Manpages

NÉV

stty − a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki

ÁTTEKINTÉS

stty [beállítás...]
stty
{−a,−−all,−g,−−help,−−save,−−version}

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az stty GNU változatát dokumentálja.

Argumentum nélkül az stty a baud rátát, a vonal discipline számát (ha a rendszer ezt támogatja) és azon vonalbeállításokat írja ki, melyek az ’stty sane’ beállítás óta megváltoztak. A mód olvasása és beállítása a szabványos bemenethez kapcsolt tty-on keresztül történik.

Az stty a kövekező nem-opció argumentumokat fogadja el, melyek a terminál vonal működésének jellemzőit változtatják meg. (A lehetőségek előtti ’[−]’ azt jelenti, hogy ez kikapcsolható, ha egy ’−’-t teszünk eléje. Néhány argumentum nem elérhető minden rendszeren, mivel nem-POSIX bővítéseket használnak. Ezeket az argumentumokat ’(np)’-vel jelöljük.)

Vezérlő beállítások (control settings):
[−]parenb

Paritásbit generálása a kimeneten és elfogadása a bemeneten.

[−]parodd

Páratlan (odd) paritás beállítása. (Még ’−’-szal is.)

cs5 cs6 cs7 cs8

A karakterméret 5, 6, 7, illetve 8 bitre állítása.

[−]hupcl [−]hup

Felfüggesztő jel (hangup signal) küldése, amikor az utolsó processz lezárja a tty-t.

[−]cstopb

Két stopbit használata karakterenként. (’−’-szal csak egy stopbit lesz.)

[−]cread

Megengedi a bemenet fogadását.

[−]clocal

Nem engedélyezi a modem vezérlő jeleit.

[−]crtscts (np)

Megengedi az RTS/CTS handshaking-et.

Bemeneti beállítások (input settings):
[−]ignbrk

A break karakterek figyelmen kívül hagyása.

[−]brkint

A break-ek megszakadás jelet (interrupt signal) eredményeznek.

[−]ignpar

A paritáshibás karakterek figyelmen kívül hagyása.

[−]parmrk

A paritáshibák megjelölése (255-0 karaktersorozattal).

[−]inpck

A bemeneti paritásellenőrzés engedélyezése.

[−]istrip

A bemeneti karakterek magas (8.) bitjének törlése.

[−]inlcr

Az újsort (newline) kocsivisszára (carriage return) fordítja.

[−]igncr

A kocsivisszát (carriage return) figyelmen kívül hagyja.

[−]icrnl

A kocsivisszát újsorra fordítja.

[−]ixon

Engedélyezi a XON/XOFF vezérlést (flow control).

[−]ixoff [−]tandem

Engedélyezi a stop karakter küldését ha a rendszer bemeneti puffere majdnem megtelt, illetve a start karaktert, ha ez újra majdnem üres lesz.

[−]iuclc (np)

A nagybetűket kisbetűre cseréli.

[−]ixany (np)

Engedélyezi, hogy bármely karakter újrakezdje a kimenetet. (’−’ esetén csak a start karakterre kezdi újra.)

[−]imaxbel (np)

Megengedi a "dudálást" (beeping) és azt, hogy a bemeneti puffer ne ürüljön, ha megtelt.

Kimeneti beállítások (output settings):
[−]opost

A kimenet utófeldolgozása.

[−]olcuc (np)

A kisbetűs karaktereket nagybetűssé alakítja.

[−]ocrnl (np)

A kocsivisszát újsorra fordítja.

[−]onlcr (np)

Az újsort kocsivissza-újsorra fordítja.

[−]onocr (np)

Az első oszlopban nem nyomtat kocsivisszát.

[−]onlret (np)

Az újsor kocsivisszaként viselkedik.

[−]ofill (np)

Kitöltő (padding) karaktereket használ a késleltetéshez az időzítés helyett.

[−]ofdel (np)

Törlő (delete) karaktereket használ a feltöltéshez a ’null’ karakterek helyett.

nl1 nl0 (np)

Újsor késleltetési stílus.

cr3 cr2 cr1 cr0 (np)

Kocsivissza késleltetési stílus.

tab3 tab2 tab1 tab0 (np)

Vízszintes tabulátor késleltetési stílus.

bs1 bs0 (np)

Visszatörlés (backspace) késleltetési stílus.

vt1 vt0 (np)

Függőleges tabulátor késleltetési stílus.

ff1 ff0 (np)

Lapdobás késleltetési stílus.

Helyi beállítások (local settings):
[−]isig

Megengedi az ’interrupt’, ’quit’ és ’suspend’ speciális karaktereket.

[−]icanon

Megengedi az ’erase’, ’kill’, ’werase’, és ’rprnt’ speciális karaktereket.

[−]iexten

Megengedi a nem-POSIX speciális karaktereket.

[−]echo

Visszhangozza a bemeneti karaktereket.

[−]echoe, [−]crterase

A törlőkaraktert (erase) backspace-space-backspace-ként visszhangozza.

[−]echok

Újsort visszhangoz ’kill’ karakter után.

[−]echonl

Az újsor visszhangozása még akkor is, ha más karaktert nem visszhangoz.

[−]noflsh

Az ürítés (flush) letiltása az ’interrupt’ és ’quit’ speciális karakterek után.

[−]xcase (np)

Megengedi a be- és kimeneti nagybetűs karaktereket ha előttük a kisbetűs megfelelőjük áll egy ’\’ kíséretében, ha ’icanon’ is be van kapcsolva.

[−]tostop (np)

A terminálra írni próbáló háttérbeli processzek megállítása.

[−]echoprt [−]prterase (np)

A ’\’ és ’/’ közti törölt karakterek visszafele visszhangozása.

[−]echoctl [−]ctlecho (np)

A vezérlőkarakterek ’^c’ formában való megjelenítése a betű szerinti helyett.

[−]echoke [−]crtkill (np)

A ’kill’ speciális karaktert úgy visszhangozza, hogy a sorban minden karaktert töröl az ’echoprt’ és ’echoe’ beállítások szerint, és nem az ’echoctl’ illetve ’echok’ szerint.

Kombinációs beállítások (combination settings):
[−]evenp [−]parity

Ugyanaz, mint ’parenb −parodd cs7’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’−parenb cs8’.

[−]oddp

Ugyanaz, mint ’parenb parodd cs7’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’−parenb cs8’.

[−]nl

Ugyanaz, mint ’−icrnl −onlcr’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’icrnl −inlcr −igncr onlcr −ocrnl −onlret’.

ek

Az ’erase’ és ’kill’ speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza.

sane

Ugyanaz, mint ’cread −ignbrk brkint −inlcr −igncr icrnl −ixoff −iuclc −ixany imaxbel opost −olcuc −ocrnl onlcr −onocr −onlret −ofill −ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok −echonl −noflsh −xcase −tostop −echoprt echoctl echoke’, továbbá a speciális karaktereket is az alapértelmezettre állítja vissza.

[−]cooked

Ugyanaz, mint ’brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon’, továbbá az ’eof’ és ’eol’ speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza, ha azonosak a ’min’ és ’time’ karakterekkel. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’raw’.

[−]raw

Ugyanaz, mint ’−ignbrk −brkint −ignpar −parmrk −inpck −istrip −inlcr −igncr −icrnl −ixon −ixoff −iuclc −ixany −imaxbel −opost −isig −icanon −xcase min 1 time 0’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’cooked’.

[−]cbreak

Ugyanaz, mint ’−icanon’.

[−]pass8

Ugyanaz, mint ’−parenb −istrip cs8’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’parenb istrip cs7’.

[−]litout

Ugyanaz, mint ’−parenb −istrip −opost cs8’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’parenb istrip opost cs7’.

