Manpages

NAZWA

stty − zmienia i wyświetla ustawienia wierszy terminala

SKŁADNIA

stty [−F URZĄDZENIE | −−file=URZĄDZENIE] [USTAWIENIA]...
stty
[−F URZĄDZENIE | −−file=URZĄDZENIE] [−a | −−all]
stty
[−F URZĄDZENIE | −−file=URZĄDZENIE] [−G | −−save]

OPIS

Wyświetla lub zmienia ustawienia terminala.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
−a
, −−all

wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla człowieka

−g, −−save

wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla stty

−F, −−file=URZĄDZENIE

otwiera i używa podanego URZĄDZENIA zamiast standardowego wejścia

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Opcjonalny znak przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Znak * oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam określa, które ustawienia są dostępne.

Znaki specjalne:
* discard ZNAK

ZNAK przełącza porzucanie wyjścia

eof ZNAK

ZNAK wysyła znak końca pliku (końca wejścia)

eol ZNAK

ZNAK wysyła znak końca wiersza

* eol2 ZNAK

alternatywny ZNAK końca wiersza

erase ZNAK

ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak

intr ZNAK

ZNAK wysyła sygnał przerwania

kill ZNAK

ZNAK kasuje bieżący wiersz

* lnext ZNAK

ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie

quit ZNAK

ZNAK wysyła sygnał zamknięcia

* rprnt ZNAK

ZNAK powtarza bieżący wiersz

start ZNAK

ZNAK wznawia wyświetlanie

stop ZNAK

ZNAK wstrzymuje wyświetlanie

susp ZNAK

ZNAK wysyła do terminala sygnał stop

* swtch ZNAK

ZNAK włącza inną warstwę powłoki

* werase ZNAK

ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

Ustawienia specjalne:

N

ustawia prędkość wejściową i wyjściową na N bodów

* cols N

wysyła jądru informację, że terminal ma szerokość N kolumn

* columns N

jak cols N

* []drain

czeka na transmisję przed zastosowaniem ustawień (domyślnie włączone)

ispeed N

ustawia prędkość wejściową na N

* line N

używa rygoru wiersza (line discipline) N

min N

z opcją −icanon, ustawia minimalną wartość N znaków dla pełnego odczytu

ospeed N

ustawia prędkość wyjściową na N

* rows N

wysyła jądru informację, że terminal ma N wierszy

* size

wyświetla liczbę wierszy i kolumn zgodnie z ustawieniami jądra

speed

wyświetla prędkość terminala

time N

z opcją −icanon, ustawia czas oczekiwania odczytu na N dziesiątych sekundy

Ustawienia sterujące
[]clocal

wyłącza sygnały sterowania modemu

[]cread

włącza odbiór z wejścia

* []crtscts

włącza pakiet powitalny negocjacji protokołu RTS/CTS

csN

ustawia rozmiar znaku na N bitów (w zakresie 5−8)

[]cstopb

używa dwóch bitów stop na znak (jeden z )

[]hup

wysyła sygnał rozłączenia, gdy ostatni proces zamknie tty

[]hupcl

jak []hup

[]parenb

ustawia bit parzystości w wyjściu i oczekuje go w wejściu

[]parodd

ustawia nieparzystość (a nawet parzystość − z )

* []cmspar

używa parzystości "stick" (oznacz/spacja)

Ustawienia wejścia:
[]brkint

znak break wysyła sygnał przerwania

[]icrnl

zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza

[]ignbrk

ignoruje znaki break

[]igncr

ignoruje znak powrotu karetki

[]ignpar

ignoruje znaki z błędami parzystości

* []imaxbel

brzęczy i nie opróżnia pełnego bufora po wprowadzeniu znaku

[]inlcr

zamienia znak nowego wiersza na powrót karetki

[]inpck

włącza sprawdzanie parzystości wejścia

[]istrip

zeruje najstarszy (ósmy) bit znaków na wejściu

* []iutf8

przyjmuje, że znaki wejściowe są kodowane w UTF−8

* []iuclc

zamienia wielkie litery na małe

* []ixany

każdy znak wznawia transmisję, nie tylko start

[]ixoff

włączy wysyłanie znaków start/stop

[]ixon

włącza protokół sterowania przesyłem XON/XOF

[]parmrk

oznacza błędy parzystości (sekwencją 255−0−znak)

[]tandem

jak []ixoff

Ustawienia wyjścia:

* bsN

styl opóźnienia po znaku backspace, w zakresie 0−1

* crN

styl opóźnienia po znaku powrotu karetki, w zakresie 0−3

* ffN

styl opóźnienia po znaku wysuwu strony, w zakresie 0−1

* nlN

styl opóźnienia po znaku nowego wiersza, w zakresie 0−1

* []ocrn1

zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza

* []ofdel

używa znaku DEL, zamiast NUL jako znaku wypełniającego

* []ofill

używa znaków wypełniających, zamiast opóźnień transmisji

* []olcuc

zamienia małe litery na wielkie

* []onlcr

zamienia znak nowego wiersza na sekwencję powrót karetki − znak nowego wiersza

* []onlret

znak nowego wiersza powoduje powrót karetki

* []onocr

nie wypisuje powrotu karetki w pierwszej kolumnie

* []opost

przetwarzanie znaków wyjściowych

* tabN

styl opóźnienia przy tabulatorze poziomym, w zakresie 0−3

* tabs

jak tab0

* −tabs

jak tab3

* vtN

styl opóźnienia przy tabulatorze pionowym, w zakresie 0−1

Ustawienia lokalne:
[]crterase

wyświetla znak erase jako backspace−spacja−backspace

* crtkill

kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe

* −crtkill

kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoctl i echok

* []ctlecho

wyświetla znaki kontrolne w notacji z daszkiem np. ^c

[]echo

wyświetla znaki z wejścia

* []echoctl

jak []ctlecho

[]echoe

jak []crterase

[]echok

wyświetla znak nowego wiersza po znaku kill

* []echoke

jak []crtkill

[]echon1

wyświetla znak nowego wiersza, nawet jeśli inne znaki nie są wyświetlane

* []echoprt

wyświetla znaki skasowane wstecz między \ i /

* []extproc

włącza "LINEMODE"; przydatne przy połączeniach z dużymi opóźnieniami

* []flusho

porzuca wyjście

[]icanon

włącza znaki specjalne erase, kill, werase i rprnt

[]iexten

włącza znaki specjalne spoza specyfikacji POSIX

[]isig

włącza znaki specjalne interrupt, quit i suspend

[]noflsh

wyłącza opóźnianie bufora po wystąpieniu znaków specjalnych interrupt i quit

* []prterase

jak []echoprt

* []tostop

zatrzymuje procesy w tle, które próbują pisać do terminala

* []xcase

z icanon, wyświetla wielkie znaki poprzedzając je \

Kombinacje ustawień:
* []LCASE

jak []lcase

cbreak

jak −icanon

−cbreak

jak icanon

cooked

jak znaki brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol ustawione na wartości domyślne

−cooked

jak raw

crt

jak echoe echoctl echoke

dec

jak echoe echoctl echoke −ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

* []decctlq

jak []ixany

ek

ustawia znaki erase i kill na wartości domyślne

evenp

jak parenb −parodd cs7

−evenp

jak −parenb cs8

* []lcase

jak xcase iuclc olcuc

litout

jak −parenb −istrip −opost cs8

−litout

jak parenb istrip opost cs7

nl

jak −icrnl −onlcr

−nl

jak icrnl −inlcr −igncr onlcr −ocrnl −onlret

oddp

jak parenb parodd cs7

−oddp

jak −parenb cs8

[]parity

jak []evenp

pass8

jak −parenb −istrip cs8

−pass8

jak parenb istrip cs7

raw

jak −ignbrk −brkint −ignpar −parmrk −inpck −istrip −inlcr −igncr −icrnl −ixon −ixoff −icanon −opost −isig −iuclc −ixany −imaxbel −xcase min 1 time 0

−raw

jak cooked

sane

jak cread −ignbrk brkint −inlcr −igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok −echonl −noflsh −ixoff −iutf8 −iuclc −ixany imaxbel −xcase −olcuc −ocrnl opost −ofill onlcr −onocr −onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig −tostop −ofdel −echoprt echoctl echoke −extproc −flusho, wszystkie znaki specjalne na ich wartości domyślne

Obsługiwana jest linia tty podłączona do standardowego wejścia. Bez argumentów, wyświetlane są: prędkość transmisji, rygor linii i odchylenia od stty sane. W ustawieniach, ZNAK powinien być podany dosłownie lub zakodowany jako np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; wartość specjalna ^− lub undef są używane do wyłączania znaków specjalnych.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu stty proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stty>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stty invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS