Manpages

NAAM

GNU diff - zoek verschillen tussen twee bestanden

SAMENVATTING

diff [OPTIE]... BESTANDEN

BESCHRIJVING

Bestanden regel-voor-regel vergelijken.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
--normal

een gewone diff produceren (standaard)

-q, --brief

alleen aangeven of bestanden verschillen

-s, --report-identical-files

vermelden of twee bestanden hetzelfde zijn

-c, -C AANTAL, --context[=AANTAL]

dit AANTAL regels (standaard 3) van gekopieerde context tonen

-u, -U AANTAL, --unified[=AANTAL]

dit AANTAL regels (standaard 3) van geünificeerde context tonen

-e, --ed

een ed-script produceren

-n, --rcs

een diff in RCS-opmaak produceren

-y, --side-by-side

het resultaat weergeven in twee kolommen

-W, --width=AANTAL

maximaal dit AANTAL kolommen tonen (standaard 130)

--left-column

bij gelijke regels alleen de linkerkolom tonen

--suppress-common-lines

de gelijke regels onderdrukken

-p, --show-c-function

vermelden in welke C-functie elke wijziging is

-F, --show-function-line=RE

recentste regel overeenkomend met RE tonen

--label LABEL

dit LABEL gebruiken in plaats van bestandsnaam plus tijdsstempel (mag herhaald worden)

-t, --expand-tabs

tabs uitschrijven naar spaties in uitvoer

-T, --initial-tab

tabs uitlijnen door invoegen van tab aan het begin

--tabsize=AANTAL

tab-stops op elke AANTAL posities (standaard 8)

--suppress-blank-empty

spatie of tab onderdrukken voor lege uitregels

-l, --paginate

de uitvoer door ’pr’ halen om deze in pagina’s in te delen

-r, --recursive

recursief elke gevonden submap vergelijken

--no-dereference

symbolische koppelingen niet volgen

-N, --new-file

afwezige bestanden als leeg behandelen

--unidirectional-new-file

alleen bestanden die afwezig zijn in de eerste map als leeg behandelen

--ignore-file-name-case

verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren bij vergelijken van bestandsnamen

--no-ignore-file-name-case

onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters bij vergelijken van bestandsnamen

-x, --exclude=PATROON

bestanden uitsluiten als ze overeenkomen met PATROON

-X, --exclude-from=BESTAND

bestanden uitsluiten die overeenkomen met een patroon in BESTAND

-S, --starting-file=BESTAND

beginnen met BESTAND bij vergelijken van mappen

--from-file=BESTAND1

BESTAND1 met alle argumenten vergelijken; BESTAND1 mag een map zijn

--to-file=BESTAND2

alle argumenten met BESTAND2 vergelijken; BESTAND2 mag een map zijn

-i, --ignore-case

verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren in bestandsinhoud

-E, --ignore-tab-expansion

omzettingen van tabs in spaties negeren

-Z, --ignore-trailing-space

witruimte aan einde van regel negeren

-b, --ignore-space-change

wijzigingen in hoeveelheid witruimte negeren

-w, --ignore-all-space

alle witruimte negeren

-B, --ignore-blank-lines

wijzigingen waarvan alle regels leeg zijn negeren

-I, --ignore-matching-lines=RE

wijzigingen waarvan alle regels overeenkomen met reguliere expressie RE negeren

-a, --text

alle bestanden als tekst behandelen

--strip-trailing-cr

Enter-tekens (CR’s) aan einde van regels weglaten

-D, --ifdef=NAAM

samengevoegd bestand tonen om verschillen in ’#ifdef NAAM’ te laten zien

--GSOORT-group-format=GOPMAAK

iets dergelijks, maar dan invoergroepen van soort GSOORT opmaken met GOPMAAK

--line-format=LOPMAAK

iets dergelijks, maar dan alle invoerregels opmaken met LOPMAAK

--LSOORT-line-format=LOPMAAK

iets dergelijks, maar dan invoerregels van "" soort LSOORT opmaken met LOPMAAK

Deze opmaakopties bieden een fijnafregeling van de uitvoer aan

een generalisatie van de optie -D/--ifdef.

LSOORT is ’old’ (oud), ’new’ (nieuw), of ’unchanged’ (ongewijzigd).

GSOORT is LSOORT of ’changed’ (gewijzigd).

GOPMAAK mag bevatten:

%<

regels van BESTAND1

%>

regels van BESTAND2

%=

regels overeenkomend in BESTAND1 en BESTAND2

%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}LETTER

printf-stijl specificatie voor LETTER

LETTERs zijn als volgt voor nieuwe groep, kleine letter voor oude groep:

F

eerste regelnummer

L

laatste regelnummer

N

het aantal regels (L-F+1)

E

F-1

M

L+1

%(A=B?Z:V)

als A gelijk is aan B, dan Z anders V

LOPMAAK mag bevatten:

%L

inhoud van regel

%l

inhoud van regel, behalve eventuele witregel aan einde

%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}n

specificatie in printf-stijl voor invoerregelnummer

GOPMAAK en LOPMAAK mogen bevatten:

%%

%

%c’C’

het enkele teken C

%c’\OOO’

het teken met octaalcode OOO

C

het teken C (andere tekens representeren zichzelf)

-d, --minimal

moeite doen om een kleinere verzameling wijzigingen te vinden

--horizon-lines=AANTAL

dit AANTAL regels met identieke kop en staart bij vergelijkingsproces meenemen

--speed-large-files

aannemen dat bestanden groot zijn met veel verspreide kleine wijzigingen

--color[=WANNEER]

de uitvoer kleuren; WANNEER is ’always’ (altijd), ’never’ (nooit), of ’auto’ (standaard)

--palette=PALET

te gebruiken kleuren bij --color; PALET is een lijst van terminfo-capabilities gescheiden door dubbelepunten

--help

een hulptekst tonen en stoppen

-v, --version

programmaversie tonen en stoppen

BESTANDEN is ’BESTAND1 BESTAND2’ of ’MAP1 MAP2’ of ’MAP BESTAND...’ of ’BESTAND... MAP’. Als --from-file of --to-file gegeven is, mag BESTANDEN van alles zijn. Als een BESTAND ’-’ is, wordt er van standaardinvoer gelezen.

AUTEUR

Geschreven door Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman en Len Tower.

FOUTRAPPORTEN

Rapporteer gebreken in het programma aan bug-diffutils [AT] gnu.org; meld fouten in de vertaling aan <vertaling [AT] vrijschrift.org>.
Webpagina van GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>;
Algemene hulp bij gebruik van GNU-software: <https://www.gnu.org/gethelp/>;

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

De volledige documentatie voor diff wordt bijgehouden als een Texinfo-handleiding. Als de programmas info en diff correct op uw systeem zijn geïnstalleerd, geeft u de opdracht

info diffutils

toegang tot de volledige handleiding.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.