Manpages

NAZWA

ps - zgłasza status procesu

SKŁADNIA

ps [options]

OPIS

ps wyświetla informacje o wybranych aktywnych procesach. Jeśli potrzebujesz powtarzającego się statusu, użyj programu top(1).

Ta wersja programu ps akceptuje kilka rodzajów opcji:

1

Opcje w stylu UNIX, które mogą być grupowane i muszą być poprzedzone myślnikiem.

2

Opcje BSD, które mogą być grupowane i nie mogą być użyte z myślnikiem.

3

Długie opcje GNU, które są poprzedzone dwoma myślnikami.

Różne typy opcji można ze sobą dowolnie mieszać, jednakże mogą pojawić się konflikty. Niektóre opcje są synonimiczne, ich funkcjonalność jest identyczna z powodu mnogości standardów i implementacji ps, z którymi ta wersja programu ps jest zgodna.

Proszę zauważyć, że "ps -aux" to nie jest to samo, co "ps aux". Standardy POSIX i UNIX wymagają, aby "ps -aux" wypisało wszystkie procesy, których właścicielem jest użytkownik o nazwie "x", oraz te procesy, które byłyby wybrane przez podanie opcji -a. Jeżeli użytkownik o nazwie "x" nie istnieje, to ps może zinterpretować tę komendę jako "ps aux" i wypisać ostrzeżenie. To zachowanie ma pomóc w przechodzeniu ze starych skryptów i nawyków. Może się to zmienić, nie należy na tym zachowaniu polegać.

Domyślnie ps wyświetla procesy mające ten sam efektywny identyfikator użytkownika (euid=EUID), co bieżący użytkownik, oraz podłączone do tego samego terminala, do którego podłączona jest osoba uruchamiająca ps. Wyświetlany jest identyfikator procesu (pid=PID), terminal (tty), do którego proces jest podłączony (tname=TTY), łączny czas procesora w formacie [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) oraz nazwa pliku wykonywalnego (ucmd=CMD). Domyślnie wyjście nie jest sortowane.

The use of BSD-style options will add process state (stat=STAT) to the default display and show the command args (args=COMMAND) instead of the executable name. You can override this with the PS_FORMAT environment variable. The use of BSD-style options will also change the process selection to include processes on other terminals (TTYs) that are owned by you; alternately, this may be described as setting the selection to be the set of all processes filtered to exclude processes owned by other users or not on a terminal. These effects are not considered when options are described as being "identical" below, so -M will be considered identical to Z and so on.

Poza przypadkiem opisanym poniżej, opcje wyboru procesów są dołączające. Nie bierze się pod uwagę domyślnego wyboru procesów, lecz procesy wybrane przez użytkownika są dołączane do zbioru procesów do wyświetlenia. Tak więc proces będzie pokazany, jeżeli spełnia którekolwiek z kryteriów wyboru podanych przez użytkownika.

PRZYKŁADY

Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając standardowej
składni:

ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely

Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając składni BSD:

ps ax
ps axu

Aby wypisać drzewo procesów:

ps -ejH
ps axjf

Aby wyświetlić informację o wątkach:

ps -eLf
ps axms

Aby wyświetlić informacje związane z bezpieczeństwem:

ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM

Aby zobaczyć w formacie użytkownika wszystkie procesy działające jako
root (rzeczywiste i efektywne ID):

ps -U root -u root u

Aby wyświetlić wszystkie procesy w formacie zdefiniowanym przez
użytkownika:

ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan

Wyświetlenie tylko identyfikatora procesu syslogd:

ps -C syslogd -o pid=

Wyświetlenie tylko nazwy procesu o identyfikatorze 42:

ps -q 42 -o comm=

PROSTY WYBÓR PROCESÓW

a

Uruchamia restrykcję w stylu BSD "tylko własne", która jest nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wypisanie przez ps wszystkich procesów mających przypisany terminal (tty) lub wypisanie wszystkich procesów, jeżeli użyta łącznie z opcją x.

-A

Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -e.

-a

Wybór wszystkich procesów oprócz zarówno liderów sesji (zobacz getsid(2)), jak i procesów niepodłączonych do żadnego terminala.

-d

Wybór wszystkich procesów poza liderami sesji.

--deselect

Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca wybór). Identyczne z -N.

-e

Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -A.

g

Naprawdę wszystkie, nawet liderzy sesji. Ta flaga jest przestarzała i może zniknąć w przyszłych wersjach programu. Jest włączana przez flagę a i jest użyteczna tylko podczas pracy w osobowości sunos4.

-N

Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca wybór). Identyczne z --deselect.

T

Wybór wszystkich procesów podpiętych do tego terminala. Identyczny z opcją t bez żadnych argumentów.

r

Zawęża wybór tylko do uruchomionych procesów.

x

Uruchamia restrykcję w stylu BSD "musi mieć tty", która jest nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wymienienie wszystkich procesów, których właścicielem jest bieżący użytkownik (EUID taki sam, jak procesu ps), lub wymienienie wszystkich procesów, jeśli użyta łącznie z opcją a.

WYBÓR PROCESÓW PRZEZ PODANIE LISTY

Te opcje akceptują pojedynczy argument w postaci listy rozdzielonej spacjami bądź przecinkami. Mogą być używane wiele razy. Przykład: ps -p "1 2" -p 3,4

-123

Identyczne z --pid 123.

123

Identyczne z --pid 123.

-C cmdlist

Select by command name. This selects the processes whose executable name is given in cmdlist. NOTE: The command name is not the same as the command line. Previous versions of procps and the kernel truncated this command name to 15 characters. This limitation is no longer present in both. If you depended on matching only 15 characters, you may no longer get a match.

-G grplist

Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę grupy (RGID). Wybiera nazwy procesów, których rzeczywista nazwa grupy bądź identyfikator występuje w liście grplist. Rzeczywisty identyfikator grupy określa grupę użytkownika, który utworzył proces, patrz getgid(2).

-g grplist

Wybór przez podanie sesji LUB nazwy efektywnej grupy. Wiele standardów określa wybór przez podanie sesji, ale wybór przez podanie efektywnej nazwy grupy jest logicznym zachowaniem, używanym przez wiele systemów operacyjnych. Ta wersja programu ps wyszuka po sesjach, jeżeli lista zawiera tylko liczby (którymi są sesje). Numeryczne identyfikatory grup będą działać tylko wtedy, gdy podane zostaną również jakieś nazwy grup. Patrz opcje -s i --group.

--Group grplist

Wybór przez podanie rzeczywistego ID grupy (RGID) bądź nazwy. Identyczne z -G.

--group grplist

Wybór przez efektywne ID lub nazwę grupy (EGID). Wybiera procesy, których efektywna nazwa grupy lub ID występuje w grouplist. Efektywny identyfikator grupy określa grupę, której prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz getegid(2)). Opcja -g jest często alternatywą dla --group.

pidlist

Wybór przez podanie identyfikatorów procesów. Identyczne z -p i --pid.

-p pidlist

Wybór przez PID. Wybiera procesy, których identyfikatory pojawiają się w pidlist. Identyczne z p i --pid.

--pid pidlist

Wybór przez ID procesu. Identyczne z -p i p.

--ppid pidlist

Wybór przez ID procesu nadrzędnego. Wybiera procesy, których ID procesu nadrzędnego występuje w pidlist. To znaczy, że wybiera procesy, których dzieci określono w pidlist.

pidlist

Wybór przez podanie identyfikatorów procesów (tryb szybki). Identyczne z -q i --quick-pid.

-q pidlist

Select by PID (quick mode). This selects the processes whose process ID numbers appear in pidlist. With this option ps reads the necessary info only for the pids listed in the pidlist and doesn’t apply additional filtering rules. The order of pids is unsorted and preserved. No additional selection options, sorting and forest type listings are allowed in this mode. Identical to q and --quick-pid.

--quick-pid pidlist

Wybór przez ID procesu (tryb szybki). Identyczne z -q i q.

-s sesslist

Wybór przez ID sesji. Wybiera procesy mające identyfikator sesji podany w sesslist.

--sid sesslist

Wybór przez ID sesji. Identyczne z -s.

ttylist

Wybór przez tty. Prawie identyczne z -t i --tty, jednak może być także użyte z pustą listą ttylist, aby określić terminal skojarzony z ps. Używanie opcji T jest uważane za lepsze niż podanie opcji t z pustą ttylist.

-t ttylist

Wybór przez tty. Wybiera procesy podłączone do terminali podanych w liście ttylist. Terminale (tty lub ekrany dla wyjścia tekstowego) mogą być podane na różne sposoby: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Można użyć "-", aby określić procesy niepodłączone do żadnego terminala.

--tty ttylist

Wybór przez podanie terminala. Identyczne z -t i t.

userlist

Wybór przez efektywną ID lub nazwę użytkownika (EUID). Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz geteuid(2)). Identyczne z -u i --user.

-U userlist

Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę użytkownika (RUID). Wybiera procesy, których rzeczywista nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Rzeczywiste ID użytkownika opisuje użytkownika, który utworzył proces (patrz getuid(2)).

-u userlist

Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist.

Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz geteuid(2)). Identyczne z U i --user.

--User userlist

Wybór przez podanie rzeczywistego ID użytkownika (RUID) bądź nazwy. Identyczne z -U.

--user userlist

Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Identyczne z -u i U.

KONTROLOWANIE FORMATU WYJŚCIA

Poniższe opcje są używane do wyboru informacji wyświetlanych przez ps. Wyjście może zależeć od osobowości.

-c

Wyświetla inne informacje schedulera, w połączeniu z opcją -l.

--context

Wyświetla format kontekstu bezpieczeństwa (dla SELinuksa).

-f

Do full-format listing. This option can be combined with many other UNIX-style options to add additional columns. It also causes the command arguments to be printed. When used with -L, the NLWP (number of threads) and LWP (thread ID) columns will be added. See the c option, the format keyword args, and the format keyword comm.

-F

Format ekstrapełny. Patrz opcja -f, którą włącza -F.

--format format

Format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i o.

j

Format kontroli zadań BSD.

-j

Format zadań.

l

Długi format BSD.

-l

Długi format. Opcja -y jest często przydatna w połączeniu z tą opcją.

-M

Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z Z (dla SELinuksa).

format

jest predefiniowanym o (nadpisanym). Opcja BSD O może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo może być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (np. jako -O lub --sort). Używana jako opcja formatowania jest identyczna z -O, z osobowością BSD.

-O format

Jak -o, ale z paroma kolumnami domyślnie predefiniowanymi. Identyczne z -o pid,format,state,tname,time,command lub -o pid, format,tname,time,cmd, patrz -o niżej.

format

Określa format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i --format.

-o format

Format definiowany przez użytkownika. format jest pojedynczym argumentem w formie listy rozdzielonej spacjami bądź przecinkami, określającej poszczególne kolumny wyjścia. Rozpoznawane słowa kluczowe opisano poniżej, w sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. Można zmienić nazwę nagłówków (ps -o pid,ruser=RzeczywistyUżytkownik -o comm=Polecenie), jeśli jest to pożądane. Jeśli wszystkie nagłówki kolumn są puste (ps -o pid= -o comm=), linia nagłówka nie jest wyświetlana. Szerokość kolumn jest zwiększana w razie potrzeby dla szerokich nagłówków; może być to użyte do poszerzania kolumn takich jak WCHAN (ps -o pid,wchan=SZEROKA-KOLUMNA-WCHAN -o comm). Oferowana jest także bezpośrednia kontrola szerokości kolumn (ps opid, wchan:42,cmd). Zachowanie polecenia ps -o pid=X,comm=Y zależy od osobowości: wyjściem może być jedna kolumna o nazwie "X,comm=Y" lub dwie kolumny nazwane "X" i "Y". W razie wątpliwości, prosimy użyć wielu opcji -o. W razie potrzeby, w zmiennej środowiskowej PS_FORMAT można podać domyślny format. DefSysV i DefBSD to makra, których można użyć, aby wybrać domyślne kolumny w stylu Uniksa lub BSD.

s

Wyświetla format sygnałów.

u

Wyświetla format zorientowany na użytkownika

v

Wyświetla format pamięci wirtualnej.

X

Format rejestru.

-y

Nie pokazuje flag, wyświetla rss zamiast addr. Może być użyta tylko z -l.

Z

Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z -M (dla SELinuksa).

MODYFIKATORY WYJŚCIA

c

Wyświetla prawdziwą nazwę polecenia. Bazuje ona na nazwie pliku wykonywalnego, a nie na wartości tablicy argumentów procesu (argv). Dlatego też argumenty i ich modyfikacje nie są wyświetlane. Ta opcja efektywnie przekształca słowo kluczowe args na comm i jest użyteczna w połączeniu z opcją formatowania -f i z różnymi opcjami formatowania w stylu BSD, które wszystkie wyświetlają argumenty poleceń. Patrz opis opcji -f i słów kluczowych formatowania args oraz comm.

--cols n

Ustawia szerokość ekranu.

--columns n

Ustawia szerokość ekranu.

--cumulative

Dołącza kilka danych zmarłych procesów-dzieci (jako sumę z rodzicem).

e

Wyświetla środowisko za poleceniem.

f

Hierarchia procesów jako ASCII-art (las).

--forest

Drzewo procesów jako ASCII-art.

h

Brak nagłówka (lub - w osobowości BSD - jeden nagłówek na ekran). Opcja h sprawia problemy. Standardowe ps z BSD używa tej opcji do wyświetlenia nagłówka na każdej stronie wyjścia, ale starsze ps z Linuksa używa tej opcji do całkowitego wyłączenia nagłówka. Ta wersja programu ps zachowuje się jak wersja linuksowa i nie wypisuje nagłówka, chyba że wybrano osobowość BSD - w tym przypadku wypisuje nagłówek na każdej stronie wyjścia. Niezależnie od osobowości, można użyć opcji --headers i --no-headers, aby - odpowiednio - włączyć wypisywanie nagłówka na każdej stronie bądź całkowicie wyłączyć wypisywanie nagłówka.

-H

Pokazuje hierarchię procesów (las).

--headers

Powtarza linie nagłówka, po jednej na stronę wyjścia.

spec

Specify sorting order. Sorting syntax is [+|-]key.RB [,[ + | - ].IR key [,...]]. Choose a multi-letter key from the STANDARD FORMAT SPECIFIERS section. The "+" is optional since default direction is increasing numerical or lexicographic order. Identical to --sort.

Przykłady:
ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef

--lines n

Ustawia wysokość ekranu.

n

Wyjście liczbowe dla kolumn WCHAN i USER (włączając wszystkie typu UID i GID).

--no-headers

Nie wyświetla żadnej linii nagłówka. --no-heading jest aliasem tej opcji.

order

Porządek sortowania (nadpisana). Opcja BSD O albo może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi), albo może być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (na przykład jako -O lub --sort).

For sorting, obsolete BSD O option syntax is O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]. It orders the processes listing according to the multilevel sort specified by the sequence of one-letter short keys k1,k2, ..." described in the OBSOLETE SORT KEYS section below. The "+" is currently optional, merely re-iterating the default direction on a key, but may help to distinguish an O sort from an O format. The "-" reverses direction only on the key it precedes.

--rows n

Ustawia wysokość ekranu.

S

Sumuje niektóre informacje, jak użycie CPU, od umarłych procesów-dzieci do ich rodziców. Użyteczne przy badaniu systemu, w którym proces-rodzic do wykonania zadania wielokrotnie uruchamia krótko żyjące dzieci.

--sort spec

Specify sorting order. Sorting syntax is [+|-]key[,[+|-]key[,...]]. Choose a multi-letter key from the STANDARD FORMAT SPECIFIERS section. The "+" is optional since default direction is increasing numerical or lexicographic order. Identical to k. For example: ps jax --sort=uid,-ppid, +pid

w

Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość wyjścia.

-w

Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość wyjścia.

--width n

Ustawia szerokość ekranu.

WYŚWIETLANIE WĄTKÓW

H

Wyświetla wątki tak, jakby były procesami

-L

Wyświetla wątki, być może z kolumnami LWP i NLWP.

m

Wyświetla wątki za procesami.

-m

Wyświetla wątki za procesami.

-T

Wyświetla wątki, być może z kolumną SPID.

INNE INFORMACJE

--help sekcja

Print a help message. The section argument can be one of simple, list, output, threads, misc, or all. The argument can be shortened to one of the underlined letters as in: s|l|o|t|m|a.

--info

Wyświetla informacje przydatne przy debugowaniu.

L

Wyświetla listę wszystkich specyfikatorów formatu.

V

Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

-V

Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

--version

Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

UWAGI

Ta wersja ps używa do działania wirtualnych plików z katalogu /proc. To ps do działania nie wymaga uprawnień "setuid kmem " ani żadnych innych przywilejów. Nie należy dawać tej wersji ps żadnych specjalnych uprawnień.

Użycie CPU jest obecnie wyrażone jako procent czasu spędzonego na wykonywaniu procesu podczas całego czasu życia procesu. Nie jest to idealne i nie jest zgodne ze standardami, z którymi ps jest zgodne, poza tym przypadkiem. Jest mało prawdopodobne, aby użycie CPU dodało się dokładnie do 100%.

The SIZE and RSS fields don’t count some parts of a process including the page tables, kernel stack, struct thread_info, and struct task_struct. This is usually at least 20 KiB of memory that is always resident. SIZE is the virtual size of the process (code+data+stack).

Procesy oznaczone jako <defunct> są procesami zmarłymi (tak zwane "zombi"), które pozostały, ponieważ ich rodzic nie zniszczył ich odpowiednio. Te procesy będą zniszczone przez init(8), gdy ich rodzic zakończy działanie.

If the length of the username is greater than the length of the display column, the username will be truncated. See the -o and -O formatting options to customize length.

Używanie opcji poleceń takich jak ps -aux nie jest zalecane, ponieważ jest to pomieszanie dwóch różnych standardów. Zgodnie ze standardami POSIX i UNIX powyższe polecenie prosi o wyświetlenie wszystkich poleceń mających przypisany terminal, czyli ogólnie wszystkich poleceń wykonywanych przez użytkowników, oraz wszystkich poleceń należących do użytkownika o nazwie "x". Jeśli taki użytkownik nie istnieje, to ps założy, że tak naprawdę chodziło o ps aux.

FLAGI PROCESU

Suma poniższych wartości jest wyświetlana w kolumnie "F", dostarczanej przez specyfikator wyjścia flags:

1

sforkowany, ale nie wykonał exec.

4

używał uprawnień superużytkownika.

KODY STANU PROCESU

Here are the different values that the s, stat and state output specifiers (header "STAT" or "S") will display to describe the state of a process:

D

Nieprzerywalnie uśpiony (zazwyczaj wejście/wyjście)

I

Idle kernel thread

R

Wykonywany lub możliwy do wykonania (w kolejce do wykonania)

S

Przerywalnie uśpiony (czekający na zakończenie zdarzenia)

T

Zatrzymany przez sygnał kontroli zadań

t

Zatrzymany przez program debugujący podczas śledzenia

W

Stronicowany (niepoprawne od wersji jądra 2.6.xx)

X

Zmarły (nigdy nie powinno wystąpić)

Z

Proces niefunkcjonujący ("zombie"), zakończony, ale nieusunięty przez rodzica

Dla formatów BSD, jeżeli użyto słowa kluczowego stat, mogą zostać wyświetlone dodatkowe znaki:

<

O wysokim priorytecie (niemiły dla innych użytkowników)

N

O niskim priorytecie (miły dla innych użytkowników)

