Manpages

NAZWA

du - szacuje użycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

du [OPCJA]... [PLIK]...
du
[OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Podsumowuje zajętość dysku przez każdy zestaw PLIKÓW, rekurencyjnie dla katalogów.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-0
, --null

kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

-a, --all

wypisuje podliczenia dla wszystkich plików, nie tylko katalogów

--apparent-size

wyświetla rozmiar pozorny zamiast użycia dysku; choć rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być również większy z powodu dziur (w tzw. plikach rzadkich), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich itp.

-B, --block-size=ROZMIAR

przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.

-b, --bytes

równoważne --apparent-size --block-size=1

-c, --total

wyświetla podsumowanie całości

-D, --dereference-args

rozwija wyłącznie dowiązania symboliczne podane jako argumenty w wierszu poleceń

-d, --max-depth=N

wyświetla podsumowania dla katalogu (lub pliku, z opcją -all) tylko, jeśli znajduje się N lub mniej poziomów poniżej argumentu wiersza poleceń; --max-depth=0 jest równoważne --summarize

--files0-from=P

podsumowuje zajętość dysku przez pliki podane w P, które są zakończone przez znak NUL. Jeżeli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia

-H

równoważne --dereference-args (-D)

-h, --human-readable

wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)

--inodes

wypisuje informacje o użyciu i-węzłów, zamiast o użyciu bloków

-k

jak --block-size=1K

-L, --dereference

rozwija wszystkie dowiązania symboliczne

-l, --count-links

liczy rozmiar wielokrotnie jeśli plik ma dowiązania twarde

-m

jak --block-size=1M

-P, --no-dereference

nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

-S, --separate-dirs

dla katalogów nie uwzględnia rozmiarów podkatalogów

--si

jak -h, lecz używa potęg 1000 zamiast 1024

-s, --summarize

wyświetla tylko podsumowanie dla każdego argumentu

-t, --threshold=ROZMIAR

pomija wpisy mniejsze niż ROZMIAR przy wartości dodatniej lub większe niż ROZMIAR przy wartości ujemnej

--time

pokazuje czas ostatniej modyfikacji plików w katalogu i jego podkatalogach

--time=SŁOWO

zamiast czasu modyfikacji pokazuje czas określony przez SŁOWO: atime, access, use, ctime lub status

--time-style=STYL

pokazuje czas używając STYLU: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT, gdzie FORMAT jest interpretowany jak przez polecenie date

-X, --exclude-from=PLIK

pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU

--exclude=WZORZEC

pomija pliki pasujące do WZORCA

-x, --one-file-system

pomija katalogi w innych systemach plików

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DU_BLOCK_SIZE,, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

WZORCE

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

pominie wszystkie pliki i podkatalogi kończące się na .o (łącznie z samym plikiem .o).

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie, Paula Eggerta i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) du invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS