Manpages

NAZWA

run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

SKŁADNIA

run-parts [--test] [--verbose] [--report] [--lsbsysinit] [--regex=RE] [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] KATALOG

run-parts -V

OPIS

run-parts uruchamia wszystkie programy wykonywalne znalezione w katalogu KATALOG. Pozostałe pliki są po cichu ignorowane.

Jeżeli nie podano opcji --lsbsysinit ani opcji --regex, to nazwy plików muszą składać się w tylko i wyłącznie z dużych i małych liter ASCII, cyfr ASCII, podkreśleń ASCII i myślników ASCII.

Jeżeli podano opcję --lsbsysinit, to nazwy plików nie mogą kończyć się na .dpkg-old, .dpkg-dist, .dpkg-new lub .dpkg-tmp i muszą należeć do jednej lub kilku z następujących przestrzeni nazw: przestrzeń nazw przydzielona przez LANANA (^[a-z0-9]+$); hierarchiczna i zarezerwowana przestrzeń nazw LSB (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$) lub przestrzeń nazw skryptów crona Debiana (^[a-zA-Z0-9_-]+$).

Jeśli podano opcję --regex, nazwy muszą pasować do rozszerzonego wyrażenia regularnego podanego jako wartość tej opcji.

Znalezione pliki są uruchamiane w alfabetycznej kolejności ich nazw (zgodnie z porządkiem sortowania ustawień regionalnych C/POSIX), chyba że w linii poleceń podano opcję --reverse, która powoduje, że skrypty będą uruchamiane w odwrotnej kolejności.

OPCJE

--test

wypisuje nazwy skryptów, które zostałyby uruchomione, ale faktycznie ich nie uruchamia.

--list

print the names of the all matching files (not limited to executables), but don’t actually run them. This option cannot be used with --test.

--verbose

przed uruchomieniem każdego ze skryptów wypisuje jego nazwę na standardowe wyjście błędów.

--report

podobne do --verbose, ale wypisuje nazwy tylko tych skryptów, które generują wyjście. Nazwa skryptu jest wypisywana na stdout lub stderr, w zależności od tego, gdzie skrypt wysyła swoje pierwsze wyniki.

--reverse

odwraca porządek wykonywania skryptów.

--exit-on-error

kończy pracę, gdy tylko któryś ze skryptów zakończy się niezerowym kodem wyjścia.

--lsbsysinit

używa konwencji nazw LSB, zamiast zwykłej.

--new-session

wykonuje każdy skrypt w osobnej sesji procesów. Po użyciu tej opcji zabicie programu run-parts nie zabije obecnie wykonywanego skryptu, który będzie działał, aż się zakończy.

--regex=RE

sprawdza nazwy plików względem rozszerzonego wyrażenia regularnego RE. Przykład można znaleźć w rozdziale PRZYKŁADY.

-u, --umask=umask

przed uruchomieniem skryptów nadaje umask wartość umask. Powinna ona zostać podana ósemkowo. Domyślnie umask otrzymuje wartość 022.

-a, --arg=argument

przekazuje argument do skryptów. Należy użyć osobnego --arg dla każdego argumentu, który chce się przekazać.

--

oznacza koniec opcji. Jakakolwiek nazwa pliku występująca po -- nie będzie interpretowana jako opcja, nawet jeśli zaczyna się od myślnika.

-h, --help

wyświetla informację o sposobie wywołania i kończy pracę.

-V, --version

wyświetla numer wersji, informację o prawach autorskich i kończy pracę.

PRZYKŁADY

Wyświetlenie nazw wszystkich katalogów w /etc rozpoczynających się od "p" i kończących się na "d":

run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

COPYRIGHT

Copyright (C) 1994 Ian Jackson.

Copyright (C) 1996 Jeff Noxon.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Clint Adams

run-parts jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub późniejszej. Nie ma żadnej gwarancji.

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> oraz Robert Luberda <robert [AT] debian.org>.

COMMENTS