[−]decctlq (np)

Ugyanaz, mint ’−ixany’.

[−]tabs (np)

Ugyanaz, mint ’tab0’. ’−’ jellel ugyanaz, mint ’tab3’.

[−]lcase [−]LCASE (np)

Ugyanaz, mint ’xcase iuclc olcuc’.

crt

Ugyanaz, mint ’echoe echoctl echoke’.

dec

Ugyanaz, mint ’echoe echoctl echoke −ixany’, továbbá az ’interrupt’ speciális karaktert ’Ctrl-C’-re, az ’erase’-t ’Del’-re a ’kill’-t ’Ctrl-U’-ra állítja be.

Speciális karakterek:

A speciális karakterek alapértelmezett beállítása rendszerről rendszerre változik. Beállításuk a ’név érték’ szintaxissal lehetséges, ahol a ’név’ lehetséges állapotait lentebb felsoroljuk, és az ’érték’ betű szerint, ’^c’ jelöléssel, vagy egy ’0x’-szel kezdődő hexadecimális, ’0’-val kezdődő oktális, vagy más számjeggyel kezdődő decimális számmal is megadható. A ’^−’ illetve az ’undef’ érték kikapcsolja az adott speciális karaktert.

intr

Megszakító jelet (interrupt signal) küld.

quit

Kilépés jelet (quit signal) küld.

erase

Törli az utoljára bevitt karaktert.

kill

Törli az aktuális sort.

eof

Fájlvégjelet küld. (Megszakítja a bemenetet.)

eol

Befejezi a sort.

eol2 (np)

Egy másik karakter a sor befejezésére.

swtch (np)

Másik burokrétegre (shell layer) vált.

start

A kimenetet újraindítja a megállítása után.

stop

Megállítja a kimenetet.

susp

Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld.

dsusp (np)

Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld a bemenet ürítése (flush) után.

rprnt (np)

Az aktuális sort újrarajzolja.

werase (np)

Törli az utolsó begépelt szót.

lnext (np)

A következő karaktert betű szerint viszi be, még akkor is, ha az speciális karakter.

Speciális beállítások:

min N

A karakterek minimális számát állítja be, mely kielégít egy olvasást az időérték elévülési idején (time out) belül, ha ’−icanon’ van használatban. (Lásd még a következő opciót.)

time N

Tizedmásodpercekben megadja az olvasás elévülését (time out), ha ’min’ mennyiségű karaktert nem olvasott be, amennyiben ’−icanon’ használatban van.

ispeed N

A bemeneti sebességet N-re állítja.

ospeed N

A kimeneti sebességet N-re állítja.

rows N (np)

Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N sora van.

cols N columns N (np)

Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N oszlopa van.

size (np)

Kinyomtatja a sorok és oszlopok számát, ahogy azt a kernel gondolja. (Azok a rendszerek, melyek kernelszinten nem támogatják a sorok és oszlopok nyilvántartását, általában a LINES és COLUMNS környezeti változókat használják, habár a GNU stty nem ismeri ezeket.)

line N (np)

Az N vonal discipline-t használja.

speed

Kinyomtatja a terminál sebességét.

N

A be- és kimeneti sebességet N-re állítja. N lehetséges értékei: 0 50 75 110 134 134.5 150 200 300 600 1200 1800 2400 4800 9600 19200 38400 exta extb. ’exta’ ugyanaz, mint 19200; ’extb’ ugyanaz, mint 38400. 0 felfüggeszti a vonalat, ha a ’−clocal’ használatban van.

OPCIÓK

−a, −−all

Minden pillanatnyi beállítást ember által olvasható formában kiír.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

−g, −−save

Minden pillanatnyi beállítást olyan formában ír ki, mely egy másik stty híváshoz használható, hogy visszakapjuk a jelenlegi állapotot.

−−version

A verziószámot írja ki a szabványos kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>