Manpages

NAME

xdtv_alevt − X11 visor de Teletexto (adaptado a xdTV)

SYNOPSIS

xdtv -alevt_arg [opcións]

Escribe as opcións entre comiñas

DESCRIPCIÓN

xdtv_alevt é un programa para X11 que permite ver e buscar páxinas de Teletexto recibidas por un decodificador compatible (polo momento, bttv).

OPCIÓNS

Máis adiante inclúese un resume das opcións da liña de comandos. A interfaz de usuario X11 descríbese no manual built-in.
−display 
display

onde se amosarán as ventás. Por defecto: $DISPLAY.

−geometry xeometría

Especifica o tamaño e posición das ventás. Por defecto: 40x25.

−finetune −4..4|auto

Intenta o axuste fino se obtés moitos erros de decodificado (eses símbolos iluminados). Esto permite axuste o fino do circuito do decodificador. O preaxuste fino é -finetune 0. Por defecto: 1.

[−parent] ppp[.ss]

Abre unha nova ventá co número de páxina dado por ppp e opcionalmente a subpáxina dada por ss.

A palabra clave −parent é só para completitude e non se usa normalmente. O número de páxina só é sufuciente. Por defecto: 900.

−child ppp[.ss]

Abre unha nova ventá filla co número de páxina dado por ppp e opcionalmente a subpáxina dada por ss. Sobor do concepto de ventás pais e fillas mira o manual built-in.

−erc/−noerc

Habilita/Deshabilita o código de reducción de erro que sustitúe erros nunha páxina por datos dunha recibida anteriormente. Habilitado por defecto.

−bell/−nobell

Habilita/Deshabilita o son de erro. Normalmente habilitado.

−charset latin-1|latin-2|koi8-r||koi||iso8859-7||el

Selecciona o conxunto de caracteres a usar. Os caracteres que non están presentes no conxunto seleccionado reemplázanse por outros símbolos de aspeco similar. (por defecto: latin-1)

−−help

Amosa un resume das opcións.

−−version

Amosa a versión do programa.

A orde das opcións é importante! Cada número de páxina abre unha nova ventá coa xeometría, dispositivo e display dado anteriormente. Por exemplo, para abrir dúas ventás no display local e unha no display foo:0 deberías inicialo con:

xdtv -alevt_arg 100 300 -display foo:0 100

Escribe as opcións entre comiñas

As opcións −child requiren unha ventá pai. Así, debe ser precedida por unha ventá pai ou outra ventá filla.

Cango se gravan páxinas xdtv_alevt pide un string de formato. Mira xdtv_alevt-cap(1). O capítulo Especificadores de Formato da unha explicación.

xdtv_alevt non permite definir ou cambiar a canle de TV. Esto debería facerse con outro programa (non incluido) como xdtv Quizás no futuro haberá un método máis sofisticado en bttv para cambiar de canles, etc. con unha aplicación específica para sintonizar. Pero, polo de agora, tés que vivir con isto...

MIRA TAMÉN

xdtv_alevt-cap(1), xdtv(1), e o manual built-in.

FALLOS

Non hai fallos coñecidos. Se atopas un, por favor informa del a <froese [AT] gmx.de>.

Parece que os controladores de captura de vídeo para linux van sendo máis estables. Pero ten coidado cando uses este programa. Fallos neste tipo de controladores tenden a provocar fallos do sistema realmente graves.

COMMENTS