Manpages

NAZWA

tar — tar - wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

tar [

] A −−catenate −−concatenate | c −−create | d −−diff −−compare | −−delete | r −−append | t −−list | −−test−label | u −−update | x −−extract −−get [opcje] [nazwa ścieżki ...]

OPIS

Tar przechowuje i wyodrębnia pliki z archiwum z taśmy lub dysku.

Pierwszym argumentem do tara powinna być funkcja: albo jedna z liter Acdrtux, albo jedna z długich nazw funkcji. Litera funkcji nie musi być poprzedzona "−" i może był połączona z innymi opcjami pojedynczych liter. Długa nazwa funkcji musi być poprzedzona −−. Część opcji przyjmuje parametr; przy postaci jednoliterowej muszą być one podane jako oddzielne argumenty. W długiej postaci mogą być podane przez dołączenie =wartość do opcji.

FUNKCJE LITEROWE

Główny tryb pracy:

−A, −−catenate, −−concatenate

dołączenie istniejących plików .tar do archiwum

−c, −−create

utworzenie nowego archiwum

−d, −−diff, −−compare

znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików

−−delete

usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)

−r, −−append

dołączenie plików do archiwum na jego końcu

−t, −−list

wypisanie zawartości archiwum

−−test−label

sprawdzenie etykiety woluminu archiwum i wyjście

−u, −−update

dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

−x, −−extract, −−get

ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

Modyfikatory operacji:

−[0−7][lmh]

określenie napędu i gęstości

−a, −−auto−compress

używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

−−acls

Włącza obsługę ACL POSIX

−−no−acls

Wyłącza obsługę ACL POSIX

−−add−file=PLIK

dodaje podany PLIK do archiwum (przydatne jeśli nazwa zaczyna się minusem)

−−anchored

wzorzec dopasowuje początek nazwy pliku

−−no−anchored

wzorzec dopasowuje po dowolnym "/" (domyślne przy wyłączeniu)

−−atime−preserve

zachowuje czasy dostępu zrzucanych plików, albo przez przywrócenie czasów po odczycie (METODA="replace", domyślnie), albo przez nieustawianie czasów w pierwszym miejscu (METODA="system")

−−no−auto−compress

nie używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego

−b, −−blocking−factor BLOKI

BLOKI x 512 bajtów na rekord

−B, −−read−full−records

zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi potokami 4.2BSD)

−−backup

przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, kontroluje wybór wersji

−C, −−directory KATALOG

zmienia katalog na KATALOG

−−check−device

sprawdza numer urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych (domyślnie)

−−no−check−device

nie sprawdza numerów urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych

−−checkpoint

wyświetla informacje o postępie co LICZBA rekord (domyślnie 10)

−−checkpoint−action=AKCJA

wykonuje AKCJĘ po każdym checkpoincie

−−delay−directory−restore

opóźnia ustawianie czasów modyfikacji i opóźnień rozpakowanych katalogów aż do końca rozpakowywania

−−no−delay−directory−restore

odwołuje działanie opcji −−delay−directory−restore

−−exclude=WZORZEC

wyłącza pliki podane jako WZORZEC

−−exclude−backups

wyłącza pliki kopii zapasowej i blokady

−−exclude−caches

wyłącza zawartość katalogów zawierających CACHEDIR.TAG, z wyłączeniem samego pliku tag

−−exclude−caches−all

wyłącza katalogi zawierające CACHEDIR.TAG

−−exclude−caches−under

wyłącza wszystko w katalogach zawierających CACHEDIR.TAG

−−exclude−tag=PLIK

wyłącza zawartość katalogów zawierających PLIK, z wyjątkiem samego PLIKU

−−exclude−tag−all=PLIK

wyłącza katalogi zawierające PLIK

−−exclude−tag−under=PLIK

wyłącza wszystko w katalogach zawierających PLIK

−−exclude−vcs

wyłącza katalogi systemu kontroli wersji

−f, −−file ARCHIWUM

używa pliku archiwum lub urządzenia ARCHIWUM

−F, −−info−script, −−new−volume−script NAZWA

na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji −M)

−−force−local

plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek

−−full−time

wypisuje czas pliku do jego pełnej rozdzielczości

−g, −−listed−incremental PLIK

obsługuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU

−G, −−incremental

obsługuje archiwum przyrostowe w starym formacie GNU

−−group=NAZWA

wymusza NAZWĘ jako grupę dodanych plików

−h, −−dereference

podąża za dowiązaniami symbolicznymi; archiwizuje pliki, na które one wskazują

−H, −−format FORMAT

tworzy archiwum w podanym FORMACIE, który jest jednym z poniższych:

−−format=gnu

format GNU tar 1.13.x

−−format=oldgnu

format GNU w programie tar <= 1.12

−−format=pax

format POSIX 1003.1-2001 (pax)

−−format=posix

równoważne pax

−−format=ustar

format POSIX 1003.1-1988 (ustar)

−−format=v7

stary format tar V7

−−hard−dereference

podąża za dowiązaniami zwykłymi (twardymi); archiwizuje i zrzuca pliki do których się one odnoszą

