Manpages

NAAM

dpkg - pakketbeheerder voor Debian

OVERZICHT

dpkg [optie...] actie

WAARSCHUWING

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die de commandoregelopties van dpkg en de pakkettoestanden meer in detail willen begrijpen dan met de info van dpkg --help mogelijk is.

Zij zou niet gebruikt moeten worden door pakketbeheerders die willen begrijpen hoe dpkg hun pakketten installeert. De beschrijving van wat dpkg doet bij het installeren en verwijderen van pakketten is bijzonder inadequaat.

BESCHRIJVING

dpkg is gereedschap op een tussenniveau voor het installeren, bouwen, verwijderen en beheren van Debian pakketten. Het belangrijkste en meer gebruikersvriendelijke frontend voor dpkg als commandoregelinterface (CLI - command-line interface) is apt(8) en is aptitude(8) als terminalgebruikersinterface (TUI - terminal user interface). dpkg zelf wordt volledig gestuurd via commandoregelparameters, die bestaan uit exact één actie en nul of meer opties. De actieparameter zegt dpkg wat het moet doen en de opties sturen in zekere zin het gedrag van de actie.

dpkg kan ook gebruikt worden als een frontend voor dpkg-deb(1) en dpkg-query(1). De lijst van ondersteunde acties kunt u verderop in het onderdeel ACTIES vinden. Indien dpkg een dergelijke actie tegenkomt, voert het gewoon dpkg-deb of dpkg-query uit met de parameters die het meekreeg. Maar momenteel worden aan hen geen specifieke opties doorgegeven. Indien u een dergelijke optie wenst te gebruiken moet u deze programma’s rechtstreeks gebruiken.

INFORMATIE OVER PAKKETTEN

dpkg houdt bruikbare informatie bij over beschikbare pakketten. De informatie wordt ingedeeld in drie klassen: states (toestand) , selection states (selectietoestand) en flags (vlaggen). Het is de bedoeling deze waarden hoofdzakelijk met behulp van dselect aan te passen.

Pakketstatus
not-installed
(niet geïnstalleerd)

Het pakket is niet op uw systeem geïnstalleerd.

config-files (configuratiebestanden)

Enkel de configuratiebestanden van het pakket en het postrm-script en de data welke het moet verwijderen, bevinden zich op het systeem.

half-installed (gedeeltelijk geïnstalleerd)

De installatie van het pakket werd begonnen, maar om een of andere reden niet afgerond.

unpacked (uitgepakt)

Het pakket is uitgepakt, maar niet geconfigureerd.

half-configured (gedeeltelijk geconfigureerd)

Het pakket is uitgepakt en de configuratie werd aangevat, maar om een of andere reden niet afgerond.

triggers-awaited (afhandeling triggers wordt afgewacht)

Het pakket wacht het verwerken van triggers door een ander pakket af.

triggers-pending (aanhangige triggers)

Het pakket werd getriggerd.

installed (geïnstalleerd)

Het pakket werd correct uitgepakt en geconfigureerd.

Pakketselectiestatus
install
(installeren)

Het pakket werd geselecteerd om geïnstalleerd te worden.

hold (te handhaven)

Een pakket dat gemarkeerd is als "on hold" (te handhaven), wordt behouden op dezelfde versie, wat betekent dat er geen automatische nieuwe installaties, opwaarderingen of verwijderingen op uitgevoerd zullen worden, tenzij er expliciet gevraagd wordt om deze acties of wanneer het met de optie --force-hold toegelaten is om deze automatisch uit te voeren.

deinstall (de-installeren)

Het pakket werd geselecteerd om gede-installeerd te worden (d.w.z. dat we alle bestanden wensen te verwijderen, op de configuratiebestanden na)

purge (wissen)

Het pakket werd geselecteerd om gewist te worden (d.w.z. dat we alles uit de systeemmappen wensen te verwijderen, zelfs de configuratiebestanden).

unknown

Het betreft een onbekende pakketselectie. Een pakket dat zich eveneens in de toestand not-installed (niet-geïnstalleerd) bevindt en een ok-vlag heeft, zal de volgende keer weggelaten worden bij het opslaan van de databank.

Pakketvlaggen

ok

Een pakket dat als ok gemarkeerd staat bevindt zich in een gekende toestand, maar verdere afhandeling kan nog nodig zijn.

reinstreq

Een pakket dat als reinstreq gemarkeerd werd, is defect en moet opnieuw geïnstalleerd worden. Deze pakketten kunnen niet verwijderd worden, tenzij dit met de optie --force-remove-reinstreq geforceerd wordt.

ACTIES

-i, --install pakketbestand...

Het pakket installeren. Indien de optie --recursive of -R opgegeven werd, moet pakketbestand evenwel naar een map verwijzen.

Een installatie bestaat uit de volgende stappen:

1.

De controle-bestanden van het nieuwe pakket extraheren.

2.

Indien voorafgaand aan de nieuwe installatie een andere versie van hetzelfde pakket geïnstalleerd was, het prerm-script van het oude pakket uitvoeren.

3.

Indien het pakket een preinst-script meelevert, dat uitvoeren.

4.

De nieuwe bestanden uitpakken en tegelijk een reservekopie van de oude bestanden maken, zodat ze hersteld kunnen worden mocht er iets fout lopen.

5.

Indien voorafgaand aan de nieuwe installatie een andere versie van hetzelfde pakket geïnstalleerd was, het postrm-script van het oude pakket uitvoeren. Merk op dat dit script uitgevoerd wordt na het preinst-script van het nieuwe pakket, omdat nieuwe bestanden neergeschreven worden tegelijk met het verwijderen van oude bestanden.

6.

Het pakket configureren. Zie --configure voor gedetailleerde informatie over hoe dit gebeurt.

--unpack pakketbestand...

Het pakket uitpakken, maar het niet configureren. Indien de optie --recursive of -R opgegeven werd, moet pakketbestand evenwel naar een map verwijzen.

Zal triggers voor Pre-Depends verwerken, tenzij --no-triggers opgegeven werd.

--configure pakket...|-a|--pending

Een pakket configureren dat uitgepakt, maar nog niet geconfigureerd werd. Indien echter -a of --pending opgegeven wordt in plaats van pakket, worden alle uitgepakte maar niet-geconfigureerde pakketten geconfigureerd.

Om een pakket dat reeds geconfigureerd werd opnieuw te configureren, moet u echter het commando dpkg-reconfigure(8) gebruiken (dat deel uitmaakt van het debconf-project).

Het configureren bestaat uit de volgende stappen:

1.

De configuratiebestanden uitpakken en tegelijk een reservekopie maken van de oude configuratiebestanden, zodat ze hersteld kunnen worden mocht er iets fout lopen.

2.

Het script postinst uitvoeren, als dit door het pakket wordt geleverd.

Zal triggers verwerken, tenzij --no-triggers werd opgegeven.

--triggers-only pakket...|-a|--pending

Verwerkt enkel triggers (sinds dpkg 1.14.17). Alle aanhangige triggers zullen verwerkt worden. Indien pakketnamen opgegeven werden, zullen enkel de triggers van die pakketten verwerkt worden, elk exact eenmaal waar nodig. Het gebruiken van deze optie kan pakketten achterlaten in een ongepaste toestand van triggers-awaited (wachten op triggerafhandeling) of triggers-pending (aanhangige triggers). Dit kan later gerepareerd worden door het uitvoeren van dpkg --configure --pending.

-r, --remove pakket...|-a|--pending

Een geïnstalleerd pakket verwijderen. Dit verwijdert alles behalve de configuratiebestanden van het type conffiles (conffiles zijn configuratiebestanden die vermeld worden in het controlebestand DEBIAN/conffiles) en andere gegevens die opgeruimd worden door het script postrm, waardoor vermeden kan worden dat het pakket opnieuw geconfigureerd moet worden als het opnieuw geïnstalleerd wordt. Indien er geen controlebestand DEBIAN/conffiles en geen script DEBIAN/postrm bestaat, is dit commando equivalent met het aanroepen van --purge. Indien -a of --pending opgegeven werd in plaats van een pakketnaam, zullen alle pakketten die uitgepakt zijn maar in het bestand /var/lib/dpkg/status gemarkeerd staan om verwijderd te worden, verwijderd worden.

Het verwijderen van een pakket bestaat uit de volgende stappen:

1.

Het script prerm uitvoeren.

2.

De geïnstalleerde bestanden verwijderen.

3.

Het script postrm uitvoeren.

Zal triggers verwerken, tenzij --no-triggers werd opgegeven.

-P, --purge pakket...|-a|--pending

Een geïnstalleerd of een reeds verwijderd pakket wissen. Dit verwijdert alles, inclusief configuratiebestanden en alles wat anders opgeruimd wordt vanuit postrm. Indien -a of --pending opgegeven werd in plaats van een pakketnaam, dan zullen alle uitgepakte of verwijderde pakketten die echter in het bestand /var/lib/dpkg/status gemarkeerd zijn om gewist te worden, gewist worden.

Merk op: sommige configuratiebestanden kunnen onbekend zijn voor dpkg omdat ze via de configuratiescripts gecreëerd en afzonderlijk afgehandeld worden. In dat geval zal dpkg ze niet zelf verwijderen, maar het postrm-script van het pakket (dat door dpkg geactiveerd wordt) moet tijdens een wis-operatie voor hun verwijdering zorgen. Dit is uiteraard enkel van toepassing op bestanden in systeemmappen, niet op configuratiebestanden die neergeschreven werden in de persoonlijke map van gebruikers.

Het wissen van een pakket bestaat uit de volgende stappen:

1.

Het pakket verwijderen als het nog niet verwijderd was. Zie --remove voor gedetailleerde informatie over hoe dit gebeurt.

2.

Het script postrm uitvoeren.

Zal triggers verwerken, tenzij --no-triggers werd opgegeven.

-V, --verify [pakketnaam...]

Controleert de integriteit van pakketnaam of van alle pakketten indien er geen naam opgegeven werd. De controle gebeurt door een vergelijking te maken van informatie uit de bestanden die door een pakket geïnstalleerd worden met de metadata-informatie over die bestanden die in de database van dpkg opgeslagen is (sinds dpkg 1.17.2). De metadata-informatie over die bestanden in de database is afkomstig van het binaire pakket zelf. Die metadata worden verzameld tijdens het installatieproces op het moment van het uitpakken van het pakket.

Momenteel is de enige functionele toets die uitgevoerd wordt, een verificatie van de md5-controlesom van de inhoud van het bestand tegenover de opgeslagen waarde in de bestandsdatabase. De toets wordt enkel uitgevoerd als de database de md5-controlesom van het bestand bevat. Om na te gaan of er eventueel metadata ontbreken in de database, kan het commando --audit gebruikt worden. Dit is slechts een integriteitscontrole en mag niet worden beschouwd als enige vorm van veiligheidsverificatie.

De indeling van de uitvoer kan met de optie --verify-format gekozen worden. Standaard wordt de indeling rpm gebruikt, maar dit kan in de toekomst veranderen en om die reden zouden programma’s die de uitvoer van dit commando ontleden, expliciet moeten aangeven welke indeling zij verwachten.

-C, --audit [pakketnaam...]

Voert op de database correctheids- en consistentietoetsen uit met betrekking tot pakketnaam of alle pakketten als er geen pakketnaam opgegeven werd (individuele pakkettoetsen sinds dpkg 1.17.10). Voorbeelden zijn: zoeken naar pakketten die slechts gedeeltelijk geïnstalleerd werden op uw systeem of met ontbrekende, foute of verouderde controlegegevens of -bestanden. dpkg zal een suggestie geven over wat er te doen staat om ze te repareren.

--update-avail [Packages-bestand]
--merge-avail
[Packages-bestand]

De kennis van dpkg en dselect over welke pakketten beschikbaar zijn bijwerken. Bij de actie --merge-avail wordt oude informatie gecombineerd met informatie uit het Packages-bestand. Bij de actie --update-avail wordt de oude informatie vervangen door de informatie uit het Packages-bestand. Het Packages-bestand dat door Debian verdeeld wordt, heeft gewoon «Packages» als naam. Indien het argument Packages-bestand ontbreekt of «-» als naam heeft, zal het gelezen worden van de standaardinvoer (sinds dpkg 1.17.7). dpkg houdt zijn overzicht van beschikbare pakketten bij in /var/lib/dpkg/available.

Een eenvoudiger commando om in één keer het bestand available op te halen en bij te werken is dselect update. Merk op dat dit bestand grotendeels nutteloos is als u niet dselect gebruikt, maar een op APT gebaseerd frontend: APT heeft zijn eigen systeem om zicht te houden op de beschikbare pakketten.

-A, --record-avail pakketbestand...

De kennis van dpkg en dselect over welke pakketten beschikbaar zijn bijwerken met informatie uit het pakket pakketbestand. Indien de optie --recursive of -R opgegeven werd, moet pakketbestand evenwel verwijzen naar een map.

--forget-old-unavail

Nu verouderd en een bewerkingsloze opdracht aangezien dpkg automatisch geen kennis meer heeft van gede-installeerde niet-beschikbare pakketten (sinds dpkg 1.15.4), maar enkel van die welke geen gebruikersinformatie, zoals pakketselecties, bevatten.

--clear-avail

De huidige informatie over de beschikbaarheid van pakketten wissen.

--get-selections [pakketnaampatroon...]

De lijst van pakketselecties ophalen en weergeven op de standaarduitvoer. Als geen patroon opgegeven wordt, zullen niet-geïnstalleerde pakketten (d.w.z. die welke voordien gewist werden) niet getoond worden.

--set-selections

Pakketselecties instellen met behulp van het bestand dat van de standaardinvoer gelezen wordt. Dit bestand moet als indeling “pakket status” hebben, waarbij status install (installeren), hold (te handhaven), deinstall (de-installeren) of purge (wissen) kan zijn. Lege regels en commentaarregels die met ’#’ beginnen, zijn ook toegelaten.

Het bestand available moet up-to-date zijn opdat dit commando dienstig zou zijn, anders zullen niet-gekende pakketten genegeerd worden en zal er in dat verband een waarschuwing gegeven worden. Zie de commando’s --update-avail en --merge-avail voor meer informatie.

