Manpages

JMÉNO

chmod − změní přístupová práva k souborům

POUŽITÍ

chmod [VOLBA]... PRÁVA[,PRÁVA]... SOUBOR...
chmod
[VOLBA]... PRÁVA_OSMIČKOVĚ SOUBOR...
chmod
[VOLBA]... −−reference=REFERENČNÍ_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi programu chmod. chmod změní přístupová práva zadaných souborů podle parametru PRÁVA, který může být zadán buď pomocí symbolického zápisu požadovaných změn nebo osmičkovým číslem udávajícím bitově nová práva

Formát symbolického zápisu změn práv je [ugoa...][[+−=][práva...]...], kde práva je nula nebo více písmen ze sady rwxXst nebo jediné písmeno ze sady ugo. Může být zadáno více symbolických operací oddělených čárkami.

Kombinace písmen ugoa určuje, jaká kategorie práv má být změněna: ’u’ jsou práva vlastníka (user), ’g’ práva ostatních členů skupiny souboru (group), ’o’ práva ostatních uživatelů (others) a ’a’ práva všech uživatelů (all). Není−li zadáno žádné z těchto písmen, bude výsledek stejný, jako kdyby bylo zadáno a, ale nebudou změněny bity nastavené v umask.

Operátor + způsobí přidání zadaných práv ke stávajícím právům souboru, odebrání zadaných práv, = způsobí nastavení zadaných práv (v případě adresářů nedojde ke změně sUID a sGID, nejsou−li výslovně určeny)

Písmena rwxXst udávají nová práva pro zadanou kategorii: ’r’ je právo čtení (read), ’w’ zápisu (write), ’x’ právo provádění programu nebo přístupu do adresáře (execute), ’X’ je totéž jako ’x’, ale nastavuje se pouze souborům, které pro některou kategorii už právo ’x’ mají, a adresářům. ’s’ je právo setuid nebo setgid a ’t’ sticky bit. Písmena ’u’, ’g’ a ’o’ znamenají převzetí stávajících práv vlastníka, skupiny vlastníků souboru nebo ostatních.

Číselné zadání práv je tvořeno jednou až čtyřmi osmičkovými číslicemi (0−7), získanými sečtením bitů s hodnotami 4, 2 a 1. Pokud je číslic méně než čtyři, doplní se zleva nuly. První číslice má význam set user ID (4), set group ID (2) a sticky (1). Druhá číslice má význam práv pro vlastníka: čtení (4), zápis (2) a provádění (1); třetí číslice stejných práv pro skupinu a čtvrtá to samé pro ostatní.

Příkaz chmod nemění práva symbolických odkazů, protože systémové volání chmod změnu jejich práv neumožňuje. To ale nevadí, protože práva symbolických odkazů nejsou nikdy brána v potaz. Při použití příkazu chmod na symbolický odkaz uvedený na příkazové řádce se změní práva souboru, na který odkaz ukazuje. Při rekurzivním procházení adresářů příkaz chmod symbolické odkazy ignoruje.

SETUID A SETGID BITY

chmod vynuluje set−group−ID bit normálního souboru, pokud se skupina vlastníků souboru neshoduje s efektivní skupinou uživatele nebo nějakou jeho doplňující skupinou, s výjimkou případu, kdy má uživatel odpovídající oprávnění. Další omezení mohou způsobit, že set−user−ID a set−group−ID bity PRÁV nebo REFERENČNÍHO_SOUBORu budou ignorovány. Tohle chování závisí na politice a funkcionalitě odpovídajícího systémového volání chmod. Pokud si nejste jisti, zjistěte si podrobnosti o tomto volání.

chmod zachovává set−user−ID a set−group−ID adresáře, pokud explicitně nezvolíte jiné chování. Můžete nastavit nebo vynulovat tyto bity pomocí symbolického zápisu změn jako například u+s nebo g−s a můžete nastavit (ale ne vynulovat) tyto bity pomocí číselního zápisu změn.

RESTRICTED DELETION FLAG ČILI STICKY BIT

Sticky bit je jediný bit a jeho implementace závisí na druhu souboru. V případě adresářů zabrání neprivilegovaným uživatelům v odstranění nebo přejmenování v něm obsažených souborů, pokud tyto nejsou v jejich vlastnictví (nebo nejsou vlastníky onoho adresáře). Tomu se říká restricted deletion flag, a je to časté v adresářích zapisovatelných všemi, jako je /tmp. V případě normálních souborů to v něktérých starších systémech znamená, že textový obraz programu zůstane uložen ve swapu, takže se při spuštění načte rychleji. Tomu se říká sticky bit.

VOLBY

Změní přístupová práva každého SOUBORu na PRÁVA.
−c
, −−changes

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně

−−no−preserve−root

zpracuje ’/’ obvyklým způsobem (výchozí)

−−preserve−root

rekurzivní operace nad ’/’ selže

−f, −−silent, −−quiet

potlačí většinu chybových hlášení

−v, −−verbose

podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

−−reference=REFERENCNI_SOUBOR

požije práva REFERENČNÍHO_SOUBORU namísto hodnoty PRÁVA

−R, −−recursive

pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

PRÁVA jsou zadána ve tvaru ’[ugoa]*([−+=]([rwxXst]*|[ugo]))+’.

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chmod(2)

Úplná dokumentace pro chmod je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chmod, měl by příkaz

info coreutils ’chmod invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.