langinfo(3), aby otrzymać niestandardowe elementy _NL_PAPER_WIDTH i _NL_PAPER_HEIGHT, które zwrócą wartości int określające wymiary w milimetrach.

LC_TELEPHONE (rozszerzenie GNU, od glibc 2.2)

Zmienia ustawienia opisujące formaty używane w telefonii. Aplikacji potrzebujące tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) aby pobrać niestandardowe elementy takie jak _NL_TELEPHONE_INT_PREFIX (międzynarodowy prefiks używany do wybrania numerów w tym locale), który zwróci przykładowo "49" (dla Niemiec). Inne elementy są wypisane w <langinfo.h>.

LC_TIME

Kategoria określa formatowanie wartości daty i czasu. Przykładowo większość Europy używa zegara 24-godzinnego, a w USA korzysta się z zegara 12-godzinnego. Ustawienie w tej kategorii wpływa na zachowanie funkcji takich jak strftime(3) i strptime(3).

LC_ALL

Wszystko powyższe.

If the second argument to setlocale(3) is an empty string, "", for the default locale, it is determined using the following steps:

1.

Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LC_ALL, używana jest wartość LC_ALL

2.

Jeśli istnieje i jest niepusta zmienna środowiskowa o tej samej nazwie co jedna z kategorii powyżej, dla tej kategorii używana jest jej wartość.

3.

Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LANG, używana jest wartość LANG

Wartości dotyczące lokalnego formatowania dostępne są w strukturze lconv, zwracanej przez funkcję localeconv(3). lconv ma następującą deklarację:

struct lconv {

  /* Informacja numeryczna (niewalutowa) */

  char *decimal_point;   /* Radix character */
  char *thousands_sep;   /* Separator for digit groups to left
                of radix character */
  char *grouping;   /* Each element is the number of digits in
              a group; elements with higher indices
              are further left. An element with value
              CHAR_MAX means that no further grouping
              is done. An element with value 0 means
              that the previous element is used for
              all groups further left. */

  /* Pozostałe pola zawierają informacje o walucie */


  char *int_curr_symbol;  /* First three chars are a currency
                symbol from ISO 4217. Fourth char
                is the separator. Fifth char
                is '\0'. */
  char *currency_symbol;  /* Local currency symbol */
  char *mon_decimal_point; /* Radix character */
  char *mon_thousands_sep; /* Like thousands_sep above */
  char *mon_grouping;   /* Like grouping above */
  char *positive_sign;   /* Sign for positive values */
  char *negative_sign;   /* Sign for negative values */
  char int_frac_digits;  /* International fractional digits */
  char frac_digits;    /* Local fractional digits */
  char p_cs_precedes;   /* 1 if currency_symbol precedes a
                positive value, 0 if succeeds */
  char p_sep_by_space;  /* 1 if a space separates
                currency_symbol from a positive
                value */
  char n_cs_precedes;   /* 1 if currency_symbol precedes a
                negative value, 0 if succeeds */
  char n_sep_by_space;  /* 1 if a space separates
                currency_symbol from a negative
                value */
  /* Positive and negative sign positions:
    0 Parentheses surround the quantity and currency_symbol.
    1 The sign string precedes the quantity and currency_symbol.
    2 The sign string succeeds the quantity and currency_symbol.
    3 The sign string immediately precedes the currency_symbol.
    4 The sign string immediately succeeds the currency_symbol. */
  char p_sign_posn;
  char n_sign_posn;
};

Rozszerzenia POSIX.1-2008 do API locale
POSIX.1-2008 standaryzuje wiele rozszerzeń API locale w oparciu o implementację, która pojawiła się jako pierwsza w wersji 2.3 biblioteki GNU C. Rozszerzenia opracowano aby rozwiązać problemy z tradycyjnym API locale, które nie radziło sobie dobrze z aplikacjami wielowątkowymi i z programami które korzystają z wielu ustawień regionalnych.

Rozszerzenia zajmują się formą nowych funkcji do tworzenia i działania na obiektach locale (newlocale(3), freelocale(3), duplocale(3) i uselocale(3)) oraz różnymi nowymi funkcjami bibliotycznymi z przyrostkiem "_l" (np. toupper_l(3)), które rozszerzają tradycyjne, zależne od ustawień regionalnych API (np. toupper(3)) pozwalając na określenie obiektu locale który ma zostać zastosowany przy wykonywaniu funkcji.

ŚRODOWISKO

Następujące zmienne środowiskowe są używane przez newlocale(3) i setlocale(3) wpływając na wszystkie nieuprzywilejowane zlokalizowane programy:
LOCPATH

Lista ścieżek oddzielonych dwukropkami ":", które służą do odnalezienia danych locale. Jeżeli zmienna jest ustawiona, to używane są tylko skompilowane indywidualnie pliki z danymi z LOCPATH oraz z domyślnej ścieżki danych locale, natomiast dostępne archiwa lokalne nie są wykorzystywane (zob. localedef(1)). Indywidualnie kompilowane pliki z danymi locale są wyszukiwane w podkatalogach zależnych od bieżących ustawień regionalnych. Przykładowo jeśli dla kategorii wykorzystuje się en_GB.UTF-8, to przeszukiwane są następujące podkatalogi (w podanej kolejności): en_GB.UTF-8, en_GB.utf8, en_GB, en.UTF-8, en.utf8 i en.

PLIKI

/usr/lib/locale/locale-archive

Zwykle domyślne położenie archiwum locale.

/usr/lib/locale

Zwykle domyślna ścieżka dla skompilowanych indywidualnie plików locale.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

iconv(1), locale(1), localedef(1), catopen(3), gettext(3), iconv(3), localeconv(3), mbstowcs(3), newlocale(3), ngettext(3), nl_langinfo(3), rpmatch(3), setlocale(3), strcoll(3), strfmon(3), strftime(3), strxfrm(3), uselocale(3), wcstombs(3), locale(5), charsets(7), unicode(7), utf-8(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.