--clear-selections

De gevraagde status voor elk niet-essentieel pakket instellen op deinstall (de-installeren) (sinds dpkg 1.13.18). Dit is bedoeld om gebruikt te worden onmiddellijk voor --set-selections om eventuele pakketten te de-installeren die niet in de lijst staan die doorgegeven wordt aan --set-selections.

--yet-to-unpack

Zoekt pakketten op die geselecteerd werden om geïnstalleerd te worden, maar die om één of andere reden nog niet geïnstalleerd werden.

Merk op: dit commando maakt zowel gebruik van het bestand available als van de pakketselectie.

--predep-package

Eén enkel pakket tonen dat het doel is van een of meer relevante voorafgaande vereisten en dat zelf geen niet-voldane voorafgaande vereisten heeft.

Indien er een dergelijk pakket is, geef het dan weer in de vorm van een item voor het bestand Packages dat passend verder bewerkt kan worden.

Merk op: dit commando maakt zowel gebruik van het bestand available als van de pakketselectie.

Geeft 0 terug als een pakket weergegeven werd, 1 als geen geschikt pakket te vinden is en 2 in geval van een fout.

--add-architecture architectuur

Architectuur toevoegen aan de lijst van architecturen waarvoor pakketten geïnstalleerd kunnen worden zonder --force-architecture te gebruiken (sinds dpkg 1.16.2). De architectuur waarvoor dpkg gebouwd werd (d.w.z. de uitvoer van --print-architecture), maakt steeds deel uit van die lijst.

--remove-architecture architectuur

Architectuur verwijderen uit de lijst van architecturen waarvoor pakketten geïnstalleerd kunnen worden zonder --force-architecture te gebruiken (sinds dpkg 1.16.2). Indien de architectuur momenteel in de database in gebruik is, dan zal deze operatie geweigerd worden, behalve wanneer --force-architecture opgegeven wordt. De architectuur waarvoor dpkg gebouwd werd (d.w.z. de uitvoer van --print-architecture), kan nooit uit die lijst verwijderd worden.

--print-architecture

De architectuur tonen van de pakketten die dpkg installeert (bijvoorbeeld “i386”).

--print-foreign-architectures

Een lijst tonen, met regeleindes als scheidingsteken, van de bijkomende architecturen waarvoor pakketten mogen geïnstalleerd worden volgens de configuratie van dpkg (sinds dpkg 1.16.2).

--assert-help

Hulp bieden over de opties --assert-iets (sinds dpkg 1.21.0).

--assert-functionaliteit

Bevestigt dat dpkg de gevraagde functionaliteit ondersteunt. Geeft de waarde 0 terug als de functionaliteit volledig ondersteund wordt, 1 als de functionaliteit gekend is maar dpkg er nog geen ondersteuning voor kan bieden en 2 als de functionaliteit niet gekend is. De huidige lijst van functionaliteiten die kunnen bevestigd worden, is:
support-predepends

Biedt ondersteuning voor het veld Pre-Depends (sinds dpkg 1.1.0).

working-epoch

Biedt ondersteuning voor epoches in versietekenreeksen (sinds dpkg 1.4.0.7).

long-filenames

Biedt ondersteuning voor lange bestandsnamen in archieven van het type deb(5) (sinds dpkg 1.4.1.17).

multi-conrep

Biedt ondersteuning voor meervoudige Conflicts (tegenstrijdig met) en Replaces (vervangt) (sinds dpkg 1.4.1.19).

multi-arch

Biedt ondersteuning voor multi-architectuurvelden en hun semantiek (sinds dpkg 1.16.2).

versioned-provides

Biedt ondersteuning voor versiespecifieke Provides (voorziet in) (sinds dpkg 1.17.11).

protected-field

Biedt ondersteuning voor het veld Protected (sinds dpkg 1.20.1).

--validate-ding tekenreeks

De juistheid van de syntaxis van ding tekenreeks valideren (sinds dpkg 1.18.16). Geeft waarde 0 terug als de tekenreeks geldig is, waarde 1 als de tekenreeks ongeldig is, maar in een lakse context aanvaard kan worden en waarde 2 als de tekenreeks ongeldig is. De huidige lijst van dingen die gevalideerd kunnen worden, omvat:
pkgname

Valideert de opgegeven pakketnaam (sinds dpkg 1.18.16).

trigname

Valideert de opgegeven triggernaam (sinds dpkg 1.18.16).

archname

Valideert de opgegeven architectuurnaam (sinds dpkg 1.18.16).

version

Valideert de opgegeven versie (sinds dpkg 1.18.16).

--compare-versions ver1 op ver2

Versienummers vergelijken, waarbij op een binaire operator is. dpkg geeft de waarde waar (0) terug indien voldaan werd aan de opgegeven conditie, en onwaar (1) in het andere geval. Er zijn twee groepen operatoren, die van elkaar verschillen in de manier waarop zij omgaan met een lege ver1 of ver2. Voor de volgende operatoren komt een lege versie voor elke andere versie: lt le eq ne ge gt. Voor de volgende operatoren komt een lege versie na elke andere versie: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. In de volgende operatoren wordt enkel voorzien met het oog op compatibiliteit met de syntaxis van het bestand control: < << <= = >= >> >. De operatoren < en > zijn verouderd en zouden omwille van de verwarrende semantiek niet gebruikt mogen worden. Om dit te illustreren: 0.1 < 0.1 wordt als waar beoordeeld.

-?, --help

Een korte hulptekst weergeven.

--force-help

Hulp geven over de opties --force-iets.

-Dh, --debug=help

Hulp geven over debug-opties.

--version

Versie-informatie geven over dpkg.

Wanneer dit gebruikt wordt met --robot, zal de uitvoer het versienummer bevatten in een gespikkeld numeriek formaat, zonder regeleinde.

dpkg-deb actions

Zie dpkg-deb(1) voor meer informatie over de volgende acties, en andere acties en opties die niet worden weergegeven door de dpkg-frontend.
-b
, --build map [archief|map]

Een deb-pakket bnouwen.

-c, --contents archief

De inhoud van een deb-pakket opsommen.

-e, --control archief [map]

Control-informatie extraheren uit een pakket.

-x, --extract archief map

De bestanden uit een pakket extraheren.

-X, --vextract archief map

De bestandsnamen welke een pakket bevat, extraheren en weergeven.

-f, --field archief [control-veld...]

Het/de control-veld(en) van een pakket weergeven.

--ctrl-tarfile archief

Het control-tarbestand dat zich in een Debian pakket bevindt, voortbrengen.

--fsys-tarfile archief

Het bestandssysteem-tarbestand dat zich in een Debian pakket bevindt, voortbrengen.

-I, --info archief [control-bestand...]

Informatie over een pakket tonen.

dpkg-query acties

Zie dpkg-query(1) voor meer informatie over de volgende acties, en andere acties en opties die niet worden weergegeven door de dpkg-frontend.
-l
, --list pakketnaampatroon...

De pakketten opsommen die beantwoorden aan het opgegeven patroon.

-s, --status pakketnaam...

De status rapporteren van het opgegeven pakket.

-L, --listfiles pakketnaam...

De bestanden opsommen die vanuit pakketnaam op uw systeem geïnstalleerd werden.

-S, --search zoekpatroon-bestandsnaam...

