Manpages

NOM

XdTV (programa de X11 basat en xawtv) és un software que permet veure la TV. Interactua amb AleVT pel Teletext i Nxtvepg per NextView, empra l’API de video4linux. Pot ser emprat amb filtres de desentrellaçat i pot enregistrar vídeo amb els següents codecs: FFMpeg(>=0.4.6), XviD(0.9 & 1.x), Ogg Theora (>=1.0alpha5) & Vorbis i DivX4/5. També se li poden afegir alguns plugins.

SINOPSIS

XdTV [ opcions ]

DESCRIPCIÓ

XdTV és un programa per veure la TV al teu linux. Empra els widgets d’Athena. (xaw, xaw3d, xawM, xaw95 o neXtaw) XdTV suporta els controladors bttv i v4l & v4l2 (video4linux, inclòs a la versió 2.1.x).

XdTV en engegar, llegeix el fitxer de configuració de $HOME/.xdtv/xdtvrc. Aquest fitxer conté la configuració dels canals de TV i alguns paràmetres de configuració com la norma de TV. En engegar per primer cop XdTV crearà el fitxer de configuració mínim per defecte. Després hauràs d’editar el fitxer tu mateix per adequar-lo a les teves necessitats, mira més endavant pels detalls.

OPCIONS

-b profunditat

força que XdTV empri profunditat bits de profunditat de color. Pot ser necessari per 24/32 bits. De totes maneres els millors resultats en mode "grabdisplay" s’obtenen amb una profunditat de 16 bits.

-f

inicia a pantalla completa.

-n

no llegeix el fitxer de configuració ($HOME/.xdtv/xdtvrc).

-o nom_fitxer

defineix el nom del fitxer per la captura ppm i jpeg (valor per defecte és snap000.ppm o snap000.jpeg)

-v nivell

Nivell d’informació, nivell pot ser 0 (valor per defecte), 1 or 2. Paràmetre tan sols per debugear. es posa un valor, s’assumeix el nivell 1.

-x

inhabilita l’ús de les extensions X11 (DGA, VidMode).

-d

inhabilita l’ús de l’extensió X11 DGA.

-D adreça

defineix l’adreça del framebuffer. Paràmetre necessari pel mode overlay si l’extensió DGA no està disponible (alerta! precisa privilegis de root!).

-c dispositiu_video

dispositiu de vídeo video4linux. Per sistemes amb devfs habilitat, per defecte és /dev/v4l/video o /dev/v4l/video0, en aquest ordre. Per sistemes no devfs, per defecte és /dev/video o /dev/video/video0 o /dev/video0, en aquest ordre. Nota: en sistemes /proc, la detecció del dispositiu de vídeo és automàgica :).

-C dispositiu_vbi

dispositiu video4linux vbi. Per sistemes amb devfs habilitat, per defecte és /dev/v4l/vbi o /dev/v4l/vbi0, en aquest ordre. Per sistemes sense devfs, per defecte és /dev/vbi o /dev/video/vbi o /dev/vbi0, en aquest ordre. Nota: en sistemes amb /proc, el dispositiu vbi és detectat automàgicamen :).

-noxv | -no-xv

inhabilita el suport de Xvideo si es va compilar amb suport.

-xvport nombre

defineix el port de la imatge Xvideo (per defecte el primer utilitzable si Xvideo està disponible). Un nombre utilitzable és aquell que suporta el format YUY2.

-noxvdefaults

Per defecte xdtv posa els paràmetres de XVideo (com el contrast etc.) al seu valor per defecte. Emprant aquesta opció es deshabilita aquest comportament (útil per adaptadors de vídeo romputs)

-noplugin

inhabilita qualsevol plugin que hi pugui haver installat.

-plugin ruta_al_fitxer

habilita un determinat plugin.

-plugindir ruta_al_fitxer

defineix el directori dels plugins (per defecte=/usr/local/lib/xdtv-plugins)

-probe_memcpy

força el benchmarking de diferents funcions de memcpy.

-rec_fps fps

defineix els frames per segons de l’enregistrament (per defecte=25.0)

-rec_display on|off

defineix el mode de visualització durant l’enregistrament (per defecte=1)

-rec_width amplada

defineix l’amplada de l’enregistrament de vídeo (per defecte=384), si l’amplada és 0, aleshores s’emprarà 4/3*alçada

-rec_height alçada

defineix l’alçada de l’enregistrament del vídeo (per defecte=288), si és 0, aleshores s’emprarà 3/4*amplada

-rec_videobr rati

defineix el bitrate de l’enregistrament a rati kbit/s (per defecte=800)

-rec_stereo on|off

activa el mode estèreo (per defecte=off)

-rec_audiofreq freq

Posa la freqüència d’enregistrament d’àudio al valor freq (per defecte 44100Hz).

