Manpages

NAZWA

lpstat - wypisuje informację o stanie usług drukowania LP

SKŁADNIA

lpstat

[-d] [-r] [-R] [-s] [-t] [-a [lista]] [-c [lista]]

[-f [lista] [-l]] [-o [lista]] [-S [lista] [-l]]
[-p [lista] [-D] [-l]] [-P] [-u [lista-login-ID]]
[-v [lista]] [lista]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Polecenie lpstat wypisuje informacje o bieżącym stanie usługi druku LP. Zaimplementowano je jako interfejs do programu lpq(1) z LPRng, i nie posiada ono pełnej funkcjonalności zwykłego programu lpstat.

Jeżeli nie podano żadnych opcji, to lpstat wypisuje stan wszystkich żądań druku należących do danego użytkownika i utworzonych przez lp na domyślnej drukarce. (zobacz lp(1) i lpr(1)). Argumenty nie będące opcjami przyjmowane są za identyfikatory żądań (request-ID, takie jak zwracane przez lp) lub za nazwy drukarek. Polecenie lpstat wypisuje stan takich żądań. Opcje mogą pojawiać się w dowolnej kolejności i mogą być powtarzane lub mieszane z innymi argumentami. Po niektórych z niżej wymienionych liter kluczowych może występować opcjonalna lista, przybierająca jedną z dwu postaci:

lista pozycji oddzielonych od siebie przecinkiem,

ujęta w cudzysłowy lista pozycji rozdzielonych odstępami.

Na przykład:

przyklad% lpstat -u "user1 user2 user3"

Podanie słowa all po dowolnej z liter kluczowych przyjmujących jako argument listę powoduje, że zostanie wypisana całość informacji odpowiedniej dla tej litery. Na przykład, polecenie:

przyklad% lpstat -o all

wypisuje stan wszystkich żądań wydruku.

Pominięcie listy występujących po takich literach kluczowych powoduje, że zostanie wypisana całość informacji odpowiedniej dla danej litery. Na przykład, polecenie:

przyklad% lpstat -o

wypisuje stan wszystkich żądań wydruku.

OPCJE

Obsługiwane są następujące opcje:
-a
[lista]

Zgłasza drukarki docelowe przyjmują żądania. lista jest listą nazw drukarek.

-c [lista]

Wypisuje nazwy wszystkich klas i ich członków. lista jest listą nazw klas. (Ten sam efekt co -o.)

-d

Wypisuje domyślne systemowe miejsce przeznaczenia dla żądań wydruku.

-f [lista] [-l]

Wypisuje listę drukarek obsługujących podane formularze. Ta opcja jest ignorowana.

-o [lista]

Wypisuje stan żądań wydruku: lista jest listą mieszaną, zawierającą nazwy drukarek, klas i identyfikatorów żądań. Literę kluczową -o można pominąć.

-p [list]

Wypisuje stan drukarek. lista jest listą nazw drukarek. (Ten sam efekt co -o.)

-P

Wypisuje rodzaje papieru. Ignorowane.

-r

Wypisuje stan programu planowania żądań LP .

-R

Wypisuje liczbę pokazującą pozycję w kolejce druku każdego z zadań. Ignorowane.

-s

Wypisuje podsumowanie stanu. Tworzy krótkie zestawienie stanu.

-S [lista] [-l]

Wykazuje lub weryfikuje zestawy znaków dla drukarek. Ignorowane.

-t

Wypisuje całość informacji o stanie.

-u [lista-login-ID]

Wypisuje stan żądań wydruku dla użytkowników o zadanych identyfikatorach. (Ten sam efekt co -o.)

-v [lista]

Wypisuje nazwy ścieżkowe urządzeń wyjściowych. Ignorowane.

ŚRODOWISKO

W podręczniku environ(5) znajdziesz opis poniższych zmiennych środowiska, wpływających na działanie lpstat:

LPDEST

Określa kolejkę druku. Jeżeli zmienna LPDEST nie jest ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER . Opcja -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST . Jeżeli nie podano -P a LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

PRINTER

Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli nie ustawiono LPDEST ani PRINTER , to stosowane jest nieokreślone urządzenie wyjściowe. Opcja -P dest i zmienna środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER . Jeżeli nie podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

lpstat zwraca poniższe kody zakończenia:

0

Wykonanie pomyślne.

>0

Wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng [AT] lprng.com; subskrypcja przez wysłanie listu do lprng-request [AT] lprng.com ze słowem ’subscribe’ w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <papowell [AT] astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 lpstat

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

COMMENTS