Manpages

NIMI

lpr — tulostus jonon kautta

YLEISKATSAUS

lpr [−Pprinter] [−#num] [−C class] [−J job] [−T title] [−U user] [−i [numcols]] [−1234 font] [−wnum] [−cdfghlnmprstv] [name ...]

KUVAUS

Lpr käyttää tulostusjonon muodostavaa demonia nimettyjen tiedostojen tulostamiseen silloin, kun sopiva laitteisto on käytettävissä. Jos nimiä ei ole annettu, oletuksena käytetään vakiosyötettä.

Seuraavia yksikirjaimisia valitsimia käytetään ilmoittamaan kirjoittimen tulostusjonon ohjaimelle, että tiedostot eivät ole vakiomuotoisia tekstítiedostoja. Tulostava demoni käyttää sopivia suotimia tulostaakseen tiedot asianmukaisesti.

−c

Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu ohjelmalla cifplot(1).

−d

Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu ohjelmalla tex (DVI formaatti Stanfordista).

−f

Käytä suodinta, joka tulkitsee joka rivin ensimmäisen merkin vakioiduksi FORTRAN -ohjausmerkiksi.

−g

Tiedostojen oletetaan sisältävän vakioitua piirturitietoa, joka on tuotettu ohjelmalla plot (katso myös plot, josta löytyy tietoja tulostusohjaimen suotimista).

−l

Käytä suodinta, joka sallii ohjausmerkkien tulostumisen ja estää sivukatkot.

−n

Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu ohjelmalla ditroff (laitteistoriippumaton troff).

−p

Käytä ohjelmaa pr(1) tiedostojen muotoiluun (sama kuin print).

−t

Tiedostojen oletetaan sisältävän tietoa, joka on tuotettu ohjelmalla troff(1).

−v

Tiedostojen oletetaan sisältävän rasterikuvan Benson Varian -tyyppisille laitteille.

Seuraavia valitsimia käytetään tulostustyön ohjaamiseen.

−P

Pakko-ohjaa tuloste määrätylle tulostimelle. Tavallisesti käytetään oletuskirjoitinta (sijainnista riippuen) tai käytetään ympäristömuuttujan PRINTER arvoa.

−h

Estä esilehden tulostus.

−m

Työn valmistuttua lähetä viesti.

−r

Poista tiedosto, kun se on siirretty kirjoittimelle tai tulostuksen päätyttyä (käyttäen −s valitsinta).

−s

Käytä symbolisia linkkejä. Tavallisesti tiedostot kopioidaan jonohakemistoon. Valitsin −s käyttää funktiota symlink(2) tiedostojen linkitykseen välttäen näin kopioinnin, jolloin suuriakin tiedostoja voidaan tulostaa. Tämä merkitsee, että tiedostoja ei tule muokata tai poistaa ennen kuin ne ovat tulostuneet.

Loput valitsimet vaikuttavat kopioiden määrään, sivun ulkoasuun ja tunnisteriveihin.

−#num

Luku num ilmoittaa montako kopiota tulostetaan kustakin nimetystä tiedostosta. Esim.

lpr −#3 foo.c bar.c more.c

tuottaa tulosteen, jossa on 3 kopiota tiedostosta foo.c, jota seuraa 3 kopiota tiedostosta bar.c jne. Toisaalta,

cat foo.c bar.c more.c | lpr −#3

tulostaa 3 kopiota tiedostojen yhdistelystä: Tämä mahdollisuus on useissa koneissa estetty, jotta kopiointiin käytettäisiin mieluummin kopiokonetta.

[
1234
] font

Määrittelee fontin (kirjasintyylin), joka asennetaan käyttöön fonttipositioon i. Demoni luo .railmag -tiedoston, joka viittaa fonttitiedoston polkuun.

−C class (luokka)

Työn luokitus, joka tulostuu esilehdelle. Esim.

lpr −C EECS foo.c

aiheuttaa sen, että systeemin nimen (joka haetaan käskyllä hostname(1)) tilalle esilehdelle tulostuu EECS, jonka jälkeen tulostuu tiedosto foo.c.

−J job (työ)

Esilehdelle tulostuva työn nimi. Yleensä käytetään ensimmäisen tiedoston nimeä.

−T title (otsake)

Otsake pr(1) :lle, jolla korvataan tiedostonimi.

−U user (käyttäjä)

Esilehdelle tulostuva käyttäjän nimi, myös laskutusperuste. Tämä valitsin huomioidaan vain, jos todellinen käyttäjätunnnus on demoni tai että tunnus on määritelty printcap-tiedostossa demonin sijasta) ja se on tarkoitettu niitä tilanteita varten, jossa tulostuksen suotimet haluaisivat vaihtaa töiden järjestystä jonossa.

−i [numcols]

Tuloste on sisennetty. Jos seuraava valitsin on numeerinen (numcols), luku ilmoittaa montako tyhjää merkkiä tulostetaan ennen kunkin rivin alkua, muussa tapauksessa tulostetaan 8 tyhjää.

−wnum

Tässä num ilmoittaa paperin leveyden tulostimessa pr(1).

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

Jos seuraaava ympäristömuuuttuja on olemassa, lpr käyttää sitä:

PRINTER

Määrittelee vaihtoehtoisen oletuskirjoittimen.

TIEDOSTOT
/etc/passwd

Henkilökohtaiset tunnistustiedot.

/etc/printcap

Kirjoitttimen ominaisuuksien tietokanta.

/usr/sbin/lpd*

Kirjoitindemonit.

/var/spool/output/*

Tulostusjonojen hakemistot.

/var/spool/output/*/cf*

Demonien ohjaustiedostot.

/var/spool/output/*/df*

"cf"-tiedoissa eriteltyjen tietojen tiedostot.

/var/spool/output/*/tf*

"cf"-tiedostojen väliaikaiset kopiot.

KATSO MYÖS

lpq(1), lprm(1), pr(1), symlink(2), printcap(5), lpc(8), lpd(8)

HISTORIA

Käsky lpr esiintyi 3BSD :ssa.

DIAGNOSTIIKKA

Jos yrität siirtää tulostusjonoon liian suurta tiedostoa, se katkaistaan. Lpr ei tulosta binääritiedostoja. Jos muu käyttäjä kuin root tulostaa tiedostoa käyttämättä tulostusjonokäsittelyä, lpr ilmoittaa tästä viestillä eikä sijoita töitä jonoon. Jos paikalliskoneen lpd(1) :hen ei saada luoduksi yhteyttä, lpr ilmoittaa, että demonia ei voitu käynnistää. Diagnostiikkaa, joka koskee puuttuvia jonotiedostoja, voidaan tulostaa demonin lokiin käyttäen käskyä lpd(1).

BUGIT

Fontit, joita käyttävät troff(1) ja tex, ovat sillä koneella, johon tulostin on liitetty. Tällä hetkellä ei ole mahdollista käyttää paikallisia fonttikirjastoja.

COMMENTS