Manpages

NAZWA

sysctl - konfiguracja parametrów jądra w czasie działania

SKŁADNIA

sysctl [opcje] [zmienna[=wartość]] [...]
sysctl -p
[plik lub wyrażenie_regularne] [...]

OPIS

sysctl służy do modyfikowania parametrów jądra w czasie działania. Dostępne parametry to te, które są w /proc/sys/. Do obsługi sysctl pod Linuksem wymagany jest procfs. Program sysctl może być używany do odczytu i zapisu danych sysctl.

PARAMETRY

zmienna

Nazwa klucza, z którego mają być odczytane dane, na przykład kernel.ostype. Akceptowany jest także separator ’/’ zamiast ’.’.

zmienna=wartość

Aby ustawić klucz, należy użyć formy zmienna=wartość, gdzie zmienna to klucz, a wartość wartość, na jaką klucz ma być ustawiony. Jeśli wartość zawiera apostrofy lub znaki, które są przetwarzane przez powłokę, może być potrzeba ujęcia wartości w cudzysłowy.

-n, --values

Ta opcja wyłącza wypisywanie nazwy klucza przy wypisywaniu wartości.

-e, --ignore

Ta opcja powoduje ignorowanie błędów przy nieznanych kluczach.

-N, --names

Ta opcja powoduje wypisywanie samych nazw. Może być przydatna dla powłok z programowalnym dopełnianiem.

-q, --quiet

Ta opcja powoduje niewyświetlanie ustawianych wartości na standardowym wyjściu.

-w, --write

Należy użyć tej opcji, kiedy wszystkie argumenty oznaczają ustawienie klucza.

-p[PLIK], --load[=PLIK]

Wczytanie ustawień sysctl z podanego pliku lub /etc/sysctl.conf, jeśli nie podano pliku. Podanie - jako nazwy pliku oznacza odczyt danych ze standardowego wejścia. Użycie tej opcji oznacza, że argumenty sysctl są plikami, które będą czytane w kolejności podania. Argument plikowy może być też podany jako wyrażenie regularne.

-a, --all

Wyświetlenie wszystkie aktualnie dostępnych wartości.

--deprecated

Dołączenie do listy wartości --all parametrów przestarzałych.

-b, --binary

Wypisanie wartości bez nowej linii.

--system

Wczytanie ustawień ze wszystkich systemowych plików konfiguracyjnych. Pliki są czytane z katalogów z następującej listy w podanej kolejności od góry do dołu. Po wczytaniu danego pliku, plik o tej samej nazwie w dalszych katalogach jest ignorowany.
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

-r, --pattern wzorzec

Naniesienie wyłącznie ustawień pasujących do wzorca. wzorzec wykorzystuje składnię rozszerzonych wyrażeń regularnych.

-A

Alias dla -a

-d

Alias dla -h

-f

Alias dla -p

-X

Alias dla -a

-o

Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.

-x

Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.

-h, --help

Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.

-V, --version

Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

PRZYKŁADY

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern ’net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp’
/sbin/sysctl --system --pattern ’^net.ipv6’

PARAMETRY PRZESTARZAŁE

The base_reachable_time and retrans_time are deprecated. The sysctl command does not allow changing values of these parameters. Users who insist to use deprecated kernel interfaces should push values to /proc file system by other means. For example:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

PLIKI

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

ZOBACZ TAKŻE

sysctl.conf(5) regex(7)

AUTOR

staikos [AT] 0wned.org">George Staikos

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org