Manpages

NAZWA

join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Program wypisuje na standardowe wyjście wiersz, dla każdej pary wierszy wejściowych o identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem połączeniowym jest pierwsze, oddzielone spacją.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.
-a
NUMER-PLIKU

wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER-PLIKU, który wynosi 1 lub 2 odpowiednio dla PLIKU1 lub PLIKU2

-e PUSTE

zamienia brakujące pola wejściowe łańcuchem PUSTE

-i, --ignore-case

ignoruje różnice między małymi i wielkimi literami podczas porównywania pól

-j POLE

równoważne -1 POLE -2 POLE

-o FORMAT

zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjściowego

-t ZNAK

używa ZNAKU jako separatora pól wejścia i wyjścia

-v NUMER-PLIKU

jak -a NUMER-PLIKU, ale bez wypisywania połączonych wierszy wyjściowych

-1 POLE

łączy pliki na tym POLU pierwszego pliku

-2 POLE

łączy pliki na tym POLU drugiego pliku

--check-order

sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane

--nocheck-order

nie sprawdza poprawności posortowania wejścia

--header

traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagłówki pól, wyświetlając je bez próby ich sparowania

-z, --zero-terminated

kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli nie podano opcji -t ZNAK, to spacje na początku wierszy oddzielają pola i są ignorowane, w przeciwnym wypadku pola są oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola liczonym od 1. FORMAT jest jedną lub większą liczbą specyfikacji, oddzielonych spacjami lub przecinkami, z których każda ma postać NUMER-PLIKU.POLE LUB 0. Domyślny FORMAT wypisuje pola połączeniowe, pozostałe pola z PLIKU1 oraz pozostałe pola z PLIKU2, wszystkie oddzielone ZNAKIEM. Jeśli FORMAT jest słowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz każdego pliku określa liczbę pól wypisywanych w każdym wierszu.

Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszą być posortowane w polu połączeniowym. Na przykład, jeżeli join został uruchomiony bez opcji powinno się wykonać przedtem sort -k 1b,1 , a jeśli sort został uruchomiony bez opcji, powinno się użyć join -t " ". Proszę zauważyć, że porównania przestrzegają reguł określonych przez zmienną LC_COLLATE. Jeśli wejście nie jest posortowane i część wierszy nie może zostać połączona, wypisywane jest ostrzeżenie.

AUTOR

Napisane przez Mike’a Haertela.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), uniq(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/join>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) join invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS