Manpages

NAZWA

fstab - statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

/etc/fstab

OPIS

Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików, które mogą zostać zamontowane w systemie. fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie zapisywany. Prawidłowe utworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest obowiązkiem administratora. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ fsck(8), mount(8) i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

Każdy system plików jest opisywany przez osobny wiersz. Pola w każdym wierszu są oddzielane przez znaki spacji lub tabulacji. Linie zaczynające się od znaku "#" są komentarzami. Puste linie są ignorowane.

Poniżej przedstawiono typowy przykład wpisu pliku fstab:

LABEL=t-home2 /home ext4 defaults,auto_da_alloc 0 2

Pierwsze pole (fs_spec).

This field describes the block special device, remote filesystem or filesystem image for loop device to be mounted or swap file or swap partition to be enabled.

For ordinary mounts, it will hold (a link to) a block special device node (as created by mknod(2)) for the device to be mounted, like ’/dev/cdrom’ or ’/dev/sdb7’. For NFS mounts, this field is <host>:<dir>, e.g., ’knuth.aeb.nl:/’. For filesystems with no storage, any string can be used, and will show up in df(1) output, for example. Typical usage is ’proc’ for procfs; ’mem’, ’none’, or ’tmpfs’ for tmpfs. Other special filesystems, like udev and sysfs, are typically not listed in fstab.

Zamiast nazwy urządzenia można podać LABEL=<etykieta> lub UUID=<uuid>. Jest to rekomendowana metoda, ponieważ nazwy urządzeń często wynikają z kolejności, w jakiej system wykrywa urządzenia, i mogą się zmienić, kiedy inne dyski są dodawane lub usuwane. Przykłady: "LABEL=Boot" lub "UUID=3e6be9de-8139-11d1- -9106-a43f08d823a6". (Aby ustawić etykietę dysku, prosimy używać narzędzi odpowiednich dla danego systemu plików, na przykład e2label(8), xfs_admin(8) lub fatlabel(8)).

Jest także możliwe użycie PARTUUID= oraz PARTLABEL=. Te identyfikatory partycji są obsługiwane na przykład przez GUID Partition Table (GPT).

Więcej szczegółów o identyfikatorach urządzeń można znaleźć w mount(8), blkid(8) lub lsblk(8).

Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów (ciągów), dlatego UUID-y powinny zawierać małe litery.

Drugie pole (fs_file).

This field describes the mount point (target) for the filesystem. For swap partitions, this field should be specified as ’none’. If the name of the mount point contains spaces or tabs these can be escaped as ’\040’ and ’\011’ respectively.

Trzecie pole (fs_vfstype).

To pole opisuje typ systemu plików. Linux obsługuje wiele różnych systemów plików, między innymi:: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, proc, iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs. Po więcej informacji patrz mount(8).

Wpis swap oznacza plik lub partycję używaną jako partycję wymiany, por. swapon(8). Wpis none jest przeznaczony do przenoszenia montowań lub do montowań używających podpięcia (bind).

Można podać więcej niż jeden typ, oddzielając je od siebie przecinkami.

Programy mount(8) i umount(8) obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są definiowane przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs". Zalecane jest używanie notacji podtypów zamiast dodawać jakieś przedrostki do pierwszego pola fstab (np. "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

Czwarte pole (fs_mntops).

Pole opisuje opcje montowania związane z danym systemem plików.

Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera co najmniej typ montowania (ro lub rw) oraz dodatkowe opcje (włączając w to opcje ustawiania wydajności), odpowiednie do danego typu systemu plików. Szczegóły można znaleźć w mount(8) lub swapon(8).

Podstawowe, niezależne od systemu plików opcje to:
defaults

używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser oraz async.

noauto

nie montuje, gdy podane jest "mount -a" (np. w czasie uruchomienia systemu)

user

pozwala na montowanie przez użytkownika

owner

pozwala na montowanie przez właściciela urządzenia

comment

lub x-<name> do użycia przez programy zarządzające plikiem fstab

nofail

nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

Piąte pole (fs_freq).

Pole jest używane przez komendę dump(8), aby wykryć, który system plików ma być zrzucony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, to domyślną wartością jest zero. [dot. kopii zapasowej, w praktyce nieużywane - tłum].

Pole szóste (fs_passno).

Pole jest używane przez program fsck(8) aby zadecydować, jaka powinna być kolejność sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Główny system plików powinien mieć fs_passno równą 1, inne zaś systemy plików powinny mieć fs_passno równe 2. Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast systemy plików na różnych dyskach będą sprawdzane jednocześnie, aby wykorzystać wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie podano szóstego pola, to wartością domyślną jest zero (system plików nie musi być sprawdzany).

UWAGI

Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3) lub libmount.

Narzędzie mount oparte na czystej bibliotece libmount nie obsługuje już (od wersji 2.22 pakietu util-linux) słowa kluczowego ignore podanego jako typ systemu plików (tj. w trzecim polu).

PLIKI

/etc/fstab, <fstab.h>

ZOBACZ TAKŻE

getmntent(3), fs(5), findmnt(8), mount(8), swapon(8)

HISTORIA

Poprzednik tego formatu pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

This man page is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu [AT] technologist.com>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.