Manpages

NAZWA

stty - zmienia i wyświetla ustawienia wierszy terminala

SKŁADNIA

stty [-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [USTAWIENIA]...
stty
[-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [-a | --all]
stty
[-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [-G | --save]

OPIS

Wyświetla lub zmienia ustawienia terminala.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a
, --all

wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla człowieka

-g, --save

wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla stty

-F, --file=URZĄDZENIE

otwiera i używa podanego URZĄDZENIA zamiast standardowego wejścia

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Opcjonalny znak - przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Znak * oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam określa, które ustawienia są dostępne.

Znaki specjalne:
* discard ZNAK

ZNAK przełącza porzucanie wyjścia

eof ZNAK

ZNAK wysyła znak końca pliku (końca wejścia)

eol ZNAK

ZNAK wysyła znak końca wiersza

* eol2 ZNAK

alternatywny ZNAK końca wiersza

erase ZNAK

ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak

intr ZNAK

ZNAK wysyła sygnał przerwania

kill ZNAK

ZNAK kasuje bieżący wiersz

* lnext ZNAK

ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie

quit ZNAK

ZNAK wysyła sygnał zamknięcia

* rprnt ZNAK

ZNAK powtarza bieżący wiersz

start ZNAK

ZNAK wznawia wyświetlanie

stop ZNAK

ZNAK wstrzymuje wyświetlanie

susp ZNAK

ZNAK wysyła do terminala sygnał stop

* swtch ZNAK

ZNAK włącza inną warstwę powłoki

* werase ZNAK

ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

Ustawienia specjalne:

N

ustawia prędkość wejściową i wyjściową na N bodów

* cols N

wysyła jądru informację, że terminal ma szerokość N kolumn

* columns N

jak cols N

* [-]drain

czeka na transmisję przed zastosowaniem ustawień (domyślnie włączone)

ispeed N

ustawia prędkość wejściową na N

* line N

używa rygoru wiersza (line discipline) N

min N

z opcją -icanon, ustawia minimalną wartość N znaków dla pełnego odczytu

ospeed N

ustawia prędkość wyjściową na N

* rows N

wysyła jądru informację, że terminal ma N wierszy

* size

wyświetla liczbę wierszy i kolumn zgodnie z ustawieniami jądra

speed

wyświetla prędkość terminala

time N

z opcją -icanon, ustawia czas oczekiwania odczytu na N dziesiątych sekundy

Ustawienia sterujące
[-]clocal

wyłącza sygnały sterowania modemu

[-]cread

włącza odbiór z wejścia

* [-]crtscts

włącza pakiet powitalny negocjacji protokołu RTS/CTS

csN

ustawia rozmiar znaku na N bitów (w zakresie 5-8)

[-]cstopb

używa dwóch bitów stop na znak (jeden z -)

[-]hup

wysyła sygnał rozłączenia, gdy ostatni proces zamknie tty

[-]hupcl

jak [-]hup

[-]parenb

ustawia bit parzystości w wyjściu i oczekuje go w wejściu

[-]parodd

ustawia nieparzystość (a nawet parzystość - z -)

* [-]cmspar

używa parzystości "stick" (oznacz/spacja)

Ustawienia wejścia:
[-]brkint

znak break wysyła sygnał przerwania

[-]icrnl

zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza

[-]ignbrk

ignoruje znaki break

[-]igncr

ignoruje znak powrotu karetki

[-]ignpar

ignoruje znaki z błędami parzystości

* [-]imaxbel

brzęczy i nie opróżnia pełnego bufora po wprowadzeniu znaku

[-]inlcr

zamienia znak nowego wiersza na powrót karetki

[-]inpck

włącza sprawdzanie parzystości wejścia

[-]istrip

zeruje najstarszy (ósmy) bit znaków na wejściu

* [-]iutf8

przyjmuje, że znaki wejściowe są kodowane w UTF-8

* [-]iuclc

zamienia wielkie litery na małe

* [-]ixany

każdy znak wznawia transmisję, nie tylko start

[-]ixoff

włączy wysyłanie znaków start/stop

[-]ixon

włącza protokół sterowania przesyłem XON/XOF

[-]parmrk

oznacza błędy parzystości (sekwencją 255-0-znak)

[-]tandem

jak [-]ixoff

Ustawienia wyjścia:

* bsN

styl opóźnienia po znaku backspace, w zakresie 0-1

* crN

styl opóźnienia po znaku powrotu karetki, w zakresie 0-3

* ffN

styl opóźnienia po znaku wysuwu strony, w zakresie 0-1

* nlN

styl opóźnienia po znaku nowego wiersza, w zakresie 0-1

* [-]ocrn1

zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza

* [-]ofdel

używa znaku DEL, zamiast NUL jako znaku wypełniającego

* [-]ofill

używa znaków wypełniających, zamiast opóźnień transmisji

* [-]olcuc

zamienia małe litery na wielkie

* [-]onlcr

zamienia znak nowego wiersza na sekwencję powrót karetki - znak nowego wiersza

* [-]onlret

znak nowego wiersza powoduje powrót karetki

* [-]onocr

nie wypisuje powrotu karetki w pierwszej kolumnie

* [-]opost

przetwarzanie znaków wyjściowych

* tabN

styl opóźnienia przy tabulatorze poziomym, w zakresie 0-3

* tabs

jak tab0

* -tabs

jak tab3

* vtN

styl opóźnienia przy tabulatorze pionowym, w zakresie 0-1

Ustawienia lokalne:
[-]crterase

wyświetla znak erase jako backspace-spacja-backspace

* crtkill

kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe

* -crtkill

kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoctl i echok

* [-]ctlecho

wyświetla znaki kontrolne w notacji z daszkiem np. ^c

[-]echo

wyświetla znaki z wejścia

* [-]echoctl

jak [-]ctlecho

[-]echoe

jak [-]crterase

[-]echok

wyświetla znak nowego wiersza po znaku kill

* [-]echoke

jak [-]crtkill

[-]echon1

wyświetla znak nowego wiersza, nawet jeśli inne znaki nie są wyświetlane

* [-]echoprt

wyświetla znaki skasowane wstecz między \ i /

* [-]extproc

włącza "LINEMODE"; przydatne przy połączeniach z dużymi opóźnieniami

* [-]flusho

porzuca wyjście

[-]icanon

włącza znaki specjalne erase, kill, werase i rprnt

[-]iexten

włącza znaki specjalne spoza specyfikacji POSIX

[-]isig

włącza znaki specjalne interrupt, quit i suspend

[-]noflsh

wyłącza opóźnianie bufora po wystąpieniu znaków specjalnych interrupt i quit

* [-]prterase

jak [-]echoprt

* [-]tostop

zatrzymuje procesy w tle, które próbują pisać do terminala

* [-]xcase

z icanon, wyświetla wielkie znaki poprzedzając je \

Kombinacje ustawień:
* [-]LCASE

jak [-]lcase

cbreak

jak -icanon

-cbreak

jak icanon

cooked

jak znaki brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol ustawione na wartości domyślne

-cooked

jak raw

crt

jak echoe echoctl echoke

dec

jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

* [-]decctlq

jak [-]ixany

ek

ustawia znaki erase i kill na wartości domyślne

evenp

jak parenb -parodd cs7

-evenp

jak -parenb cs8

* [-]lcase

jak xcase iuclc olcuc

litout

jak -parenb -istrip -opost cs8

-litout

jak parenb istrip opost cs7

nl

jak -icrnl -onlcr

-nl

jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

oddp

jak parenb parodd cs7

-oddp

jak -parenb cs8

[-]parity

jak [-]evenp

pass8

jak -parenb -istrip cs8

-pass8

jak parenb istrip cs7

raw

jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0

-raw

jak cooked

sane

jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, wszystkie znaki specjalne na ich wartości domyślne

Obsługiwana jest linia tty podłączona do standardowego wejścia. Bez argumentów, wyświetlane są: prędkość transmisji, rygor linii i odchylenia od stty sane. W ustawieniach, ZNAK powinien być podany dosłownie lub zakodowany jako np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; wartość specjalna ^- lub undef są używane do wyłączania znaków specjalnych.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stty invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.