Manpages

NAZWA

dd - konwertuje i kopiuje plik

SKŁADNIA

dd [OPERATOR]...
dd
OPCJA

OPIS

Kopiuje plik, konwertując i formatując go zgodnie z operatorami.
bs=
BAJTÓW

read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); overrides ibs and obs

cbs=BAJTÓW

konwertuje BAJTÓW naraz

conv=KONW

konwertuje plik według oddzielonej przecinkami listy symboli

count=N

kopiuje jedynie N wejściowych bloków

ibs=BAJTÓW

odczytuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)

if=PLIK

Czyta z PLIKU zamiast ze standardowego wejścia

iflag=FLAGI

czyta według oddzielonej przecinkami listy symbolów

obs=BYTES

zapisuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)

of=PLIK

zapisuje do PLIKU zamiast na standardowe wyjście

oflag=FLAGI

zapisuje według oddzielonej przecinkami listy symbolów

seek=N

pomija N bloków o rozmiarze obs na początku wyjścia

skip=N

pomija N bloków o rozmiarze ibs na początku wejścia

status=POZIOM

POZIOM informacji wypisywanych na stderr; none wypisuje tylko komunikaty z błędami, noxfer wyłącza wypisywanie końcowych statystyk transferu, progress pokazuje okresowe statystyki transferu

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

KONW może przyjmować wartości:

ascii

z EBCDIC do ASCII.

ebcdic

z ASCII do EBCDIC

ibm

z ASCII do alternatywnego EBCDIC

block

dopełnia rekordy oddzielone znakami nowego wiersza spacjami do rozmiaru cbs

unblock

zamienia końcowe spacje w rekordach cbs znakiem nowego wiersza

lcase

zamienia duże litery na małe

ucase

zamienia małe litery na duże

sparse

try to seek rather than write all-NUL output blocks

swab

zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych

sync

dopełnia każdy blok wejściowy bajtami zerowymi (NUL); z opcjami block i unblock dopełnia spacjami zamiast NUL

excl

przerywa, jeśli plik wyjściowy już istnieje

nocreat

nie tworzy pliku wyjściowego

notrunc

nie przycina pliku wyjściowego

noerror

kontynuuje po błędach odczytu

fdatasync

fizycznie zapisuje dane pliku wyjściowego przed zakończeniem

fsync

podobnie, lecz zapisuje także metadane

Każdy symbol FLAGA może przyjąć wartość:

append

tryb dopisywania (ma sens tylko dla wyjścia, sugeruje się użycie conv=notrunc)

direct

używa bezpośredniego wejścia/wyjścia dla danych

katalog (ang. directory)

zwraca błąd w przypadku innym niż katalog

dsync

używa synchronizowanego wejścia/wyjścia dla danych

sync

podobnie, lecz także dla metadanych

fullblock

gromadzi pełne bloki dla danych (tylko iflag)

nonblock

używa asynchronicznego wejścia/wyjścia

noatime

nie aktualizuje czasu dostępu

nocache

żąda porzucenia bufora. Zobacz też oflag=sync

noctty

nie przypisuje kontrolowanego terminalu z pliku

nofollow

nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi

count_bytes

traktuje "count=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)

skip_bytes

traktuje "skip=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)

seek_bytes

traktuje "seek=N" jako liczbę bajtów (tylko oflag)

Wysłanie sygnału USR1 do uruchomionego procesu dd, powoduje wyświetlenie przez niego statystyk wejścia/wyjścia na standardowe wyjście błędów i wznowienie kopiowania.

Dostępne opcje:

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie i Stuarta Kempa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dd invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.