Manpages

NAMN

dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

dselect [flagga...] [kommando...]

BESKRIVNING

dselect är ett av de primära användargränssnitten för hantering av paket på ett Debiansystem. I dselect-huvudmenyn kan systemadministratören:

Uppdatera listan över tillgängliga paketversioner.

Visa status för installerade och tillgängliga paket.

Ändra paketval och hantera beroenden.

Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

dselect arbetar som ett skal runt dpkg(1), Debians lågnivåpakethanteringsverktyg. Det har en fullskärmspaketvalshanterare som hanterar beroenden och konflikter mellan paket. När det körs med administratörsbehörighet kan paket installeras, uppgraderas och tas bort. Olika åtkomstmetoder kan konfigureras för att hämta tillgänglig information om paketversioner och installerbara paket från paketsamlingar. Beroende på åtkomstmetoden kan dessa samlingar vara öppna arkivservrar på Internet, lokala arkivservrar eller finnas på mediaskivor. Den rekommenderade åtkomstmetoden är apt, vilken tillhandahålls av paketet apt(8).

Vanligtvis anropas dselect utan parametrar. En interaktiv meny visas då, vilken ger användaren en lista med kommandon. Om ett kommando ges som kommandoradsflagga startas detta med en gång. Flera kommandoradsflaggor finns ändå att tillgå för att förändra hur dselect arbetar eller för att visa ytterligare information om programmet.

FLAGGOR

Alla flaggorna kan ges både på kommandoraden och i dselects konfigurationsfil /etc/dpkg/dselect.cfg eller filerna i konfigurationskatalogen /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. En rad i konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om den börjar med ett ”#”).
--admindir
katalog

Ändrar namnet på katalogen där dpkg letar efter filerna ”status”, ”available” m.fl. Förval är /var/lib/dpkg om DPKG_ADMINDIR inte har satts.

--instdir katalog

Sätt installationskatalogen, som anger katalogen där paket installeras (sedan dpkg 1.21.2). Förval är ”/” om DPKG_ROOT inte har satts.

--root katalog

Sätt rotkatalogen till katalog, vilket sätter installationskatalogen till ”katalog” och den administrativa katalogen till ”katalog/var/lib/dpkg” (sedan dpkg 1.21.0).

-Dfil, --debug fil

Slå på felsökningsläge. Felsökningsinformation lagras i fil.

--expert

Slår på expertläge, dvs. visar inte hjälpmeddelanden som kanske kan vara irriterande.

--color skärmdel:[förgrund],[bakgrund][:attr[+attr+...]]
--colour
skärmdel:[förgrund],[bakgrund][:attr[+attr+...]]

Ställer in skärmfärger. Detta fungerar bara om din skärm kan visa färger. Flaggan kan användas flera gånger (och fungerar bäst i dselect.cfg). Varje användning ändrar färgen (och kanske andra attribut) för en del av skärmen. Skärmdelarna är, uppifrån och ner:
title

Skärmtiteln.

listhead

Huvudraden ovanför paketlistan.

list

Den rullande paketlistan (och även viss hjälptext).

listsel

Den valda posten i listan.

pkgstate

I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för varje paket.

pkgstatesel

I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för det nu markerade paketet.

infohead

Huvudraden som visar information om tillståndet för det nu markerade paketet.

infodesc

Paketets korta beskrivning.

info

Används för att visa paketinformation, såsom paketets beskrivning.

infofoot

Den sista raden på skärmen när paket väljs.

query

Används för att visa frågor.

helpscreen

Färg på hjälpskärmar.

Efter skärmdelen följer ett kolon och färgangivelsen. Du kan ange antingen förgrundsfärgen, bakgrundsfärgen eller båda två, vilka kommer att ersätta de inkompilerade färgerna. Använd de normala curses-namnen för färgerna.

Du kan även ange ytterligare ett kolon efter färgangivelsen och där ge attribut. Detta är en lista med ett eller flera attribut, avdelade med plustecken (”+”). Tillgängliga attribut är (alla fungerar inte på alla terminaler): normal, standout (uthävd), underline (understruken), reverse (omvänd), blink, bright (ljus), dim (mörk), bold (fet)

-?, --help

Visar en kort hjälptext och ger lyckat avslut.

--version

Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

KOMMANDON

När dselect startas kan det utföra följande kommandon, antingen direkt om de anges på kommandoraden eller genom att fråga användaren med en meny om det körs interaktivt:

access (åtkomst)
Väljer och konfigurerar en åtkomstmetod för att komma åt paketsamlingen.

