Manpages

NIMI

telnet — käyttäjän liittymä TELNET-protokollaan

YLEISKATSAUS

telnet [−8ELadr] [−S tos] [−e keskeytysmerkki] [−l käyttäjä] [−n jäljitystiedosto] [

konenimi [portti] ]

KUVAUS

Käskyä telnet käytetään luomaan keskusteluyhteys kahden koneen välille käyttäen TELNET-protokollaa. Käskyn toteutus alkaa komentomooodissa, jossa se kirjoittaa telnet-kehotteen ("telnet> "). Jos telnet käynnistetään käyttäen host-argumenttia, suoritetaan open-käsky "sokkona", katso kuvausta alempana.

Optiot:

−8

Pyytää 8-bittistä toimintaa. Tämä aiheuttaa yrityksen sopia TELNET BINARY -option käytöstä sekä syötölle että tulosteelle. Oletusarvona telnet ei ole 8-bittinen.

−E

Mitätöi keskeytysmerkin, käytännössä keskeytysmerkin tulkinnaksi asetetaan "ei merkkiä".

−L

Määrittelee tulosteen 8-bittiseksi. Tämä aiheuttaa TELNET BINARY -option käytön nimenomaan tulosteessa.

−a

Yrittää automaattista sisäänkirjautumista. Seurauksena käyttäjänimi lähetetään option ENVIRON mukaisen muuttujan USER kautta, mikäli etäkone tukee tätä optiota. Käyttäjänimi haetaan getlogin(3) :lla.

−d

Asettaa valitsimen debug alkuarvoksi TRUE.

−r

Emuloi komentoa rlogin(1). Tässä moodissa keskeytysmerkin oletusarvo on tilde. Myös keskeytysmerkin tulkintatapa on erilainen: Keskeytysmerkkiä seuraava piste saa telnetin katkaisemaan yhteyden etäkoneeseen. ^Z pisteen asemesta lopettaa telnetin, kun taas ^] (alkuperäinen telnet:in keskeytysmerkki) aiheuttaa tavallisen telnet-kehotteen. Nämä koodit hyväksytään vain rivin alussa.

−S tos

Asettaa telnet-yhteyden TOS-option arvoksi (TOS= IP type-of-service) tos.

−e keskeytysmerkki

Asettaa keskeytysmerkin arvoksi keskeytysmerkki. Jos ei merkkiä ole annettu, mitään keskeytysmerkkiä ei ole käytössä. Keskeytysmerkin syöttäminen yhteyden aikana aiheuttaa telnetin siirtymisen komentomoodiin.

−l käyttäjä

Määrittelee käyttäjä:n etäkoneelle kirjoittautuvaksi käyttäjäksi. Toteutetaan lähettämällä annettu nimi ympäristömuuttujan USER arvona, joten toimenpide vaatii, että etäkone tukee TELNET ENVIRON -optiota. Tämä optio sisältää −a option ja sitä voidaan käyttää myös käskyn open kanssa

−n jäljitystiedosto

Avaa jäljitystiedosto:n jäljitystiedostoksi. Katso käskyä set tracefile alempana.

konenimi

Määrittelee koneen, johon otetaan yhteyttä verkon kautta.

portti

Määrittelee portin numeron tai palvelun nimen, johon yhteys otetaan. Jos ei annettu, käytetään telnet-porttia (23).

Protokolla:

Kun yhteys on avattu, telnet yrittää käyttää optiota TELNET LINEMODE. Jos tämä ei onnistu, telnet yrittää käyttää jompaa kumpaa seuraavista syöttömoodeista: joko ’’merkki kerralla’’ tai ’’vanha rivi kerralla’’. Valinta riippuu siitä, kumpaa moodia etäkone tukee.

Kun LINEMODE on käytössä, merkkien käsittely tehdään paikalliskoneessa etäkoneen valvomana. Jos syötön editointi tai merkkien toisto halutaan lopettaa, etäkone välittää kyseisen tiedon. Etäkone välittää myös tiedot kaikista erikoismerkkeihin etäkoneella tapahtuvista muutoksista, jotta ne voitaisiin saattaa voimaan myös paikalliskoneessa.

Moodissa ’’merkki kerralla’’ enin osa kirjoitetusta tekstistä lähetetään välittömästi etäkoneelle käsiteltäväksi.

Moodissa ’’vanha rivi kerralla’’ kaikki teksti kaiutetaan paikalliskoneella ja (tavallisesti) vain täydet rivit lähetetään etäkoneelle. Moodia ’’local echo character’’ (alunperin ’’^E’’) voidaan käyttää paikalliskoneen kaiutuksen (toistonäytön) kytkemiseksi päälle ja pois (käytetään etupäässä salasanojen syötön yhteydessä).

Jos optio LINEMODE on käytössä, vaihtovalitsimen localchars arvo on TRUE ( ’’vanha rivi kerralla’’-moodin oletusarvo, katso alempaa), käyttäjän quit, intr, ja flush havaitaan paikallisesti ja lähetetään TELNET-protokollajonoina etäkoneelle. Jos LINEMODE on ollut käytössä, käyttäjän susp ja eof lähetetään myös TELNET-protokollajonoina, ja quit lähetetään TELNET ABORT -muodossa BREAK:in sijasta. On optioita (katso toggle autoflush ja toggle autosynch alla) jotka aiheuttavat sen, että etäkone tyhjentää kaikki paikalliskoneen syöttämät tiedot, (ennen kuin etäkone tunnistaa TELNET-protokollajonon) ja paikalliskone tyhjentää siihen syötetyt tiedot (tapauksissa quit ja intr).

Käskyt:

Seuraavat telnet-käskyt ovat käytössä. Yksikirjaimiset etuliitteet tulkitaan lyhenteiksi.

auth argumentti ...

Käsky auth määrittelee TELNET AUTHENTICATE -autentikoinnin protokollaoption. Jos telnet käännettiin ilman autentikointia, ei käsky auth ole käytettävissä. Seuraavat argumentit tunnistetaan:

disable tyyppi

Poistaa käytöstä määritellyn autentikointityypin. Listaus kaikista käytössä olevista tyypeistä saadaan käskyllä auth disable ?

enable tyyppi

Ottaa käyttöön määritellyn autentikointityypin. Listaus kaikista käytössä olevista tyypeistä saadaan käskyllä auth enable ?

status

Listaa kaikkien käytössä olevien eri tyyppisten autentikointien nykytilan.

Huomaa, että tämä telnet-versio ei tue autentikointia.

close

Sulkee yhteyden etäkoneeseen, mikäli sellainen on ja palaa komentomoodiin.

display argumentti ...

Näyttää kaikki tai muutaman set- ja toggle-argumenttien arvot (katso alla).

encrypt argumentti ...

Käsky encrypt määrittelee TELNET ENCRYPT -salauksen protokollaoption. Jos telnet käännettiin ilman salaustoimintoa, käsky encrypt ei ole käytettävissä.

Seuraavat argumentit tunnistetaan:

disable tyyppi [input/output]

Poistaa käytöstä määritellyn salaustyypin. Jos syöttö tai tulostus jätetään valitsematta, molempien salaus poistetaan. Kaikkien käytettävissä olevien salaustyyppien listaus saadaan käskyllä ’’encrypt disable ?’’.

enable tyyppi [input/output]

Ottaa käyttöön määritellyn salaustyypin. Jos syöttö tai tulostus jätetään valitsematta, molempien salaus käynnistetään. Kaikkien käytettävissä olevien salaustyyppien listaus saadaan käskyllä ’’encrypt enable ?’’.

input

Tämä on sama kuin ’’encrypt start input’’.

-input

Tämä on sama kuin ’’encrypt stop input’’.

output

Tämä on sama kuin ’’encrypt start output’’.

-output

Tämä on sama kuin ’’encrypt stop output’’.

start [input/output]

Yritetään aloittaa salaus. Jos syöttö tai tulostus jätetään valitsematta, molempien salaus aloitetaan.

status

Näyttää salausmoduulin nykytilan.

stop [input/output]

Lopetetaan salaus. Jos syöttö tai tulostus jätetään valitsematta, molempien salaus lopetetaan.

type tyyppi

Asettaa salauksen oletustyypin, jota käytetään myöhemmin, ’’encrypt start’’- ja ’’encrypt stop’’ -käskyjen yhteydessä.

Huomaa, että tämä telnet:n versio ei tue salausta.

environ argumentit...

