Manpages

JMÉNO

expr − vyhodnotí výraz

POUŽITÍ

expr VÝRAZ
expr
VOLBA

POPIS

−−bignum

vždy použije aritmetikus libovolnou přesností

−−no−bignum

vždy použije aritmetiku se stálou přesností

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Příkaz expr vyhodnotí VÝRAZ a vypíše výsledek na standardní výstup. Prázdný řádek níže odděluje skupiny podle zvyšující se priority. VÝRAZ může být:
ARG1 | ARG2

Pokud první argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem druhý argument.

ARG1 & ARG2

Jestliže ani jeden argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem 0.

ARG1 < ARG2

ARG1 je menší než ARG2

ARG1 <= ARG2

ARG1 je menší nebo roven ARG2

ARG1 = ARG2

ARG1 je roven ARG2

ARG1 != ARG2

ARG1 není roven ARG2

ARG1 >= ARG2

ARG1 je větší než nebo roven ARG2

ARG1 > ARG2

ARG1 je větší než ARG2

ARG1 + ARG2

aritmetický součet ARG1 a ARG2

ARG1 − ARG2

aritmetický rozdíl ARG1 a ARG2

ARG1 * ARG2

aritmetický násobek ARG1 a ARG2

ARG1 / ARG2

aritmetický podíl ARG1 a ARG2

ARG1 % ARG2

zbytek po celočíselném dělení ARG1 argumentem ARG2

ŘETĚZEC : REGEXP

Porovnání řetězce s regulární výrazem.

match ŘETĚZEC REGEXP

stejné jako ŘETĚZEC : REGEXP

substr ŘETĚZEC POZICE DÉLKA

podřetězec zadaného ŘETĚZCE, POZICE se počítá od 1

index ŘETĚZEC SEZNAM−ZNAKŮ

první pozice v ŘETĚZCI, na které je některý ze znaků uvedených v SEZNAMU−ZNAKŮ, jestliže není nalezen žádný znak, vrátí 0.

length ŘETĚZEC

délka ŘETĚZCE

+ SLOVO

interpretuje SLOVO (token) jako řetězec, i když se jedná o

klíčové slovo jako ’match’ nebo operátor jako ’/’

( VÝRAZ )

hodnota VÝRAZU

Escapování nebo uvození řetězců může být nezbytné, aby speciální znaky v řetězcích neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty čísla, je porovnání aritmetické, jinak abecední. Při porovnání řetězce s regulární výrazem jestliže je část druhého operandu uzavřena mezi \( a \), bude výsledkem ta část prvního řetězce, která vyhovovala části regulárního výrazu mezi \( a \) nebo prázdný řetězec (null); Jestliže \( a \) nebyly použity, vrací počet vyhovujících znaků nebo 0.

Návratová hodnota je 0, pokud VÝRAZ není ani prázdný řetězec (null) ani 0; 1 v případě, že VÝRAZ je prázdný řetězec (null) nebo 0; a 3 pokud došlo k chybě.

AUTOR

Napsal Mike Parker a James Youngman.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro expr je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a expr, měl by příkaz

info coreutils ’expr invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.