Manpages

NAZWA

reboot - przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

/* Since kernel version 2.1.30 there are symbolic names LINUX_REBOOT_*
for the constants and a fourth argument to the call: */

#include <unistd.h>
#include <linux/reboot.h>

int reboot(int magic, int magic2, int cmd, void *arg);

/* Under glibc and most alternative libc’s (including uclibc, dietlibc,
musl and a few others), some of the constants involved have gotten
symbolic names RB_*, and the library call is a 1-argument
wrapper around the system call: */

#include <unistd.h>
#include <sys/reboot.h>

int reboot(int cmd);

OPIS

Wywołanie reboot() przeładowuje system albo włącza lub wyłącza kombinację klawiszy odpowiedzialną za przeładowanie systemu (nazywaną w skrócie CAD od domyślnej kombinacji Ctrl-Alt-Del, którą można zmienić przy pomocy loadkeys(1)).

This system call fails (with the error EINVAL) unless magic equals LINUX_REBOOT_MAGIC1 (that is, 0xfee1dead) and magic2 equals LINUX_REBOOT_MAGIC2 (that is, 672274793). However, since 2.1.17 also LINUX_REBOOT_MAGIC2A (that is, 85072278) and since 2.1.97 also LINUX_REBOOT_MAGIC2B (that is, 369367448) and since 2.5.71 also LINUX_REBOOT_MAGIC2C (that is, 537993216) are permitted as values for magic2. (The hexadecimal values of these constants are meaningful.)

Parametr cmd może przyjmować następujące wartości:
LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF

(RB_DISABLE_CAD, 0). CAD jest wyłączony, co oznacza, że naciśnięcie kombinacji klawiszy CAD wyśle procesowi init (procesowi nr 1) sygnał SIGINT i ten proces zdecyduje, jaką akcję wykonać (być może: zabicie wszystkich procesów, sync, restart).

LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON

(RB_ENABLE_CAD, 0x89abcdef). CAD jest włączony, co oznacza, że naciśnięcie klawiszy CAD wywoła od razu akcję skojarzoną z LINUX_REBOOT_CMD_RESTART.

LINUX_REBOOT_CMD_HALT

(RB_HALT_SYSTEM, 0xcdef0123; od wersji 1.1.76 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "System halted.", a system jest zatrzymywany. Kontrola jest przekazywana do monitora ROM, jeżeli istnieje. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

LINUX_REBOOT_CMD_KEXEC

(RB_KEXEC, 0x45584543, od wersji 2.6.13 Linuksa). Uruchamia jądro załadowane wcześniej za pomocą kexec_load(2). Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_KEXEC.

LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF

(RB_POWER_OFF, 0x4321fedc; od wersji 2.1.30 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "Power down.", system jest zatrzymywany i jeżeli jest to możliwe, zasilanie jest odłączane. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

LINUX_REBOOT_CMD_RESTART

(RB_AUTOBOOT, 0x1234567). Wypisywany jest komunikat "Restarting system.", a natychmiast po tym następuje przeładowanie systemu. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2

(0xa1b2c3d4; od wersji 2.1.30 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "Restarting system with command '%s'" i natychmiast po nim system jest przeładowywany (używając polecenia podanego w argumencie arg). Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

LINUX_REBOOT_CMD_SW_SUSPEND

(RB_SW_SUSPEND, 0xd000fce1; od wersji 2.5.18 Linuksa). System jest wstrzymywany (hibernowany) na dysk. Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_HIBERNATION.

Tylko administrator może wywołać funkcję reboot().

Dokładny wynik powyższych akcji zależy od architektury komputera. Obecnie (2.1.122) dodatkowy parametr nie ma żadnego znaczenia dla architektury i386, jednakże typ restartowania systemu może być określony w argumentach linii poleceń jądra ("reboot=...") jako restart albo ciepły, albo zimny oraz albo twardy, albo przez BIOS.

Zachowanie wewnątrz przestrzeni nazw PID
Since Linux 3.4, if reboot() is called from a PID namespace other than the initial PID namespace with one of the cmd values listed below, it performs a "reboot" of that namespace: the "init" process of the PID namespace is immediately terminated, with the effects described in pid_namespaces(7).

The values that can be supplied in cmd when calling reboot() in this case are as follows:
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
, LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2

The "init" process is terminated, and wait(2) in the parent process reports that the child was killed with a SIGHUP signal.

LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF, LINUX_REBOOT_CMD_HALT

The "init" process is terminated, and wait(2) in the parent process reports that the child was killed with a SIGINT signal.

For the other cmd values, reboot() returns -1 and errno is set to EINVAL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli podano wartość cmd powodującą zatrzymanie lub zrestartowanie systemu, to reboot() nie powraca. W przypadku innych wartości parametru cmd zwracane jest zero, jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem. We wszystkich przypadkach (niezależnie od wartości cmd) w razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i zmienna errno jest ustawiana na odpowiednią wartość.

BŁĘDY

EFAULT

Problem pobierania danych z przestrzeni użytkownika w wypadku wywołania LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2.

EINVAL

Niepoprawne liczby magiczne lub cmd.

EPERM

The calling process has insufficient privilege to call reboot(); the caller must have the CAP_SYS_BOOT inside its user namespace.

ZGODNE Z

Funkcja reboot() jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być używana w programach, które mają działać pod różnymi systemami.

ZOBACZ TAKŻE

systemctl(1), systemd(1), kexec_load(2), sync(2), bootparam(7), capabilities(7), ctrlaltdel(8), halt(8), shutdown(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.