Manpages

NAZWA

cp - kopiuje pliki i katalogi

SKŁADNIA

cp [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
cp
[OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
cp
[OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

Kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a
, --archive

równoważne -dR --preserve=all

--attributes-only

nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku

--backup[=METODA]

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

-b

jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

--copy-contents

podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartość plików specjalnych

-d

równoważne --no-dereference --preserve=links

-f, --force

jeśli istniejący plik docelowy nie może zostać otwarty, usuwa go i próbuje ponownie (opcja ta jest ignorowana, jeśli użyto też opcji -n)

-i, --interactive

pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeństwo przed wcześniejszą opcją -n)

-H

podąża za dowiązaniami symbolicznymi z wiersza poleceń w ŹRÓDLE

-l, --link

tworzy dowiązania twarde zamiast kopii

-L, --dereference

zawsze podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE

-n, --no-clobber

nie nadpisuje istniejącego pliku (ma pierwszeństwo nad wcześniejszą opcją -i)

-P, --no-dereference

nigdy nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE

-p

równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps

--preserve[=LISTA-ATRYB]

zachowuje podane atrybuty (domyślnie: mode,ownership,timestamps - czyli prawa, właściciela i grupę oraz czasy), dodatkowe możliwe atrybuty: context (dot. SELinuksa), links (dowiązania), xattr (rozszerzone atrybuty), all (wszystkie)

--no-preserve=LISTA-ATRYB

nie zachowuje podanych atrybutów

--parents

używa pełnej nazwy pliku źródłowego pod KATALOGIEM

-R, -r, --recursive

kopiuje katalogi rekurencyjnie

--reflink[=KIEDY]

kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej

--remove-destination

usuwa każdy istniejący plik docelowy przed próbą otwarcia go (w odróżnieniu od opcji --force)

--sparse=KIEDY

kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej

--strip-trailing-slashes

usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO

-s, --symbolic-link

tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii plików

-S, --suffix=PRZYROSTEK

używa podanego przyrostka zamiast domyślnego

-t, --target-directory=KATALOG

kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU

-T, --no-target-directory

traktuje CEL jako zwykły plik

-u, --update

kopiuje tylko jeśli ŹRÓDŁO jest nowsze niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje

-v, --verbose

wypisuje bieżące działania

-x, --one-file-system

pozostaje na tym systemie plików

-Z

ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny

--context=KONTEKST

jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÓDŁOWE są wykrywane przez prymitywną heurystykę i powiązane pliki w CELU są również tworzone jako rzadkie. Jest to zachowanie, które można wybrać opcją --sparse=auto. Wybranie opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU jako rzadkiego, bez względu na to, czy plik ŹRÓDŁOWY zawiera wystarczająco długą sekwencję bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia rzadkich plików.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:
none
, off

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

numbered, t

tworzy kopie numerowane

existing, nil

numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

simple, never

zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Jako szczególny przypadek cp tworzy kopię zapasową ŹRÓDŁA, jeśli podano opcje force i backup, a ŹRÓDŁO i CEL są tą samą nazwą istniejącego, zwykłego pliku.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cp invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS