Manpages

NIMI

lilo.conf − lilo-ohjelmiston asetustiedosto

Oletuksena lilo, alkulatausohjelman asennusohjelma (’’boot loaderinstaller’’)

(katso lilo(8) ), lukee asetukset tiedostosta /etc/lilo.conf.

Tiedosto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

boot = /dev/hda
delay = 40
compact
vga = normal
root = /dev/hda1
read-only
image = /zImage-2.0.35
label = try
image = /zImage-2.0.34
label = 1.0.9
image = /tamu/vmlinuz

label = tamu

root = /dev/hdb2

vga = ask

other = /dev/hda3

label = dos

table = /dev/hda

Tämä asetustiedosto määrittää, että lilo asennetaan /dev/hda:lta löytyvälle Master Boot Record:lle. (Keskustelua eri tavoista käyttää liloa ja muiden käyttöjärjestelmien kanssa toimimisesta löytyy lilo:n user.tex-ohjetiedostoista.)

Käynnistettäessä alkulatausohjelma (’’boot loader’’) odottaa neljä sekuntia (40 desisekuntia), jonka aikana voit painaa shift-näppäintä. Jos et paina, ensimmäinen mainittu kernel-valinta (/zImage-2.0.35, jonka mahdollisesti juuri asensit) käynnistetään. Jos taas painat shift-näppäintä, alkulatausohjelma kysyy, minkä ’’image’’-vaihtoehdon haluat käynnistää. Siinä tapauksessa, että olet unohtanut mahdolliset valinnat, paina TAB (tai [?], jos näppäimistösi käyttää US-merkistöä) ja näet valikon, jossa näkyvät kaikki vaihtoehdot. Nyt sinulla on mahdollisuus käynnistää tämä uusi kernel, vanha toimiva kernel, kokonaan toisella juuritiedostojärjestelmällä (’’root file system’’) sijaitseva kernel (siltä varalta, että teit jotain todella typerää alkuperäisellesi) tai toinen käyttöjärjestelmä. Lilo.conf-tiedostossa voidaan esittää korkeintaan 16 käynnistysvalintaa, ’’imagea’’.

Kuten yllä voidaan huomata, aloitustiedoston alussa on joitakin yleisiä valitsimia (esimerkin kuusi ensimmäistä riviä), joiden jälkeen tulevat komennot eri käynnistysvalinnoille. Käynnistysvalinnassa mainittu valitsin ohittaa yleiset komennot.

YLEISET VALITSIMET

Käytössä on useita mahdollisia valitsimia. Allaoleva kuvaus on lähes kirjaimellisesti user.tex-ohjetiedostosta (vain hieman lyhennettyä).
backup=
varmistuskopio

Kopioi alkuperäinen käynnistyslohko (’’boot sector’’) varmistuskopio:ksi (joka voi myös olla laitetiedosto, esimerkiksi /dev/null /boot/boot.NNNN sijaan.)

boot=käynnistyslaite

Määrittää käynnistyvän laitteen nimen (esimerkiksi kiintolevyn osion), jolla käynnistyslohko sijaitsee. Jos tätä valitsinta ei käytetä, käynnistyslohko luetaan (ja mahdollisesti myös kirjoitetaan) laitteelta, joka on tällä hetkellä liitetty juureen (’’root’’).

compact

Yrittää lukea lähekkäin olevat sektorit yhdellä lukupyynnöllä. Tämä lyhentää merkittävästi latausaikaa ja pitää map:in pienempänä. ’compact’ -valitsimen käyttöä suositellaan erityisesti, kun käynnistetään levykkeeltä.

default=nimi

Käyttää annettua käynnistysvalintaa oletusarvoisesti. Jos ’default’ -valitsinta ei anneta, käytetään ensimmäisenä asetustiedostossa olevaan valintaa.

delay=kymmenesosasekuntia

Määrittää sekunnin kymmenesosina ajan, jonka alkulatausohjelman (’’boot loader’’) tulisi odottaa ennen ensimmäisen valinnan lataamista. Tämä on käytännöllistä järjestelmissä, jotka käynnistyvät kiintolevyltä välittömästi näppäimistön aktivoinnin jälkeen. Käynnistyslataaja ei odota, jos ’delay’ -valitsinta ei ole annettu tai se on asetettu nollaan sekuntiin.

disk=laitenimi

Määrittelee epästandardit parametrit annetulle kiintolevylle (laitenimi). Katso kohta "Disk geometry" user.tex-ohjetiedostosta.

disktab=disktab-tiedosto

Määrittää kiintolevyn parametritaulun nimen. Map:n asennusohjelma (/sbin/lilo) etsii tiedostoa /etc/disktab, jos ’disktab’-valitsinta ei anneta. ’Disktab’:ien käyttöä ei suositella.

fix-table

Sallii lilon säätää partitiotaulujen 3D-osoitteita. Jokainen partitio sisältää 3D- (sector/head/cylinder) ja lineaarisen osoitteen partition ensimmäiseen ja viimeiseen sektoriin. Jos partitio ei ole uranmukainen (’’track-aligned’’) ja jos tietyt muut käyttöjärjestelmät (esim. PC/MS-DOS tai OS/2) käyttävät samaa levyä, voivat ne muuttaa 3D-osoitetta. Lilo voi säilyttää oman käynnistyslohkonsa vain partitiolla, joilla molemmat osoitteet vastaavat toisiaan. Lilo säätää uudelleen virheellisen 3D- alkuosoitteen, jos ’fix-table’-valitsin on asetettu.

VAROITUS: Tämä ei takaa sitä, etteivätkö muut käyttöjärjestelmät yrittäisi palauttaa osoitetta jälkeenpäin. On myös mahdollista, että tällä muutoksella on muita odottamattomia sivuvaikutuksia. Oikea ratkaisu ongelmaan on partitioida kiintolevy uudelleen ohjelmalla, joka merkitsee partitioiden kohdat urille. Samoin, joidenkin levyjen kanssa (esim. eräiden suurien EIDE-levyjen kanssa, kun käytetään osoitteiden kääntämistä (’’translation’’), voi tietyissä tilanteissa jopa olla mahdotonta välttää ristiriitaisia partitiotaulumerkintöjä.

force-backup=varmuuskopio

Kuten ’backup’, mutta kirjoittaa vanhan varmuuskopion päälle, jos se on olemassa.

ignore-table

Käskee lilo:a olla välittämättä vioittuneista partitiotauluista.

install=käynnistyslohko

Asettaa annetun tiedoston uudeksi käynnistyslohkoksi. Jos ’install’ -valitsinta ei anneta, käytetään /boot/boot.b -tiedostoa oletusarvona.

linear

Tuottaa lineearisia sektoriosoitteita sector/head/cylinder-tyyppisten osoitteiden sijaan. Lineaariset osoitteet tulkitaan ajon aikana, eivätkä ne ole riippuvaisia levyn geometriasta. Huomaa, että käynnistyslevyt eivät saa olla siirrettäviä, jos ’linear’-valitsinta käytetään, sillä BIOS ei kykene luotettavasti tunnistamaan levykkeiden geometriaa. Kun ’linear’-valitsinta käytetään suurten levyjen kanssa, saattaa /sbin/lilo tuottaa viittauksia kiintolevyjen alueisiin, joita ei pystytä käyttämään, sillä 3D-sektoriosoiteita ei tiedetä ennen käynnistystä.

lock

Asettaa käynnistyksen komentorivin komentojen automaattisen tallennuksen. Tällä tavalla lilo "lukittuu" annettuun valintaan kunnes se ohitetaan manuaalisesti.

map=map-tiedosto

Määrittää map-tiedoston sijainnin. Jos ’map’-valitsinta ei anneta, käytetään /boot/map -tiedostoa.

message=viestitiedosto

Määrittää tiedoston, jossa oleva viesti näytetään ennen käynnistyskehotetta. Viestiä ei näytetä, kun "LILO"-tekstin tulostuksen jälkeen jäädään odottamaan shift-näppäimen painamista. Viestissä oleva FF-merkki ([Ctrl-L]) tyhjentää tietokoneen näytön. Viestin koko ei saa olla suurempi kuin 65536 tavua. Map-tiedosto täytyy rakentaa uudelleen (ts. ajaa komento /sbin/lilo), jos viestitiedostoa on muutettu tai siirretty.

nowarn

Poistaa varoitukset mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista ongelmista.

optional

Valintakohtainen komento ’optional’ (katso alla) vaikuttaa kaikkiin valintoihin.

password=salasana

Valintakohtainen komento ’password=...’ (katso alla) vaikuttaa kaikkiin valintoihin.

prompt

Pakottaa siirtymisen käynnistyskehoitteeseen ilman, että odotetaan mitään edeltäviä näppäimenpainalluksia. Valvomattomat uudelleenkäynnistykset ovat mahdottomia, mikäli ’prompt’ on asetettu, mutta ’timeout’ ei ole.

restricted

Valintakohtainen komento ’restricted’ (katso alla) vaikuttaa kaikkiin valintoihin.

serial=parametrit

Aktivoi sarjaliitännästä tapahtuvan ohjauksen. Annettu sarjaliikenneportti alustetaan ja alkulatausohjelma hyväksyy sitä kautta ja PC:n näppäimistöltä tapahtuvan syötön. ’Break’-signaalin lähettäminen sarjaliitännän kautta vastaa konsolilla tapahtuvaa shift-näppäimen painamista, millä alkulatausohjelman huomio saadaan herätettyä. Kaikki käynnistysvaihtoehdot tulisi suojata salasanalla, jos sarjaportin kautta tapahtuva pääsy on vähemmän turvallista kuin pääsy konsolille (jos esimerkiksi sarjaporttiin on kytketty modeemi). Parametrit ovat seuraavaa muotoa:

<portti>[,<bps>[<pariteetti>[<bittiä>]]]

<portti>: sarjaportin numero, nollapohjainen. 0 (nolla) vastaa COM1:tä, eli /dev/ttyS0, jne. Kaikkia neljää porttia voidaan käyttää, jos ne ovat olemassa.

<bps>: sarjaportin nopeus. Seuraavat nopeudet ovat tuettuja: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 ja 9600 bps. Oletusnopeutena on 2400 bps.

<pariteetti>: sarjaportissa käytettävä pariteetti. Alkulatausohjelma jättää syötteen pariteetin huomiotta ja poistaa 8. bitin. Seuraavia merkkejä (iso tai pieni kirjain) käytetään kuvaamaan pariteettia:

<bittiä>: merkin bittien määrä. Vain 7- ja 8-bittisiä yhteyksiä tuetaan. Oletuksena on 8, jos pariteettia ei ole (’’none’’) tai 7, jos pariteettina on parillinen "even" tai pariton "odd".

Jos ’serial’-valitsin on asetettu, ’delay’-valitsimen arvo nostetaan automaattisesti 20:een.

Esimerkki: serial=0,2400n8 alustaa COM1:n oletusasetuksilla.

timeout=kymmenesosasekuntia

Asettaa aikarajoituksen näppäinsyötteelle sekunnin kymmenesosina. Jos näppäintä ei ole painettu annetussa ajassa, ensimmäinen käynnistysvaihtoehto käynnistetään automaattisesti. Samoin salasanan syöttö keskeytetään, jos käyttäjä odottaa liian kauan. Oletuksena aikarajoitus on rajaton.

verbose=taso

Asettaa päälle runsaan tapahtumien selittämisen. Suuremmat numerot antavat laajemman tulosteen. Jos −v annetaan erityisesti lilon käynnistyskehotteessa lisätään tasoa sen mukaan. Suurin taso laajuudelle on 5.

Lisäksi voidaan asettaa kernelin asetusparametrit append, ramdisk, read-only, read-write, root ja vga "yleiset valitsimet"-osassa. Näitä käytetään oletusasetuksina, jollei niitä ole erityisesti asetettu kullekin käynnistysvaihtoehdolle.

KÄYNNISTYSVAIHTOEHTOKOHTAINEN JAKSO

Vaihtoehtokohtainen jakso alkaa joko rivillä

image=polku

(joka osoittaa tiedostoon tai laitteeseen, josta löytyy Linuxin kernel-tiedosto) tai rivillä

other=polku

, jolla osoitetaan mikä tahansa muu käynnistettävä järjestelmä.

Jos ensimmäisessä esimerkissä osoitetaan jollakin laitteella sijaitsevaa imagea, pitää myös määrittää kartoitettavien sektorien alue (range of sectors to be mapped) käyttämällä valitsinta
range=
alku-loppu

Jälkimmäisessä tapauksessa (kun käynnistetään toista järjestelmää), on käytettävissä kolme eri valitsinta:
loader=
chain-loader

Määrittää käytettävän "chain loaderin", oletuksena käytetään /boot/chain.b:tä. "Chain loader" pitää määritellä, jos käynnistetään laitteelta, joka on jokin muu kuin ensimmäinen kiintolevy tai levyke.

table=laite

Määrittää laitteen, jolla on partitiotaulu. Alkulataaja ei välitä tietoa partitioista käynnistettävälle käyttöjärjestelmälle, jos tätä valitsinta ei käytetä. (Joillakin käyttöjärjestelmillä on muita tapoja määritellä, miltä partitiolta ne käynnistetään. Esimerkiksi MS-DOS yleensä tallentaa käynnistyslevyn tai partition geometrian omalle käynnistyssektorilleen.) Huomaa, että /sbin/lilo täytyy ajaa uudelleen, jos jo mapattua (’’mapped’’) partitiotaulua, johon viitataan ’table’-valitsimella, on muutettu.

unsafe

Älä käytä käynnistyssektoria kartan luomishetkellä. Tämä poistaa käytöstä joitakin toimivuustarkistuksia, mukaanlukien partitiotaulun tarkistuksen. Jos käynnistyssektori on erikoismuotoisella (’’fixed-format’’) levykeasemalla, ’unsafe’-valitsimen käytöllä vältetään tarve asettaa normaalimuotoinen levyke asemaan, kun map:in asentajaa (/sbin/lilo) ajetaan. ’unsafe’ ja ’table’ ovat keskenään yhteensopimattomia.

Molemmissa tapauksissa toimivat seuraavat valitsimet
label=
nimi

Alkulatausohjelma käyttää kunkin vaihtoehdon pääasiallista tiedostonimeä (ilman sen polkua) vaihtoehdon (’’imagen’’) tunnistamiseen. Eri nimeä voidaan käyttää asettamalla se ’label’-muuttujaan.

alias=nimi

Samalle vaihtoehdolle voidaan määritellä toinen nimi määrittelemällä sille ’alias’.

lock

(Katso yllä.)

optional

Jätä vaihtoehto (image) huomioitta, jos se ei ole käytettävissä map:in luomisen aikana. Tällä on käytännöllistä määritellä testauskerneleitä, jotka eivät välttämättä ole aina käytettävissä.

password=salasana

Suojaa vaihtoehto salasanalla.

restricted

Salasanaa tarvitaan vaihtoehdon käynnistämiseen vain, jos annetaan komentoriviparametreja käynnistyskehotteessa (esim. ’single’).

KERNEL-VALITSIMET

Jos käynnistettävä vaihtoehto (’’image’’) on Linux-järjestelmän kernel, voidaan tälle kernelille syöttää komentoriviparametrejä.
append=
merkkijono

Lisää valitsimia kernelille syötettävään parametrijonoon. Tätä käytetään tyypillisesti määrittämään sellaisten laitteiden parametrejä, joita ei voida kunnolla tunnistaa automaattisesti tai joiden tutkiminen voisi olla vaarallista. Esimerkki:

append = "hd=64,32,202"

literal=merkkijono

Kuten ’append’, mutta poistaa kaikki muut valitsimet käytöstä (esim. käynnistyslevyn (’’root-device’’) määrittämisen). Koska tärkeitä valitsimia voidaan vahingossa poistaa ’literal’-valitsimella, sitä ei voida käyttää yleiset valitsimet -osassa.

ramdisk=koko

Määrittää valinnaisen RAM-levyn koon. Arvo 0 (nolla) ilmoittaa, että RAM-levyä ei luoda. Jos tämä valitsin jätetään asettamatta, käytetään käynnistysvalintaan (’’image’’) määritellyn kokoista RAM-levyä.

read-only

Määrittää, että juuritiedostojärjestelmä (’’root file system’’) tulisi liittää vain lukuoikeuksin (’’read’’). Yleensä järjestelmän käynnistysprosessi liittää juuritiedostojärjestelmän myös kirjoitusoikeuksilla (’’read-write’’) myöhemmin (eli kun fsck-tarkistus on ajettu).

read-write

Tämä määrittää, että juuritiedostojärjestelmä tulisi liittää luku- ja kirjoitusoikeuksin (’’read-write’’).

root=käynnistyslevy (’’root-device’’)

Määrittää laitteen, jolta käynnistys tulisi suorittaa. Jos käytetään erikoisnimeä ’current’, käynnistyslevyksi asetetaan laite, jolle juuritiedostojärjestelmä on tällä hetkellä liitetty. Jos juurta on muutettu -r -valitsimella, käytetään vastaavaa laitetta. Jos muuttujaa ’root’ ei käytetä, käytetään kernelissä asetettua käynnistyslevyä (’’root-device’’). (Tämä taas asetetaan kerneliä käännettässä ROOT_DEV -muuttujalla kernelin Makefile:ssä ja se voidaan myöhemmin muuttaa käyttämällä rdev(8)-ohjelmaa.)

vga=mode

Määrittää VGA-tekstitilan, joka tulisi valita käynnistettäessä. Seuraavat ovat sallittuja vaihtoehtoja (merkkikoolla ei ole väliä):

normal: valitse tavallinen 80x25-tekstitila.

extended (tai ext): valitse 80x50-tekstitila.

ask: pysäytä kysymään käyttäjältä (käynnistettäessä).

<numero>: käytä vastaavaa tekstitilaa. Luettelo käytettävissä olevista tekstitiloista saadaan antamalla käynnistysparametriksi vga=ask ja painamalla [Enter].

Jos tätä valitsinta ei käytetä, käytetään valitussa kernelissä annettua VGA-asetusta. (Tämä voidaan asettaa kerneliä käänettäessä käyttämällä kernelin Makefile:ssä olevaa SVGA_MODE-muuttujaa, ja se voidaan myöhemmin muuttaa käyttämällä rdev(8)-ohjelmaa.)

SUOMENTAJAN HUOMAUTUS

Termit alkulatausohjelma (’’boot loader’’) juuritiedostojärjestelmä (’’root file system’’) ja käynnistysvalinta (’’image’’) ovat suomentajan kehittämiä, ehkä hätäisiä valintoja parempien puutteessa.

’’Boot loader’’ on LILOn mukana tuleva pieni ohjelma, jonka BIOS lataa (esim.) käynnistyslevyn käynnistyssektorilta. Se tarjoaa vaatimattoman komentorivikäyttöliittymän, jolla voidaan valita käynnistettävä Linuxin kernel tai muu käyttöjärjestelmä. Tarkempaa tietoa löytyy LILOn mukana tulevasta Technical_Guide.ps -dokumentista (englanniksi).

’’Juuritiedostojärjestelmä’’ on tietyltä laitteelta haettava tiedostojärjestelmä, ensimmäinen tiedostojärjestelmä, johon kaikki muut tiedostojärjestelmät liitetään. Juuritiedostojärjestelmä liitetään heti käynnistyksen yhteydessä ja LILO:lla voidaan valita, mikä osio liitetään juuritiedostojärjestelmäksi.

’’Käynnistysvalinta’’, alunperin ’’image’’, osoittaa paikkaan, jonne käännetty Linuxin kernel on sijoitettu. Ohjeessa ’’käynnistysvalinta’’ viittaa myös koko jaksoon, jossa valitsimilla voidaan muokata käynnistymistä ja alkulatausohjelman Linux kernelille välittämiä parametrejä.

KATSO MYÖS

lilo(8) rdev(8)

Lilo:a levitetään hyvin laajan dokumentoinnin kanssa, josta ylläoleva on poimittu.