Zoeken naar een bestandsnaam uit geïnstalleerde pakketten.

-p, --print-avail pakketnaam...

Details weergeven over pakketnaam, zoals die te vinden zijn in /var/lib/dpkg/available. Gebruikers van op APT gebaseerde frontends moeten in plaats daarvan apt show pakketnaam gebruiken.

OPTIES

Alle opties kunnen zowel aan de commandoregel opgegeven worden als in het dpkg configuratiebestand /etc/dpkg/dpkg.cfg of in fragmentbestanden (met namen die overeenkomen met het shellpatroon ’[0-9a-zA-Z_-]*’) in de configuratiemap /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Elke regel in het configuratiebestand is ofwel een optie (exact hetzelfde als de commandoregeloptie maar zonder de verbindingstekens aan het begin) of een commentaar (als hij begint met een ’#’).
--abort-after=
aantal

Aanpassen na hoeveel fouten dpkg moet afbreken. Standaard is dat 50.

-B, --auto-deconfigure

Het is mogelijk dat wanneer een pakket verwijderd wordt, een ander geïnstalleerd pakket het verwijderde pakket nodig heeft. Deze optie gebruiken heeft tot gevolg dat het pakket dat van het verwijderde pakket afhankelijk was, automatisch gedeconfigureerd wordt.

-Doctaal, --debug=octaal

Debuggen inschakelen. octaal wordt gevormd door de gewenste waarden uit de onderstaande lijst in een bitwise OR-bewerking samen te nemen (merk op dat deze waarden in toekomstige uitgaven kunnen veranderen). -Dh of --debug=help geeft deze debugwaarden weer.

Getal Beschrijving
1 Algemene informatieve voortgangsinformatie
2 Activering en status van beheerdersscripts
10 Uitvoer voor elk verwerkt bestand
100 Veel uitvoer voor elk verwerkt bestand
20 Uitvoer voor elk configuratiebestand
200 Veel uitvoer voor elk configuratiebestand
40 Vereisten en tegenstrijdigheden
400 Veel uitvoer i.v.m. vereisten/tegenstrijdigheden
10000 Activatie en verwerking van triggers
20000 Veel uitvoer i.v.m. triggers
40000 Belachelijk veel uitvoer i.v.m. triggers
1000 Veel geleuter over bijv. de map dpkg/info
2000 Belachelijk veel geleuter

--force-dingen
--no-force-
dingen, --refuse-dingen

Het uitvoeren van sommige dingen opleggen of weigeren (no-force en refuse betekenen hetzelfde). dingen is een door komma’s gescheiden lijst van hierna gespecificeerde zaken. --force-help geeft er een beschrijving van weer. Zaken die met een (*) gemarkeerd zijn, worden standaard opgelegd.

Waarschuwing: Deze opties zijn vooral bedoeld om enkel door experts gebruikt te worden. Er gebruik van maken zonder een volkomen begrip van hun effecten kan uw volledig systeem defect maken.
all
:

Schakelt alle forceer-opties aan (of uit).

downgrade(*):

Een pakket installeren, zelfs als reeds een nieuwere versie ervan geïnstalleerd is.

Waarschuwing: Momenteel voert dpkg geen enkele vereistencontrole uit bij degradaties en zal dan ook niet waarschuwen indien een degradatie een vereiste van een ander pakket defect maakt. Dit kan ernstige neveneffecten hebben. Degraderen van essentiële componenten van het systeem kan zelfs uw hele systeem onbruikbaar maken. Te gebruiken met voorzichtigheid.

configure-any:

Ook elk uitgepakt maar niet-geconfigureerd pakket waarvan het huidige pakket afhankelijk is, configureren.

hold:

Automatische installaties, opwaarderingen en verwijderingen van pakketten toestaan, zelfs al zijn ze als te behouden (on "hold") gemarkeerd. Merk op: wanneer expliciet om deze acties gevraagd wordt, zal de selectiestatus "hold" van het pakket altijd genegeerd worden.

remove-reinstreq:

Een pakket verwijderen, zelfs als het defect is en er aangegeven staat dat een herinstallatie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat delen van het pakket op het systeem achterblijven, maar dpkg zal er dan niet meer van op de hoogte zijn.

remove-protected:

Het pakket verwijderen, zelfs al wordt het als beschermd beschouwd (sinds dpkg 1.20.1). Beschermde pakketten bevatten meestal belangrijke infrastructuur voor de systeemopstart of worden gebruikt voor aangepaste systeem-lokale metapakketten. Ze verwijderen kan tot gevolg hebben dat het hele systeem niet langer kan opstarten of functionaliteit verliest die vereist is om te functioneren. Gebruik dit dus met de nodige voorzichtigheid.

remove-essential:

Het pakket verwijderen, zelfs al wordt het als essentieel beschouwd. Essentiële pakketten bevatten meestal zeer elementaire Unix-commando’s, die nodig zijn voor het verpakkingssysteem, voor de werking van het systeem in het algemeen of tijdens het opstarten (hoewel deze laatste in plaats daarvan zouden moeten worden geconverteerd naar beschermde pakketten). Ze verwijderen kan tot gevolg hebben dat het hele systeem stopt met werken. Gebruik dit dus met de nodige voorzichtigheid.

depends:

Alle vereistenproblemen omzetten in waarschuwingen. Dit heeft invloed op de velden Pre-Depends en Depends.

depends-version:

Zich niet om versies bekommeren bij het toetsen van vereisten. Dit heeft invloed op de velden Pre-Depends en Depends.

breaks:

Installeren, zelfs als dit een ander pakket defect zou maken (sinds dpkg 1.14.6). Dit heeft invloed op het veld Breaks.

conflicts:

Installeren, zelfs als er een tegenstelling is met een ander pakket. Dit is gevaarlijk, want gewoonlijk zal dit het overschrijven van bepaalde bestanden tot gevolg hebben. Dit heeft invloed op het veld Conflicts.

confmiss:

Zonder vragen steeds het ontbrekende configuratiebestand installeren. Dit is gevaarlijk, aangezien het betekent dat een verandering die aan een bestand aangebracht werd (het verwijderen ervan), niet behouden wordt.

confnew:

Als een configuratiebestand aangepast werd en de versie uit het pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen de nieuwe versie installeren, tenzij ook --force-confdef opgegeven werd. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan de standaardactie.

confold:

Als een configuratiebestand aangepast werd en de versie uit het pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen de oude versie behouden, tenzij ook --force-confdef opgegeven werd. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan de standaardactie.

confdef:

Als een configuratiebestand aangepast werd en de versie uit het pakket gewijzigd werd, dan steeds zonder vragen voor de standaardactie kiezen. Indien er geen standaardactie is, zal het programma stoppen en de gebruiker een vraag stellen, tenzij ook --force-confnew of --force-confold opgegeven werd. In dat geval zal het dit gebruiken om over de uiteindelijke actie te beslissen.

confask:

Als een configuratiebestand aangepast werd, altijd aanbieden om het te vervangen door de versie uit het pakket, ook al werd de versie uit het pakket niet gewijzigd (sinds dpkg 1.15.8). Indien ook een van de opties --force-confnew, --force-confold of --force-confdef opgegeven werd, zal het die gebruiken om over de uiteindelijke actie te beslissen.

