Manpages

JMÉNO

aptitude − vysokoúrovňové rozhraní k balíčkovacímu systému

PŘEHLED

aptitude [<volby>...] {autoclean | clean | forget−new | keep−all | update | safe−upgrade}

aptitude [<volby>...] {changelog | full−upgrade | download | forbid−version | hold | install | keep−all | markauto | purge | reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto | build−dep | build−depends} <balíky>...

aptitude extract−cache−subset <výstupní_adresář> <balíky>...

aptitude [<volby>...] search <vzory>...

aptitude [<volby>...] {add−user−tag | remove−user−tag} <značka> <balíky>...

aptitude [<volby>...] {why | why−not} <vzory>... <balík>

aptitude [−S <jmsoub>] [−u | −i]

aptitude help

POPIS

aptitude je textové rozhraní k balíčkovacímu systému Debianu.

Umožňuje uživateli prohlížet a třídit seznamy balíků a také tyto balíky jednoduše spravovat (instalovat, aktualizovat a odstraňovat). Program může pracovat z příkazového řádku, nebo v celoobrazovkovém režimu.

AKCE NA PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU

První argument, jenž nezačíná pomlčkou („“), je považován za akci, kterou má program provést. Pokud není zadána žádná akce, aptitude se spustí v celoobrazovkovém režimu.

Dostupné jsou následující akce:

install

Instaluje jeden nebo více balíků. Seznam balíků k instalaci by měl následovat za příkazem „install“; Pokud jméno balíku obsahuje znak vlnka „~“ nebo otazník „?“, bude se jméno brát jako vzor pro hledání a budou instalovány všechny balíky vyhovující tomuto vzoru. (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude)

Pro výběr konkrétní verze balíku přidejte ke jménu balíku „=<verze>“, například „aptitude install apt=0.3.1“. Chcete−li vybrat balík z určitého archivu, přidejte za název balíku „/<archiv>“, například „aptitude install apt/experimental“.

Příkazem pro instalaci nemusíte pouze instalovat nové balíky. Přidáním „aktivní přípony“ za název balíku můžete říci aptitude, aby s ním provedla nějakou jinou akci. Například aptitude remove wesnoth+ balík wesnoth neodstraní, ale naopak jej nainstaluje. K dispozici jsou následující aktivní přípony:

<balík>+

Nainstaluje <balík>.

<balík>+M

Nainstaluje <balík> a okamžitě jej označí jako instalovaný automaticky (pozor, pokud na <balík>u nic nezávisí, tak bude obratem automaticky odstraněn).

<balík>

Odstraní <balík>.

<balík>_

Vyčistí <balík>, tj. odstraní jej včetně konfiguračních a datových souborů.

<balík>=

Podrží <balík> v aktuálním stavu, tj. zruší na něm všechny naplánované instalace, aktualizace nebo odstranění. Podržení bude trvat, dokud jej nezrušíte.

<balík>:

Podrží <balík> v aktuálním stavu, tj. zruší na něm všechny naplánované instalace, aktualizace nebo odstranění. Na rozdíl od předchozího platí pouze pro toto sezení.

<balík>&M

Označí <balík> jako instalovaný automaticky.

<balík>&m

Označí <balík> jako instalovaný ručně.

Jako speciální případ můžete použít „install“ bez argumentů − tím provedete všechny naplánované, ale dosud nevyřízené akce.

Poznámka
Po konečném potvrzení klávesou Y příkaz „install“ modifikuje vnitřní záznamy aptitude o akce, které se mají provést. Pokud např. zadáte příkaz „aptitude install foo bar“ a pak instalaci přerušíte, musíte poté zadat (třeba) „aptitude remove foo bar“, aby se zrušil původní příkaz.

remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall

Tyto příkazy pracují stejně jako „install“, ale provedou akci podle svých názvů, tj. odstranění, odstranění s konfiguračními soubory, přidržení, uvolnění, ponechání a přeinstalování (pokud ovšem nejsou přepsány „aktivní příponou“). Rozdíl mezi ponecháním (keep) a přidržením (hold) je ten, že přidržený balík bude i při příštích aktualizacích pomocí safe−upgrade nebo full−upgrade ignorován (tj. ponechán ve stávající verzi), zatímco ponechání jednoduše na balíku zruší všechny naplánované akce. Uvolnění znamená, že při příštích aktualizacích bude balík svolný k aktualizaci.

(Například „aptitude remove '~ndeity'“ odstraní všechny balíky, jejichž název obsahuje řetězec „deity“)

markauto, unmarkauto

Označí balíky jako instalované automaticky nebo ručně. Názvy balíků se zadávají stejně jako u předchozích akcí. Například „aptitude markauto '~slibs'“ označí všechny balíky ze sekce „libs“ jako instalované automaticky.

Podrobnější informace o automaticky instalovaných balících naleznete v referenční příručce aptitude v kapitole „Správa automaticky instalovaných balíků“.

build−depends, build−dep

Uspokojí závislosti pro sestavení balíku ze zdrojových kódů. Jména balíků mohou být jmény jak binárních, tak zdrojových balíků. Jména binárních balíků se používají stejně jako u příkazu „install“.

Je−li zadán parametr −−arch−only, bude se brát ohled pouze na závislosti specifické pro danou architekturu (tzn. budou se ignorovat Build−Depends−Indep a Build−Conflicts−Indep).

forbid−version

Zakáže, aby byl balík aktualizován na konkrétní verzi. Tím zabráníte aptitude, aby automaticky aktualizoval balík na konkrétní verzi, ale aby povolil všechny následné automatické aktualizace. Standardně aptitude vybere verzi, na kterou by se balík aktualizoval. Tento výběr můžete přebít přidáním „=<verze>“ za jméno balíku: např. „aptitude forbid\−version vim=1.2.3.broken−4“.

Tento příkaz je užitečný pro přeskočení nefunkčních verzí balíků, aniž byste museli nastavovat příznak pro podržení a následně jej zase rušit. Rozhodnete−li se nakonec pro instalaci zakázané verze, příkaz „install“ umí tento zákaz zrušit.

reinstall

Znovu nainstaluje aktuální verze zadaných balíků.

update

Aktualizuje seznam dostupných balíků podle zdrojů pro apt. (Tento příkaz je ekvivalentní k „apt−get update“).

safe−upgrade

Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnovější verze. Žádné instalované balíky, pokud ovšem nejsou zbytečné, nebudou odstraněny (viz „Správa automaticky instalovaných balíků“ v referenční příručce k aptitude). Je možné, že se pro vyřešení závislostí nainstalují nějaké nové balíky. Chcete−li tomu zabránit, můžete použít parametr −−no−new−installs.

V některých situacích je potřeba pro aktualizaci jednoho balíku odstranit balík jiný, což tento příkaz nepovoluje. Chcete−li aktualizovat i takové balíky, použijte příkaz full−upgrade.

full−upgrade

Aktualizuje instalované balíky na jejich nejnovější verze a podle potřeby doinstaluje nebo odstraní některé balíky. Tento příkaz je méně konzervativní než safe−upgrade a je pravděpodobné, že vykoná i nějaké nechtěné akce. Na druhou stranu umí aktualizovat i balíky, které safe−upgrade nezvládá.

Poznámka
Tento příkaz se z historických důvodů nazýval dist−upgrade a aptitude jej stále pod tímto názvem rozpoznává jako synonymum k full−upgrade.

keep−all

Na všech balících zruší všechny naplánované akce, tj. odstraní příznaky pro instalaci, odstranění nebo aktualizaci.

forget−new

Zapomene, které balíky jsou „nové“ (ekvivalent klávesy „f“ v celoobrazovkovém režimu).

search

Hledá balíky odpovídající zadaným výrazům. Výrazy by měly být zapsány za příkazem „search“. Všechny balíky vyhovující zadaným kritériím budou zobrazeny. Například „aptitude search '~N' edit“ zobrazí všechny „nové“ balíky a všechny balíky, v jejichž názvu se vyskytuje řetězec „edit“. Výrazy pro vyhledávání jsou podrobně popsány v referenční příručce v části „Vyhledávací vzory“

Pokud nezadáte parametr −F, bude výstup příkazu aptitude search vypadat nějak takto:

i apt − Pokročilé rozhraní pro dpkg
pi apt−build − Rozhraní pro apt pro sestavení, optimaliz
cp apt−file − APT nástroj pro prohledávání balíků −− př
ihA raptor−utils − Nástroje Raptor RDF Parser

Každý nalezený balík je na samostatném řádku. První písmeno každého řádku zobrazuje aktuální stav balíku. Nejběžnější stavy jsou p, což znamená, že v systému není po balíku ani vidu ani slechu, c značí, že byl balík smazán, ale konfigurační soubory se stále nachází v systému, i označuje nainstalované balíky a v znamená, že se jedná o virtuální balík. Druhý znak zobrazuje očekávanou akci nad balíkem (pokud je naplánována; jinak se zobrazí mezera). Mezi nejběžnější akce patří i, což znamená že je balík naplánovaný pro instalaci, d říká, že se balík odstraní a p znamená, že se balík odstraní i s konfiguračními soubory. Je−li třetí znak A, byl balík nainstalován automaticky pro splnění závislostí.

Úplný seznam možných stavů a akcí naleznete v referenční příručce aptitude v části „Získání informací o balíku“.

show

Zobrazí detailní informace o zadaných balících. Pokud jméno balíku obsahuje znak vlnka „~“ nebo otazník „?“, bude se brát jako vzor pro hledání a budou instalovány všechny balíky vyhovující tomuto vzoru. (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude.)

Pokud je míra upovídanosti 1 nebo větší (tj. je na příkazové řádce zadáno alespoň jedno −v), zobrazí se informace o všech verzích balíku. V opačném případě se zobrazí pouze informace o „kandidátské verzi“ (což je verze, kterou by stáhl příkaz „aptitude install“.)

Informace o jiné než kandidátské verzi balíku můžete získat tak, že za název balíku přidáte =<verze>. Chcete−li zobrazit verzi z konkrétního archivu, stačí za název balíku přidat /<archiv>. Jestliže použijete některou z těchto dvou syntaxí, zobrazí se pouze jediná verze bez ohledu na míru upovídanosti.

S mírou upovídanosti 1 nebo větší se navíc zobrazí pole architektura, komprimovaná velikost, jméno souboru a md5 součet. Přesáhne−li upovídanost úroveň 2, zobrazí se vybraná verze tolikrát, v kolika archivech je nalezena.

add−user−tag, remove−user−tag

Přidá nebo odebere uživatelskou značku ze zadané skupiny balíků. Pokud jméno balíku obsahuje znak vlnka „~“ nebo otazník „?“, bude se brát jako vzor pro hledání a značka se přidá nebo odebere ze všech balíků vyhovujících tomuto vzoru. (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude.)

Uživatelské značky jsou libovolné řetězce spojené s balíkem. Můžete je použít ve vyhledávacím termu ?user−tag(<značka>), který vybere všechny balíky, které obsahují uživatelskou značku odpovídající <značce>.

why, why−not

Vysvětlí důvod, proč by měl být daný balík nainstalován, nebo zůstat nenainstalovaný.

Příkaz hledá balíky, které vyžadují, nebo naopak kolidují se zadaným balíkem. Je−li příkaz úspěšný, zobrazí posloupnost závislostí, které vedou k danému balíku. U každého z balíků je vidět i příznak, zda a jak je nainstalovaný:

$ aptitude why kdepim
i nautilus−data Doporučuje nautilus
i A nautilus Doporučuje desktop−base (>= 0.2)
i A desktop−base Navrhuje gnome | kde | xfce4 | wmaker
p kde Závisí na kdepim (>= 4:3.4.3)

Příkaz why hledá posloupnost závislostí, která by nainstalovala balík zadaný na příkazové řádce. Všimněte si, že se v tomto případě jedná pouze o slabou závislost ve formě návrhu. Je tomu tak proto, že že žádný aktuálně nainstalovaný balík na tomto počítači nezávisí na balíku kdepim a ani jej nedoporučuje. Pokud by byla nějaká silnější závislost k dispozici, aptitude by použila tu nejsilnější.

Oproti tomu why−not hledá posloupnost závislostí vedoucích ke konfliktu s cílovým balíkem:

$ aptitude why−not textopo
i ocaml−core Závisí na ocamlweb
i A ocamlweb Závisí na tetex−extra | texlive−latex−extra
i A texlive−latex−extra Koliduje s textopo

Je−li zadán i jeden nebo více <vzor>ů, začne aptitude své hledání v těchto <vzor>ech. To znamená, že první balík v posloupnosti se bude shodovat s některým ze zadaných vzorů. Vzory jsou považovány za názvy balíků, kromě případů, kdy obsahují znak vlnka „~“ nebo otazník „?“, protože pak se budou brát jako vzory pro hledání (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude.)

Nejsou−li zadány žádné <vzor>y, začne aptitude hledání závislostí od množiny ručně nainstalovaných balíků. Tím se vlastně zobrazí balíky, které způsobily (resp. by způsobily) instalaci zadaného balíku.

Poznámka
aptitude why
neprovádí plné řešení závislostí, ale zobrazuje pouze přímé vztahy mezi balíky. Například pokud balík A vyžaduje B, C vyžaduje D a B a C jsou v konfliktu, „aptitude why−not Dneodpoví, že „A závisí na B, B koliduje s C a D závisí C“.

aptitude vypisuje pouze „nejvíce nainstalovanou, nejsilnější, nejtěsnější a nejkratší“ posloupnost závislostí. Jinými slovy hledá posloupnost, která obsahuje nainstalované balíky (nebo alespoň balíky označené k instalaci), hledá nejsilnější možné závislosti (s ohledem na předchozí kritérium), vyhýbá se rozvětveným závislostem (balík poskytuje foo NEBO bar) a konečně hledá nejkratší možný řetěz splňující předchozí kritéria. Nedaří−li se nalézt ideální posloupnost, jsou kritéria postupně uvolňována a hledání probíhá znovu.

S mírou upovídanosti 1 se začnou vypisovat všechna vysvětlení od nejvýstižnějších po fantasmagorická. Přesáhne−li upovídanost úroveň 2, budou se na standardní výstup vypisovat opravdu nadbytečná kvanta ladicích informací.

Příkaz vrací v případě úspěchu 0, 1 pokud nenašel vysvětlení a −1 pokud nastala chyba.

clean

Smaže stažené .deb soubory z vyrovnávací paměti (obvykle v adresáři /var/cache/apt/archives).

autoclean

Smaže balíky ve vyrovnávací paměti, které se již nedají stáhnout. Tímto můžete umravnit spotřebu diskového prostoru, aniž byste museli smazat celou vyrovnávací paměť.

changelog

Stáhne a zobrazí seznamy změn provedených vývojáři Debianu u zadaných balíků (zdrojových nebo binárních).

Implicitně se stáhne seznam změn pro verzi, která by se nainstalovala příkazem „aptitude install“. Konkrétní verzi balíku můžete zadat tak, že ke jménu balíku přidáte =<verze>. Chcete−li použít verzi z konkrétního archivu, můžete ke jménu balíku přidat /<archiv>.

download

Do aktuálního adresáře stáhne .deb soubor zadaného balíku. Pokud jméno balíku obsahuje znak vlnka „~“ nebo otazník „?“, bude se brát jako vzor pro hledání a budou staženy všechny balíky vyhovující tomuto vzoru. (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude.)

Implicitně se stáhne verze, která by se nainstalovala příkazem „aptitude install“. Konkrétní verzi balíku můžete zadat tak, že ke jménu balíku přidáte =<verze>. Chcete−li použít verzi z konkrétního archivu, můžete ke jménu balíku přidat /<archiv>.

extract−cache−subset

Vytáhne z cache balíků zvolené balíky do zadaného adresáře. Nezadáte−li žádné balíky žádné balíky, zkopíruje se celá cache. Každé jméno balíku může být vzorem pro hledání. V takovém případě budou zkopírovány všechny balíky vyhovující tomuto vzoru. (Viz „Vyhledávací vzory“ v referenční příručce aptitude.) Stávající seznamy balíků v zadaném adresáři budou přepsány.

Závislosti u binárních balíků budou přepsány tak, aby se v nich nevyskytovaly odkazy na balíky, které nebyly vybrány.

help

Zobrazí krátký přehled dostupných příkazů a parametrů.

VOLBY

Následujícími volbami můžete měnit chování zmíněných příkazů. Pamatujte, že ne každý příkaz rozumí každé volbě (některé kombinace příkazů a voleb ani nedávají smysl).

−−add−user−tag <značka>

U příkazů full−upgrade, forbid−version, hold, install, keep−all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto přidá uživatelskou značku <značka> všem balíkům, které jsou daným příkazem ovlivněny. Je to stejné, jako kdybyste použili příkaz add−user−tag.

−−add−user−tag−to <značka>,<vzor>

U příkazů full−upgrade, forbid−version, hold, install, keep−all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto přidá uživatelskou značku <značka> všem balíkům, které se shodují se <vzor>em. Je to stejné, jako kdybyste použili příkaz add−user−tag. Vzory jsou popsány v referenční příručce aptitude v části „Vyhledávací vzory“.

Například příkaz aptitude safe−upgrade −−add−user−tag−to "nové−instalace,?action(install)" přidá značku nové−instalace všem balíkům instalovaným příkazem safe−upgrade.

−−allow−new−upgrades

Při použití „bezpečného“ řešitele závislostí (tzn. byl použit parametr −−safe−resolver, nebo je nastavena konfigurační volba Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver na hodnotu true), umožní vyřešit závislosti instalací aktualizovaných balíků i v případě, že je nastavena volba Aptitude::Safe−Resolver::No−New−Upgrades.

−−allow−new−installs

Umožní příkazu safe−upgrade instalovat nové balíky. Při použití „bezpečného“ řešitele závislostí (tzn. byl použit parametr −−safe−resolver, nebo je nastavena konfigurační volba Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver na hodnotu true), umožní vyřešit závislosti instalací nových balíků. Tento parametr má přednost i před volbou Aptitude::Safe−Resolver::No−New−Installs.

−−allow−untrusted

Bez ptaní instaluje balíky z nedůvěryhodných zdrojů. Měli byste použít jedině v případě, že víte, co děláte. Tímto můžete lehce kompromitovat bezpečnost systému.

−−disable−columns

Způsobí, že výstup příkazu aptitude search nebude nijak formátován. Běžně totiž aptitude přidává neviditelné znaky, nebo naopak ořezává výsledky tak, aby se výstup co nejlépe vešel na šířku terminálu. Po použití této volby se budou šířky jednotlivých sloupců ignorovat.

Například prvních několik řádků výstupu příkazu „aptitude search −F '%p %V' −−disable−columns libedataserver“ by mohlo vypadat takto:

disksearch 1.2.1−3
hp−search−mac 0.1.3
libbsearch−ruby 1.5−5
libbsearch−ruby1.8 1.5−5
libclass−dbi−abstractsearch−perl 0.07−2
libdbix−fulltextsearch−perl 0.73−10

Použití −−disable−columns je často užitečné ve spojení s parametrem −F, kterým můžete měnit formátování výstupu jako v předchozí ukázce.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Disable−Columns.

−D, −−show−deps

U příkazů, které instalují nebo odstraňují balíky (install, full−upgrade, apod.), krátce zobrazí důvody, proč budou některé balíky automaticky nainstalovány či odstraněny.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Show−Deps.

−d, −−download−only

Podle potřeby stáhne balíky do vyrovnávací paměti, ale nic neinstaluje nebo neodstraňuje. Implicitně je vyrovnávací paměť umístěna v adresáři /var/cache/apt/archives.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Download−Only.

−F <formát>, −−display−format <formát>

Určí formát, kterým se budou zobrazovat výsledky hledání příkazu search. Například „%p %V %vr“ zobrazí název balíku následovaný aktuálně instalovanou verzí a dostupnou verzí. (Více informací viz referenční příručka aptitude, sekce „Přizpůsobení zobrazení balíků“.)

Často se používá v kombinaci s −−disable−columns

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Package−Display−Format.

−f

Zkusí agresivně opravit závislosti porušených balíků, i za cenu ignorování akcí zadaných uživatelem na příkazové řádce.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Fix−Broken.

−−full−resolver

Při výskytu problémů se závislostmi balíků použije pro jejich řešení „plnou“ verzi řešitele. Ten, na rozdíl od „bezpečného“ algoritmu aktivovaného parametrem −−safe−resolver, neváhá jít přes mrtvoly a pro splnění závislostí klidně odstraní nějaké nainstalované balíky. Umí sice vyřešit více situací než „bezpečný“ algoritmus, ale tato řešení nemusí vždy splnit očekávání.

Tímto parametrem můžete vynutit použití plného řešitele i v případě, že je Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver nastaven na hodnotu true. Příkaz safe−upgrade nikdy nepoužívá plného řešitele a při zadání parametru −−full−resolver odmítne pracovat.

−h, −−help

Zobrazí krátkou nápovědu. (Shodné s akcí help.)

−−no−new−upgrades

Při použití „bezpečného“ řešitele závislostí (tzn. byl použit parametr −−safe−resolver, nebo je nastavena konfigurační volba Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver na hodnotu true), zakáže řešiteli vyřešit závislosti instalací aktualizovaných verzí balíků.

−−no−new−installs

Zabrání příkazu safe−upgrade instalovat nové balíky. Při použití „bezpečného“ řešitele závislostí (tzn. byl použit parametr −−safe−resolver, nebo je nastavena konfigurační volba Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver na hodnotu true), zakáže řešiteli vyřešit závislosti instalací nových balíků.

Parametr napodobuje historické chování příkazu apt−get upgrade.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Safe−Upgrade::No−New−Installs.

−−purge−unused

Vyčistí balíky, které již nejsou vyžadovány žádným instalovaným balíkem. To je ekvivalentní parametru „−o Aptitude::Purge−Unused=true“.

−P, −−prompt

Vždy zobrazí výzvu, i když neexistuje alternativní možnost.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Always−Prompt.

−R, −−without−recommends

Při instalaci balíků nepovažuje doporučení, za silné závislosti. (Má přednost před nastavením v /etc/apt/apt.conf a ~/.aptitude/config.) Doporučené balíky nainstalované dříve nebudou odstraněny.

Odpovídá konfiguračním položkám Apt::Install−Recommends a Aptitude::Keep−Recommends.

−r, −−with−recommends

Při instalaci nových balíků považuje doporučení za silné závislosti. (Má přednost před nastavením v /etc/apt/apt.conf a ~/.aptitude/config.)

Konfigurační položka Apt::Install−Recommends.

−s, −−simulate

V příkazovém režimu simuluje akce, které by se provedly, ale reálně je neprovede. Nevyžaduje rootovská práva. V celoobrazovkovém režimu otevře cache pouze pro čtení bez ohledu na to, zda máte rootovská oprávnění.

Konfigurační položka Aptitude::Simulate.

−−remove−user−tag <značka>

U příkazů full−upgrade, forbid−version, hold, install, keep−all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto odebere uživatelskou značku <značka> ze všech balíků, které jsou daným příkazem ovlivněny. Je to stejné, jako kdybyste použili příkaz add−user−tag.

−−remove−user−tag−from <značka>,<vzor>

U příkazů full−upgrade, forbid−version, hold, install, keep−all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto odebere uživatelskou značku <značka> ze všech balíků, které se shodují se <vzor>em. Je to stejné, jako kdybyste použili příkaz remove−user−tag. Vzory jsou popsány v referenční příručce aptitude v části „Vyhledávací vzory“.

Například příkaz aptitude safe−upgrade −−remove−user−tag−from "neaktualizováno,?action(upgrade)" odebere značku neaktualizováno ze všech balíků, které může příkaz safe−upgrade aktualizovat na novější verze.

−−safe−resolver

Při výskytu problémů se závislostmi použije pro jejich řešení „bezpečný“ algoritmus. Ten se snaží co nejvíce respektovat vaše nastavení. Nikdy neodstraní balík nebo nenainstaluje jinou verzi balíku, než kandidátskou. Jedná se o stejný algoritmus, jako používá příkaz safe−upgrade, takže aptitude −−safe−resolver full−upgrade je stejné jako aptitude safe−upgrade. Protože příkaz safe−upgrade používá „bezpečný“ algoritmus za všech okolností, je u něj parametr −−safe−resolver zbytečný.

Konfigurační položka Aptitude::Always−Use−Safe−Resolver.

−−schedule−only

U příkazů, které mění stav balíků (instalace, aktualizace, odstranění), naplánuje zadané operace pro pozdější provedení, ale zatím je neprovede. Naplánované akce se spustí až po zadání příkazu aptitude install bez dalších parametrů. Je to podobné, jako když v celoobrazovkovém režimu provedete příslušné změny a poté program ukončíte, aniž byste akce provedli klávesou „g“.

Například aptitude −−schedule−only install evolution naplánuje balík evolution pro pozdější instalaci.

−t <distribuce>, −−target−release <distribuce>

Nastaví distribuci, ze které se budou balíky instalovat. Například „aptitude −t unstable ...“ bude při stahování balíků upřednostňovat nestabilní distribuci. Pro příkazy „changelog“, „download“ a „show“ to je ekvivalentní přidání /<distribuce> za název každého balíku na příkazové řádce. U ostatních příkazů to ovlivní výchozí kandidátskou verzi balíků podle pravidel popsaných v apt_preferences(5).

Konfigurační položka APT::Default−Release.

−O <pořadí>, −−sort <pořadí>

Zadá pořadí, ve kterém se bude zobrazovat výstup příkazu search. Například „installsize“ seřadí balíky vzestupně podle instalované velikosti (viz sekce v „Přizpůsobení zobrazení balíků“ v referenční příručce aptitude).

−o <klíč>=<hodnota>

Přímo nastaví volbu z konfiguračního souboru. Například −o Aptitude::Log=/tmp/muj−denicek zaznamená všechny akce aptitude do souboru /tmp/muj−denicek. Další informace o konfiguračním souboru naleznete v referenční příručce aptitude v části „Konfigurační soubor“.

−q[=<n>], −−quiet[=<n>]

Potlačí všechny ukazatele postupu, což umožní ukládat výstup programu do souboru pro pozdější kontrolu. Tuto volbu můžete několikrát zopakovat, což bude program dále ztišovat. aptitude však na rozdíl od apt−get při násobném použití nezapne volbu −y.

Abyste parametr −q nemuseli zadávat několikrát, můžete použít i variantu s volitelným =<n>, kde místo <n> zadáte míru tichosti odpovídající <n> písmenům q.

−V, −−show−versions

Zobrazí verze balíků připravených k instalaci.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Show−Versions.

−W, −−show−why

V náhledu před instalací, aktualizací nebo odstraněním balíků zobrazí, které ručně instalované balíky si vyžádaly instalaci automaticky instalovaných balíků. Například:

$ aptitude −−show−why install mediawiki
...
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
libapache2−mod−php5{a} (pro mediawiki) mediawiki php5{a} (pro mediawiki)
php5−cli{a} (pro mediawiki) php5−common{a} (pro mediawiki)
php5−mysql{a} (pro mediawiki)

V kombinaci s parametrem −v, nebo nenulovou hodnotou volby Aptitude::CmdLine::Verbose, zobrazí celou posloupnost závislostí, která vedla k instalaci každého balíku. Například:

$ aptitude −v −−show−why install libdb4.2−dev
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
libdb4.2{a} (libdb4.2−dev D: libdb4.2) libdb4.2−dev
Následující balíky budou ODSTRANĚNY:
libdb4.4−dev{a} (libdb4.2−dev C: libdb−dev P<− libdb−dev)

Jak je vidět výše, zobrazí se také zdůvodnění, proč budou balíky odstraněny. V příkladu je balík libdb4.2−dev v konfliktu s libdb−dev, který je poskytován balíkem libdb−dev.

Tento parametr zobrazí stejné informace, jako příkazy aptitude why a aptitude why−not.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Show−Why.

−v, −−verbose

Zobrazí další informace (může být použito vícekrát).

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Verbose.

−−version

Zobrazí verzi aptitude a různé informace o kompilačním prostředí.

−−visual−preview

Při instalaci/odstranění balíků z příkazové řádky zobrazí místo obvyklé výzvy celoobrazovkové rozhraní a jeho přehled před instalací.

−w <šířka>, −−width <šířka>

Zadá šířku zobrazení, která se má použít pro výstup příkazu search (implicitně se použije šířka terminálu).

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Package−Display−Width

−y, −−assume−yes

Na všechny výzvy ano/ne předpokládá odpověď „ano“. Nevztahuje se však na potenciálně nebezpečné akce jako odstranění Nezbytných balíků. Má přednost před −P.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Assume−Yes.

−Z

U každého balíku zobrazí, kolik místa se použije nebo uvolní jeho instalací, aktualizací nebo odstraněním.

Konfigurační položka Aptitude::CmdLine::Show−Size−Changes.

Následující volby slouží pro interní účely celoobrazovkového režimu programu a neměli byste je používat.

−S <jmsoub>

Nahraje rozšířené stavové informace z <jmsoub>.

−u

Při startu programu aktualizuje seznamy balíků. Tuto volbu nemůžete použít zároveň s −i.

−i

Při startu programu zobrazí obrazovku pro stahování (ekvivalentní stisku klávesy „g“ hned po startu). Tuto volbu nemůžete použít zároveň s „−u“.

PROSTŘEDÍ

HOME

Pokud existuje adresář $HOME/.aptitude, aptitude si zde uloží konfigurační soubor jako $HOME/.aptitude/config. V opačném případě si vyhledá domovský adresář uživatele pomocí getpwuid(2) a konfigurační soubor uloží tam.

PAGER

Je−li nastavena tato proměnná prostředí, aptitude ji využije pro zobrazení seznamu změn příkazu „aptitude changelog“. V opačném případě se použije výchozí more.

TMP

Pokud není nastavena proměnná TMPDIR, ale TMP ano, aptitude si zde bude ukládat své dočasné soubory. Pokud není nastavena ani jedna z těchto proměnných, použije se adresář /tmp.

TMPDIR

aptitude bude ukládat své dočasné soubory do adresáře určeného touto proměnnou prostředí. Pokud proměnná TMPDIR není nastavena, použije se proměnná TMP. Jestliže není nastavena ani ta, použije se výchozí adresář /tmp.

SOUBORY

/var/lib/aptitude/pkgstates

V souboru jsou uloženy stavy balíků a některé příznaky.

/etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config

Konfigurační soubory aptitude. ~/.aptitude/config má přednost před /etc/apt/apt.conf. Formát a popis těchto souborů naleznete v manuálové stránce apt.conf(5).

VIZ TAKÉ

apt-get(8), apt(8) a /usr/share/doc/aptitude/html/<jazyk>/index.html z balíku aptitude−doc−<jazyk>

AUTOŘI

Daniel Burrows <dburrows [AT] debian.org>

Autor.

Miroslav Kuře <kurem [AT] debian.cz>

Český překlad

COPYRIGHT

Copyright 2004−2008 Daniel Burrows.

Tato manuálová stránka je svobodný software; můžete ji šířit a/nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License verze 2 nebo (dle vašeho uvážení) novější tak, jak ji zveřejňuje Free Software Foundation.

Tato manuálová stránka je distribuovaná v naději, že bude užitečná, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Pro více podrobností se podívejte do licence GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License byste měli obdržet s tímto programem. Pokud tomu tak není, napište na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110−1301 USA.