Manpages

NAZWA

chown - zmienia właściciela i grupę pliku

SKŁADNIA

chown [OPCJA]... [WŁAŚCICIEL][:[GRUPA]] PLIK...
chown
[OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika opisuje chown w wersji GNU. Program chown zmienia właściciela i/lub grupę właścicieli każdego zadanego pliku. Jeśli podano wyłącznie właściciela (nazwę użytkownika lub numeryczny identyfikator użytkownika), ten użytkownik staje się właścicielem każdego podanego pliku, a grupa nie jest zmieniana. Jeśli po właścicielu występuje dwukropek i nazwa grupy (lub numeryczny identyfikator grupy), bez spacji między nimi, zmieniana jest również grupa plików. Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy grupy, właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a grupa jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) właściciela. Jeśli podano dwukropek i grupę, lecz pominięto nazwę właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików; w tym wypadku chown dokonuje tych samych operacji co chgrp. Jeśli podano tylko dwukropek lub nie podano niczego, nic nie jest zmieniane.

OPCJE

Zmienia właściciela i/lub grupę podanego PLIKU na WŁAŚCICIEL i/lub GRUPA. Z opcją --reference, zmienia właściciela i grupę każdego PLIKU na takie, jakie ustawione ma plik PLIK-WZORC.
-c
, --changes

podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

-f, --silent, --quiet

wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

-v, --verbose

wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

--dereference

działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach

-h, --no-dereference

działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania symbolicznego)

--from=OBECNY-WŁAŚCICIEL:OBECNA-GRUPA

zmienia właściciela i/lub grupę każdego pliku tylko, jeśli obecny właściciel i/lub grupa pasują do podanych. Każdy z parametrów może być pominięty, wtedy dopasowanie nie będzie dla niego przeprowadzane

--no-preserve-root

nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)

--preserve-root

odmawia działania rekurencyjnego na /

--reference=PLIK-WZORC

używa właściciela i grupy PLIKU-WZORC zamiast podanych wartości WŁAŚCICIEL:GRUPA

-R, --recursive

działa rekurencyjnie na plikach i katalogach

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

-H

jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim

-L

podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu

-P

nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Właściciel nie jest zmieniany, jeśli nie został podany. Grupa nie jest zmieniana, jeśli nie została podana, ale jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) WŁAŚCICIELA, jeśli po nazwie użytkownika WŁAŚCICIEL podano dwukropek :. WŁAŚCICIEL i GRUPA mogą być zarówno numeryczne jak i symboliczne.

PRZYKŁADY

chown root /u

Zmienia właściciela /u na "root".

chown root:staff /u

Podobnie, lecz zmienia również jego grupę na "staff".

chown -hR root /u

Zmienia właściciela /u i podkatalogów na "root".

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chown(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/chown>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) chown invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.