Manpages

NAZWA

tar — tar - wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

tar [

- ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | --delete | r --append | t --list | --test-label | u --update | x --extract --get [opcje] [nazwa ścieżki ...]

OPIS

Tar przechowuje i wyodrębnia pliki z archiwum z taśmy lub dysku.

Pierwszym argumentem do tara powinna być funkcja: albo jedna z liter Acdrtux, albo jedna z długich nazw funkcji. Litera funkcji nie musi być poprzedzona "-" i może był połączona z innymi opcjami pojedynczych liter. Długa nazwa funkcji musi być poprzedzona --. Część opcji przyjmuje parametr; przy postaci jednoliterowej muszą być one podane jako oddzielne argumenty. W długiej postaci mogą być podane przez dołączenie =wartość do opcji.

FUNKCJE LITEROWE

Główny tryb pracy:

-A, --catenate, --concatenate

dołączenie istniejących plików .tar do archiwum

-c, --create

utworzenie nowego archiwum

-d, --diff, --compare

znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików

--delete

usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)

-r, --append

dołączenie plików do archiwum na jego końcu

-t, --list

wypisanie zawartości archiwum

--test-label

sprawdzenie etykiety woluminu archiwum i wyjście

-u, --update

dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

-x, --extract, --get

ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

Modyfikatory operacji:

-[0-7][lmh]

określenie napędu i gęstości

-a, --auto-compress

używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

--acls

Włącza obsługę ACL POSIX

--no-acls

Wyłącza obsługę ACL POSIX

--add-file=PLIK

dodaje podany PLIK do archiwum (przydatne jeśli nazwa zaczyna się minusem)

--anchored

wzorzec dopasowuje początek nazwy pliku

--no-anchored

wzorzec dopasowuje po dowolnym "/" (domyślne przy wyłączeniu)

--atime-preserve

zachowuje czasy dostępu zrzucanych plików, albo przez przywrócenie czasów po odczycie (METODA="replace", domyślnie), albo przez nieustawianie czasów w pierwszym miejscu (METODA="system")

--no-auto-compress

nie używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

-b, --blocking-factor BLOKI

BLOKI x 512 bajtów na rekord

-B, --read-full-records

zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi potokami 4.2BSD)

--backup

przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, kontroluje wybór wersji

-C, --directory KATALOG

zmienia katalog na KATALOG

--check-device

sprawdza numer urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych (domyślnie)

--no-check-device

nie sprawdza numerów urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych

--checkpoint

wyświetla informacje o postępie co LICZBA rekord (domyślnie 10)

--checkpoint-action=AKCJA

wykonuje AKCJĘ po każdym checkpoincie

--delay-directory-restore

opóźnia ustawianie czasów modyfikacji i opóźnień rozpakowanych katalogów aż do końca rozpakowywania

--no-delay-directory-restore

odwołuje działanie opcji --delay-directory-restore

--exclude=WZORZEC

wyłącza pliki podane jako WZORZEC

--exclude-backups

wyłącza pliki kopii zapasowej i blokady

--exclude-caches

wyłącza zawartość katalogów zawierających CACHEDIR.TAG, z wyłączeniem samego pliku tag

--exclude-caches-all

wyłącza katalogi zawierające CACHEDIR.TAG

--exclude-caches-under

wyłącza wszystko w katalogach zawierających CACHEDIR.TAG

--exclude-tag=PLIK

wyłącza zawartość katalogów zawierających PLIK, z wyjątkiem samego PLIKU

--exclude-tag-all=PLIK

wyłącza katalogi zawierające PLIK

--exclude-tag-under=PLIK

wyłącza wszystko w katalogach zawierających PLIK

--exclude-vcs

wyłącza katalogi systemu kontroli wersji

-f, --file ARCHIWUM

używa pliku archiwum lub urządzenia ARCHIWUM

-F, --info-script, --new-volume-script NAZWA

na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji -M)

--force-local

plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek

--full-time

wypisuje czas pliku do jego pełnej rozdzielczości

-g, --listed-incremental PLIK

obsługuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU

-G, --incremental

obsługuje archiwum przyrostowe w starym formacie GNU

--group=NAZWA

wymusza NAZWĘ jako grupę dodanych plików

-h, --dereference

podąża za dowiązaniami symbolicznymi; archiwizuje pliki, na które one wskazują

-H, --format FORMAT

tworzy archiwum w podanym FORMACIE, który jest jednym z poniższych:

--format=gnu

format GNU tar 1.13.x

--format=oldgnu

format GNU w programie tar <= 1.12

--format=pax

format POSIX 1003.1-2001 (pax)

--format=posix

równoważne pax

--format=ustar

format POSIX 1003.1-1988 (ustar)

--format=v7

stary format tar V7

--hard-dereference

podąża za dowiązaniami zwykłymi (twardymi); archiwizuje i zrzuca pliki do których się one odnoszą

-i, --ignore-zeros

ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza koniec pliku)