Som standard ger dselect flera olika metoder, såsom media, file och ftp, men andra paket kan tillhandahålla ytterligare metoder, till exempel ges åtkomstmetoden apt av paketet apt(8).

Åtkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

update (uppdatera)
Uppdatera databasen med tillgängliga paket.

Hämtar en lista över tillgängliga paket från paketsamlingen som konfigurerats för den aktuella åtkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s databas. Paketlistor finns normalt på paketsamlingarna i filer vid namn Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av de som underhåller samlingarna genom att använda programmet dpkg-scanpackages(1).

Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror på hur åtkomstmetoden är implementerad. Normalt är processen självförklarande och behöver ingen interaktion med användaren.

select (välj)
Visar eller väljer paketval och beroenden.

Detta är dselects huvudfunktion. På valskärmen kan användaren titta på en lista över samtliga tillgängliga och installerade paket. När det körs med administratörsbehörighet är det även möjligt att interaktivt ändra paketets valstatus. dselect spårar vilken inverkning dessa ändringar får på beroende eller motstridiga paket.

När en konflikt eller ett misslyckat beroende upptäcks visas en delskärm med möjlighet att lösa beroendet. På denna skärm visas en lista över motstridiga eller beroende paket, och för varje paket som listas visas dess orsak. Användaren kan applicera de av dselect rekommenderade ändringarna, själv ändra dem, eller backa alla ändringar, inklusive de som gjorde att de ej hanterade beroendena eller konflikterna uppstod till att börja med.

Användningen av den interaktiva paketvalshanterarskärmen beskrivs i ytterligare detalj nedan.

install (installera)
Installerar valda paket.

Den valda åtkomstmetoden hämtar installerbara eller uppgraderbara paket från relevanta paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende på hur åtkomstmetoden implementerats hämtas antingen alla paket innan installationen, eller så hämtas de när så är nödvändigt. Några åtkomstmetoder kommer även ta bort paket som markerades för borttagning.

Om ett fel uppstod under installationen är rekommenderas det vanligen att köra installationen på nytt. I de flesta fall kommer problemet försvinna eller lösas. Om problemet kvarstår eller den installation som genomfördes var felaktig, ber vi dig undersöka orsaken och omständigheterna och rapportera ett fel i Debians felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du gör det finns på <https://bugs.debian.org/>; eller genom att läsa dokumentationen för bug(1) eller reportbug(1), om dessa är installerade.

Detaljerna för hur installationen genomförs beror på hur åtkomstmetoden är implementerad. Uppmärksamhet och indata från användaren kan behövas under installation, konfiguration eller borttagning av paket, beroende på hur utvecklarskripten i paketen ser ut. Vissa paket använder debconf(1)-biblioteket, vilket möjliggör mer flexibel, eller till och med automatiserad, installation och inställning.

config (konfigurera)
Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till fullo konfigurerats.

remove (radera)
Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats för borttagning.

quit (avsluta)
Avslutar dselect.

Avslutar programmet med felkod noll (lyckat).

HANTERING AV PAKETVAL

Introduktion
dselect
utsätter direkt administratören för delar av den komplexitet det innebär att hantera stora mängder paket med många inbördes beroenden. För en användare som inte är nära förtrogen med koncepten och hur Debians pakethanteringssystem fungerar kan det te sig rätt så överväldigande. Trots att dselects målsättning är att förenkla administration och hantering av paket är det bara en del av helheten, och kan inte antas vara ett tillräckligt substitut för administratörsfärdighet och -förståelse. Användaren är tvungen att ha kunskap om det underliggande paketsystemet i Debian. Om tvivel föreligger, konsultera manualsidan dpkg(1) och distributionens policy.

Så länge inte dselect körs i expert- eller direktläge visas en hjälpskärm först när det här kommandot väljs i menyn. Användaren rekommenderas å det bestämdaste att studera all information som finns i direkthjälpskärmarna när de dyker upp. Direkthjälpskärmarna kan när som helst nås via tangenten ”?”.

Skärmutseende
Valskärmen är normalt delat i en övre och en nedre halva. Den övre halvan visar en lista över paket; en markeringsrad kan välja paket individuellt eller i grupp (när tillämpligt) genom att välja en grupprubrik. Den nedre halvan av skärmen visar detaljer om det paket som just nu visas i den övre halvan. Vilken sorts detaljer som visas kan varieras.

Genom att trycka ”I” växlas vyn mellan en fullskärmsvisning av paketlistan, en förstorad vy för paketdetaljer, eller en skärm med två lika stora delar.

Paketdetaljvy
Paketdetaljvyn visar normalt den utökade paketbeskrivningen för det paket som just nu är markerat i paketstatuslistan. Vilken sorts detaljer som visas kan växlas genom att trycka på knappen ”i”, vilken växlar mellan:

den utökade beskrivningen

styrinformationen för den installerade versionen

styrinformationen för den tillgängliga versionen

I en beroendelösningsskärm är det även möjligt att visa specifika otillfredsställda beroenden eller konflikter för paketet.

Paketstatuslista
Huvudvalskärmen visar en lista över samtliga paket som är kända för Debians pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade på systemet och paket kända från databasen över tillgängliga paket.

För varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning, installerade och tillgängliga arkitekturer, installerade och tillgängliga versioner, paketets namn och dess korta beskrivning, allt på en rad. Genom att trycka på knappen ”A” slås visningen av installerade och tillgängliga arkitekturer på och av. Genom att trycka på tangenten ”V” slås visningen av den installerade och den aktiva versionen på och av. Genom att trycka på tangenten ”v” växlas paketstatusvisningen mellan ordrik och förkortad, med den förkortade visningen som förval.

Den förkortade statusindikeringen består av fyra delar: en felflagga, vilken normalt ska vara blank, aktuell status, senast vald status och nu vald status. De första två anger paketets faktiska status, det andra paret beskriver valet som gjorts av användaren.

Det här betyder de förkortade paketstatuskoderna:

Felflagga:
tom
inget fel
R
allvarligt fel, behöver ominstallation;

Installationstillstånd:
tom
ej installerat;
*
till fullo installerat och konfigurerat;
-
ej installerat med några konfigurationsfiler kan kvarstå;
U
uppackat men ännu inte konfigurerat;
C
halvkonfigurerat (ett fel uppstod);
I
halvinstellrat (ett fel uppstod);

Aktuellt och efterfrågat val:
*
markerat för installation eller uppgradering;
-
markerat för borttagning, konfigurationsfiler kvarstår;
=
hålls; paketet kommer inte alls att behandlas;
_
markerat för att raderas, ta också bort konfiguration;
n
paketet är nytt och har ännu inte markerats.

Markör- och skärmrörelser
Paketvallistan och beroendekonfliktslösningnskärmarna kan navigeras genom att använda rörelsekommandon kopplade till följande tangenter:

p, upp, k flytta markörraden upp
n, ned, j
flytta markörraden ned
P, Pgup, backsteg
rulla listan 1 sida upp
N, Pgdn, blanksteg
rulla listan 1 sida ned
^p
rulla listan 1 rad upp
^n
rulla listan 1 rad ned
t, Home
hoppa till toppen av listan
e, End
hoppa till slutet av listan
u
rulla info 1 sida upp
d
rulla info 1 sida ned
^u
rulla info 1 rad upp
^d
rulla info 1 rad ned
B, vänsterpil
panorera visningen 1/3 skärm vänster
F, högerpil
panorera visningen 1/3 skärm höger
^b
panorera visning 1 tecken vänster
^f
panorera visning 1 tecken höger

Sökning och sortering
Det går att söka i paketlistan efter paketnamn. Detta görs genom att trycka ”/”> och ange en enkel söksträng. Strängen tolkas som ett reguljärt uttryck enligt regex(7). Om du lägger till ”/d”> till sökuttrycket kommer dselect även söka beskrivningar. Om du lägger till ”/i”> kommer sökningen att ignorera skillnader mellan gemener och versaler. Du kan kombinera dessa båda suffix så här: ”/id”>. Sökningen kan upprepas genom att trycka på tangenten ”n”> eller ”\”> tills det önskade paketet hittas. Om sökningen når slutet på listan hoppar den till början och fortsätter sökningen därifrån.

Listans sorteringsordning kan ändras genom att trycka på tangenterna ”o”> och ”O”> upprepade gånger. Följande nio sorteringsordningar kan väljas:

alfabetisk
prioritet+sektion
sektion+prioritet
tillgänglig
tillgänglig+prioritet
tillgänglig+sektion
status
status+prioritet
status+sektion

När det inte anges explicit ovan används alfabetisk ordning som den slutliga sorteringsnyckeln.