−i, −−ignore−zeros

ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza koniec pliku)

−I, −−use−compress−program PROGRAM

filtruje archiwum programem PROGRAM (który musi akceptować opcję −d oznaczającą dekompresję)

−−ignore−case

ignoruje wielkość znaków

−−no−ignore−case

dopasowanie zwracające uwagę na wielkość znaków (domyślne)

−−ignore−command−error

ignoruje kody zakończenia procesów potomnych

−−no−ignore−command−error

traktuje niezerowe kody zakończenia procesów potomnych jako błąd

−−ignore−failed−read

zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu plików, które nie dają się odczytać

−−index−file=PLIK

wypisuje szczegółowe informacje do PLIKU

−j, −−bzip2

−J, −−xz

−k, −−keep−old−files

nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, traktuje je jako błędy

−K, −−starting−file NAZWA-CZĘŚCI

zaczyna od części NAZWA-CZĘŚCI przy odczytywaniu archiwum

−−keep−directory−symlink

zachowuje istniejące dowiązania symboliczne przy wypakowywaniu

−−keep−newer−files

nie zastępuje istniejących plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum

−l, −−check−links

wypisuje komunikat, jeśli nie wszystkie dowiązania są zrzucone

−L, −−tape−length LICZBA

zmiana taśmy po zapisaniu LICZBA x 1024 bajtów

−−level=LICZBA

zrzuca poziom do tworzenia archiwum przyrostowego

−−lzip

−−lzma

−−lzop

−m, −−touch

nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików

−M, −−multi−volume

tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe

−−mode=ZMIANY

wymusza ZMIANY trybu (symbolicznego) dodanych plików

−−mtime=DATA-lub-PLIK

ustawia mtime dodawanych plików na DATA-lub-PLIK

−n, −−seek

archiwum jest przeszukiwalne

−N, −−newer, −−after−date DATA-lub-PLIK

archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA-lub-PLIK

−−newer−mtime=DATA

porównuje datę i czas gdy zmieniła się tylko data

−−null

opcja −T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem ’\0’, opcja −C wówczas nie działa

−−no−null

odwołuje działanie opcji −−null

−−numeric−owner

posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw

−O, −−to−stdout

dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście

−−occurrence

przetwarza tylko WYSTĄPIENIE każdego pliku w archiwum; opcja ta jest prawidłowa tylko w połączeniu z jednym z podpoleceń: --delete, --diff, --extract lub --list i gdy lista plików została podana albo w wierszu poleceń albo opcją -T; WYSTĄPIENIE domyślnie wynosi 1.

−−old−archive, −−portability

równoważne −−format=v7

−−one−file−system

archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików

−−overwrite

nadpisuje istniejące pliki podczas wypakowywania

−−overwrite−dir

nadpisuje metadane istniejących katalogów podczas wypakowywania (domyślne)

−−no−overwrite−dir

zachowuje metadane istniejących katalogów

−−owner=NAZWA

wymusza NAZWĘ jako właściciela dodanych plików

−p, −−preserve−permissions, −−same−permissions

wyodrębnia informacje o uprawnieniach pliku (domyślne dla superużytkownika)

−P, −−absolute−names

nie usuwa z nazw plików początkowych znaków "/"

−−pax−option=keyword[[:]=wartość][,keyword[[:]=wartość]]...

kontroluje słowa kluczowe pax

−−posix

równoważne −−format=posix

−−preserve

równoważne −p i −s

−−quote−chars=ŁAŃCUCH

dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

−−no−quote−chars=ŁAŃCUCH

wyłącza dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA

−−quoting−style=STYL

ustawia styl cytowania nazw; patrz niżej, aby poznać prawidłowe wartości STYLU

−R, −−block−number

wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie

−−record−size=LICZBA

LICZBA bajtów na rekord, wielokrotność 512

−−recursion

obsługuje katalogi rekurencyjnie (domyślnie)

−−no−recursion

zapobiega automatycznemu zagłębianiu się w katalogi

−−recursive−unlink

oczyszcza hierarchię w stosunku do wypakowywanego katalogu

−−remove−files

usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum

−−restrict

wyłącza część potencjalnie szkodliwych opcji

−−rmt−command=POLECENIE

używa podanego POLECENIA rmt zamiast rmt

−−rsh−command=POLECENIE

używa podanego zdalnego POLECENIA zamiast rsh

−s, −−preserve−order, −−same−order

przy wypisywaniu zachowywana jest kolejność części taka jak plików w archiwum

−S, −−sparse

efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z "dziurami")

−−same−owner

próbuje wypakować pliki z tymi samymi właścicielami jak w archiwum (domyślne dla superużytkownika)

−−no−same−owner

wypakowuje pliki jako użytkownik uruchamiający program tar (domyślne dla zwykłych użytkownik)

−−no−same−permissions

stosuje umask użytkownika przy wypakowywaniu uprawnień z archiwum (domyślne dla zwykłych użytkowników)

−−no−seek

archiwum jest nieprzeszukiwalne

−−selinux

Włącza obsługę kontekstu SELinux

−−no−selinux

Wyłącza obsługę kontekstu SELinux

−−show−defaults

pokazuje domyślne ustawienia tar

−−show−omitted−dirs

podczas wypisywania lub wypakowywania, wypisuje każdy katalog niepasujący do kryteriów wyszukiwania

−−show−snapshot−field−ranges

pokazuje prawidłowe zakresy pól do plików-migawek

−−show−transformed−names, −−show−stored−names

pokazuje nazwy pliku lub archiwum po przetworzeniu

−−skip−old−files

nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, po chichu je pomija

−−sparse−version=GŁÓWNY[.POBOCZNY]

ustawia wersję formatu plików rzadkich ("z dziurami") (implikuje −−sparse)

−−strip−components=LICZBA

usuwa LICZBĘ początkowych części z nazw plików podczas wypakowania

−−suffix=ŁAŃCUCH

przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, przesłania zwykły przyrostek ("~", chyba że został przesłonięty przez zmienną środowiskową SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)

−T, −−files−from PLIK

nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku PLIK

−−to−command=POLECENIE

przesyła wyodrębnione pliki potokiem do innego programu

−−totals

wypisuje sumę bajtów po przetworzeniu archiwum; z argumentem - wypisuje sumę bajtów po otrzymaniu danego SYGNAŁU. Dozwolone sygnały to: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 lub SIGUSR2; nazwy bez przedrostka SIG są również dozwolone

−−transform, −−xform WYRAŻENIE

używa WYRAŻENIA zamieniającego seda do przetworzenia nazw plików

−U, −−unlink−first

usuwa każdy plik przed wypakowaniem do niego

−−unquote

nie cytuje nazw plików odczytanych za pomocą −T (domyślnie)

−−no−unquote

zapobiega niecytowaniu nazw plików odczytanych za pomocą −T

−−utc

wypisuje czasy modyfikacji pliku w UTC

−v, −−verbose

szczegółowe wypisywanie nazw przetwarzanych plików

−V, −−label TEKST

tworzy archiwum z nazwą woluminu TEKST, przy wypisywaniu/rozpakowywaniu używa TEKSTU jako wzorzec maski do nazwy woluminu

−−volno−file=PLIK

używa/aktualizuje numer woluminu w PLIKU

−w, −−interactive, −−confirmation

pyta o zgodę na każdą operację

−W, −−verify

weryfikacja archiwum po jego utworzeniu

−−warning=SŁOWO-KLUCZOWE

kontrola ostrzeżeń

−−wildcards

używa wieloznacznika (domyślne przy wyłączeniach)

−−wildcards−match−slash

wieloznacznik dopasowuje "/" (domyślne przy wyłączeniach)

−−no−wildcards−match−slash

wieloznacznik nie dopasowuje "/"

−−no−wildcards

dosłowne dopasowanie łańcuchów

−X, −−exclude−from PLIK

wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK

−−xattrs

Włącza obsługę atrybutów rozszerzonych

−−xattrs−exclude=WZORZEC

określa wzorzec wyłączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

−−xattrs−include=WZORZEC

określa wzorzec włączenia kluczy atrybutów rozszerzonych

−−no−xattrs

Wyłącza obsługę atrybutów rozszerzonych

−z, −−gzip, −−gunzip −−ungzip

−Z, −−compress, −−uncompress

ŚRODOWISKO

Zachowanie programu tar jest kontrolowane przez między innymi przez następujące zmienne środowiskowe:

TAR_LONGLINK_100

PRISTINE_TAR_COMPAT

SIMPLE_BACKUP_SUFFIX

Przedrostek kopii zapasowej przy wypakowaniu, jeśli nie podano −−suffix. Jeśli nie podano żadnego z nich, domyślnie używany jest "~".

TAR_OPTIONS

Opcje dodawane przed opcjami podanymi w wierszu polecenia, oddzielone spacjami. Odwrotne ukośniki mogą zostać użyte do zacytowania spacji lub odwrotnego ukośnika w opcji.

TAPE

Urządzenie lub plik użyty do archiwizacji, jeśli nie podano −−file. Jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, używane jest standardowe wejście lub wyjście.

PRZYKŁADY

Tworzenie archive.tar z plików foo i bar.

tar −cf archive.tar foo bar

Szczegółowe wypisanie wszystkich plików z archive.tar.

tar −tvf archive.tar

Wypisanie wszystkich plików z archive.tar.

tar −xf archive.tar

ZOBACZ TAKŻE

tar(5), symlink(7), rmt(8)

HISTORIA

Polecenie tar pojawiło się w Version 7 AT&T UNIX.

BŁĘDY

Ludzie ze środowiska GNU zwykle nie znoszą stron podręcznika systemowego man i tworzą w zamian dokumenty info. Niestety, dokument info opisujący tara jest licencjonowany na warunkach GFDL z niezmiennymi tekstami okładki, przez nie można było wykorzystać z niego jakiegokolwiek tekstu w niniejszej stronie podręcznika. Większość zamieszczonego tu tekstu została wyodrębniona automatycznie, z tekstu opisującego użycie, w źródle programu. W związku z tym, ten podręcznik może nie być kompletny.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <lukow [AT] tempac.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] green.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.27.1 oryginału.

COMMENTS