Manpages

NAZWA

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKŁADNIA

uniq [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Filtruje powtarzające się, sąsiadujące wiersze z WEJŚCIA (lub standardowego wejście), wypisując wynik na WYJŚCIE (lub standardowego wyjście).

Jeśli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych wierszy.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-c
, --count

poprzedza wiersz liczbą jego powtórzeń

-d, --repeated

wypisuje tylko powtarzające się wiersze, po jednym dla każdej grupy

-D

wypisuje wszystkie powtarzające się wiersze

--all-repeated[=METODA]

jak -D, lecz pozwala na oddzielanie grup za pomocą pustego wiersza;
METODA
={none(domyślna),prepend,separate}

-f, --skip-fields=N

zapobiega porównywaniu pierwszych N pól

--group[=METODA]

pokazuje wszystkie wpisy, oddzielając grupy pustym wierszem
METODA
={separate(domyślna),prepend,append,both}

-i, --ignore-case

ignoruje różnice pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas porównywania

-s, --skip-chars=N

zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków

-u, --unique

wypisuje jedynie wiersze, które się nie powtarzają

-z, --zero-terminated

kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

-w, --check-chars=N

porównuje co najwyżej N znaków w wierszu

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Pole jest definiowane jako odstępy (z reguły spacje i/lub tabulacje), wydzielone znakami nie będącymi znakami odstępu. Pola są pomijane przed pominięciem znaków.

Uwaga: uniq nie wykrywa powtórzeń wierszy, jeśli nie sąsiadują one ze sobą. Dane wejściowe powinny być wcześniej posortowane; można również użyć sort -u, zamiast programu uniq. Porównywanie przestrzega reguł opisanych przez zmienną LC_COLLATE.

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uniq proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), join(1), sort(1)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uniq invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS