Manpages

NAAM

truncate, ftruncate − snoei een bestand terug tot een bepaalde lengte

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int truncate(const char *pad, off_t lengte);
int ftruncate(int
bi, off_t lengte);

BESCHRIJVING

Truncate veroorzaakt dat het bestand genoemd in weg of verwezen naar door bi teruggesnoeid wordt tot hoogstens lengte bytes in grootte. Als het bestand eerder groter dan deze maat was zijn de extra gegevens verloren. Als het bestand eerder korter was is het onbepaald of het bestand onveranderd wordt gelaten of wordt verlengd. In het laatste geval leest het toegevoegde deel als genulde bytes. Voor ftruncate moet het bestand open zijn voor schrijven.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

Voor truncate:
ENOTDIR

{geen dir} Een deel van het pad voorvoegsel is geen dir.

EINVAL

{ongeldig} Een padnaam bevat een karakter met het hoge-orde bit gezet.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} Een deel van de padnaam overtreft 255 karakters, of een hele padnaam overtreft 1023 karakters.

ENOENT

{geen ingang} Het genoemde bestand bestaat niet.

EACCES

{toegang} Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel.

EACCES

{toegang} Het genoemde bestand is niet schrijfbaar door de gebruiker.

ELOOP

{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in het vertalen van de padnaam.

EISDIR

{is dir} Het genoemde bestand is een dir.

EROFS

{alleen-lezen bs.} Het genoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.

ETXTBSY

{text bezig} Het bestand is een zuivere procedure {"pure procedure"} (gedeelde text) bestand dat wordt uitgevoerd.

EIO

{in/uit} Een In/Uit fout trad op tijdens het bij de tijd brengen van de "inode".

EFAULT

{fout} Weg wijst buiten de toegewezen adres ruimte van het proces.

Voor ftruncate:

EBADF

{slechte bi} De bi is niet een geldige beschrijver.

EINVAL

{ongeldig} De bi verwijst naar een socket, niet een bestand.

EINVAL

{ongeldig} De bi is niet open voor schrijven.

VOLDOET AAN

4.4BSD, SVr4 (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in BSD 4.2). SVr4 beschrijft aanvullende truncate fout toestanden EINTR, EMFILE, EMULTIHP, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOLINK, ENOTDIR. SVr4 beschrijft voor ftruncate extra EAGAIN en EINTR fouttoestanden. POSIX heeft ftruncate maar niet truncate.

De POSIX standaard bepaald niet wat gebeurd als een bestand minder bytes dan lengte heeft.

BUGS

Deze aanroepen zouden veralgemeniseerd moeten worden om intervallen van bytes die afgedankt zullen worden toe te laten.

ZIE OOK

open(2) {open}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: truncate.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS