Manpages

NOM

xdtv_alevt − Navegador de teletext per les X11 (adaptat al xdTV)

SINOPSIS

xdtv -alevt_arg [opcions]

iEscriu les opcions entre cometes

DESCRIPCIÓ

xdtv_alevt és un programa per les X11 per navegar i cercar pàgines del Teletext des d’un descodificador compatible (per ara bttv).

OPCIONS

A continuació hi ha un resum de les opcions de línia de comandes. L’interfície d’usuari X11 està descrit al manual corresponent.
−display 
display

On visualitzar les finestres. Per defecte: $DISPLAY.

−geometry geometria

Especifica el grandària i la posició de les finestres, per defecte: 40x25.

−finetune −4..4|auto

Intenta un ajustament fi si tens molts errors de descodificació (els símbols del llamp). Això permet un ajustament fi del circuit descodificador. L’ajustament fi inicial era -finetune 0. Per defecte: 1.

[−parent] ppp[.ss]

Obre una nova finestra amb el nombre de pàgina donat per ppp i una subpàgina opcional donat per ss.

La clau −parent hi és només per completesa i no s’empra normalment. El nombre de pàgina tot sol basta. Per defecte: 900.

−child ppp[.ss]

Obre una finestra filla amb el nombre de pàgina donat per ppp i una subpàgina opcional donat per ss. Sobre el concepte de finestra pare i filla, mirar el manual inclòs.

−erc/−noerc

Habilita/deshabilita el codi reductor d’error que substitueix errors a una pàgina per dades d’una pàgina rebuda anteriorment. Habilitat per defecte.

−bell/−nobell

Habilita/deshabilita el timbre d’error. Habilitat normalment.

−charset latin-1|latin-2|koi8-r||koi||iso8859-7||el

Selecciona el joc de caràcters a emprar. Caràcters que no estiguin presents al joc de caràcters seleccionat són substituïts per símbols similars. (per defecte: latin-1)

−−help

Mostra un resum d’opcions.

−−version

Mostra la versió del programa.

L’ordre de les opcions és important! Cada nombre de pàgina obre una nova finestra amb la geometria, dispositiu i display definit anteriorment. Per exemple, per obrir dues finestres al display local i una al display foo:0 hauries d’iniciar amb:

xdtv -alevt_arg 100 300 -display foo:0 100

Escriu les opcions entre cometes

Les opcions −child precisen una finestra pare. De manera que ha d’anar precedida d’un pare o d’una altra finestra filla.

Quan desis pàgines xdtv_alevt demana per un tipus de format de cadena. Mira xdtv_alevt-cap(1). El capítol Format Specifiers dona una explicació.

xdtv_alevt no té suport per canviar el canal de TV. Això s’hauria de fer amb una altra programa com xdtv Pot ser que en el futur hi hagi un mètode més sofisticat al bttv per a canviar de canals etc. mitjançant una aplicació de sintonització especial. Però, per ara, haurem d’anar fent amb això...

VEGI TAMBÉ

xdtv_alevt-cap(1), xdtv(1), i el manual inclòs.

BUGS

No hi ha bugs coneguts. Si en trobes un, reporta’l per favor a <froese [AT] gmx.de>.

Pareix que els controladors de captura de vídeo per linux cada vegada són més estables. De totes maneres, vés alerta quan empris aquest programa. Bugs a controladors d’aquest tipus tenen la tendència a produir grans fallades de sistema.

COMMENTS