Manpages

NAZWA

shmat, shmdt - operacje na segmentach pamięci dzielonej Systemu V

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

int shmdt(const void *shmaddr);

OPIS

shmat()
shmat
() dołącza segment pamięci dzielonej Systemu V identyfikowany przez shmid do przestrzeni adresowej procesu, który ją wywołał. Adres, pod którym segment ma być widoczny jest przekazywany w parametrze shmaddr, przy czym system może przetworzyć ten adres w następujący sposób:

*

Jeśli shmaddr jest równy NULL, to system sam wybierze odpowiedni wyrównany do rozmiaru strony (nieużywany) adres, pod którym segment będzie widoczny.

*

Jeśli shmaddr jest różny od NULL i w shmflg przekazany został znacznik SHM_RND, wówczas segment zostanie dołączony pod adresem shmaddr zaokrąglonym w dół do wielokrotności SHMLBA.

*

W innym przypadku shmaddr musi być wyrównanym do granicy strony adresem, pod którym nastąpi dołączenie segmentu.

Oprócz SHM_RND można określić następujące flagi w argumencie maski bitowej shmflg:
SHM_EXEC
(charakterystyczne dla Linuksa; od Linuksa w wersji 2.6.9)

Pozwala na wykonanie zawartości segmentu. Wywołujący musi mieć prawo wykonania segmentu.

SHM_RDONLY

Dołącza segment do dostępu tylko do odczytu. Proces wywołujący musi mieć prawa odczytu segmentu. Jeśli flaga nie jest określona, w dołączanym segmencie możliwy jest dostęp do odczytu jak i zapisu, przy czym proces musi mieć prawa do odczytu i zapisu segmentu. Nie istnieje pojęcie segmentu pamięci dzielonej tylko do zapisu.

SHM_REMAP (charakterystyczne dla Linuksa)

Ten znacznik oznacza, że odwzorowanie tego segmentu powinno zastąpić jakiekolwiek istniejące wcześniej odwzorowanie w zakresie rozpoczynającym się od shmaddr i rozciągającym się na rozmiar segmentu. (Normalnie, gdy odwzorowanie w tym zakresie adresów już istnieje, powinien wystąpić błąd EINVAL). W tym przypadku shmaddr nie może być równy NULL.

Wartość brk(2) procesu wywołującego nie jest zmieniana podczas dołączania segmentu. Segment zostanie automatycznie odłączony, gdy proces się zakończy. Ten sam segment może być dołączony do przestrzeni adresowej procesu jako "tylko do odczytu" lub "do odczytu i zapisu" więcej niż raz.

Pomyślne wywołanie shmdt aktualizuje pola struktury shmid_ds (patrz shmctl(2)) opisującej segment w następujący sposób:

shm_atime przypisywany jest bieżący czas.

shm_lpid jest ustawiane na identyfikator procesu wywołującego.

shm_nattch jest zwiększane o jeden.

shmdt()
shmdt
odłącza segment pamięci dzielonej odwzorowany pod adresem podanym w shmaddr z przestrzeni adresowej procesu wywołującego tę funkcję. Przekazany funkcji w parametrze shmaddr adres musi być równy adresowi zwróconemu wcześniej przez wywołanie shmat().

Pomyślne wywołanie shmdt aktualizuje pola struktury shmid_ds opisującej segment w następujący sposób:

shm_dtime przypisywany jest bieżący czas.

shm_lpid jest ustawiane na identyfikator procesu wywołującego.

shm_nattch jest zmniejszane o jeden. Jeśli pole to osiągnie 0 i segment jest zaznaczony do usunięcia, wówczas zostanie on usunięty.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli się powiedzie, shmat() zwraca adres dołączonego segmentu pamięci dzielonej; w razie błędu zwracane jest (void *) -1, a zmienna errno wskazuje na przyczynę błędu.

Jeśli się powiedzie, shmdt() zwraca 0; w razie błędu zwracane jest -1, a zmienna errno wskazuje na przyczynę błędu.

BŁĘDY

Gdy shmat() zakończy się niepomyślnie, zmiennej errno przypisywana jest jedna z następujących wartości:

EACCES

Proces wywołujący nie ma wystarczających uprawnień do dołączenia segmentu w żądany sposób oraz nie ma ustawionego atrybutu CAP_IPC_OWNER w tej przestrzeni nazw użytkownika, która odpowiada za przestrzeń nazw IPC.

EIDRM

shmid wskazuje na usunięty identyfikator.

EINVAL

Niewłaściwa wartość parametru shmid, niewyrównana (do granicy strony i nie podano SHM_RND) lub niepoprawna wartość shmaddr albo nieudane dołączenie pod adresem shmaddr lub został podany znacznik SHM_REMAP, podczas gdy shmaddr było równe NULL.

ENOMEM

Brak pamięci na deskryptor lub tablice stron.

Gdy shmdt() zakończy się niepomyślnie, zmiennej errno przypisywana jest jedna z następujących wartości:

EINVAL

Żaden segment pamięci dzielonej nie jest podłączony pod adresem shmaddr lub shmaddr nie jest wyrównany do granicy strony.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

W SVID 3 (lub być może wcześniejszym) typ parametru shmaddr został zmieniony z char * na const void *, a typ wyniku zwracanego przez shmat() z char * na void *.

UWAGI

W wyniku wywołania fork(2) proces potomny dziedziczy dołączone segmenty pamięci dzielonej.

Po wykonaniu exec(2) wszystkie dołączone segmenty pamięci dzielonej są odłączane od procesu.

Po wykonaniu _exit(2) wszystkie dołączone segmenty pamięci dzielonej są odłączane od procesu.

Używanie shmat() z shmaddr równym NULL jest zalecaną i przenośną metodą dołączania segmentu pamięci dzielonej. Trzeba jednak być świadomym, że ta metoda dołączania segmentu pamięci dzielonej może spowodować jego dołączenie pod różnymi adresami w różnych procesach. W związku z tym wszystkie wskaźniki obsługiwane w pamięci dzielonej muszą być względne (zazwyczaj względem adresu początkowego segmentu), nie zaś bezwzględne.

Linux pozwala na dołączenie segmentu pamięci dzielonej, nawet jeśli już został zaznaczony do usunięcia. Jednakże POSIX.1 nie określa takiego zachowania i wiele innych implementacji go nie obsługuje.

Na wywołanie shmat() wpływa następujący parametr systemowy:

SHMLBA

Wielokrotność dolnej granicy adresu segmentu. Podczas bezpośredniego wskazania dołączonego adresu w wywołaniu do shmat(), wywołujący powinien się upewnić, że adres jest wielokrotnością tej wartości. Jest to konieczne w przypadku niektórych architektur, aby zapewnić dobrą wydajność pamięci podręcznej procesora lub aby zapewnić, że różne dołączenia tego samego segmentu mają spójne widoki w pamięci podręcznej procesora. SHMLBA jest zwykle jakąś wielokrotnością systemowego rozmiaru strony. (W wielu architekturach linuksowych wartość SHMLBA jest taka sama, jak systemowy rozmiar strony).

Aktualna implementacja nie ma wewnętrznego ograniczenia na liczbę segmentów pamięci dzielonej dołączanych do jednego procesu (SHMSEG).

ZOBACZ TAKŻE

brk(2), mmap(2), shmctl(2), shmget(2), capabilities(7), shm_overview(7), sysvipc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał Lewczuk <R.Lewczuk [AT] elka.p>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.