Käskyä environ käytetään ympäristömuuttujien siirtämiseen telnet-linkissä käyttäen TELNET ENVIRON -protokollaoptiota. Kaikki komentotulkista saadut muuttujat ovat määriteltyjä paitsi muuttujat DISPLAY ja PRINTER, jotka on merkitty oletusarvoilla siirrettäviksi. Muuttuja USER on merkitty siirrettäväksi, jos käskyrivin optioita −a tai −l on käytetty .

Käskyn environ sallitut argumentit ovat:

define muuttuja arvo

Märittelee muuttujan muuttuja arvoksi arvo. Tällä käskyllä määritelty muuttuja merkitään automaattisesti aina siirretyksi ("viedyksi"). Jotta arvo voisi sisältää myös tabulaatoreita ja välilyöntejä, sallitaan yksin- ja kaksinkertaisten lainausmerkkien käyttö.

undefine muuttuja

Poistaa olemassaolevan muuttujan.

export muuttuja

Merkitsee muuttujan siirrettäväksi etäkoneelle

unexport muuttuja

Merkitsee muuttujan siten, että sitä ei siirretä etäkoneelle. Tästä huolimatta etäkone voi suoraan pyytää näidenkin muuttujien siirtämistä.

list

Tulostaa nykyhetken ympäristömuuttujien luettelon. Jos muuttuja on merkitty *llä, se siirretään etäkoneelle. Etäkone voi kuitenkin suoraan pyytää loppujenkin siirtämistä.

?

Tulostaa käskyn environ ohjeet.

logout

Lähettää TELNET LOGOUT -protokollaoption etäkoneelle. Tämä käsky on samanlainen kuin käsky close. Jos etäkone ei tue optiota LOGOUT, mitään ei tapahdu. Päinvastaisessa tapauksessa käskyn pitäisi sulkea yhteys. Jos etäkone lisäksi tukee toimintoa, joka mahdollistaa käyttäjän luoman yhteyden katkaisemisen ja jälleenaloituksen, logout käsky merkitsee, että yhteys katkaistaan heti.

mode tyyppi

Tyyppi on yksi monista optioista, joiden merkitys riippuu yhteyden tilasta. Telnet pyytää etäkoneen siirtymään pyydettyyn moodiin. Jos etäkone sanoo pystyvänsä tähän, pyydetty moodi otetaan käyttöön.

character

Lopettaa TELNET LINEMODE -option tai, jos etäkone ei ymmmärrä LINEMODE-optiota, siirrytään moodiin ’’merkki kerralla’’ .

line

Käynnistää TELNET LINEMODE -option, tai, jos etäkome ei ymmärrä LINEMODE-optiota, yritetään käynnistää ’’vanha rivi kerralla’’ -moodi.

isig (−isig)

Yritetään käynnistää (tai lopettaa) LINEMODE-option TRAPSIG-moodi. Tämä vaatii, että optio LINEMOD on käytössä.

edit (−edit)

Yritetään ottaa käyttöön (tai lopettaa) LINEMODE-option EDIT-moodi. Tämä vaatii, että LINEMODE-optio on käytössä

softtabs (−softtabs)

Yritetään ottaa käyttöön (tai lopettaa) LINEMODE option SOFT_TAB-moodi. Tämä vaatii, että LINEMODE-optio on käytössä.

litecho (−litecho)

Yritetään ottaa käyttöön (tai lopettaa) LINEMODE-option LIT_ECHO-moodi. Tämä vaatii, että LINEMODE-optio on käytössä.

?

tulostaa käskyn mode ohjeet.

open konenimi [
[−l] käyttäjä][
portti]

Avaa yhteyden etäkoneeseen. Jos porttinumeroa ei ole annettu, telnet yrittää ottaa yhteyttä telnet-demoniin vakioportissa (23). Konenimi on joko koneen nimi tai koneen IP-numero. −l -optiota voidaan käyttää määrittelemään etäkoneelle lähetettävä käyttäjänimi, kuten −l komentorivioptiolla.

Yhdistettäessä muuhun kuin telnet-porttiin, telnet ei yritä sopia telnet-protokollasta. Täten on mahdollista luoda, sotkuja aiheuttamatta, yhteys palveluihin, jotka eivät tue telnet-protokollaa. Protokollasta neuvottelu voidaan pakottaa panemalla miinusmerkki portinnumeron eteen.

