Manpages

NAZWA

GNU diff - compare files line by line

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
--normal

wypisuje zwykły diff (domyślnie)

-q, --brief

informuje jedynie, że pliki się różnią

-s, --report-identical-files

gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym

-c, -C LICZBA, --context[=LICZBA]

wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu

-u, -U LICZBA, --unified[=LICZBA]

wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu

-e, --ed

wypisuje zapis eda

-n, --rcs

wpisuje różnicę w formacie diffa RCS

-y, --side-by-side

wypisuje wynik w dwóch kolumnach

-W, --width=LICZBA

wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn

--left-column

wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy

--suppress-common-lines

nie wypisuje wspólnych wierszy

-p, --show-c-function

pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian

-F, --show-function-line=WYR-REG

pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG

--label ETYKIETA

use LABEL instead of file name and timestamp (can be repeated)

-t, --expand-tabs

zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku

-T, --initial-tab

tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji

--tabsize=LICZBA

tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn

--suppress-blank-empty

nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami

-l, --paginate

pass output through ’pr’ to paginate it

-r, --recursive

porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie

--no-dereference

don’t follow symbolic links

-N, --new-file

traktuje brakujące pliki jako puste

--unidirectional-new-file

traktuje brakujące pliki początkowe jako puste

--ignore-file-name-case

ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików

--no-ignore-file-name-case

nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików

-x, --exclude=WZORZEC

pomija pliki pasujące do WZORCA

-X, --exclude-from=PLIK

pomija pliki pasujące do dowolnego wzorca z PLIKU

-S, --starting-file=PLIK

rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów

--from-file=PLIK1

porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem

--to-file=PLIK2

porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem

-i, --ignore-case

ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku

-E, --ignore-tab-expansion

ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje

-Z, --ignore-trailing-space

ignoruje białe znaki na końcu wiersza

-b, --ignore-space-change

ignoruje zmiany w liczbie białych znaków

-w, --ignore-all-space

ignoruje wszystkie białe znaki

-B, --ignore-blank-lines

ignore changes where lines are all blank

-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG

ignore changes where all lines match RE

-a, --text

traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

--strip-trailing-cr

wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu

-D, --ifdef=NAZWA

output merged file with ’#ifdef NAME’ diffs

--GTYPE-group-format=FORMAT-GRUPY

formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY

--line-format=FORMAT-WIERSZA

formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA

--LTYPE-line-format=FORMAT-WIERSZA

formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA

Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia

różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.

LTYPE is ’old’, ’new’, or ’unchanged’.

GTYPE is LTYPE or ’changed’.

FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:

%<

wiersze z PLIKU1

%>

wiersze z PLIKU2

%=

wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2

%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA

określenie LITERY w stylu printf

LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:

F

numer pierwszego wiersza

L

numer ostatniego wiersza

N

liczba wierszy = L-F+1

E

F-1

M

L+1

%(A=B?T:E)

jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E

FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:

%L

zawartość wiersza

%l

zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza

%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n

określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf

FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:

%%

%

%c’C

pojedynczy znak C

%c’\OOO

znak z kodem ósemkowym 000

C

znak C (inne znaki reprezentują same siebie)

-d, --minimal

mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian

--horizon-lines=LICZBA

zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka

--speed-large-files

zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian

--color[=WHEN]

colorize the output; WHEN can be ’never’, ’always’, or ’auto’ (the default)

--palette=PALETTE

the colors to use when --color is active; PALETTE is a colon-separated list of terminfo capabilities

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

-v, --version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FILES are ’FILE1 FILE2’ or ’DIR1 DIR2’ or ’DIR FILE’ or ’FILE DIR’. If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s). If a FILE is ’-’, read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike’a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils [AT] gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>;
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha [AT] irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.