Manpages

NAZWA

diff − porównuje pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
−−normal

wypisuje zwykły diff (domyślnie)

−q, −−brief

informuje jedynie, że pliki się różnią

−s, −−report−identical−files

gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym

−c, −C LICZBA, −−context[=LICZBA]

wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu

−u, −U LICZBA, −−unified[=LICZBA]

wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu

−e, −−ed

wypisuje zapis eda

−n, −−rcs

wpisuje różnicę w formacie diffa RCS

−y, −−side−by−side

wypisuje wynik w dwóch kolumnach

−W, −−width=LICZBA

wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn

−−left−column

wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy

−−suppress−common−lines

nie wypisuje wspólnych wierszy

−p, −−show−c−function

pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian

−F, −−show−function−line=WYR−REG

pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR−REG

−−label ETYKIETA

używa ETYKIETY, zamiast nazwy pliku (może być powtórzona)

−t, −−expand−tabs

zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku

−T, −−initial−tab

tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji

−−tabsize=LICZBA

tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn

−−suppress−blank−empty

nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami

−l, −−paginate

przetwarza wyjście przez pr, numerując strony

−r, −−recursive

porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie

−N, −−new−file

traktuje brakujące pliki jako puste

−−unidirectional−new−file

traktuje brakujące pliki początkowe jako puste

−−ignore−file−name−case

ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików

−−no−ignore−file−name−case

nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików

−x, −−exclude=WZORZEC

pomija pliki pasujące do WZORCA

−X, −−exclude−from=PLIK

pomija pliki pasujące do dowolnego wzorca z PLIKU

−S, −−starting−file=PLIK

rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów

−−from−file=PLIK1

porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem

−−to−file=PLIK2

porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem

−i, −−ignore−case

ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku

−E, −−ignore−tab−expansion

ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje

−Z, −−ignore−trailing−space

ignoruje białe znaki na końcu wiersza

−b, −−ignore−space−change

ignoruje zmiany w liczbie białych znaków

−w, −−ignore−all−space

ignoruje wszystkie białe znaki

−B, −−ignore−blank−lines

ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych

−I, −−ignore−matching−lines=WYR−REG

ignoruje zmiany w wierszach pasujących do WYR−REG

−a, −−text

traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

−−strip−trailing−cr

wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu

−D, −−ifdef=NAZWA

wypisuje połączone pliki z różnicami "#ifdef NAZWA"

−−GTYPE−group−format=FORMAT−GRUPY

formatuje grupy wejścia TYP−G za pomocą FORMATU−GRUPY

−−line−format=FORMAT−WIERSZA

formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU−WIERSZA

−−LTYPE−line−format=FORMAT−WIERSZA

formatuje wiersze wejściowe TYP−L za pomocą FORMATU−WIERSZA

Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia

różnic, będącą uogólnieniem opcji −D/−−ifdef.

TYP−L może być jednym z: old, new lub unchanged.

TYP−G może być jednym z: TYP−L lub changed.

FORMAT−GRUPY (tylko) może zawierać:

%<

wiersze z PLIKU1

%>

wiersze z PLIKU2

%=

wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2

%[][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA

określenie LITERY w stylu printf

LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:

F

numer pierwszego wiersza

L

numer ostatniego wiersza

N

liczba wierszy = L−F+1

E

F−1

M

L+1

%(A=B?T:E)

jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E

FORMAT−WIERSZA (tylko) może zawierać:

%L

zawartość wiersza

%l

zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza

%[][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n

określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf

FORMAT−GRUPY i FORMAT−WIERSZA mogą zawierać:

%%

%

%c’C

pojedynczy znak C

%c’\OOO

znak z kodem ósemkowym 000

C

znak C (inne znaki reprezentują same siebie)

−d, −−minimal

mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian

−−horizon−lines=LICZBA

zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka

−−speed−large−files

zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−v, −−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PLIKI są w postaci "PLIK1 PLIK2" lub "KATALOG1 KATALOG2" lub "KATALOG PLIK ..." lub "PLIK ... KATALOG". Jeśli podano −−from−file lub −−to−file, to nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do PLIKÓW. Jeśli PLIKIEM jest , to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0, jeśli wejście nie różni się od siebie, 1 jeśli różni się i 2 w przypadku problemów.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike’a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug−diffutils [AT] gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>;
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Pełna dokumentacja diff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i diff są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info diff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <alpha [AT] irc.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.

COMMENTS