Manpages

JMÉNO

chown − mění souborům vlastníka a skupinu

POUŽITÍ

chown [VOLBA]... [VLASTNÍK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
chown
[VOLBA]... −−reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mění vlastníka a skupinu pro každý uvedený soubor Pokud je určen pouze vlastník (uživatelským jménem nebo číselným ID), stane se tento uživatel vlastníkem každého uvedeného souboru a jejich skupina zůstane beze změny. Pokud je vlastník následován dvojtečkou a jménem skupiny (nebo jejím číselným ID) (bez mezer mezi nimi), je změněna i skupina. Pokud není dvojtečka následována žádným jménem skupiny, zadaný uživatel se stane vlastníkem souboru a skupinou souboru se stane uživatelova přihlašovací skupina. Pokud je uvedena dvojtečka a skupina, ale vlastník nikoliv, je změněna pouze skupina; v takovém případě pracuje chown stejně jako chgrp. Pokud je uvedena pouze dvojtečka nebo vůbec nic, k žádné změně nedojde.

VOLBY

Změní vlastníka a/nebo skupinu každého SOUBORu na VLASTNÍKa a/nebo SKUPINU. Při použití volby −−reference změní vlastníka a skupinu každého SOUBORu podle jejich hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.
−c
, −−changes

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně

−−dereference

změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)

−h, −−no−dereference

změní vlastnictví symbolického odkazu (a nikoliv objektu, na který symbolický odkaz ukazuje) (užitečné pouze na systémech, které mohou měnit vlastnictví symbolického odkazu)

−−from=AKTUÁLNÍ_VLASTNÍK:AKTUÁLNÍ_SKUPINA

změní vlastníka a−nebo skupinu každého souboru, pokud se jeho aktuální vlastník a skupina shodují se zadanými údaji. Pokud je jeden z údajů vynechán, není u něj vyžadována shoda.

−−no−preserve−root

zpracuje ’/’ obvyklým způsobem (výchozí)

−−preserve−root

rekurzivní operace nad ’/’ selže

−f, −−silent, −−quiet

potlačí většinu chybových hlášení

−−reference=REFERENCNI_SOUBOR

použije vlastníka a skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnot VLASTNÍK:SKUPINA

−R, −−recursive

pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

−v, −−verbose

podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby −R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

−H

pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej

−L

následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí

−P

nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud není uveden VLASTNÍK, nedojde k jeho změně. Skupina zůstane nezměněna, pokud není uvedena, s výjimkou případu, kdy je dvojtečkou uvedenou za (nikoliv číselným!) VLASTNÍKem implikována přihlašovací skupina. VLASTNÍK a SKUPINA mohou být uvedeni jménem nebo číselným ID.

PŘÍKLADY

chown root /u

Změní vlastníka /u na "root".

chown root:staff /u

To samé, ale zároveň změní jeho skupinu na "staff".

chown −hR root /u

Změní vlastníka /u a podřízených souborů na "root".

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chown(2)

Úplná dokumentace pro chown je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chown, měl by příkaz

info coreutils ’chown invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.