overwrite:

Een bestand van een pakket overschrijven met het bestand van een ander pakket.

overwrite-dir:

Een map van een pakket overschrijven met het bestand van een ander pakket.

overwrite-diverted:

Een omgeleid bestand overschrijven met een niet-omgeleide versie.

statoverride-add:

Bij het toevoegen ervan een bestaande statusmodificatie overschrijven (sinds dpkg 1.19.5).

statoverride-remove:

Bij het verwijderen ervan een ontbrekende statusmodificatie negeren (sinds dpkg 1.19.5).

security-mac(*):

Bij het installeren van bestanden op het bestandssysteem gebruik maken van platformspecifieke beveiliging, gebaseerd op Mandatory Access Controls (MAC) (since dpkg 1.19.5). Op Linux-systemen gebruikt de implementatie SELinux.

unsafe-io:

Bij het uitpakken geen veilige I/O-operaties uitvoeren (sinds dpkg 1.15.8.6). Momenteel houdt dit in dat geen bestandssysteemsynchronisatie gebeurt vooraleer bestanden hernoemd worden. Daarvan is geweten dat dit op sommige bestandssystemen tot aanzienlijk slechtere prestaties leidt, en dit jammer genoeg vooral op die bestandssystemen die veilige I/O het meest nodig hebben omwille van hun onbetrouwbaar gedrag, hetgeen bij abrupte systeemcrashes aanleiding kan geven tot bestanden met lengte zero.

Opmerking: Overweeg liever om voor ext4, de belangrijkste betrokkene, gebruik te maken van de aankoppeloptie nodelalloc, waardoor zowel het prestatieverlies als de problemen inzake de betrouwbaarheid van gegevens opgevangen worden. Dit laatste door er voor te zorgen dat het bestandssysteem geen bestanden aanmaakt met lengte zero als er zich een abrupte crash voordoet en software actief is die geen synchronisatie uitvoert voorafgaand aan een atomische hernoeming.

Waarschuwing: het gebruik van deze optie kan de prestaties verbeteren ten koste van het verlies van gegevens. Gebruik ze behoedzaam.

script-chrootless:

De scripts van de pakketbeheerder uitvoeren zonder te chroot(2)en naar instdir, zelfs als het pakket deze werkwijze niet ondersteunt (sinds dpkg 1.18.5).

Waarschuwing: dit kan uw computersysteem vernietigen, gebruik dit uiterst behoedzaam.

architecture:

Pakketten verwerken, zelfs als ze de verkeerde of geen architectuur hebben.

bad-version:

Pakketten verwerken, zelfs als ze een verkeerde versie hebben (sinds dpkg 1.16.1).

bad-path:

In PATH ontbreken belangrijke programma’s, waardoor het waarschijnlijk is dat er zich problemen zullen voordoen.

not-root:

Proberen om zaken te (de-)installeren, zelfs in opdracht van een niet-systeembeheerder.

bad-verify:

Een pakket installeren, zelfs als de authenticiteitscontrole mislukt.

--ignore-depends=pakket,...

Voor de opgegeven pakketten het toetsen van afhankelijkheden negeren (eigenlijk wordt de controle wel uitgevoerd, maar er worden enkel waarschuwingen in verband met tegenstrijdigheden gegeven en verder niets). Dit heeft invloed op de velden Pre-Depends, Depends en Breaks.

--no-act, --dry-run, --simulate

Alles wat gedaan moet worden, uitvoeren, maar geen veranderingen wegschrijven. Dit wordt gebruikt om te zien wat er bij de opgegeven actie zou gebeuren, zonder dat er effectief iets gewijzigd wordt.

Zorg ervoor om --no-act voor de actie-parameter op te geven, anders zou u ongewenste resultaten kunnen bekomen (bijvoorbeeld zal dpkg --purge foo --no-act eerst pakket "foo" wissen en dan proberen pakket "--no-act" te wissen, ook al verwachtte u wellicht dat er niets gedaan zou worden).

-R, --recursive

Alle gewone bestanden die beantwoorden aan het patroon *.deb, recursief behandelen in de opgegeven mappen en al hun onderliggende mappen. Dit kan gebruikt worden samen met de acties -i, -A, --install, --unpack en --record-avail.

-G

Een pakket niet installeren als reeds een nieuwere versie van dat pakket geïnstalleerd is. Dit is een alias voor --refuse-downgrade.

--admindir=map

De administratieve map instellen op directory. In deze map zitten veel bestanden met informatie over de status van geïnstalleerde of gede-installeerde pakketten, enz. Standaard is dat «/var/lib/dpkg» indien DPKG_ADMINDIR niet werd ingesteld.

--instdir=map

Instellen van de installatiemap, welke de map aangeeft waarin pakketten geïnstalleerd zullen worden. instdir is ook de map die aan chroot(2) doorgegeven wordt vooraleer de installatiescripts van een pakket uitgevoerd worden, waardoor de scripts instdir als de hoofdmap beschouwen. Standaard is dat «/».

--root=map

De hoofdmap instellen op directory, hetgeen de installatiemap instelt op «map» en de administratieve map op «map/var/lib/dpkg».

-O, --selected-only

Enkel de pakketten verwerken welke geselecteerd werden om geïnstalleerd te worden. Het eigenlijke markeren gebeurt door dselect of door dpkg als het de pakketten behandelt. Als bijvoorbeeld een pakket verwijderd wordt, zal het als geselecteerd om verwijderd te worden gemarkeerd worden.

-E, --skip-same-version

Het pakket niet installeren als dezelfde versie en architectuur van dat pakket reeds geïnstalleerd is.

Sinds dpkg 1.21.10 wordt ook rekening gehouden met de architectuur, wat het mogelijk maakt om pakketten te cross-graden of bijkomende co-installeerbare exemplaren van pakketten met dezelfde versie, maar verschillende architectuur te installeren.

--pre-invoke=commando
--post-invoke=
commando

Instellen dat een uitbreiding (hook) commando via "sh -c" moet uitgevoerd worden voor of na het uitvoeren van dpkg bij de acties unpack, configure, install, triggers-only, remove, purge (sinds dpkg 1.15.4) en de acties add-architecture en remove-architecture (sinds dpkg 1.17.19) van dpkg. Deze optie kan meermaals opgegeven worden. De volgorde waarin de opties opgegeven worden, wordt behouden, waarbij deze uit de configuratiebestanden voorrang hebben. De omgevingsvariabele DPKG_HOOK_ACTION wordt ingesteld voor de uitbreidingen (hooks) bij de huidige actie van dpkg.

Opmerking: frontends kunnen dpkg meerdere keren per aanroep aanroepen, waardoor de uitbreidingen meer keren dan verwacht uitgevoerd kunnen worden.

--path-exclude=glob-patroon
--path-include=
glob-patroon

Het glob-patroon bij het installeren instellen als een filter voor paden, ofwel door paden die aan het opgegeven patroon beantwoorden, uit te sluiten ofwel door eerder uitgesloten paden opnieuw toe te voegen (sinds dpkg 1.15.8).

Waarschuwing: Houd er rekening mee dat u, afhankelijk van de paden die uitgesloten worden, uw systeem volledig defect kunt maken. Gebruik dit behoedzaam.

In de glob-patronen kunnen dezelfde jokertekens gebruikt worden als in de shell, waarbij ’*’ overeenkomt met om het even welke reeks tekens, met inbegrip van de lege tekenreeks evenals van ’/’. Bijvoorbeeld, «/usr/*/READ*» komt overeen met «/usr/share/doc/package/README». Zoals gebruikelijk komt ’?’ overeen met één willekeurig teken (opnieuw met inbegrip van ’/’). En ’[’ geeft het begin aan van een klasse van tekens, die een lijst van tekens, bereiken of complementaties kan bevatten. Zie glob(7) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van glob-patronen. Opmerking: het is mogelijk dat de huidige implementatie meer mappen en symbolische koppelingen opnieuw opneemt dan nodig is, in het bijzonder wanneer er een meer specifieke heropname is. Dit is om op veilig te spelen en mogelijke mislukkingen bij het uitpakken te vermijden. In de toekomst kan eraan gewerkt worden om dit te verbeteren.

Dit kan gebruikt worden om alle paden te verwijderen op enkele specifieke paden na. Een typische casus is:

--path-exclude=/usr/share/doc/*
--path-include=/usr/share/doc/*/copyright

om alle documentatiebestanden op de copyrightbestanden na te verwijderen.

Deze twee opties kunnen meermaals opgegeven en afwisselend ingevoegd worden. Ze worden allebei in de opgegeven volgorde verwerkt, waarbij de laatste regel die een overeenkomst met een bestandsnaam oplevert, de uiteindelijke beslissing geeft.

De filters worden toegepast bij het uitpakken van de binaire pakketten en hebben als zodanig enkel weet van het type object dat op dat ogenblik gefilterd wordt (bijv. een gewoon bestand of een map) en hebben geen zicht op welke objecten nadien zullen komen. Omdat deze filters neveneffecten hebben (in tegenstelling tot find(1)-filters), zal het uitsluiten van een exacte padnaam, die toevallig een map-object, zoals /usr/share/doc, blijkt te zijn, niet het gewenste effect hebben en zal enkel die padnaam uitgesloten worden (die automatisch terug toegevoegd kan worden als de code dit noodzakelijk acht). Van alle erop volgende bestanden die zich in die mappen bevinden, zal het uitpakken mislukken.

Hint: zorg ervoor dat de glob-patronen niet weggewerkt worden door uw shell.

--verify-format naam-van-indeling

Stelt de indeling in van de uitvoer van het commando --verify (sinds dpkg 1.17.2).

De enige momenteel ondersteunde indeling van de uitvoer is rpm, die bestaat uit een regel voor elk pad dat een controle niet doorstaan heeft. Deze regels hebben de volgende indeling:

missing [c] padnaam [(foutmelding)]
??5??????
[c] padnaam

De eerste 9 tekens worden gebruikt om het resultaat van de controle te rapporteren, ofwel een letterlijke missing wanneer het bestand niet aanwezig is of de metagegevens ervan niet kunnen worden opgehaald, ofwel een van de volgende speciale tekens die het resultaat voor elke controle aangeven:

?

Dit houdt in dat de controle niet kon worden uitgevoerd (gebrek aan ondersteuning, bestandsrechten, enz.).

.

Dit houdt in dat de controle geslaagd is.

A-Za-z0-9

Dit houdt in dat een specifieke controle mislukte. De volgende posities en alfanumerieke tekens worden momenteel ondersteund:
1 ’?

Deze controles worden momenteel niet ondersteund, en zullen altijd ’?’ zijn.

2 ’M

De controle van de bestandsmodus is mislukt (sinds dpkg 1.21.0). Omdat metagegevens van padnamen momenteel niet worden bijgehouden, kan deze controle slechts gedeeltelijk worden geëmuleerd via een zeer eenvoudige heuristiek voor padnamen die een bekende frommel hebben, wat inhoudt dat het normale bestanden moeten zijn, waarbij de controle zal mislukken als de padnaam geen gewoon bestand is op het bestandssysteem. Deze controle zal momenteel nooit slagen omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is.

3 ’5

De controle van de hashwaarde is mislukt, wat betekent dat de inhoud van het bestand is veranderd. Dit is slechts een integriteitscontrole en mag niet worden beschouwd als enige vorm van veiligheidsverificatie.

4-9 ’?

Deze controles worden momenteel niet ondersteund, en zullen altijd ’?’ zijn.

De regel wordt gevolgd door een spatie en een attribuutteken. Het volgende attribuutteken wordt ondersteund:

c

De padnaam is een conffile configuratiebestand.

Tenslotte gevolgd door nog een spatie en de padnaam.

In het geval dat de invoer van het type missing was en het bestand niet echt aanwezig was op het bestandssysteem, dan wordt de regel gevolgd door een spatie en de foutmelding tussen haakjes.

--status-fd n

Status- en voortgangsinformatie die leesbaar is voor machines naar bestandsindicator n sturen. Deze optie kan meermaals opgegeven worden. Meestal wordt de informatie met één item per regel weergegeven in een van de volgende vormen:
status:
pakket: status

De status van het pakket wijzigde. status is zoals in het statusbestand.

status: pakket : error : omstandig-foutbericht

Er trad een fout op. Eventuele regeleindes in het omstandig-foutbericht zullen voor de uitvoer omgezet worden naar spaties.

status: bestand : conffile-prompt : ’echt-oud’ ’echt-nieuw
door-gebruiker-bewerkt door-distributie-bewerkt

Er wordt een vraag in verband met een configuratiebestand gesteld aan de gebruiker.

processing: fase: pakket

Verzonden juist voor het begin van een verwerkingsfase. fase is een van de volgende: upgrade, install (beide verzonden voor het uitpakken), configure, trigproc, disappear, remove, purge.

--status-logger=commando

Door een machine te lezen informatie over pakketstatus en voortgang versturen naar de standaardinvoer van het shell-commando commando dat via "sh -c" moet uitgevoerd worden (sinds dpkg 1.16.0). Deze optie kan meermaals opgegeven worden. De indeling van de uitvoer is dezelfde als bij --status-fd.

--log=bestandsnaam

Updates van toestandswijzigingen en acties loggen in bestandsnaam in plaats van in het standaardlogbestand /var/log/dpkg.log. Indien deze optie meerdere keren opgegeven wordt, wordt de laatst opgegeven bestandsnaam gebruikt. Log-berichten zijn in de volgende vorm:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS startup type commando

Voor elke aanroep van dpkg waarbij type ofwel archives (met een commando unpack of install) is ofwel packages (met een commando configure, triggers-only, remove of purge).

YYYY-MM-DD HH:MM:SS status toestand pkt geïnstalleerde-versie

Voor updates van toestandswijzigingen.

YYYY-MM-DD HH:MM:SS actie pkt geïnstalleerde-versie
beschikbare-versie

Voor acties waarbij actie een van de volgende is: install, upgrade, configure, trigproc, disappear, remove of purge.

YYYY-MM-DD HH:MM:SS conffile bestandsnaam beslissing

Voor wijzigingen aan een configuratiebestand waarbij beslissing ofwel install ofwel keep is.

--robot

Een indeling gebruiken die door machines gelezen kan worden. Dit biedt een interface aan programma’s die de uitvoer moeten ontleden van sommige van de commando’s welke anders geen uitvoer produceren in een door een machine te lezen indeling. Er wordt geen lokalisatie gebruikt en de uitvoer wordt aangepast om deze makkelijker ontleedbaar te maken.

Het enige momenteel ondersteunde commando is --version.

--no-pager

Schakelt het gebruik van een pagineringsprogramma uit bij het weergeven van informatie (sinds dpkg 1.19.2).

--no-debsig

Niet proberen pakket-ondertekeningen te verifiëren.

--no-triggers

In deze doorloop geen triggers uitvoeren (sinds dpkg 1.14.17), maar activeringen blijven wel opgetekend worden. Indien het gebruikt wordt in combinatie met --configure pakket of --triggers-only pakket, dan zullen de postinst-scripts van het vermelde pakket nog steeds uitgevoerd worden, zelfs als enkel nog het uitvoeren van triggers dient te gebeuren. Het gebruik van deze optie kan pakketten achterlaten in een ongepaste toestand van triggers-awaited en triggers-pending. Dit kan later gerepareerd worden door dpkg --configure --pending uit te voeren.

--triggers

Annuleert een eerder gegeven --no-triggers (sinds dpkg 1.14.17).

AFSLUITSTATUS

0

De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd. Of een commando dat een toets of een assertie verrichtte gaf waar als resultaat.

1

Een commando dat een toets of een assertie verrichtte gaf onwaar als resultaat.

2

Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

Externe omgeving
PATH

Er wordt verwacht dat deze variabele in de omgeving gedefinieerd wordt en de systeempaden aangeeft waar verschillende noodzakelijke programma’s gevonden kunnen worden. Indien deze variabele niet ingesteld is of de programma’s niet gevonden kunnen worden, zal dpkg afbreken.

HOME

Indien de variabele ingesteld is, zal dpkg hem gebruiken als de map waar het gebruikersspecifieke configuratiebestand kan gelezen worden.

TMPDIR

Indien de variabele ingesteld is, zal dpkg hem gebruiken als de map waarin tijdelijke bestanden en mappen kunnen aangemaakt worden.

SHELL

Het programma dat dpkg zal uitvoeren bij het starten van een nieuwe interactieve shell of bij het voortbrengen van een commando via een shell.

PAGER
DPKG_PAGER

Het programma dat dpkg zal uitvoeren als het gebruik maakt van een pagineringsprogramma, dat uitgevoerd zal worden met «$SHELL -c», bijvoorbeeld voor het tonen van de verschillen tussen de configuratiebestanden. Indien SHELL niet ingesteld is, dan zal «sh» gebruikt worden. DPKG_PAGER overschrijft de omgevingsvariabele PAGER (sinds dpkg 1.19.2).

DPKG_COLORS

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.

DPKG_DEBUG

Stelt het foutopsporingsmasker in (sinds dpkg 1.21.10) vanaf een octale waarde. De momenteel geaccepteerde vlaggen worden beschreven in de optie --debug.

DPKG_FORCE

Stelt de forceer-vlaggen in (sinds dpkg 1.19.5). Indien deze variabele aanwezig is, zullen geen ingebouwde forceer-standaardwaarden toegepast worden. Indien de variabele aanwezig, maar leeg is, zullen alle forceer-vlaggen gedeactiveerd worden.

DPKG_ADMINDIR

Indien dit ingesteld is en de opties --admindir of --root niet opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de administratieve map voor dpkg (sinds dpkg 1.20.0).

DPKG_FRONTEND_LOCKED

Ingesteld door een frontend voor pakketbeheer om dpkg te informeren dat het de frontendgrendel niet mag bemachtigen (since dpkg 1.19.1).

Interne omgeving
LESS

Ingeval dit niet reeds ingesteld is, wordt dit door dpkg als “-FRSXMQ” gedefinieerd bij het voortbrengen van een pagineringsprogramma (sinds dpkg 1.19.2). Om dit standaardgedrag aan te passen kan deze variabele vooraf ingesteld worden op een andere waarde, met inbegrip van een lege tekenreeks, of kunnen de variabelen PAGER of DPKG_PAGER ingesteld worden om specifieke opties uit te schakelen met «-+», bijvoorbeeld DPKG_PAGER="less -+F".

DPKG_ROOT

Gedefinieerd door dpkg in de omgeving van het pakketbeheerderscript om aan te geven op welke installatie gewerkt moet worden (sinds dpkg 1.18.5). Het is de bedoeling dat deze waarde vooraan toegevoegd wordt aan elk pad waarop scripts van de pakketbeheerder ageren. Tijdens een normale operatie is deze variabele leeg. Indien pakketten geïnstalleerd worden in een afwijkende instdir (installatiemap), zal dpkg de scripts van de pakketbeheerder normaal uitvoeren met behulp van chroot(2) en deze variabele leeg laten, maar indien --force-script-chrootless opgegeven werd, wordt het aanroepen van chroot(2) overgeslagen en is instdir niet leeg.

DPKG_ADMINDIR

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder om aan te geven welke map dpkg moet gebruiken als administratieve map (sinds dpkg 1.16.0). Deze variabele wordt steeds ingesteld op de huidige waarde van --admindir.

DPKG_FORCE

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van de subprocessen voor alle momenteel geactiveerde forceer-optienamen, gescheiden door komma’s (sinds dpkg 1.19.5).

DPKG_SHELL_REASON

Gedefinieerd door dpkg in de shell die geactiveerd wordt naar aanleiding van een vraag in verband met de configuratie met het oog op het onderzoeken van de situatie (sinds dpkg 1.15.6). Momenteel is de geldige waarde: conffile-prompt.

DPKG_CONFFILE_OLD

Gedefinieerd door dpkg in de shell die geactiveerd wordt naar aanleiding van een vraag in verband met de configuratie om de situatie te onderzoeken (sinds dpkg 1.15.6). Bevat het pad naar de oude conffile (configuratiebestand).

DPKG_CONFFILE_NEW

Gedefinieerd door dpkg in de shell die geactiveerd wordt naar aanleiding van een vraag in verband met de configuratie om de situatie te onderzoeken (sinds dpkg 1.15.6). Bevat het pad naar de nieuwe conffile (configuratiebestand).

DPKG_HOOK_ACTION

Gedefinieerd door dpkg in de shell die geactiveerd wordt bij het uitvoeren van een uitbreiding (hook) (sinds dpkg 1.15.4). Bevat de huidige actie van dpkg.

DPKG_RUNNING_VERSION

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als de versie van het exemplaar van dpkg dat momenteel uitgevoerd wordt (sinds dpkg 1.14.17).

DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als de naam van het pakket (zonder architectuurkwalificatie) dat behandeld wordt (sinds dpkg 1.14.17).

DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE_REFCOUNT

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als het pakketreferentieaantal, d.w.z. het aantal pakketexemplaren met een status groter dan not-installed (niet-geïnstalleerd) (sinds dpkg 1.17.2).

DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als de architectuur waarvoor het pakket gebouwd werd (sinds dpkg 1.15.4).

DPKG_MAINTSCRIPT_NAME

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als de naam van het script dat uitgevoerd wordt. Dit is een van de volgende: preinst, postinst, prerm of postrm (sinds dpkg 1.15.7).

DPKG_MAINTSCRIPT_DEBUG

Gedefinieerd door dpkg binnen de omgeving van het script van de beheerder als de waarde (’0’ of ’1’), waarmee nota genomen wordt van het feit of debuggen aangevraagd werd (met de optie --debug) voor de scripts van de beheerder (sinds dpkg 1.18.4).

BESTANDEN

/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*

Bestanden met configuratiefragmenten (sinds dpkg 1.15.4).

/etc/dpkg/dpkg.cfg

Configuratiebestand met standaardopties.

/var/log/dpkg.log

Standaard logbestand (zie /etc/dpkg/dpkg.cfg en de optie --log).

De andere bestanden worden hieronder weergegeven in hun standaardmap. Zie de optie --admindir om te weten hoe u de locatie van deze bestanden kunt wijzigen.
/var/lib/dpkg/available

Lijst van beschikbare pakketten.

/var/lib/dpkg/status

Status van de beschikbare pakketten. Dit bestand bevat informatie over het feit of een pakket al dan niet gemarkeerd werd om verwijderd te worden, of het al dan niet geïnstalleerd is, enz. Zie het onderdeel "INFORMATIE OVER PAKKETTEN" voor meer informatie.

Dagelijks wordt een reservekopie van het statusbestand gemaakt in /var/backups. Dit kan nuttig zijn mocht het bestand verloren gegaan zijn of beschadigd ten gevolge van problemen met het bestandssysteem.

De indeling en de inhoud van een binair pakket worden beschreven in deb(5).

Bestandsnamen van bestandssystemen
Tijdens het uitpakken en configureren gebruikt dpkg verschillende bestandsnamen voor doeleinden als een back-up maken en een actie terugdraaien. Hieronder volgt een vereenvoudigde uitleg van hoe deze bestandsnamen gebruikt worden tijdens de installatie van het pakket.
*.dpkg-new

Tijdens het uitpakken pakt dpkg nieuwe bestandssysteemobjecten uit in padnaam.dpkg-new (behalve voor bestaande mappen of symbolische koppelingen naar mappen die worden overgeslagen); zodra dat gedaan is en na back-ups te hebben gemaakt van de oude objecten, worden de objecten hernoemd naar padnaam.

*.dpkg-tmp

Tijdens het uitpakken maakt dpkg back-ups van de oude bestandssysteemobjecten in padnaam.dpkg-tmp na het uitpakken van de nieuwe objecten. Deze back-ups worden uitgevoerd als ofwel een hernoemen van mappen (maar alleen als ze van bestandstype veranderen), ofwel een nieuwe kopie van de symbolische koppeling voor symbolische koppelingen, ofwel een harde koppeling voor elk ander bestandssysteemobject, behalve voor configuratiebestanden die geen back-ups krijgen omdat ze in een later stadium verwerkt worden.

Als het nodig is om de actie terug te draaien, worden deze back-ups gebruikt om de vorige inhoud van de objecten te herstellen. Deze worden automatisch verwijderd nadat de installatie is voltooid.

*.dpkg-old

Tijdens de configuratie, wanneer een nieuwe versie wordt geïnstalleerd, kan dpkg een back-up maken van het vorige gewijzigde configuratiebestand in padnaam.dpkg-old.

*.dpkg-dist

Tijdens de configuratie kan dpkg, wanneer de oude versie behouden blijft, een back-up maken van het nieuwe ongewijzigde configuratiebestand in padnaam.dpkg-dist.

BEVEILIGING

Elke bewerking waarvoor schrijftoegang tot de database of het bestandssysteem nodig is, wordt beschouwd als een bevoorrechte bewerking die uitbreiding naar root-rechten mogelijk maakt. Deze handelingen mogen nooit gedelegeerd worden naar een niet-vertrouwde gebruiker of uitgevoerd worden op niet-vertrouwde pakketten, omdat dit root-toegang tot het systeem mogelijk maakt.

Sommige bewerkingen (zoals pakketverificatie) kunnen systeembeheerdersrechten nodig hebben om toegang te krijgen tot bestanden op het bestandssysteem die anders ontoegankelijk zouden zijn vanwege beperkte rechten, maar zouden verder normaal moeten werken en in die gevallen de juiste berichten moeten produceren.

Query-operaties zouden nooit root mogen vereisen, en het delegeren van hun uitvoering naar niet-geprivilegieerde gebruikers via een commando om beheerdersrechten te verwerden, kan veiligheidsimplicaties hebben (zoals een probleem van rechtenuitbreiding), bijvoorbeeld wanneer een pagineringsprogramma automatisch wordt aangeroepen door het hulpmiddel.

Zie ook de sectie SECURITY van de man-pagina’s dpkg-deb(1) en dpkg-split(1).

BUGS

--no-act geeft gewoonlijk minder informatie dan nuttig kan zijn.

VOORBEELDEN

Om de geïnstalleerde pakketten op te sommen die verband houden met de editor vi(1) (merk op dat dpkg-query standaard niet langer het bestand available laadt en dat in de plaats daarvan daarvoor de optie dpkg-query --load-avail gebruikt moet worden):

dpkg -l '*vi*'

Om de items uit /var/lib/dpkg/available over twee pakketten te zien:

dpkg --print-avail vim neovim | less

Om zelf in de lijst van pakketten te zoeken:

dpkg --print-avail | less

Om een geïnstalleerde pakket neovim te verwijderen:

dpkg -r neovim

Om een pakket te installeren moet u het eerst zoeken in een archief of op een mediaschijf. Wanneer u een archief gebruikt dat is gebaseerd op een poolstructuur, is het kennen van het archiefgebied en de naam van het pakket voldoende om de padnaam af te leiden:

dpkg -i /media/bdrom/pool/main/v/vim/vim_9.0.2018-1_amd64.deb

Om een lokale kopie te maken van de pakketselectietoestand:

dpkg --get-selections >mijnselecties

U zou dit bestand kunnen overbrengen naar een andere computer en nadat u daar het bestand available bijgewerkt hebt met het frontend voor pakketbeheer van uw voorkeur (zie <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ#set-selections>; voor meer details), bijvoorbeeld:

apt-cache dumpavail | dpkg --merge-avail

kunt u het installeren met:

dpkg --clear-selections
dpkg --set-selections <mijnselecties

Merk op dat dit eigenlijk niet echt iets installeert of verwijdert, maar enkel de selectiestatus voor de gevraagde pakketten instelt. U heeft een andere toepassing nodig om de gevraagde pakketten echt te downloaden en te installeren. Voer bijvoorbeeld apt-get dselect-upgrade uit.

U zult ondervinden dat dselect(1) gewoonlijk een meer comfortabele manier biedt om de selectiestatus van pakketten te wijzigen.

BIJKOMENDE FUNCTIONALITEIT

U kunt bijkomende functionaliteit verkrijgen door het installeren van elk van de volgende pakketten: apt, aptitude en debsig-verify.

ZIE OOK

aptitude(8), apt(8), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1), deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) en dpkg-reconfigure(8).

AUTEURS

Zie /usr/share/doc/dpkg/THANKS voor een lijst van mensen die bijgedragen hebben aan dpkg.