Manpages

NAZWA

locale - opis pliku definicji locale

OPIS

Plik definicji locale zawiera wszelkie informacje potrzebne poleceniu localedef(1) do przekształcenia tych informacji w binarną bazę danych locale.

Pliki definicji składają się z sekcji opisujących szczegółowo poszczególne kategorie locale. Więcej informacji o tych kategoriach znajduje się w podręczniku locale(7).

Składnia
Na początku pliku definicji locale znajduje się od nagłówek, który może zawierać następujące słowa kluczowe:
escape_char

po którym następuje pewien znak. Znak ten powinien być używany w pozostałej części pliku jako znak cytujący, zaznaczając znaki które należy interpretować w szczególny sposób. Domyślnie jest to odwrotny ukośnik ( \ ).

comment_char

po którym następuje pewien znak. Znak ten będzie używany w pozostałej części pliku jako znak komentarza. Domyślnie jest to krzyżyk (#).

The locale definition has one part for each locale category. Each part can be copied from another existing locale or can be defined from scratch. If the category should be copied, the only valid keyword in the definition is copy followed by the name of the locale in double quotes which should be copied. The exceptions for this rule are LC_COLLATE and LC_CTYPE where a copy statement can be followed by locale-specific rules and selected overrides.

When defining a locale or a category from scratch, an existing system- provided locale definition file should be used as a reference to follow common glibc conventions.

Sekcje kategorii locale
Poniższe sekcje kategorii są zdefiniowane przez POSIX:

*

LC_CTYPE

*

LC_COLLATE

*

LC_MESSAGES

*

LC_MONETARY

*

LC_NUMERIC

*

LC_TIME

Dodatkowo, od wersji 2.2 biblioteka GNU C obsługuje następujące kategorie niestandardowe:

*

LC_ADDRESS

*

LC_IDENTIFICATION

*

LC_MEASUREMENT

*

LC_NAME

*

LC_PAPER

*

LC_TELEPHONE

Więcej informacji o każdej kategorii można przeczytać w podręczniku systemowym locale(7).

LC_ADDRESS
Definicja zaczyna się od napisu LC_ADDRESS w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
postal_fmt

po której następuje łańcuch zawierający opis pola definiującego format używany do adresu pocztowego w locale. Rozpoznawane są następujące opisy pól:

%n

Person’s name, possibly constructed with the LC_NAME name_fmt keyword (since glibc 2.24).

%a

Opieka osoby lub organizacji.

%f

Nazwa firmy.

%d

Nazwa departamentu.

%b

Nazwa budynku.

%s

Nazwa ulicy lub (w np. w Japonii) kwartału.

%h

Numer lub oznaczenie budynku.

%N

Wprowadza koniec wiersza, jeśli poprzednia wartość opisu nie była łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.

%t

Wprowadza spację, jeśli poprzednia wartość opisu nie była łańuchem pustym; w przeciwnym razie ignorowane.

%r

Numer pokoju, oznaczenie drzwi.

%e

Numer piętra.

%C

Country designation, from the country_post keyword.

%l

Local township within town or city (since glibc 2.24).

%z

Kod pocztowy.

%T

Wieś, miasto.

%S

Stan, prowincja lub prefektura (lub województwo).

%c

Kraj, według rekordu danych.

Każdy opis pola może mieć "R" po "%", aby wskazać, że informacja jest wzięta z łańcucha w wersji łacińskiej wpisu

country_name

followed by the country name in the language of the current document (e.g., "Deutschland" for the de_DE locale).

country_post

po którym następuje skrócona nazwa kraju (zob. CERT_MAILCODES).

country_ab2

po którym następuje dwuliterowy skrót kraju (ISO 3166).

country_ab3

po którym następuje trzyliterowy skrót kraju (ISO 3166).

country_num

followed by the numeric country code (ISO 3166).

country_car

followed by the international licence plate country code.

country_isbn

po którym następuje kod ISBN (dla książek).

lang_name

po którym następuje nazwa języka w języku bieżącego dokumentu.

lang_ab

po którym następuje dwuliterowy skrót języka (ISO 639).

lang_term

po którym następuje trzyliterowy skrót języka (ISO 639-2/T).

lang_lib

po którym następuje trzyliterowy skrót języka do użycia bibliotecznego (ISO 639-2/B). Aplikacje powinny zwykle preferować lang_term zamiast lang_lib.

Definicję LC_ADDRESS kończy napis END LC_ADDRESS.

LC_CTYPE
Definicja zaczyna się od napisu LC_CTYPE w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

upper

po którym następuje lista wielkich liter. Litery od A do Z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

lower

po którym następuje lista małych liter. Litery od a do z są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

alpha

po którym następuje lista liter. Wszystkie znaki określone jako upper lub lower są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

digit

po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry. Dozwolone są tylko cyfry od 0 do 9. Są one dołączane domyślnie do tej klasy.

space

po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako białe znaki. Znaki które określone są jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, graph lub xdigit są niedozwolone. Znaki <spacja>, <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powrót-karetki>, <tabulacja> i <tabulacja-pionowa> są dołączane domyślnie.

cntrl

po którym następuje lista znaków sterujących. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, punct, graph, print lub xdigit, są niedozwolone.

punct

po którym następuje lista znaków interpunkcyjnych. Znaki, które określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl, xdigit oraz znak <spacja> są niedozwolone.

graph

po którym następuje lista znaków widocznych, z wyłączeniem znaku <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit oraz punct są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

print

po którym następuje lista znaków widocznych, łącznie ze znakiem <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit, xdigit, punct oraz znak <spacja> są dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

xdigit

po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry szesnastkowe. Muszą być podane cyfry dziesiętne, po których następuje jeden lub więcej zestawów sześciu znaków, w porządku rosnącym. Domyślnie zawarte są następujące znaki: 0 do 9, a do f, A do F.

blank

po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako puste. Znaki <spacja> i <tabulacja> są dołączane automatycznie.

charclass

po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw klas znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.

toupper

followed by a list of mappings from lowercase to uppercase letters. Each mapping is a pair of a lowercase and an uppercase letter separated with a , and enclosed in parentheses.

tolower

po którym następuje lista odwzorowań liter wielkich na małe. Jeśli nie występuje słowo kluczowe tolower, to stosowane jest odwzorowanie odwrotne do listy toupper.

map totitle

po którym następuję lista par powiązań znaków i liter do użycia w tytułach (nagłówkach).

class

po którym następuję charakterystyczna dla locale definicja klas znaków, poczynając od nazwy klasy, po której znajdują się znaki należące do klasy.

charconv

po którym następuje lista charakterystycznych dla locale nazw powiązań znaków, które są następnie do zdefiniowana w locale.

outdigit

po którym następuje lista alternatywnych cyfr dla locale.

map to_inpunct

po którym następuje lista par powiązań alternatywnych cyfr i separatorów dla wejściowych cyfr locale.

map to_outpunct

po którym następuje lista par powiązań alternatywnych separatorów dla wyjścia locale

translit_start

oznacza początek sekcji zasad transliteracji. Sekcja może zawierać słowo kluczowe include, po którym następują charakterystyczne dla locale zasady i przesłonięcia. Każda reguła podana w pliku locale przesłoni dowolną regułę skopiowaną lub dołączone z innych plików. W przypadku zduplikowanych definicji reguł w pliku locale używana jest tylko pierwsza z nich.

Regułą transliteracji składa się ze znaku podlegającego transliteracji po którym następuje lista wyników transliteracji oddzielona średnikami. Używany jest pierwszy wynik który może być zaprezentowany, jeśli żaden z nich nie może być użyty, używany jest w zamian default_missing.

include

w sekcji reguł transliteracji obejmuje plik reguł transliteracji (i opcjonalnie pliku repertoiremap).

default_missing

w regułach transliteracji sekcja definiuje domyślny znak używany do transliteracji, gdy żaden ze znaków docelowych nie może być przedstawiony w docelowym zestawie znaków.

translit_end

Oznacza koniec reguł transliteracji.

Definicję LC_CTYPE kończy napis END LC_CTYPE.

LC_COLLATE
Note that glibc does not support all POSIX-defined options, only the options described below are supported (as of glibc 2.23).

Definicja zaczyna się od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
coll_weight_max

followed by the number representing used collation levels. This keyword is recognized but ignored by glibc.

collating-element

po którym następuje definicja symbolu sortowania elementów, reprezentującego wieloznakowy element sortujący.

collating-symbol

po którym następuje definicja symbolu sortowania, który można użyć do sortowania kolejności zdań.

define

followed by string to be evaluated in an ifdef string / else / endif construct.

reorder-after

followed by a redefinition of a collation rule.

reorder-end

marks the end of the redefinition of a collation rule.

reorder-sections-after

followed by a script name to reorder listed scripts after.

reorder-sections-end

marks the end of the reordering of sections.

script

followed by a declaration of a script.

symbol-equivalence

followed by a collating-symbol to be equivalent to another defined collating-symbol.

The collation rule definition starts with a line:
order_start

followed by a list of keywords chosen from forward, backward, or position. The order definition consists of lines that describe the collation order and is terminated with the keyword order_end.

Definicję LC_COLLATE kończy napis END LC_COLLATE.

LC_IDENTIFICATION
Definicja zaczyna się od napisu LC_IDENTIFICATION w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

title

po którym następuje tytuł dokumentu locale (np. "Maori language locale for New Zealand").

source

po którym następuje nazwa organizacji zarządzającej tym dokumentem.

address

po którym następuje adres organizacji zarządzającej tym dokumentem.

contact

po którym następuje imię i nazwisko osoby kontaktowwej z organizacji zarządzającej tym dokumentem.

email

po którym następuje adres poczty elektronicznej osoby z organizacji zarządzającej tym dokumentem.

tel

po którym następuje numer telefonu (w formacie międzynarodowym) organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.

fax

po którym następuje numer faksu (w formacie międzynarodowym) organizacji zarządzającym tym dokumentem. Od glibc 2.24 to słowo kluczowe jest przestarzałe, na korzyść innych metod kontaktu.

language

po którym następuje nazwa języka do którego odnosi się ten dokument.

territory

po którym następuje nazwa kraju/regionu geograficznego do którego odnosi się ten dokument.

audience

po którym następuje opis odbiorców do których ten dokument jest skierowany.

application

po którym następują opisy specjalnych zadań, do których ten dokument jest przeznaczony

abbreviation

followed by the short name for provider of the source of this document.

revision

po którym następuje numer wersji tego dokumentu.

date

po którym następuje data ostatniej modyfikacji tego dokumentu.

Dodatkowo, dla każdej z kategorii zdefiniowanej przez dokument powinien występować wiersz ze słowem kluczowym category, po którym następuje:

*

łańcuch identyfikujący tę definicję kategorii locale,

*

średnik i

*

jeden z identyfikatorów LC_*.

Definicję LC_IDENTIFICATION kończy napis END LC_IDENTIFICATION.

LC_MESSAGES
Definicja zaczyna się od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
yesexpr

po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na tak.

noexpr

po którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe odpowiedzi na nie.

yesstr

po którym następuje łańcuch odnoszący się do "tak".

nostr

po którym następuje łańcuch odnoszący się do "nie".

Definicję LC_MESSAGES kończy napis END LC_MESSAGES.

LC_MEASUREMENT
Definicja zaczyna się od napisu LC_MEASUREMENT w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
measurement

po którym następuje liczba identyfikująca standard używany do pomiarów. Rozpoznawane są następujące wartości:

1

Metryczny.

2

Miary USA.

Definicję LC_MEASUREMENT kończy napis END LC_MEASUREMENT.

LC_MONETARY
Definicja zaczyna się od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
int_curr_symbol

po którym następuje międzynarodowy symbol waluty. Musi to być czteroznakowy łańcuch zawierający międzynarodowy symbol waluty zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po których następuje separator.

currency_symbol

po którym następuje symbol waluty lokalnej.

mon_decimal_point

po którym następuje łańcuch służący do oddzielania części całkowitej od ułamkowej w zapisie dziesiętnym wielkości pieniężnych.

mon_thousands_sep

po którym następuje łańcuch służący jako separator trzycyfrowych grup przy formatowaniu wielkości pieniężnych.

mon_grouping

po którym następuje sekwencja liczb całkowitych oddzielonych od siebie średnikami opisująca formatowanie wielkości monetarnych. Więcej informacji znajduje się w opisie grouping poniżej.

positive_sign

po którym następuje łańcuch służący jako znak dodatni dla wielkości pieniężnych.

negative_sign

po którym następuje łańcuch służący jako znak ujemny dla wielkości pieniężnych.

int_frac_digits

po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z int_curr_symbol.

frac_digits

po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny wystąpić przy formatowaniu z currency_symbol.

p_cs_precedes

po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie currency_symbol w nieujemnych, formatowanych wielkościach liczbowych:

0

jeśli symbol następuje po wartości

1

jeśli symbol poprzedza wartość.

p_sep_by_space

po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla nieujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są następujące wartości:

0

Między symbolem waluty a wartością nie ma spacji.

1

Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela symbol waluty od wartości.

2

Jeśli symbol waluty i łańcuch znaku są połączone, spacje oddziela je od wartości, w przeciwnym razie spacja oddziela łańcuch znaku od wartości.

n_cs_precedes

po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie currency_symbol w ujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_cs_precedes.

n_sep_by_space

po którym następuje liczba całkowita wskazująca oddzielenie currency_symbol, łańcuch znaku i wartość dla ujemnych, formatowanych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są takie same wartości co przy p_sep_by_space.

p_sign_posn

po którym następuje liczba całkowita wskazująca gdzie positive_sign powinien być umieszczany dla nieujemnej wartości monetarnej:

0

Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w nawiasy.

1

Łańcuch określający znak poprzedza wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol.

2

Łańcuch określający znak następuje po wielkości i currency_symbol lub int_curr_symbol.

3

Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub int_curr_symbol.

4

Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub int_curr_symbol.

n_sign_posn

po którym następuje liczba całkowita wskazujące położenie negative_sign w ujemnych wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.

int_p_cs_precedes

followed by an integer that indicates the placement of int_curr_symbol for a nonnegative internationally formatted monetary quantity. The same values are recognized as for p_cs_precedes.

int_n_cs_precedes

followed by an integer that indicates the placement of int_curr_symbol for a negative internationally formatted monetary quantity. The same values are recognized as for p_cs_precedes.

int_p_sep_by_space

followed by an integer that indicates the separation of int_curr_symbol, the sign string, and the value for a nonnegative internationally formatted monetary quantity. The same values are recognized as for p_sep_by_space.

int_n_sep_by_space

followed by an integer that indicates the separation of int_curr_symbol, the sign string, and the value for a negative internationally formatted monetary quantity. The same values are recognized as for p_sep_by_space.

int_p_sign_posn

po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie positive_sign w nieujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.

int_n_sign_posn

po którym następuje liczba całkowita wskazująca położenie negative_sign w ujemnych, formatowanych międzynarodowo wielkościach monetarnych. Rozpoznawane są te same wartości co przy p_sign_posn.

Definicję LC_MONETARY kończy napis END LC_MONETARY.

LC_NAME
Definicja zaczyna się od napisu LC_NAME w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są różne słowa kluczowe, lecz jedynie name_fmt jest obowiązkowy. Inne słowa kluczowe są potrzebne jedynie wtedy, gdy odpowiednie pozdrowienia są używane na co dzień w danym locale. Oto dozwolone słowa kluczowe:
name_fmt

po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól definiujące format używany dla nazw w tym locale. Rozpoznawane są następujące opisy pól:

%f

Nazwisko (nazwiska).

%F

Nazwiska wielkimi literami.

%g

Pierwsze imię.

%G

Inicjał imienia.

%l

Imię zapisane literami alfabetu łacińskiego.

%o

Inne krótsze imię.

%m

Kolejne imię (imiona).

%M

Inicjały kolejnych imion.

%p

Profesja.

%s

Forma grzecznościowa, taka jak "Doctor".

%S

Skrócona forma grzecznościowa, taka jak "Mr." lub "Dr."

%d

Forma grzecznościowa, używająca konwencji zestawów FDCC.

%t

Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.

name_gen

po którym następuje ogólna forma grzecznościowa bez względu na płeć.

name_mr

po którym następuje forma grzecznościowa dla mężczyzn.

name_mrs

po którym następuje forma grzecznościowa dla zamężnych kobiet.

name_miss

po którym następuje forma grzecznościowa dla niezamężnych kobiet.

name_ms

po którym następuje forma grzecznościowa dla wszystkich kobiet.

Definicję LC_NAME kończy napis END LC_NAME.

LC_NUMERIC
Definicja zaczyna się od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
decimal_point

po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych do oddzielania części całkowitej i ułamkowej liczb dziesiętnych.

thousands_sep

po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.

grouping

followed by a sequence of integers separated by semicolons that describe the formatting of numeric quantities.

Każda liczba całkowita określa liczbę cyfr w grupie. Pierwsza liczba całkowita definiuje rozmiar grupy będącej po lewej stronie znaku oddzielającego część całkowitą od ułamkowej. Kolejne liczby całkowite definiują kolejne grupy na lewo od poprzedniej grupy. Jeśli ostatnią liczbą całkowitą nie jest -1, to rozmiar poprzedniej grupy (jeśli występuje) powtarza się dla pozostałych cyfr. Jeśli ostatnią liczbą całkowitą jest -1, następne grupowania nie są przeprowadzane.

Definicję LC_NUMERIC kończy napis END LC_NUMERIC.

LC_PAPER
Definicja zaczyna się od napisu LC_PAPER w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

height

po którym następuje wysokość, w milimetrach, standardowego formatu papieru.

width

po którym następuje szerokość, w milimetrach, standardowego formatu papieru.

Definicję LC_PAPER kończy napis END LC_PAPER.

LC_TELEPHONE
Definicja zaczyna się od napisu LC_TELEPHONE w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:
tel_int_fmt

po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące format używany do wybierania numerów międzynarodowych. Rozpoznawane są następujące opisy pól:

%a

Kod obszaru bez prefiksu krajowego (prefiks ten to często "00").

%A

Kod obszaru razem z krajowym prefiksem.

%l

Numer lokalny (z kodem obszaru).

%e

Rozszerzenie (do numeru lokalnego).

%c

Kod kraju.

%C

Alternatywny kod serwisowy operatora używany do dzwonienia za granicę.

%t

Jeśli poprzedzający opis pola tworzy łańcuch pusty, jest to łańcuch pusty, w przeciwnym razie znak spacji.

tel_dom_fmt

po którym następuje łańcuch zawierający opisy pól identyfikujące format używany do wybierania numerów miejscowych. Rozpoznawane opisy pól są takie same jak przy tel_int_fmt.

int_select

po którym następuje prefiks używany przy wybieraniu międzynarodowych numerów telefonów.

int_prefix

po którym następuje prefiks używany przy telefonowaniu z innych krajów.

Definicję LC_TELEPHONE kończy napis END LC_TELEPHONE.

LC_TIME
Definicja zaczyna się od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.

Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

abday

po którym następuje lista skróconych nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week (domyślnie niedziela). Zob. UWAGI.

day

po którym następuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, jak podano w week (domyślnie niedziela). Zob. UWAGI.

abmon

po którym następuje lista skrótów nazw miesięcy.

mon

po którym następuje lista nazw miesięcy.

d_t_fmt

po którym następuje odpowiedni format daty i czasu (składnia jest opisana w strftime(3)).

d_fmt

po którym następuje odpowiedni format daty odpowiedni (składnia jest opisana w strftime(3)).

t_fmt

po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana w strftime(3)).

am_pm

po którym następuje odpowiednia reprezentacja łańcuchów am (przed południem) i pm (po południu). Pole to powinno pozostać puste w przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.

t_fmt_ampm

po którym następuje odpowiedni format czasu (składnia jest opisana w strftime(3)) przy zegarze 12h. Pole to powinno pozostać puste w przypadku locale nie korzystających z konwencji AM/PM.

era

po którym następują łańcuchy oddzielone średnikiem definiujące jak są liczone i wyświetlane lata dla każdej ery w locale. Każdy łańcuch ma następujący format:

kierunek:przesunięcie:data_początkowa:data_końcowa:nazwa_ery:format_ery

Po są zdefiniowane następująco:
kierunek

Either + or -. + means the years closer to start_date have lower numbers than years closer to end_date. - means the opposite.

przesunięcie

Numer roku najbliższy dacie_początkowej w erze, odpowiadający opisowi %Ey (zob. strptime(3)).

data_początkowa

Początek ery w formacie rrrr/mm/dd. Lata przed AD 1 są reprezentowane jako liczby ujemne.

data_końcowa

Koniec ery e formacie rrrr/mm/dd lub jedna z dwóch wartości specjalnych: -* lub +*. -* oznacza, że data końcowa jest początkiem czasu. +* oznacza, że data końcowa jest końcem czasu.

nazwa_ery

Nazwa ery odpowiadająca opisowi %EC (zob. strptime(3)).

format_ery

Format roku w erze odpowiadający opisowi %EY (zob. strptime(3)).

era_d_fmt

po którym następuje format daty w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %Ex (zob. strptime(3)).

era_t_fmt

po którym następuje format czasu w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %EX (zob. strptime(3)).

era_d_t_fmt

po którym następuje format daty i czasu w alternatywnej notacji ery, odpowiadający opisowi %Ec (zob. strptime(3)).

alt_digits

po którym następują alternatywne cyfry używane do daty i czasu w locale.

week

followed by a list of three values separated by semicolons: The number of days in a week (by default 7), a date of beginning of the week (by default corresponds to Sunday), and the minimal length of the first week in year (by default 4). Regarding the start of the week, 19971130 shall be used for Sunday and 19971201 shall be used for Monday. See NOTES.

first_weekday (od glibc 2.2)

followed by the number of the day from the day list to be shown as the first day of the week in calendar applications. The default value of 1 corresponds to either Sunday or Monday depending on the value of the second week list item. See NOTES.

first_workday (od glibc 2.2)

followed by the number of the first working day from the day list. The default value is 2. See NOTES.

cal_direction

followed by a number value that indicates the direction for the display of calendar dates, as follows:

1

Od lewej do prawej, z góry.

2

Od góry do dołu, z lewej.

3

Z prawej do lewej, z góry.

date_fmt

po którym następuje format daty odpowiedni dla date(1) (składnia opisana w strftime(3)).

Definicję LC_TIME kończy napis END LC_TIME.

PLIKI

/usr/lib/locale/locale-archive

Domyślne (zwykle) położenie archiwum locale.

/usr/share/i18n/locales

Domyślna (zwykle) ścieżka plików definicji locale.

ZGODNE Z

POSIX.2.

UWAGI

Wspólne pomysły społeczności biblioteki GNU C odnośnie abday, day, week, first_weekday i first_workday ze strony https://sourceware.org/glibc/wiki/Locales przedstawiają się następująco.

*

Wartość drugiego wpisu listy week określa początek list abday i day.

*

first_weekday określa przesunięcie pierwszego dnia tygodnia na listach abday i day.

*

Z powodów kompatybilności, wszystkie locale glibc powinny ustawiać wartość drugiego wpisu na liście week na 19971130 (niedziela) i tak samo powinny rozpoczynać listę abday oraz day, natomiast to, kiedy de facto zaczyna się tydzień i dni robocze należy ustawić w first_weekday i first_workday: 1 (niedziela) lub 2 (poniedziałek).

ZOBACZ TAKŻE

iconv(1), locale(1), localedef(1), localeconv(3), newlocale(3), setlocale(3), strftime(3), strptime(3), uselocale(3), charmap(5), charsets(7), locale(7), unicode(7), utf-8(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.