Manpages

JMÉNO

stty − mění a vypisuje nastavení terminálové linky

POUŽITÍ

stty [−F ZAŘÍZENÍ | −−file=ZAŘÍZENÍ] [NASTAVENÍ]...
stty
[−F ZAŘÍZENÍ | −−file=ZAŘÍZENÍ] [−a|−−all]
stty
[−F ZAŘÍZENÍ | −−file=ZAŘÍZENÍ] [−g|−−save]

POPIS

Vypíše nebo změní nastavení terminálu.
−a
, −−all

vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro člověka

−g, −−save

vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro stty

−F, −−file=ZAŘÍZENÍ

otevře a použije určené ZAŘÍZENÍ namísto standardního vstupu

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Volitelná − uvedená před NASTAVENÍ znamená negaci. Znak * znamená ne−POSIXové nastavení. Druh systému, na kterém je příkaz spuštěn, určuje, která NASTAVENÍ jsou dostupná.

Zvláštní znaky:
* dsusp CHAR

CHAR pošle stop signál pro terminál po vymazání (zahození) vstupu

eof CHAR

CHAR pošle znak end of file (ukončí vstup)

eol CHAR

CHAR ukončí řádek

* eol2 CHAR

alternativní CHAR pro ukončení řádku

erase CHAR

CHAR pro vymazání naposledy napsaného znaku

intr CHAR

CHAR pro poslání signálu přerušení

kill CHAR

CHAR pro vymazání aktuálního řádku

* lnext CHAR

CHAR vloží následující znak uvozeně

quit CHAR

CHAR pošle signál quit

* rprnt CHAR

CHAR znovuvypíše aktuální řádek (redraw)

start CHAR

CHAR obnoví výstup po jeho pozastavení

stop CHAR

CHAR pozastaví výstup

susp CHAR

CHAR pošle stop signál pro terminál

* swtch CHAR

CHAR pro přepnutí do jiné vrstvy shell

* werase CHAR

CHAR vymaže předchozí slovo

Speciální nastavení:

N

nastaví vstupní a výstupní rychlost na N baudů

* cols N

sdělí jádru, že terminál má N pozic na řádku

* columns N

stejné jako cols N

ispeed N

nastaví vstupní rychlost na N

* line N

používat linkovou disciplínu N

min N

nastaví minimální počet znaků, které uspokojí čtení, dokud nevyprší časový limit, když je nastaveno −icanon.

ospeed N

nastaví výstupní rychlost na N

* rows N

sdělí jádru, že terminál má N řádků

* size

vypíše počet řádků a pozic na řádku, podle nastavení terminálu v jádře

speed

vypíše rychlost terminálu

time N

nastaví timeout (v N desetinách sekundy) pro čtení, když je nastaveno −icanon

Řídící nastavení:
[−]clocal

zakáže modemové řídící signály

[−]cread

povolí příjem

* [−]crtscts

povolí RTS/CTS handshaking

csN

nastaví velikost znaku na N bitů, N je [5..8]

[−]cstopb

bude používat dva stop bity na znak (s ’−’ jeden stop bit)

[−]hup

když poslední proces zavře terminál, pošle signál hangup

[−]hupcl

stejné jako [−]hup

[−]parenb

bude generovat paritní bit na výstupu a očekávat paritní bit na vstupu

[−]parodd

nastaví lichou paritu (dokonce i s ’−’)

Vstupní nastavení:
[−]brkint

znak break vyvolá interrupt signál

[−]icrnl

#−#−#−#−# choice #−#−#−#−# bude převádět znak carriage return na newline #−#−#−#−# choice #−#−#−#−# převádět znaky carriage return na newline

[−]ignbrk

bude ignorovat znaky break

[−]igncr

bude ignorovat znak carriage return

[−]ignpar

ignoruje znaky s chybnou paritou

* [−]imaxbel

povolí pípání a zahazování přijímaných znaků místo jejich ukládání do vstupního bufferu, když je vstupní buffer plný

[−]inlcr

bude převádět znak newline na carriage return

[−]inpck

povolí kontrolu vstupní parity

[−]istrip

bude nulovat nejvyšší (osmý) bit vstupních znaků clear high (8th) bit of input characters

* [−]iutf8

bude předpokládat, že vstupní znaky jsou v kódování UTF−8

* [−]iuclc

bude převádět velká písmena na malá

* [−]ixany

Dovolí, aby byl výstup restartován libovolným znakem a ne jen znakem start

[−]ixoff

povolí zasílání start/stop znaků

[−]ixon

povolí XON/XOFF kontrolu toku

[−]parmrk

označí chyby parity (posloupností znaků 255−0)

[−]tandem

stejné jako [−]ixoff

Výstupní nastavení:

* bsN

delay styl pro backspace, N v rozsahu [0..1]

* crN

delay styl pro carriage return, N v rozsahu [0..3]

* ffN

delay styl pro form feed, N v rozsahu [0..1]

* nlN

delay styl pro newline, N v rozsahu [0..1]

* [−]ocrnl

#−#−#−#−# choice #−#−#−#−# bude převádět znak carriage return na newline #−#−#−#−# choice #−#−#−#−# převádět znaky carriage return na newline

* [−]ofdel

jako výplňkové znaky používat znaky delete místo znaků null

* [−]ofill

používat výplňkové (fill, padding) znaky v pauzách při přenosu

* [−]olcuc

převádět malá písmena na velká

* [−]onlcr

převádět znaky newline na dvojice carriage return−newline

* [−]onlret

znak newline provede návrat vozíku (jako carriage return)

* [−]onocr

nevypisovat znaky carriage return v prvním sloupci

[−]opost

provádět postprocessing výstupu

* tabN

delay styl pro horizontální tabulátor, N v rozsahu [0..3]

* tabs

stejné jako tab0

* −tabs

stejné jako tab3

* vtN

delay styl pro verikální tabulátor, N v rozsahu [0..1]

Lokální nastavení:
[−]crterase

bude provádět echo při vymazávaní znaků pomocí posloupnosti backspace−space−backspace

* crtkill

kill all line by obeying the echoprt and echoe settings

* −crtkill

bude provádět echo speciálního znaku kill vymazáním všech znaků na řádku způsobem určeným nastaveními echoctl a echok

* [−]ctlecho

bude provádět echo řídících znaků jako posloupností ’^c’

[−]echo

bude provádět echo vstupních znaků

* [−]echoctl

stejné jako [−]ctlecho

[−]echoe

stejné jako [−]crterase

[−]echok

bude provádět echo znaku newline po znaku kill

* [−]echoke

stejné jako [−]crtkill

[−]echonl

bude provádět echo znaku newline i když neprovádí echo ostatních znaků

* [−]echoprt

bude provádět echo vymazávaných znaků pozpátku, mezi znaky ’\’ a ’/’

[−]icanon

povolí speciální znaky erase, kill, werase a rprnt

[−]iexten

povolí ne−POSIXové speciální znaky

[−]isig

ovolí speciální znaky interrupt, quit a suspend

[−]noflsh

zakáže vyprázdnění bufferu po speciálních znacích interrupt a quit

* [−]prterase

stejné jako [−]echoprt

* [−]tostop

pozastaví úlohy v pozadí, které se pokoušejí psát na terminál

* [−]xcase

Escapuje velká písmena znakem ’\’, když je nastaveno icanon

Combination settings:
* [−]LCASE

stejné jako [−]lcase

cbreak

stejné jako −icanon

−cbreak

stejné jako icanon

cooked

stejné jako brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon; navíc nastaví znaky eof a eol na jejich implicitní hodnoty

−cooked

stejné jako raw

crt

stejné jako echoe echoctl echoke

dec

stejné jako echoe echoctl echoke −ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

* [−]decctlq

stejné jako [−]ixany

ek

nastaví speciální znaky erase a kill na jejich implicitní hodnoty

evenp

stejné jako parenb −parodd cs7

−evenp

stejné jako −parenb cs8

* [−]LCASE

stejné jako xcase iuclc olcuc

litout

stejné jako −parenb −istrip −opost cs8

−litout

stejné jako parenb istrip opost cs7

nl

stejné jako −icrnl −onlcr

−nl

stejné jako icrnl −inlcr −igncr onlcr −ocrnl −onlret

oddp

stejné jako parenb parodd cs7

−oddp

stejné jako −parenb cs8

[−]parity

stejné jako [−]evenp

pass8

stejné jako −parenb −istrip cs8

−pass8

stejné jako parenb istrip cs7

raw

stejné jako −ignbrk −brkint −ignpar −parmrk −inpck −istrip −inlcr −igncr −icrnl −ixon −ixoff −iuclc −ixany −imaxbel −opost −isig −icanon −xcase min 1 time 0

−raw

stejné jako cooked

sane

stejné jako cread −ignbrk brkint −inlcr −igncr icrnl −iutf8 −ixoff −iuclc −ixany imaxbel opost −olcuc −ocrnl onlcr −onocr −onlret −ofill −ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok −echonl −noflsh −xcase −tostop −echoprt echoctl echoke; nastaví všechny speciální znaky na jejich implicitní hodnoty

Pracuje s terminálovou linkou připojenou na standardní vstup. Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz stty vypíše rychlost, číslo linkové disciplíny a odchylky od nastavení ’stty sane’. CHAR v nastaveních je brán buďto doslovně nebo kódovaně jako ^c, 0x37, 0177 nebo 127; Nastavením hodnoty ’^−’ nebo ’undef’ se příslušný speciální znak zakáže.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro stty je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a stty, měl by příkaz

info coreutils ’stty invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.