Manpages

NAMN

free — Visa mängden fritt och använt minne i systemet

SYNOPSIS

free [flaggor]

BESKRIVNING

free visar den totala mängden fritt och använt fysiskt minne och växlingsminne i systemet, liksom buffertarna och cacharna som används av kärnan. Informationen samlas in genom att tolka /proc/meminfo. De visade kolumnerna är:

totalt

Totalt användbart minne (MemTotal och SwapTotal i /proc/meminfo). Detta inkluderar det fysiska minnet och växlingsminnet mines några få reserverade bitar och kärnans binärkod.

använt

Använt eller otillgängligt minne (beräknat som totalt - tillgängligt)

fritt

Oanvänt minne (MemFree och SwapFree i /proc/meminfo)

delat

Minne använt (huvudsakligen) av tmpfs (Shmem i /proc/meminfo)

buffertar

Minne använt av kärnans buffertar (Buffers i /proc/meminfo)

cache

Minne använt av sidcachen och skivor (Cached och SReclaimable i /proc/meminfo)

buff/cache

Summan av buffertar och cache

tillgängligt

Uppskattning av hur mycket minne som är tillgängligt för att starta nya program, utan att börja växla. Till skillnad mot data som tillhandahålls av fälten cache eller fritt tar detta fält hänsyn till sidcachen och även att inte alla återvinningsbara minnesskivor kommer återvinnas på grund av saker som används (MemAvailable i /proc/meminfo, tillgängligt i kärnan 3.14, emulerat i kärnor 2.6.27+, annars samma som fritt)

FLAGGOR

-b, --bytes

Visa mängden minne i byte.

-k, --kibi

Visa mängden minne i kibibyte. Detta är standardvärdet.

-m, --mebi

Visa mängden minne i mebibyte.

-g, --gibi

Visa mängden minne i gibibyte.

--tebi

Visa mängden minne i tebibyte.

--pebi

Visa mängden minne i pebibyte.

--kilo

Visa mängden minne i kilobyte. Implicerar --si.

--mega

Visa mängden minne i megabyte. Implicerar --si.

--giga

Visa mängden minne i gigabyte. Implicerar --si.

--tera

Visa mängden minne i terabyte. Implicerar --si.

--peta

Visa mängden minne i petabyte. Implicerar --si.

-h, --human

Visa alla utmatningsfält automatiskt skalade till den kortaste enheten med tre siffror och visa enheterna i utskriften. Följande enheter används.

B = byte
Ki = kibibyte
Mi = mebibyte
Gi = gibibyte
Ti = tebibyte
Pi = pebibyte

Om en enhet saknas, och du har exbibyte med RAM eller växlingsutrymme är talet i tebibyte och kolumnerna är inte nödvändigtvis justerade med rubriken.

-w, --wide

Byt till brett läge. Det breda läget skapar rader som är längre än 80 tecken. I detta läge rapporteras buffertar och cache i två separata kolumner.

-c, --count antal

Visa resultatet antal gånger. Kräver flaggan -s.

-l, --lohi

Visa detaljerad statistik över lägsta och högsta minne.

-L, --line

Visa utdata på en enda rad, används ofta med flagga -s för att upprepat visa minnesstatistik.

-s, --seconds fördröjning

Visa kontinuerligt resultatet fördröjt fördröjning isär. Du kan faktiskt ange godtyckligt flyttal som fördröjning med antingen . eller , som decimaltecken. usleep(3) används för fördröjningstider med upplösning i mikrosekunder.

--si

Använd kilo, mega, giga etc. (potenser av 1000) istället för kibi, mebi, gibi (potenser av 1024).

-t, --total

Visa en rad som visar kolumnernas summor.

-v, --committed

Visa en rad som visar minnestilldelningsgränsen och mängden tilldelat/otilldelat minne. Kolumnen totalt på denna rad kommer visa minnestilldelningsgränsen. Raden är relevan om övertilldelning av minne är avaktiverat.

--help

Skriv ut hjälp.

-V, --version

Visa versionsinformation.

FILER

/proc/meminfo

minnesinformation

FEL

Värdet på kolumnen delat är inte tillgängligt från kärnan före 2.6.32 och visas som noll.
Skicka synpunkter på översättningen till

tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se

Skicka felrapporter till

procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

SE ÄVEN

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).