Kun yhteys on luotu, suoritetaan kaikki etäkoneeseen liittyvät käskyt, jotka löytyvät käyttäjän .telnetrc-tiedostosta.

Tiedoston .telnetrc muoto on seuraava: Rivit jotka alkavat merkillä # sekä tyhjät rivit ohitetaan. Loput tiedostosta tulisi käsittää koneiden nimiä ja telnet-käskyjonoja, joita käytetään ao. koneen kanssa. Käskyrivi alkaa välilyönnillä ja rivillä voi olla vain yksi käsky. Rivi, joka ei ala välilyönnillä, tulkitaan konenimeksi. Kun yhteys on luotu, tähän koneeseen liittyvät käskyt toteutetaan.

quit

Sulkee kaikki yhteydet ja poistuu telnetistä. Tämän toiminnon käynnistää myös komentomoodissa syötteessä tavattu tiedoston loppu.

send argumentit

Lähetä yksi tai useampia telnet-protokollan erikoismerkkien jonoja etäkoneelle. Seuraavat koodit voidaan määritellä (lukumäärä voi olla suurempi kuin yksi käskyä kohti):

abort

Lähettää jonon TELNET ABORT (Abort Processes).

ao

Lähettää jonon TELNET AO (Abort Output), minkä tulisi aiheuttaa sen, että etäkone siirtää kaikki tulosteet etäkoneelta käyttäjän päätteelle.

ayt

Lähettää jonon TELNET AYT (Are You There?), johon vastaaminen on etäkoneen valittavissa.

brk

Lähettää jonon TELNET BRK (Break), jolla voi olla merkitystä etäkoneelle

ec

Lähettää jonon TELNET EC (Erase Character), minkä tulisi saada etäkone poistamaan viimeisen syötetyn merkin.

el

Lähettää jonon TELNET EL (Erase Line), minkä tulisi saada etäkoneen poistamaan rivin, jota parhaillaan syötetään.

eof

Lähettää jonon TELNET EOF (End Of File).

eor

Lähettää jonon TELNET EOR (End of Record).

escape

Lähettää käytössä olevan telnetin keskeytysmerkin.

ga

Lähettää jonon TELNET GA (Go Ahead) millä todennäköisesti ei ole mitään merkitystä etäkoneelle.

getstatus

Jos etäkone tukee käskyä TELNET STATUS, getstatus lähettää pyynnön, että etäkone lähettäisi sen parhaillaan käyttämän option tilan.

ip

Lähettää jonon TELNET IP (Interrupt Process), minkä tulisi saada etäkone katkaisemaan menossa olevan prosessin.

nop

Lähettää jonon TELNET NOP (No Operation).

susp

Lähettää jonon TELNET SUSP (Suspend Process).

synch

Lähettää jonon TELNET SYNCH. Jono saa etäkoneen hylkäämään kaiken aikaisemmin kirjoitetun (mutta ei vielä luetun) syötteen. Jono lähetetään TCP-prioriteetilla kiireellinen (eikä ehkä toimi, jos etäkone on 4.2BSD -järjestelmä -- jos ei toimi, pieni ’’r’’ voi näkyä päätteellä).

do cmd
dont
cmd

will cmd

wont cmd

Lähettää jonon TELNET DO cmd. Tässä cmd voi olla joko desimaliluku välillä 0 - 255 tai jonkun TELNET-käskyn symbolinen nimi. cmd voi myös olla joko help tai ?, jolloin tulostetaan ohjeet, joihin sisältyy tunnettujen symbolisten nimien luettelo.

?

Tulostaa käskyn send ohjeet.

set argumentti arvo

unset argumentti arvo

Käskyllä set voidaan asettaa luetelluille telnet-muuttujille tietty arvo tai TRUE. Erikoisarvo off kytkee muuttujaan liitetyn toiminnan pois päältä. Toiminta on sama kuin käskyllä unset. Käsky unset poistaa käytöstä tai asettaa arvoksi FALSE kaikki luetellut muuttujat. Muuttujien arvot voidaan kysyä käskyllä display, joka listaa kaikkien muuttujien, ei kuitenkaan vaihtovalitsinten, arvot. Vaihtovalitsinten arvot voidaan asettaa käskyllä toggle

ayt

Jos telnet on moodissa localchars tai jos LINEMODE on käytössä ja kirjoitetaan tilamerkki (status character), jono TELNET AYT lähetetään etäkoneelle. "Are You There" -merkin alkuarvo on päätteen tilamerkki.

echo

Tällä arvolla (aluksi ’’^E’’), kun kone on ’’rivi kerrallaan’’ -moodissa, muutetaan kaiutusta siten, että normaalikäsittelyssä merkit näkyvät, mutta esim. salasanoja syötettäessä eivät.

eof

Jos telnet käyttää optiota LINEMODE tai on ’’vanha rivi kerralla’’ -moodissa, tämän merkin syöttäminen rivin ensimmäisenä merkkinä aiheuttaa merkin siirtämisen etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen eof-merkki.

erase

Jos telnet on localchars-moodissa (katso toggle localchars alla) ja jos telnet toimii ’’merkki kerralla’’ -moodissa, tämän merkin kirjoittaminen aiheuttaa jonon TELNET EC (katso send ec yllä) lähettämisen etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen erase-merkki.

escap

Tämä on telnet:n keskeytysmerkki (aluksi ’’^[’’) joka aiheuttaa (etäkoneyhteydessä) siirtymisen telnet:n komentomoodiin.

flushoutput

Jos telnet on moodissa localchars (katso toggle localchars alla) ja kirjoitetaan merkki flushoutput, jono TELNET AO (katso send ao yllä) lähetetään etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen flush-merkki.

forw1
forw2

Jos TELNET käyttää optiota LINEMODE, nämä merkit aiheuttavat osarivin lähettämisen etäkoneelle. Alkuarvoiksi näille merkeille otetaan päätteen eol- ja eol2-merkit.

interrupt

Jos telnet on moodissa localchars (katso toggle localchars alla) ja kirjoitetaan merkki interrupt, jono TELNET IP (katso send ip alla) lähetetään etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen intr-merkki.

kill

Jos telnet on moodissa localchars (katso toggle localchars alla) JA jos telnet toimii ’’merkki kerralla’’ -moodissa, tämän merkin kirjoittaminen aiheuttaa jonon TELNET EL (katso send el yllä) lähetyksen etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen kill-merkki.

lnext

Jos telnet käyttää optiota LINEMODE tai on ’’vanha rivi kerralla’’ -moodissa, tätä merkkiä pidetään päätteen lnext-merkkinä. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen lnext-merkki.

quit

Jos telnet om moodissa localchars (katso toggle localchars alla) ja kirjoitetaan merkki quit, jono TELNET BRK (katso send brk yllä) lähetetään etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen quit-merkki.

reprint

jos telnet käyttää optiota LINEMODE tai on ’’vanha rivi kerralla’’ -moodissa, tätä merkkiä pidetään päätteen reprint-merkkinä. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen reprint-merkki.

rlogin

Tämä on rlogin-moodin keskeytysmerkki. Asettamalla merkille arvo käynnistyy rlogin-moodi aivan samoin kuin komentorivin optiolla r (q.v.).

start

Jos optio TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL on käytössä, tätä merkkiä pidetään päätteen start-merkkinä. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen start-merkki.

stop

Jos optio TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL on käytössä, tätä merkkiä pidetään päätteen stop-merkkinä. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen stop-merkki.

susp

Jos telnet on moodissa localchars tai optio LINEMODE on käytössä ja kirjoitetaan merkki suspend, jono TELNET SUSP (katso send susp yllä) lähetetään etäkoneelle. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen suspend-merkki.

tracefile

Tähän tiedostoon kirjoitetaan se tulostus, jonka aiheuttaa komento netdata tai option tracing ollessa tilassa TRUE. Jos sille asetetaan arvoksi ’’’’, niin jäljitystiedot kirjoitetaan vakiotulosteeseen (oletus).

worderase

Jos telnet käyttää optiota LINEMODE tai on ’’vanha rivi kerralla’’ -moodissa, tätä merkkiä pidetään päätteen worderase-merkkinä. Alkuarvoksi tälle merkille otetaan päätteen worderase-merkki.

?

Näyttää sallitut set (unset) -käskyt.

slc tila

Käskyä slc (Set Local Characters) käytetään asettamaan tai muuttamaan erikoismerkkejä, kun optio TELNET LINEMODE on käytössä. Erikoismerkeillä tarkoitetaan niitä merkkejä, joiden muutokset merkitään TELNET-komentojonoihin (kuten ip tai quit) tai rivineditointimerkit (kuten erase ja kill). Oletuksena paikalliset erikoismerkit siirretään aina.

check

Tarkistaa käytössä olevien erikoismerkkien arvot. Etäkonetta pyydetään lähettämään kaikkien käyttämiensä erikoismerkkien nykyarvot. Jos eroja paikalliskoneen merkistöön löytyy, paikalliskone vaihtaa arvot etäkoneen mukaisiksi.

export

Siirtyy käyttämään erikoismerkkien paikallisia oletusarvoja. Nämä arvot ovat päätteen merkit hetkellä, jolloin telnet käynnistettiin.

import

Siirtyy käyttämään etäkoneen erikoismerkkien oletusarvoja. Nämä arvot ovat etäkoneen merkit hetkellä, jolloin TELNET-yhteys luotiin

?

Tulostaa käskyn slc ohjeet.

status

Tulostetaan näytölle telnet:n nykytila. Tähän kuuluu myös etäkoneen nimi (jos etäkone on käytössä) ja nykymoodi.

toggle arguments ...

Vaihtaa (arvojen TRUE ja FALSE) välillä eri valintamuuttujia, jotka määräävät, miten telnet vastaa eri tapahtumiin. Näille muuttujille voidaan myös antaa suoraan arvo TRUE tai FALSE käyttäen set- ja unset-käskyjä. Useamman muuttujan arvot voidaan vaihtaa kerralla. Muuttujien arvot voidaan katsoa käskyllä display. Käytössä olevat vaihtovalintamuuttujat ovat:

authdebug

Kytkee autentikoinnin debuggerin. Valitsin on olemassa vain, jos autentikointi on käytössä.

autoflush

Jos autoflush ja localchars ovat kumpikin tilassa TRUE ja ao- tai quit-merkit havaitaan (ja siirretään TELNET-jonoihin, katso yllä kohdasta set yksityiskohdat), telnet ei näytä mitään tietoja käyttäjän päätteellä siihen asti, kunnes etäkone ilmoittaa (käyttäen TELNET TIMING MARK -optiota), että se on käsitellyt nämä TELNET-jonot.

Tämän valitsinmuuttujan alkuarvo on TRUE, jos käyttäjä ei ole komentanut "stty noflsh", muuten se on FALSE (katso stty(1)).

autodecrypt

Kun on sovittu TELNET ENCRYPT -option käyttämisestä, ei tietovirran salaus ja sen purku käynnisty automaatisesti. Käskyn autoencrypt (autodecrypt) avulla pyritään tietovirran salaus ja purku käynnistämään niin pian kuin mahdollista.

Huomaa, että tämä valintamuuttuja on olemassa vain, jos salaus on käytössä.

autologin

Jos etäkone tukee TELNET AUTHENTICATION -optiota, telnet yrittää käyttää sitä suorittaakseen automaattisen autentikoinin. Jos TELNET AUTHENTICATION -optiota ei tueta, käyttäjätunnus (login name) siirretään käyttäen TELNET ENVIRON -optiota. Tämän vaintamuuttujan asettaminen on toiminnallisesti sama kuin a-option käyttö open-käskyssä komentorivillä.

autosynch

Jos autosynch ja localchars ovat kumpikin arvossa TRUE ja kirjoitetaan joko intr- tai quit-merkki (katso set yllä, josta löytyy merkkien intr ja quit kuvaukset), lähetettävää telnet-jonoa seuraa TELNET SYNCH -jono. Tämän pitäisi saada etäkone hukkaamaan kaiken aikaisemmin kirjoitetun syötteen siihen asti, kunnes molemmat telnet-jonot on luettu ja toteutettu. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

binary

Käynnistää tai lopettaa TELNET BINARY -option sekä syötteelle että tulosteelle.

inbinary

Käynnistää tai lopettaa TELNET BINARY -option syötteelle.

outbinary

Käynnistää tai lopettaa TELNET BINARY -option tulosteelle.

crlf

Jos arvo on TRUE, rivinsiirto lähetetään muodossa <CR><LF>. jos FALSE, rivinsiirto lähetetään muodossa <CR><NUL>. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

crmod

Vaihtaa rivinsiirtomoodin. Käynnistettynä useimmat etäkoneelta vastaanotetut CR-merkit muutetaan muotoon CR+LF. Moodi koskee ainoastaan etäkoneelta tulevia merkkejä eikä vaikuta käyttäjän kirjoittamiin merkkeihin. Moodi ei ole kovin hyödyllinen, paitsi silloin, kun etäkone lähettää vain CR- eikä koskaan LF-merkkejä. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

debug

Käynnistää socket-tason debuggerin (hyödyllinen vain pääkäyttäjälle). Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

encdebug

Käynnistää salauskoodin debuggerin. Huomaa, että tämä valintamuuttuja on olemassa vain, jos salaus on käytössä.

localchars

Jos arvo on TRUE, niin merkit flush, interrupt, quit, erase ja kill (katso set yllä), tunnistetaan paikallisesti ja muunnetaan (toivottavasti) asiallisiksi TELNET-jonoiksi. (vastaten ao, ip, brk, ec, ja el; katso send yllä). Valintamuuttujan alkuarvo on TRUE moodissa ’’vanha rivi kerralla’’ ja FALSE moodissa ’’merkki kerralla’’. Kun LINEMODE-optio on käytössä, valintamuuttujan localchars arvoa ei huomioida ja sen oletetaan aina olevan TRUE. Jos LINEMODE on ollut käytössä, quit lähetetään muodossa abort, sekä eof ja suspend lähetetään muodossa eof ja susp, katso send yllä).

netdata

Vaihtaa kaiken verkkodatan näytön (heksadesimaalina). Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

options

Käynnistää tai lopettaa muutaman sisäisen telnet-protokollan käsittelyn näytön päätteellä (Käsittelyt liittyvät telnet-optioihin). Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

prettydump

Jos netdata-valintakytkin on kytkettynä ja prettydump kytketään, käskyn netdata tuloste muokataan luettavampaan muotoon. Tulosteen merkkien väliin lisätään välilyönti ja telnet-keskeytysmerkkijonojen alkuun lisätään ’*’, jotta ne olisi helpompi löytää.

skiprec

skiprec valintamuuttujan arvon ollessa TRUE, telnet ei lue tiedostoa .telnetrc. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

termdata

Vaihtaa kaiken päätteellä näkyvän datan näytön heksadesimaaliseksi. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE.

verbose_encrypt

verbose_encrypt-valintamuuttujan arvon ollessa TRUE, TELNET tulostaa ilmoituksen joka kerta, kun salaus alkaa tai päättyy. Valintamuuttujan alkuarvo on FALSE ja se on olemassa vain, jos salaustoiminto on käytettävissä.

?

Näyttää sallitut toggle-käskyt (valintamuuttujien käskyt).

z

Pysäytä telnet. Tämä käsky toimii vain, kun komentotulkkina on csh(1).

! [komento]

Suorittaa yksittäisen käskyn paikallisen koneen komentotulkissa. Jos komentoa ei anneta, käyttöön otetaan interaktiivinen komentotulkki.

? [komento]

Avunpyyntö. Ilman parametrejä telnet tulostaa yhteenvedon ohjeesta. Jos komento on annettu, telnet tulostaa ohjeen koskien käskyä komento.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

Telnet käyttää minimissään HOME-, SHELL-, DISPLAY-, ja TERM-ympäristömuuttujia. Muita ympäristömuuttujia voidaan siirtää toiselle puolelle käyttäen TELNET ENVIRON -optiota.

TIEDOSTOT
~/.telnetrc

käyttäjän muokkaamat telnetin käynnistysarvot.

HISTORIA

Telnet käsky ilmaantui 4.2BSD :ssä

MERKINNÄT

Joissakin etäkoneissa kaiutus on kytkettävä pois manuaalisesti ’’vanha rivi kerralla’’ -moodissa.

Moodissa ’’vanha rivi kerralla’’ tai, jos käytössä on optio LINEMODE, päätteen eof-merkki tunnistetaan (ja lähetetään etäkoneelle) vain, jos se on rivin ensimmäinen merkki.

BUGIT

Lähdekoodi on vaikeasti ymmärrettävää.

COMMENTS