Manpages

NOME

xdtv_cmd -- envía ordes a xdtv

RESUME

xdtv_cmd "cmd_1; cmd_2; ... cmd_n"

DESCRIPCIÓN

xdtv_cmd envía ordes a xdtv

ORDES

Son os mesmos que os de ~/.lircrc para control remoto IR ou para a opción "-e" de xdtv(1).
setstation [ <nome> | <nr> | next | prev | back ]

Sintoniza a estación de TV. Esto selecciona unha das estacións de TV que están configuradas no arquivo de configuración xdtvrc. O argumento pode ser o nome da estación ou un número (o primeiro listado no arquivo de configuración é 0, ...). next/prev salta á estación seguinte/anterior na lista, á seleccionada anteriormente.

setchannel [ <nome> | next | prev ]

Sintoniza unha canle.

deinterlace

Selecciona un filtro de desentrelazado

zap | zap fast

Zapping Lento / Rápido / Ningún

setinput [ <nr> | next | prev ]

Define a fonte de entrada (Televisión/Composite1/..)

volume mute

Silencia / non o audio polo mezclador

blackborders [ inc | dec | 16:9 | 4:3 | 20:9 | 1.33:1 |

1.78:1 | 2.35:1 | 1.66:1 | 1.85:1 | 2.20:1 | 2.40:1 | 2.55:1 | 2.65:1 | 2.76:1 | value ] Define os bordes negros

volume tvmute

Silencia / non o audio polo mezclador e a tarxeta de TV. (útil cando o son se perdeu debido a unha recepción demasiado mala)

volume inc

incrementa o volume de audio en un.

volume dec

decrementa o volume de audio en un.

volume number

incrementa o volume de audio nun número. (decrementa se é negativo)

fullscreen

Cambia a modo de pantalla completa.

showtime

Amosa a hora

mouse

Punteiro do rato visible / oculto.

title

Pide de novo a última información de título de nxtvepg

stayontop

Sempre enriba Si / Non

decoration

Decoración de ventá Si /Non

save

Grava todos os parámetros no arquivo RC

run

Executa un comando externo a xdTV (eg. shutdown -h now)

quit

sae de xdtv

keypad n

introduce o díxito ’n’. Esta é a selección de canles de dous díxitos, tecleando os dous díxitos en menos de 5 segundos cambia á estación seleccionada. Útil para lirc.

setres color|constrast|bright|hue|capture|audio value

define o valor de ressource

record

inicia/para a gravación

teletext

Inicia/Para o decodificador/visor incorporado AleVT

vtx line 1|line 2|line 3|...|line n

Amosa subtítulos, sen argumentos borra os subtítulos anteriores.

xosd

cambia o uso de xosd para amosar información osd.

togglesub

Cambia subtítulos: Activa ou desactiva subtítulos

subpageno

Amosa subtítulos: Escolle a páxina de subtítulos

unsubpageno

Vai atrás a unha páxina de subtítulos. Traballa cos comandos subpageno e togglesub

snap [ jpeg|ppm ] [ full|win ]

Captura unha imaxe da estación sintonizada actualmente. O primeiro argumento é o formato de arquivo, jpeg ou ppm, o segundo é para decidir se captura a imaxe en [full] pantalla completa ou [win] para capturar a imaxe do mesmo tamaño que a ventá xdtv.

resmode

cambia brillo, contraste, saturación, e color

resource +|-value

cambia o valor da propiedade actual (seleccionada por resmode). exemplo: resource +640 ou resource -640

MIRA TAMÉN

xdtv(1), xawtv-remote(1)

COPYRIGHT

Este programa é software libre; podes redistribuilo e/ou modificalo baixo os termos da Licencia Xeral Pública GNU publicada pola Free Software Foundation; ben a versión 2 da Licencia, ou (como prefiras) calquera versión posterior.

Este programa distribúese coa esperanza de que sexa útil, pero SEN NENGUNHA GARANTÍA; incluso sen a garantía implícita de MERCABILIDADE ou ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Mira a Licencia Xeral Pública GNU para máis detalles.

Deberías ter recibido unha copia da Licencia Xeral Pública GNU con este programa; se non foi así, escribe á Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

COMMENTS