Manpages

JMÉNO

date − vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

POUŽITÍ

date [VOLBA]... [+FORMÁT]
date
[−u|−−utc|−−universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

POPIS

Příkaz date vypíše aktuální čas a datum v zadaném FORMÁTu anebo jej nastaví.
−d
, −−date=ŘETĚZEC

Zobrazí čas a datum zadaný řetězcem

−f, −−file=DATEFILE

jako −−date pro každou řádku v souboru DATEFILE

−r, −−reference=SOUBOR

zobrazí čas poslední změny SOUBORu

−R, −−rfc−2822

vypíše datum a čas ve formátu RFC 2822. Příklad: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 −0600

−−rfc−3339=TIMESPEC

Vypíše datum a čas ve formátu RFC 3339. TIMESPEC=’date’, ’seconds’ nebo ’ns’ pro datum a čas s určenou přesností. Datum a čas jsou od sebe odděleny jednoduchou mezerou: 2006−08−07 12:34:56−06:00

−s, −−set=ŘETĚZEC

nastaví čas určený ŘETĚZCEM

−u, −−utc, −−universal

vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

FORMÁT ovlivňuje výpis. Direktivy jsou:

%%

znak %

%a

zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)

%A

plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např. Neděle)

%b

zkratka měsíce podle locale (např. Pro)

%B

plné jméno měsíce podle locale (např. leden)

%c

datum a čas podle locale (např. Čt 3. březen 2005, 23:05:25 CET)

%C

století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice (např. 20)

%d

den v měsíci (např. 01)

%D

datum; stejné jako %m/%d/%y

%e

den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d

%F

úplné datum; stejné jako %Y−%m−%d

%g

last two digits of year of ISO week number (viz %G)

%G

year of ISO week number (viz %V); obvykle užitečné jen s %V

%h

stejné jako %b

%H

hodina (00..23)

%I

hodina (01..12)

%j

den v roce (001..366)

%k

hodina ( 0..23)

%l

hodina ( 1..12)

%m

měsíc (01..12)

%M

minuta (00..59)

%n

znak newline (nový řádek)

%N

nanosekundy (000000000..999999999)

%p

označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není známo

%P

jako %p, ale malými písmeny

%r

čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)

%R

hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M

%s

počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC

%S

sekundy (00..60)

%t

horizontální tabelátor

%T

čas; stejné jako %H:%M:%S

%u

den v týdnu (1..7); 1 je pondělí

%U

číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)

%V

ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)

%w

den v týdnu (0..6); 0 je neděle

%W

číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)

%x

reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)

%X

reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)

%y

poslední dvojčíslí roku (00..99)

%Y

rok

%z

+hhmm číselná časová zóna (např. −0400)

%:z

+hh:mm číselná časová zóna (např. −04:00)

%::z

+hh:mm:ss číselná časová zóna (např. −04:00:00)

%:::z

číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. −04, +05:30)

%Z

abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak ’%’ může být následován těmito nepovinnými vlajkami:

(pomlčka) nedoplňovat pole

_

(podtržítko) doplňovat pole mezerami

0

(nula) doplňovat pole nulami

^

použije velká písmena, je−li to možné

#

použije opačně velká písmena, je−li to možné

Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě; potom nepovinný modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní reprezentace podle locale, je−li dostupná anebo O pro použití alternativních číselných symbolů podle locale, jsou−li dostupné.

ŘETĚZEC PRO DATUM

ŘETĚZEC v −−date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 −0800" nebo "2004−02−29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro date je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a date, měl by příkaz

info coreutils ’date invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.