-I, --use-compress-program PROGRAM

filtruje archiwum programem PROGRAM (który musi akceptować opcję -d oznaczającą dekompresję)

--ignore-case

ignoruje wielkość znaków

--no-ignore-case

dopasowanie zwracające uwagę na wielkość znaków (domyślne)

--ignore-command-error

ignoruje kody zakończenia procesów potomnych

--no-ignore-command-error

traktuje niezerowe kody zakończenia procesów potomnych jako błąd

--ignore-failed-read

zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu plików, które nie dają się odczytać

--index-file=PLIK

wypisuje szczegółowe informacje do PLIKU

-j, --bzip2

-J, --xz

-k, --keep-old-files

nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, traktuje je jako błędy

-K, --starting-file NAZWA-CZĘŚCI

zaczyna od części NAZWA-CZĘŚCI przy odczytywaniu archiwum

--keep-directory-symlink

zachowuje istniejące dowiązania symboliczne przy wypakowywaniu

--keep-newer-files

nie zastępuje istniejących plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

-l, --check-links

wypisuje komunikat, jeśli nie wszystkie dowiązania są zrzucone

-L, --tape-length LICZBA

zmiana taśmy po zapisaniu LICZBA x 1024 bajtów

--level=LICZBA

zrzuca poziom do tworzenia archiwum przyrostowego

--lzip

--lzma

--lzop

-m, --touch

nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików

-M, --multi-volume

tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe

--mode=ZMIANY

wymusza ZMIANY trybu (symbolicznego) dodanych plików

--mtime=DATA-lub-PLIK

ustawia mtime dodawanych plików na DATA-lub-PLIK

-n, --seek

archiwum jest przeszukiwalne

-N, --newer, --after-date DATA-lub-PLIK

archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA-lub-PLIK

--newer-mtime=DATA

porównuje datę i czas gdy zmieniła się tylko data

--null

opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem ’\0’, opcja -C wówczas nie działa

--no-null

odwołuje działanie opcji --null

--numeric-owner

posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw

-O, --to-stdout

dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście

--occurrence

przetwarza tylko WYSTĄPIENIE każdego pliku w archiwum; opcja ta jest prawidłowa tylko w połączeniu z jednym z podpoleceń: --delete, --diff, --extract lub --list i gdy lista plików została podana albo w wierszu poleceń albo opcją -T; WYSTĄPIENIE domyślnie wynosi 1.

--old-archive, --portability

równoważne --format=v7

--one-file-system

archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików

--overwrite

nadpisuje istniejące pliki podczas wypakowywania

--overwrite-dir

nadpisuje metadane istniejących katalogów podczas wypakowywania (domyślne)

--no-overwrite-dir

zachowuje metadane istniejących katalogów

--owner=NAZWA

wymusza NAZWĘ jako właściciela dodanych plików

-p, --preserve-permissions, --same-permissions

wyodrębnia informacje o uprawnieniach pliku (domyślne dla superużytkownika)

-P, --absolute-names

nie usuwa z nazw plików początkowych znaków "/"

--pax-option=keyword[[:]=wartość][,keyword[[:]=wartość]]...

kontroluje słowa kluczowe pax

--posix

równoważne --format=posix

--preserve

równoważne -p i -s

--quote-chars=ŁAŃCUCH

dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

--no-quote-chars=ŁAŃCUCH

wyłącza dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

--quoting-style=STYL

ustawia styl cytowania nazw; patrz niżej, aby poznać prawidłowe wartości STYLU

-R, --block-number

wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie

--record-size=LICZBA

LICZBA bajtów na rekord, wielokrotność 512

--recursion

obsługuje katalogi rekurencyjnie (domyślnie)

--no-recursion

zapobiega automatycznemu zagłębianiu się w katalogi

--recursive-unlink

oczyszcza hierarchię w stosunku do wypakowywanego katalogu

--remove-files

usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum

--restrict

wyłącza część potencjalnie szkodliwych opcji

--rmt-command=POLECENIE

używa podanego POLECENIA rmt zamiast rmt

--rsh-command=POLECENIE

używa podanego zdalnego POLECENIA zamiast rsh

-s, --preserve-order, --same-order

przy wypisywaniu zachowywana jest kolejność części taka jak plików w archiwum

-S, --sparse

efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z "dziurami")

--same-owner

próbuje wypakować pliki z tymi samymi właścicielami jak w archiwum (domyślne dla superużytkownika)

--no-same-owner

wypakowuje pliki jako użytkownik uruchamiający program tar (domyślne dla zwykłych użytkownik)

--no-same-permissions

stosuje umask użytkownika przy wypakowywaniu uprawnień z archiwum (domyślne dla zwykłych użytkowników)

--no-seek

archiwum jest nieprzeszukiwalne

--selinux

Włącza obsługę kontekstu SELinux

--no-selinux

Wyłącza obsługę kontekstu SELinux

--show-defaults

pokazuje domyślne ustawienia tar

--show-omitted-dirs

podczas wypisywania lub wypakowywania, wypisuje każdy katalog niepasujący do kryteriów wyszukiwania

--show-snapshot-field-ranges

pokazuje prawidłowe zakresy pól do plików-migawek

--show-transformed-names, --show-stored-names

pokazuje nazwy pliku lub archiwum po przetworzeniu

--skip-old-files

nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, po chichu je pomija

--sparse-version=GŁÓWNY[.POBOCZNY]

ustawia wersję formatu plików rzadkich ("z dziurami") (implikuje --sparse)

--strip-components=LICZBA

usuwa LICZBĘ początkowych części z nazw plików podczas wypakowania

--suffix=ŁAŃCUCH

przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, przesłania zwykły przyrostek ("~", chyba że został przesłonięty przez zmienną środowiskową SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)

-T, --files-from PLIK

nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku PLIK

--to-command=POLECENIE

przesyła wyodrębnione pliki potokiem do innego programu

--totals

wypisuje sumę bajtów po przetworzeniu archiwum; z argumentem - wypisuje sumę bajtów po otrzymaniu danego SYGNAŁU. Dozwolone sygnały to: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 lub SIGUSR2; nazwy bez przedrostka SIG są również dozwolone

--transform, --xform WYRAŻENIE

używa WYRAŻENIA zamieniającego seda do przetworzenia nazw plików

-U, --unlink-first

usuwa każdy plik przed wypakowaniem do niego

--unquote

nie cytuje nazw plików odczytanych za pomocą -T (domyślnie)

--no-unquote

zapobiega niecytowaniu nazw plików odczytanych za pomocą -T

--utc

wypisuje czasy modyfikacji pliku w UTC

-v, --verbose

szczegółowe wypisywanie nazw przetwarzanych plików

-V, --label TEKST

tworzy archiwum z nazwą woluminu TEKST, przy wypisywaniu/rozpakowywaniu używa TEKSTU jako wzorzec maski do nazwy woluminu

--volno-file=PLIK

używa/aktualizuje numer woluminu w PLIKU

-w, --interactive, --confirmation

pyta o zgodę na każdą operację

-W, --verify

weryfikacja archiwum po jego utworzeniu

--warning=SŁOWO-KLUCZOWE

kontrola ostrzeżeń

--wildcards

używa wieloznacznika (domyślne przy wyłączeniach)

--wildcards-match-slash

wieloznacznik dopasowuje "/" (domyślne przy wyłączeniach)

--no-wildcards-match-slash

wieloznacznik nie dopasowuje "/"

--no-wildcards

dosłowne dopasowanie łańcuchów

-X, --exclude-from PLIK

wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK

--xattrs

Włącza obsługę atrybutów rozszerzonych

--xattrs-exclude=WZORZEC

określa wzorzec wyłączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

--xattrs-include=WZORZEC

określa wzorzec włączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

--no-xattrs

Wyłącza obsługę atrybutów rozszerzonych

-z, --gzip, --gunzip --ungzip

-Z, --compress, --uncompress

ŚRODOWISKO

Zachowanie programu tar jest kontrolowane przez między innymi przez następujące zmienne środowiskowe:

TAR_LONGLINK_100

PRISTINE_TAR_COMPAT

SIMPLE_BACKUP_SUFFIX

Przedrostek kopii zapasowej przy wypakowaniu, jeśli nie podano --suffix. Jeśli nie podano żadnego z nich, domyślnie używany jest "~".

TAR_OPTIONS

Opcje dodawane przed opcjami podanymi w wierszu polecenia, oddzielone spacjami. Odwrotne ukośniki mogą zostać użyte do zacytowania spacji lub odwrotnego ukośnika w opcji.

TAPE

Urządzenie lub plik użyty do archiwizacji, jeśli nie podano --file. Jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, używane jest standardowe wejście lub wyjście.

PRZYKŁADY

Tworzenie archive.tar z plików foo i bar.

tar -cf archive.tar foo bar

Szczegółowe wypisanie wszystkich plików z archive.tar.

tar -tvf archive.tar

Wypisanie wszystkich plików z archive.tar.

tar -xf archive.tar

ZOBACZ TAKŻE

tar(5), symlink(7), rmt(8)

HISTORIA

Polecenie tar pojawiło się w Version 7 AT&T UNIX.

BŁĘDY

Ludzie ze środowiska GNU zwykle nie znoszą stron podręcznika systemowego man i tworzą w zamian dokumenty info. Niestety, dokument info opisujący tara jest licencjonowany na warunkach GFDL z niezmiennymi tekstami okładki, przez nie można było wykorzystać z niego jakiegokolwiek tekstu w niniejszej stronie podręcznika. Większość zamieszczonego tu tekstu została wyodrębniona automatycznie, z tekstu opisującego użycie, w źródle programu. W związku z tym, ten podręcznik może nie być kompletny.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <lukow [AT] tempac.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] green.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.27.1 oryginału.

COMMENTS