Ändra val
Det önskade valtillståndet för individuella paket kan ändras med följande kommandon:

+, Insert installera eller uppgradera
=, H
håll i nuvarande tillstånd och version
:, G
häv håll; uppgradera eller lämna oinstallerat
-, Delete
ta bort, men lämna konfiguration
_
ta bort & rensa konfiguration

När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm, vilken beskrivs ytterligare nedan.

Det är även möjligt att applicera dessa kommandon på grupper av paketval, genom att peka markeringsraden på en grupprubrik. Exakt hur paketen grupperas beror på vilken listordning som för tillfället används.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder bör tas när ändringar görs på stora gruppmarkeringar, eftersom det med en gång kan ge stora mängder otillfredsställda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att visas på en beroendelösningsskärm, vilket gör dem mycket svåra att hantera. I praktiken är bara håll-kommandot och dess motsats användbara på grupper.

Lösa beroenden och konflikter
När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm. Först visas dock en informativ hjälpskärm.

Övre halvan av skärmen listar alla paket som har otillfredsställda beroenden eller konflikter som ett resultat av ändringen som efterfrågas, samt alla paket vars installation kan lösa något av dessa beroenden, eller vars borttagning kan lösa någon av konflikterna. Den nedre halvan visar som förval de beroenden eller konflikter som leder till att det markerade paketet listas.

Redan då paketunderlistan från början visas kan dselect ha satt efterfrågad valstatus för några av de listade paketen, för att lösa de beroenden eller konflikter som fick beroendelösningsskärmen att visas. Det är oftast bäst att följa upp de förslag dselect ger.

De listade paketens valstatus kan återställas till ursprungsinställningarna, såsom de var innan de otillfredsställda beroendena eller konflikterna skapades, genom att trycka på tangenten ”R”. Genom att trycka på ”D” återställs de föreslagna lösningarna, men ändringen som fick skärmen att visas behålls i den status de valdes. Slutligen, genom att trycka ”U”> återställs valen återigen till de automatiskt föreslagna värdena.

Bekräfta de efterfrågade valen
Genom att trycka Enter godtas den vid tillfället inställda uppsättningen val. Om dselect inte upptäcker några otillfredsställda beroenden som följd av de efterfrågade valen kommer de nya valen att lagras. Om det däremot finns några otillfredsställda beroenden kommer dselect återigen gå till beroendelösningsskärmen.

För att ändra en uppsättning val som skapar otillfredsställda beroenden eller konflikter, och tvinga dselect att godta dem trycker du på tangenten ”Q”. Detta ställer ovillkorligen in de val användaren gjort, vilket vanligtvis inte bör göras om man inte har läst det finstilta.

Motsatt effekt, att backa ut från valändringar och återgå till föregående vallista, kan fås genom att trycka på tangenterna ”X” eller Escape. Genom att upprepade gånger trycka dessa tangenter, kan eventuella skadliga paketval backas ut helt och hållet för att återgå till senast etablerade inställningar.

Om du av misstag väljer några inställningar och vill återställa alla val till det som för närvarande är installerat på systemet trycker du på knappen ”C”. Det motsvarar på ett ungefär att använda kommandot ”avbryt håll” på alla paket, men det ger en tydligare panikknapp om användaren av misstag tryckte på Enter.

RETURVÄRDE

0

Det önskade kommandot utfördes utan fel.

2

Ödesdigert eller irreparabelt fel på grund av felaktig användning på kommandoraden, eller interaktioner med systemet, såsom databasåtkomst, minnesallokeringer, osv.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ROOT

Om satt och flaggorna --instdir och --root inte har angivits används det som filsystemets rotkatalog (sedan dpkg 1.21.0).

DPKG_ADMINDIR

Om satt, och flaggorna --admindir och -root inte har angivits, används värdet som administrativ katalog för dpkg (sedan dpkg 1.21.0).

HOME

Om satt kommer dselect att använda det som katalogen från vilket den användarspecifika konfigurationsfilen ska läsas.

PROGRAMFEL

Paketvalsgränssnittet i dselect är förvirrande för en del nya användare. Det har rapporterats att det till och med kan få erfarna utvecklare av kärnan att gråta.

Dokumentationen har brister.

Det finns inget hjälpalternativ i huvudmenyn.

Den synliga listan med tillgängliga paket kan inte förminskas.

De inbyggda åtkomstmetoderna kan inte längre nå nuvarande kvalitetsstandard. Använd åtkomstmetoden som ges av apt(8), den är inte bara inte trasig, utan även mycket flexiblare än de inbyggda åtkomstmetoderna.

SE ÄVEN

dpkg(1), apt(8), sources.list(5), deb(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.