Manpages

NAAM

du - estimate file space usage

SAMENVATTING

du [OPTIE]... [BESTAND]...
du
[OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

BESCHRIJVING

Vat het schijfgebruik samen van elk gegeven BESTAND, recursief voor mappen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-0
, --null

elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

-a, --all

waardes tonen voor alle bestanden, niet alleen mappen

--apparent-size

werkelijke groottes tonen in plaats van schijfbeslag; hoewel meestal kleiner, kan de werkelijke grootte ook groter zijn dan het schijfbeslag, bijvoorbeeld bij luchtige bestanden (met onopgeslagen gaten), interne fragmentatie, indirecte blokken en dergelijke

-B, --block-size=GROOTTE

de te tonen groottes schalen naar deze waarde; ’-BM’ bijvoorbeeld toont de groottes in eenheden van 1.048.576 bytes; zie hieronder voor meer info

-b, --bytes

hetzelfde als ’--apparent-size --block-size=1

-c, --total

een eindtotaal tonen

-D, --dereference-args

alleen direct gegeven symbolische koppelingen volgen

-d, --max-depth=N

het totaal voor een map (of een bestand, met --all) alleen tonen als deze N of minder niveaus onder het opdrachtregelargument ligt; --max-depth=0 is hetzelfde als --summarize

--files0-from=LST

het schijfgebruik tonen van de bestanden die opgesomd staan in bestand LST, waar elke naam eindigt op NUL; als LST ’-’ is, dan de namen van standaardinvoer lezen

-H

hetzelfde als --dereference-args (-D)

-h, --human-readable

groottes in leesbare vorm tonen (bijv. 15K, 234M, 2G)

--inodes

informatie over inode-gebruik i.p.v. blokgebruik tonen

-k

hetzelfde als --block-size=1K

-L, --dereference

alle symbolische koppelingen volgen

-l, --count-links

de grootte tellen voor elke harde koppeling

-m

hetzelfde als --block-size=1M

-P, --no-dereference

symbolische koppelingen niet volgen (standaard)

-S, --separate-dirs

bij mappen de grootte van submappen niet meetellen

--si

als -h, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken

-s, --summarize

voor elk gegeven argument alleen een totaal tonen

-t, --threshold=GROOTTE

items weglaten die kleiner zijn dan GROOTTE indien positief, of groter dan GROOTTE indien negatief

--time

tijden van laatste wijziging tonen

--time=SOORT

te tonen soort tijd in plaats van wijzigingstijd; mogelijke waarden zijn ’atime’, ’access’, ’use’, ’ctime’ of ’status’

--time-style=STIJL

te gebruiken opmaak voor tijdsstempels; mogelijke waarden zijn ’iso’, ’long-iso’, ’full-iso’, of ’+OPMAAK’ (zie bij ’date’ voor de mogelijkheden)

-X, --exclude-from=BESTAND

bestanden weglaten die overeenkomen met een patroon in BESTAND

--exclude=PATROON

bestanden weglaten die overeenkomen met PATROON

-x, --one-file-system

mappen op andere bestandssystemen overslaan

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Getoonde waarden zijn in eenheden van de eerst beschikbare GROOTTE uit --block-size en de omgevingsvariabelen DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE en BLOCKSIZE. Anders is de eenheid standaard 1024 bytes (of 512 als POSIXLY_CORRECT gezet is).

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

PATRONEN

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

will skip all files and subdirectories ending in .o (including the file .o itself).

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>;
of lokaal via: info '(coreutils) du invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS