Manpages

NAZWA

swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

SKŁADNIA

swapon [opcje] [plik-specjalny...]
swapoff
[-va] [plik-specjalny...]

OPIS

Polecenie swapon jest używane do określania urządzeń do stronicowania i wymiany.

Urządzenie lub plik może być podany za pomocą parametru plik-specjalny. Może mieć on postać -L etykieta lub -U uuid, aby określić urządzenie za pomocą etykiety lub uuid (unikatowego identyfikatora).

Odwołanie do swapon normalnie powinno się pojawiać w systemowych skryptach uruchomieniowych, udostępniając wszystkie urządzenia wymiany, dzięki czemu stronicowanie i wymiana jest rozłożone między wiele urządzeń i plików.

Polecenie swapoff wyłącza wymianę na podanych urządzeniach i plikach. Jeśli użyto opcji -a, to swap jest wyłączany na wszystkich znanych urządzeniach i plikach wymiany (zgodnie z plikiem /proc/swaps lub /etc/fstab).

OPCJE

-a, --all

Udostępnia wszystkie urządzenia oznaczone jako "swap" w pliku /etc/fstab, z wyjątkiem plików z opcją "noauto". Urządzenia, które są już używane jako swap, są po cichu pomijane.

-d, --discard[=tryb]

Enable swap discards, if the swap backing device supports the discard or trim operation. This may improve performance on some Solid State Devices, but often it does not. The option allows one to select between two available swap discard policies: --discard=once to perform a single-time discard operation for the whole swap area at swapon; or --discard=pages to asynchronously discard freed swap pages before they are available for reuse. If no policy is selected, the default behavior is to enable both discard types. The /etc/fstab mount options discard, discard=once, or discard=pages may also be used to enable discard flags.

-e, --ifexists

Pomija po cichu nieistniejące urządzenia. Opcja montowania nofail w /etc/fstab może być również użyta do pomijania nieistniejących urządzeń.

-f, --fixpgsz

Ponownie inicjuje przestrzeń swap (exec mkswap), jeśli rozmiar strony nie pasuje do rozmiaru podawanego przez obecnie uruchomione jądro. Polecenie mkswap(8) inicjuje całe urządzenie i nie sprawdza go pod kątem błędnych bloków.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-L etykieta

Używa partycji z określoną etykietą (potrzebny jest w tym celu dostęp do /proc/partitions).

-o, --options opcje

Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z formatem fstab. Na przykład:

swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

Łańcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie inne opcje linii poleceń.

-p, --priority priorytet

Określa priorytet urządzenia wymiany. Priorytet jest wartością z przedziału pomiędzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Podręcznik polecenia swapon(2) zawiera pełny opis priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodać opcję pri=wartość, która będzie używana ze swapon -a. Jeśli nie zdefiniowano priorytetu,to wartością domyślną jest -1.

-s, --summary

Display swap usage summary by device. Equivalent to "cat /proc/swaps". This output format is DEPRECATED in favour of --show that provides better control on output data.

--show[=kolumna...]

Wyświetla możliwą do zdefiniowania tabelę obszarów swap. Lista dostępnych kolumn można znaleźć w wyjściu opcji --help.

--output-all

Output all available columns.

--noheadings

Nie wyświetla nagłówków w wyjściu opcji --show.

--raw

Nie wyrównuje kolumn tabeli wyświetlanej przez --show.

--bytes

Opcja --show wyświetla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a nie w jednostkach czytelnych dla użytkownika.

-U uuid

Używa partycji o określonym uuid (unikalnym identyfikatorze).

-v, --verbose

Więcej szczegółów.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

UWAGI

Files with holes
The swap file implementation in the kernel expects to be able to write to the file directly, without the assistance of the filesystem. This is a problem on files with holes or on copy-on-write files on filesystems like Btrfs.

Commands like cp(1) or truncate(1) create files with holes. These files will be rejected by swapon.

Preallocated files created by fallocate(1) may be interpreted as files with holes too depending of the filesystem. Preallocated swap files are supported on XFS since Linux 4.18.

The most portable solution to create a swap file is to use dd(1) and /dev/zero.

Btrfs
Swap files on Btrfs are supported since Linux 5.0 on files with nocow attribute. See the btrfs(5) manual page for more details.

NFS
Swap poprzez NFS może nie działać.

Suspend
Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni wymiany ze starymi danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...). Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpiłoby uszkodzenie danych przy kolejnej próbie wybudzenia.

ŚRODOWISKO

LIBMOUNT_DEBUG=all

włącza komunikaty debugowania biblioteki libmount

LIBBLKID_DEBUG=all

włącza komunikaty debugowania biblioteki libblkid

ZOBACZ TAKŻE

swapoff(2), swapon(2), fstab(5), init(8), fallocate(1), mkswap(8), mount(8), rc(8)

PLIKI

/dev/sd?? standardowe urządzenia stronicowania
/etc/fstab
tablica opisująca systemy plików w ascii

HISTORIA

Polecenie swapon pojawiło się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie swapon jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.