Manpages

JMÉNO

svipc − System V meziprocesový komunikační mechanismus

POUŽITÍ

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/shm.h>

POPIS

Tato manuálová stránka popisuje implementaci System V meziprocesových komunikačních mechanismů v Linuxu: fronty zpráv, sady semaforů a sdílenou paměť. V následujícím textu slovo resource znamená instanci jednoho z těchto mechanismů.

Přístupová práva pro Resource
Pro každé resource používá systém společnou strukturu typu struct ipc_perm pro ukládání informací potřebných k určení práva na provedení ipc operace. Struktura ipc_perm definovaná v systémovém hlavičkovém souboru <sys/ipc.h>, obsahuje následující členy:

struct ipc_perm {
uid_t cuid; /* uid toho, kdo objekt vytvořil */
gid_t cgid; /* gid toho, kdo objekt vytvořil */
uid_t uid; /* uid vlastníka */
gid_t gid; /* gid vlastníka */
unsigned short mode; /* práva pro čtení/zápis */
};

Člen mode ze struktury ipc_perm definuje ve svých spodních 9 bitech přístupová práva pro resource pro proces vykonávající systémové voláni ipc takto:

0400 Uživatel smí číst.
0200 Uživatel smí zapisovat.

0040 Skupina smí číst.
0020 Skupina smí zapisovat.

0004 Kdokoli smí číst.
0002 Kdokoli smí zapisovat.

Bity 0100, 0010 a 0001 (právo na spuštění) nejsou použity. Navíc, "zápis" ve skutečnosti znamená "změnu" pro sadu semaforů.

Tentýž hlavičkový soubor definuje také následující symbolické konstanty:

IPC_CREAT

Vytvoř, neexistuje−li.

IPC_EXCL

Ukonči chybou, existuje−li.

IPC_NOWAIT

Způsobí chybu, má−li se čekat.

IPC_PRIVATE

Privátní klíč.

IPC_RMID

Vymaž resource.

IPC_SET

Nastav parametry pro resource.

IPC_STAT

Zjisti nastavení resource.

Poznamenejme, že IPC_PRIVATE je typu key_t, zatímco všechny ostatní symbolické konstanty jsou vlajky, které lze logickým součtem kombinovat do proměnné typu int.

Fronty zpráv
Fronta událostí je jednoznačně identifikována kladným celým číslem (jejím msqid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct msquid_ds, definovanou v <sys/msg.h>, obsahující následující členy:

struct msqid_ds {
struct ipc_perm msg_perm;
msgqnum_t msg_qnum; /*počet zpráv ve frontě */
msglen_t msg_qbytes; /*max počet bytů ve frontě */
pid_t msg_lspid; /*PID posledního volání msgsnd(2) */
pid_t msg_lrpid; /*PID posledního volání msgrcv(2) */
time_t msg_stime; /*čas posledního volání msgsnd(2) */
time_t msg_rtime; /*čas posledního volání msgrcv(2) */
time_t msg_ctime; /*čas poslední změny */
};

Struktura

msg_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro frontu událostí.

msg_qnum

Počet zpráv ve frontě.

msg_qbytes

Maximální počet bytů ve zprávě pro tuto frontu.

msg_lspid

ID procesu, který poslední vykonal systémové volání msgsnd(2).

msg_lrpid

ID procesu, který poslední vykonal systémové volání msgrcv(2).

msg_stime

Čas posledního volání systémové služby msgsnd(2).

msg_rtime

Čas posledního volání systémové služby msgrcv(2).

msg_ctime

Čas poslední volání systémové služby, která změnila členy struktury msqid_ds.

Sady semaforů
Sada semaforů je jednoznačně identifikována kladným celým číslem (jejím semid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct semid_ds, definovanou v <sys/sem.h>, obsahující následující členy:

struct semid_ds {
struct ipc_perm sem_perm;
time_t sem_otime; /* čas poslední operace */
time_t sem_ctime; /* čas poslední změny */
unsigned long sem_nsems; /* počet semaforů v sadě */
};

Struktura

sem_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro sadu semaforů.

sem_otime

Čas posledního volání systémové služby semop(2).

sem_ctime

Čas posledního volání systémové služby semctl(2), která změnila předchozí strukturu nebo hodnotu některého ze semaforů ze sady.

sem_nsems

Počet semaforů v sadě. Každý semafor je identifikován nezáporným číslem od 0 do sem_nsems−1.

Semafor je datová struktura typu struct sem obsahující tyto členy:

struct sem {
int semval; /* hodnota semaforu */
int sempid; /* PID poslední operace */
}

semval

Hodnota semaforu, nezáporné číslo.

sempid

ID procesu, který naposledy měnil hodnotu tohoto semaforu.

Segmenty sdílené paměti
Segment sdílené paměti je jednoznačně identifikován kladným celým číslem (jeho shmid) a má asociovanou datovou strukturu typu struct shmid_ds, definovanou v <sys/shm.h>, obsahující následující členy:

struct shmid_ds {
struct ipc_perm shm_perm;
size_t shm_segsz; /* velikost segmentu */
pid_t shm_cpid; /* PID tvůrce segmentu */
pid_t shm_lpid; /* PID, poslední operace */
shmatt_t shm_nattch; /* počet připojených */
time_t shm_atime; /* čas posledního připojení */
time_t shm_dtime; /* čas posledního odpojení */
time_t shm_ctime; /* čas poslední změny */
};

Struktura

shm_perm typu ipc_perm specifikuje přístupová práva pro segment sdílené paměti.

shm_segsz

Velikost segmentu v bytech.

shm_cpid

ID procesu, který tento segment vytvořil.

shm_lpid

ID procesu, který naposledy volal systémovou službu shmat(2) nebo shmdt(2).

shm_nattch

Počet připojených procesů.

shm_atime

Čas posledního volání systémové služby shmat(2).

shm_dtime

Čas posledního volání systémové služby shmdt(2).

shm_ctime

Čas posledního volání systémové služby shmctl(2), která změnila hodnotu shmid_ds.

DALŠÍ INFORMACE

ipc(2), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man−pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man−pages/.

COMMENTS