L

Mający zablokowane strony w pamięci (dla czasu rzeczywistego lub IO)

s

Będący liderem sesji

l

Wielowątkowy (używając CLONE_THREAD, jak to robi NPTL pthreads)

+

Będący w pierwszoplanowej grupie procesów

PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA

Te klucze są używane przez opcję O BSD (jeśli jest używana do sortowania). Opcja GNU --sort nie używa tych kluczy, lecz specyfikatorów opisanych poniżej w sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATOWANIA. Proszę zauważyć, że wartości używane do sortowania są wewnętrznymi wartościami programu ps, a nie gotowymi wartościami używanymi w którymś z wyjściowych pól formatu (tj. sortowanie po tty posortuje po numerze urządzenia, a nie zgodnie z wyświetlaną nazwą terminala). Proszę przepuścić wyjście ps przez polecenie sort(1), aby posortować po gotowych wartościach.

SPECYFIKATORY FORMATU AIX

Ta wersja ps wspiera specyfikatory formatu AIX, które działają trochę jak kody formatujące printf(1) i printf(3). Na przykład, normalne domyślne wyjście można uzyskać za pomocą: ps -eo "%p %y %x %c". ZWYKŁE kody opisano w następnym rozdziale.

STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU

Here are the different keywords that may be used to control the output format (e.g., with option -o) or to sort the selected processes with the GNU-style --sort option.

Przykład: ps -eo pid,user,args --sort user

Ta wersja ps próbuje rozpoznawać większość słów kluczowych używanych w innych implementacjach ps.

The following user-defined format specifiers may contain spaces: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Niektóre słowa kluczowe mogą nie być dostępne przy sortowaniu.

                          

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Następujące zmienne środowiska mogą mieć wpływ na ps:
COLUMNS

Nadpisuje domyślną szerokość wyjścia.

LINES

Nadpisuje domyślną wysokość wyjścia.

PS_PERSONALITY

Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).

CMD_ENV

Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).

I_WANT_A_BROKEN_PS

Wymusza przestarzałą interpretację linii poleceń.

LC_TIME

Format daty.

PS_COLORS

Obecnie nieobsługiwana.

PS_FORMAT

Default output format override. You may set this to a format string of the type used for the -o option. The DefSysV and DefBSD values are particularly useful.

POSIXLY_CORRECT

Nie ignoruje złych opcji.

POSIX2

Ustawione na "on", działa tak, jak POSIXLY_CORRECT.

UNIX95

Nie ignoruje złych opcji.

_XPG

Wyłącza niestandardowe zachowanie CMD_ENV=irix.

Ogólnie, ustawianie tych zmiennych jest złym pomysłem. Jedynym wyjątkiem jest CMD_ENV lub PS_PERSONALITY, które dla normalnych systemów mogą być ustawione na wartość "Linux". Bez tego ustawienia, ps jest zgodny z nieużytecznymi i złymi częściami standardu Unix98.

OSOBOWOŚĆ

 

ZOBACZ TAKŻE

pgrep(1), pstree(1), top(1), proc(5).

STANDARDY

Ta wersja programu ps jest zgodna z:

1

Wersją drugą Single Unix Specification

2

The Open Group Technical Standard Base Specifications, Issue 6

3

IEEE Std 1003.1, 2004 Edition

4

X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]

5

ISO/IEC 9945:2003

AUTOR

ps was originally written by lankeste [AT] fwi.nl">Branko Lankester. johnsonm [AT] redhat.com">Michael K. Johnson re-wrote it significantly to use the proc filesystem, changing a few things in the process. mjshield [AT] nyx.edu">Michael Shields added the pid-list feature. cblake [AT] bbn.com">Charles Blake added multi-level sorting, the dirent-style library, the device name-to-number mmaped database, the approximate binary search directly on System.map, and many code and documentation cleanups. David Mossberger-Tang wrote the generic BFD support for psupdate. albert [AT] users.net">Albert Cahalan rewrote ps for full Unix98 and BSD support, along with some ugly hacks for obsolete and foreign syntax.

Please send bug reports to procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org. No subscription is required or suggested.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS