Manpages

NAME

xfce4-terminal − Un emulador de terminal para as X

SINOPSE

xfce4−terminal [OPCIÓN...]

DESCRICIóN

xfce4−terminal é o que se coñece como emulador de terminal X, a miúdo chamada terminal ou shell. Proporciona un equivalente a desfasada pantalla de texto no seu escritorio, pero que pode compartir a pantalla facilmente con outros aplicativos gráficos. Os usuarios de Windows pode que estean familiarizados ca utilidade MS−DOS, que ten a función análoga de ofrecer unha liña de ordes DOS en Windows, aínda que debe ter en conta que a CLI de UNIX é moito máis potente e fácil de usar que a de DOS.

xfce4−terminal emula ao aplicativo xterm desenvolvido polo X Consortium. En cambio, o aplicativo xterm emula á terminal do DEC VT102 e tamén soporta as secuencias de escape do DEC VT220. Unha secuencia de escape é unha serie de caracteres que comezan co carácter Esc. xfce4−terminal acepta todas as secuencias de escape que usan as terminais do VT102 e do VT220 usan para funcións como situar o cursor e limpar a pantalla.

OPCIóNS

Resumo de opcións
Aquí ten un resumo de todas as opcións, agrupadas por tipo. As explicacións están nas seguintes seccións.

Opcións xerais

−h, −−help; −V, −−version; −−disable−server; −−color−table; −−default−display=pantalla; −−default−working−directory=directorio

Separadores de xanelas ou lapelas

−−tab; −−window

Opcións de lapelas

−x, −−execute; −e, −−command=orde; −−working−directory=directorio; −T, −−title=título; −H, −−hold

Opcións de xanela

−−display=pantalla; −−drop−down; −−geometry=xeometría; −−role=rol; −−startup−id=cadea; −I, −−icon=icona; −−fullscreen; −−maximize; −−minimize; −−show−menubar, −−hide−menubar; −−show−borders, −−hide−borders; −−show−toolbar, −−hide−toolbar −−show−scrollbar, −−hide−scrollbar

Opcións xerais
−h
, −−help

Lista as diferentes opcións de liña de ordes que admite xfce4−terminal e sae

−V, −−version

Mostrar a información da versión e saír

−−disable−server

Non rexistrarse co bus de mensaxes de sesión D−BUS

−−color−table

Echo the color codes

−−default−display=pantalla

A pantalla das X predeterminada que se vai usar.

−−default−working−directory=directorio

Define directorio como directorio de traballo predeterminado para a terminal

Separadores de xanelas ou lapelas
−−tab

Abrir unha nova lapela na última xanela especificada; pódese proporcionar máis dunha destas opcións.

If you use this as the first option, without −−window separators, the last window will be re−used.

−−window

Abrir unha nova xanela cunha soa lapela; pódese proporcionar máis dunha destas opcións.

Opcións de lapelas
−x
, −−execute

Executa o resto da liña de ordes na terminal

−e, −−command=orde

Executar orde na terminal

−−working−directory=directorio

Define directorio como directorio de traballo para a terminal

−T, −−title=título

Define título como título da xanela inicial de terminal

−H, −−hold

Fai que se manteña a terminal despois de que termine a orde filla

Opcións de xanela
−−display=
pantalla

Pantalla X a usar para a última xanela especificada.

−−drop−down

Will start the window in drop−down mode (also called a Quake−style terminal). This will only apply to the first window started with this option. It is advised to bind this to a shortcut in the keyboard preferences.

−−geometry=xeometría

Define a xeometría da última xanela especificada a geometry. Consulte X(7) para obter máis información sobre como especificar as xeometrías das xanelas.

−−role=rol

Sets the window role of the last−specified window to role. Applies to only one window and can be specified once for each window you create from the command line. The role is a unique identifier for the window to be used when restoring a session.

−−startup−id=cadea

Especifica a notificación de inicio da última xanela especificada. Úsase internamente para reenviar o id de notificación de inicio usando o servizo D−BUS.

−I, −−icon=icona

Define a icona da terminal como un nome de icona ou un nome de ficheiro.

−−fullscreen

Poñer a última xanela especificada en modo pantalla completa; só se aplica a unha xanela; pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−maximize

Poñer a última xanela especificada en modo maximizado; só se aplica a unha xanela; pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−minimize

Set the last−specified window into minimized mode; applies to only one window; can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−menubar

Activa a barra de menú para a última xanela especificada. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−hide−menubar

Desactiva a barra de menú para a última xanela especificada. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−show−borders

Activar as decoracións de xanela para a última xanela especificada. Só se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−hide−borders

Desactivar as decoracións de xanela para a última xanela especificada. Só se aplica a unha xanela. Pode especificarse unha vez por cada xanela que se crea dende a liña de ordes.

−−show−toolbar

Turn on the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−toolbar

Turn off the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−scrollbar

Turn on the scrollbar for the last−specified window. Scrollbar position is taken from the settings; if position is None, the default position is Right side. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−scrollbar

Turn off the scrollbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−font=font

Set the terminal font.

−−zoom=zoom

Set the zoom level: the font size will be multiplied by this level. The range is from −7 to 7, default is 0. Each step multiplies the size by 1.2, i.e. level 7 is 3.5831808 (1.2^7) times larger than the default size.

EXEMPLOS

xfce4−terminal −−geometry 80x40 −−command mutt −−tab −−command mc

Abre unha nova xanela de terminal cunha xeometría de 80 columnas e 40 filas e dúas lapelas, na que na primeira lapela se executa mutt e na segunda lapela se executa mc.

CONTORNO

xfce4−terminal uses the Basedir Specification as defined on Freedesktop.org [1] to locate its data and configuration files. This means that file locations will be specified as a path relative to the directories described in the specification.

${XDG_CONFIG_HOME}

O primeiro directorio no que se han buscar os ficheiros de configuración. Por defecto está definido a ~/.config/.

${XDG_CONFIG_DIRS}

Un lista separada por comas de directorios base que conteñen datos de configuración. Por defecto o aplicativo mirará en filename role="directory">${sysconfdir}/xdg/

${XDG_DATA_HOME}

A raíz de tódolos ficheiros de datos específicos do usuario. Por defecto é ~/.local/share/.

${XDG_DATA_DIRS}

Un conxunto de directorios base ordenados por preferencia relativos nos cales se deben buscar os ficheiros de datos ademais de no directorio base ${XDG_DATA_HOME}. Os directorios deben separarse con comas.

FICHEIROS

${XDG_CONFIG_DIRS}/xfce4/terminal/terminalrc

Esta é a localización do ficheiro de configuración que inclúe as preferencias que controlan o aspecto e mailo comportamento de xfce4−terminal.

VEXA TAMéN

bash(1), X(7)

AUTHORS

Igor Zakharov <f2404 [AT] yandex.ru>

Desenvolvedor

Nick Schermer <nick [AT] xfce.org>

Desenvolvedor

Benedikt Meurer <benny [AT] xfce.org>
Desenvolvedor de software, os−cillation, Desenvolvemento do sistema,

Desenvolvedor

NOTES

1.

Freedesktop.org

http://freedesktop.org/