Manpages

NAZWA

join − łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Program wypisuje na standardowe wyjście wiersz, dla każdej pary wierszy wejściowych o identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem połączeniowym jest pierwsze, oddzielone spacją.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano , czyta standardowe wejście.
−a
NUMER−PLIKU

wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER−PLIKU, który wynosi 1 lub 2 odpowiednio dla PLIKU1 lub PLIKU2

−e PUSTE

zamienia brakujące pola wejściowe łańcuchem PUSTE

−i, −−ignore−case

ignoruje różnice między małymi i wielkimi literami podczas porównywania pól

−j POLE

równoważne −1 POLE −2 POLE

−o FORMAT

zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjściowego

−t ZNAK

używa ZNAKU jako separatora pól wejścia i wyjścia

−v NUMER−PLIKU

jak −a NUMER−PLIKU, ale bez wypisywania połączonych wierszy wyjściowych

−1 POLE

łączy pliki na tym POLU pierwszego pliku

−2 POLE

łączy pliki na tym POLU drugiego pliku

−−check−order

sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane

−−nocheck−order

nie sprawdza poprawności posortowania wejścia

−−header

traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagłówki pól, wyświetlając je bez próby ich sparowania

−z, −−zero−terminated

kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli nie podano opcji −t ZNAK, to spacje na początku wierszy oddzielają pola i są ignorowane, w przeciwnym wypadku pola są oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola liczonym od 1. FORMAT jest jedną lub większą liczbą specyfikacji, oddzielonych spacjami lub przecinkami, z których każda ma postać NUMER−PLIKU.POLE LUB 0. Domyślny FORMAT wypisuje pola połączeniowe, pozostałe pola z PLIKU1 oraz pozostałe pola z PLIKU2, wszystkie oddzielone ZNAKIEM. Jeśli FORMAT jest słowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz każdego pliku określa liczbę pól wypisywanych w każdym wierszu.

Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszą być posortowane w polu połączeniowym. Na przykład, jeżeli join został uruchomiony bez opcji powinno się wykonać przedtem sort −k 1b,1 , a jeśli sort został uruchomiony bez opcji, powinno się użyć join −t " ". Proszę zauważyć, że porównania przestrzegają reguł określonych przez zmienną LC_COLLATE. Jeśli wejście nie jest posortowane i część wierszy nie może zostać połączona, wypisywane jest ostrzeżenie.

AUTOR

Napisane przez Mike’a Haertela.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu join proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/join>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) join invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS