Manpages

NAZWA

GNU sdiff - side-by-side merge of file differences

SKŁADNIA

sdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-o
, --output=PLIK

tryb interaktywny, wynik jest zapisywany do PLIKU

-i, --ignore-case

ignoruje różnice między wielkością znaków

-E, --ignore-tab-expansion

ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje

-Z, --ignore-trailing-space

ignoruje białe znaki na końcu wiersza

-b, --ignore-space-change

ignoruje zmiany w liczbie białych znaków

-W, --ignore-all-space

ignoruje wszystkie białe znaki

-B, --ignore-blank-lines

ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych

-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG

ignore changes all whose lines match RE

--strip-trailing-cr

wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku

-a, --text

traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

-w, --width=LICZBA

wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn

-l, --left-column

wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy

-s, --suppress-common-lines

nie wypisuje wspólnych wierszy

-t, --expand-tabs

zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku

--tabsize=LICZBA

tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn

-d, --minimal

mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian

-H, --speed-large-files

zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian

--diff-program=PROGRAM

Używa PROGRAMU do porównywania plików

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

-v, --version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

If a FILE is ’-’, read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Thomasa Lorda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils [AT] gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>;
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), diff3(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.