Manpages

NAZWA

split − dzieli pliki na części

SKŁADNIA

split [OPCJA]... [PLIK [PRZEDROSTEK]]

OPIS

Wypisuje równe części PLIKU do plików PRZEDROSTEKaa PRZEDROSTEKab, ...; domyślnym rozmiarem jest 1000 wierszy, a domyślnym PRZEDROSTKIEM jest x.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano , czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
−a
, −−suffix−length=N

używa przyrostków długości N (domyślnie 2)

−−additional−suffix=PRZYROSTEK

dodaje dodatkowy PRZYROSTEK do nazw plików

−b, −−bytes=ROZMIAR

określa rozmiar każdego z plików wyjściowych na ROZMIAR

−C, −−line−bytes=ROZMIAR

używa najwyżej ROZMIARU bajtów na rekord w każdym pliku wyjściowym

−d

używa przyrostków liczbowych poczynając od 0, nie alfabetycznych

−−numeric−suffixes[=OD]

jak −d, ale pozwala wybrać wartość początkową

−e, −−elide−empty−files

nie wypisuje pustych wierszy dla opcji −n

−−filter=POLECENIE

pisze do POLECENIA powłoki, nazwą pliku jest $FILE

−l, −−lines=LICZBA

używa LICZBY wierszy/rekordów na każdy plik wyjściowy

−n, −−number=CZĘŚCI

dzieli plik na podaną liczbę CZĘŚCI, patrz niżej

−s, −−separator=SEPARATOR

używa SEPARATORA zamiast nowego wiersza jak separatora rekordów; "\0" (zero) wybiera znak NUL

−u, −−unbuffered

natychmiast kopiuje wejście na wyjście z opcją −n r/...

−−verbose

wyświetla informacje diagnostyczne zaraz przed otwarciem każdego pliku wynikowego

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

CZĘŚCIĄ może być:

N

dzieli na N części w oparciu o wielkość wejścia

K/N

wypisuje K−tą część z N na standardowe wyjście

1/N

dzieli na N plików, bez rozdzielania wierszy/rekordów

l/K/N

wypisuje K−tą część z N na standardowe wyjście, bez rozdzielania wierszy/rekordów

r/N

jak l, lecz używa algorytmu karuzelowego (ang. round robin)

r/K/N

podobnie, lecz wypisuje tylko K−tą część z N na standardowe wyjście

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu split proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/split>;
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) split invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS