Manpages

NAZWA

split - dzieli pliki na części

SKŁADNIA

split [OPCJA]... [PLIK [PRZEDROSTEK]]

OPIS

Wypisuje równe części PLIKU do plików PRZEDROSTEKaa PRZEDROSTEKab, ...; domyślnym rozmiarem jest 1000 wierszy, a domyślnym PRZEDROSTKIEM jest x.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a
, --suffix-length=N

używa przyrostków długości N (domyślnie 2)

--additional-suffix=PRZYROSTEK

dodaje dodatkowy PRZYROSTEK do nazw plików

-b, --bytes=ROZMIAR

określa rozmiar każdego z plików wyjściowych na ROZMIAR

-C, --line-bytes=ROZMIAR

używa najwyżej ROZMIARU bajtów na rekord w każdym pliku wyjściowym

-d

używa przyrostków liczbowych poczynając od 0, nie alfabetycznych

--numeric-suffixes[=OD]

jak -d, ale pozwala wybrać wartość początkową

-x

use hex suffixes starting at 0, not alphabetic

--hex-suffixes[=FROM]

same as -x, but allow setting the start value

-e, --elide-empty-files

nie wypisuje pustych wierszy dla opcji -n

--filter=POLECENIE

pisze do POLECENIA powłoki, nazwą pliku jest $FILE

-l, --lines=LICZBA

używa LICZBY wierszy/rekordów na każdy plik wyjściowy

-n, --number=CZĘŚCI

dzieli plik na podaną liczbę CZĘŚCI, patrz niżej

-s, --separator=SEPARATOR

używa SEPARATORA zamiast nowego wiersza jak separatora rekordów; "\0" (zero) wybiera znak NUL

-u, --unbuffered

natychmiast kopiuje wejście na wyjście z opcją -n r/...

--verbose

wyświetla informacje diagnostyczne zaraz przed otwarciem każdego pliku wynikowego

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

CZĘŚCIĄ może być:

N

dzieli na N części w oparciu o wielkość wejścia

K/N

wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście

1/N

dzieli na N plików, bez rozdzielania wierszy/rekordów

l/K/N

wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście, bez rozdzielania wierszy/rekordów

r/N

jak l, lecz używa algorytmu karuzelowego (ang. round robin)

r/K/N

podobnie, lecz wypisuje tylko K-tą część z N na standardowe wyjście

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/split>;
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) split invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.