-rec_audiofmt u8|s16le

defineix el format d’enregistrament d’àudio (per defecte=s16le)

-rec_audiobuf grandària

defineix el grandària del buffer d’àudio (per defecte=1764)

-rec_fragments nombre

defineix el nombre de fragments d’àudio (per defecte=48)

-rec_fragmentsize grandària

defineix la grandària del fragment d’àudio (per defecte=2048)

-rec_acodec codec_name

defineix el còdec d’àudio que s’emprarà (per defecte="LAME MP3")

-rec_mp3cbr br

activa CBR MP3 i defineix el bitrate a br kbit/s (per defecte=activat, 128kbit/s)

-rec_mp3vbr qualitat

activa MP3 VBR i defineix la qualitat de compressió (0=la millor, 9=la pitjor) (per defecte=desactivat, qualitat=8)

-rec_vcodec codec_name

defineix el codec d’enregistrament de vídeo

-rec_container nom_contenidor

defineix el contenidor d’enregistrament

-rec_maxgap gap

defineix la distància màxima entre vídeo i àudio (en segons) de l’enregistrament (per defecte = 0.08 segons)

-rec_delay valor

defineix el retard entre l’àudio i el vídeo a l’enregistrament (per defecte = 0.00 segons). el valor pot ser negatiu o positiu. El retard sempre serà entre valor-gap i valor+gap. Empra aquesta opció si notes que sempre hi ha el mateix retard entre l’A/V als enregistraments, normalment un valor de 0.00 sol anar bé.

-rec_sub on|off

indica si els subtítols han de ser enregistrats (els subtítols es desen en format MPsub de MPlayer).

-rec_chg on|off

permet el canvi de canal durant l’enregistrament.

-rec_filename filename

defineix el nom del fitxer avi (per defecte=divx_path/movie-canal-data.avi)

-rec_maxsize s

defineix la mida màxima del fitxer d’enregistramet a s MB. (per defecte=1024 per un sistema de fitxers MSDOS, 4096 en qualsevol altre cas)

-rec_stream on|off

habilita l’exportació http de l’enregistrament (XdTV actuarà com un servidor http d’streaming)

-rec_http_port

defineix el port de l’stream http (per defecte=63427)

-e "cmd_1; cmd_2; cmd_3;...cmd_n"

executa les comandes al principi de l’execució mira xdtv_cmd(1) per la llista de comandes

-nowd

opció per inhabilitar la decoració de la finestra en arrancar

-stayontop

En arrancar estarà sempre a sobre.

-h

mostra un breu missatge d’ús i surt.

-version

mostra la versió actual de XdTV.

-v4l2

força el controlador v4l2. Per defecte si el teu controlador no és v4l2 aleshores el mode v4l1 es selecciona automàticament, amb aquesta opció si no tens v4l2, XdTV morirà.

-v4l1

força l’antic controlador v4l1. No és recomanable ja que els dispositius que proporcionen v4l2 són més inestables en mode v4l1.

-xvtv

comunica amb la targeta de TV via els servidor X (precisa Xvideo, i la teva targeta de TV ha de ser reconeguda X. No funciona amb grabdisplay).

-xvtv_overlay on|off

si està disponible, empra XVideo per overlay, totes les altres operacions empren el controlador normal. Realment només funciona amb dispositius v4l2 ja que el dispositiu ha de permetre múltiples "opens". (per defecte=on amb v4l2 i el port XvVideo s’anomena video4linux)

-xvtvport

defineix el port de vídeo de Xvideo (per defecte el primer utilitzable).

-novbi

no obre el dispositiu del teletext.

-capture overlay|grabdisplay|off

per emprar un mode específic de captura per tots els canals en iniciar.

-nbufs nbufs

defineix el nombre d’imatges pel buffer del kernel (per defecte=3).

-capt_width amplada

defineix la màxima amplada de les imatges enregistrades (per defecte=màxim=768)

-capt_height alçada

similar a l’opció -capt_width. (per defecte=màxim=576)

-force_capt_width amplada

força l’amplada de les imatges enregistrades per defecte=0 que significa no forçar, -1 significa que l’amplada màxima (768 per pal, 640 per ntsc).

-force_capt_height alçada

similar a l’opció -capt_width. (per defecte=0=no forçar) -1 significa l’alçada màxima (576 per pal, 480 per ntsc).

-only_capt_width width

similar a -force_capt_width però més estricte

-only_capt_height height

similar a -force_capt_height, però més estricte

-fullscreen_mode 1 | 2 | 3

Tria si vols que s’inicii amb la pantalla completa.

-avi nom_fitxer.avi

llegeix les imatges del fitxer nom_fitxer.avi. (emprat només per testejar)

-avibench

(precisa l’opció -avi) No retarda entre dues imatges, atura quan s’arriba al final del avi i mostra algunes estadístiques d’ús de CPU.

-avi_audiofragments nombre

defineix el nombre de fragments d’àudio de lectura d’avi (per defecte=2, 16 per sunaudio)

-avi_audiofragmentsize grandària

defineix el grandària dels fragments d’àudio de lectura d’avi (per defecte=2048)

-avinoaudioout

no treu àudio durant la lectura de l’avi.

-sub on|off

activa/desactiva els subtítols (per defecte=off)

-xosd

empra la biblioteca xosd per mostrar l’osd.

-noalsa | -nooss | -nosunaudio

no empra el controlador per gestionar el so

-mixer_dev

selecciona el dispositiu mesclador. (per defecte=default per alsa, /dev/mixer per oss i sunaudio)

-mixer_tvchan

selecciona el mesclador dels canals corresponent a la TV (per defecte=Line per alsa, line per oss, inputs.line per sunaudio)

-mixer_pcmchan

selecciona el canal de mescla corresponent a l’àudio digital (per defecte=PCM per alsa, pcm per oss, inputs.dac per sunaudio)

-audio_dev

selecciona el dispositiu d’àudio. (per defecte=default per alsa, /dev/dsp per oss, /dev/sound per sunaudio)

-restoresnd on|off

indica si XdTV ha de restaurar la configuració inicial del so en tancar. (per defecte=off, funciona només amb alsa)

-bktr_mode nombre

tria el format de captura segons el nombre (mira els formats suportats a la sortida de XdTV) (per BSD) has d’especificar quin mode es suposa que és mitjançant l’opció -grabfmt

-bktr_read

empra read en comptes de mmap (lent, emprar només si el teu dispositiu no funciona del tot bé) (només per BSD)

-doublekey on/off

habilita el doublekey, que és el següent mètode de tria de canal: El primer nombre triat (amb el keypad o amb el control remot) serà la desena del canal i el següent nombre (abans de 5 segons) serà la unitat (per defecte=on si hi ha més de 10 canals al .xdtvrc).

-doublekey_firstisone on/off

indica si el primer canal ha de ser el nombre 1 i no el 0, necessari pel doublekey (per defecte=off excepte si lirc-key-1 està mapejat al keypad 0 o l’adreça de teclat del primer canal és 1, KP_1 o KP_End)

-nopixmap

To disable the use of pixmaps for the button’s decoration.

-theme nom_tema

Carrega el tema amb nom "nom_tema" (per exemple "-theme aqua"). Per defecte es carrega el tema desat al fitxer de configuració. Si no hi ha cap nom al fitxer de configuració, es carregarà el tema per defecte. Cada tema s’ha d’installar de manera independent al paquet principal (per exemple: el tema aqua en francès i anglès). El programa carregarà la versió que pertoqui segons la configuració de l’idioma de l’entorn.

-noxawpopup

Inhabilita el popup de xaw

-nodecoinit

Per WM que tenen problemes amb la inicialització de la decoració (ffwm, ff2wm)

-nowmhooks

inhabilita les operacions específiques del WM: pantalla completa del WM, sempre a sobre...

-nowmfs

no empra el mode de pantalla completa del WM útil per tenir una pantalla completa que cobreixi totes les pantalles.

-ybar nr

defineix l’alçada dels marcs negres per una alçada total de 1000: nr=125 per 16:9, nr=200 per 20:9 (per defecte=0)

-grabfmt -grabfmt yuyv|yuv420|rgb32...

força el format de les imatges capturades per la targeta

-xvfmt yuyv|yuv420|rgb32...

força el format emprat per l’adaptador de XVideo

-x11fmt gray1|gray4|rgb4|gray8|hi240|rgb8|rgb16|rgb24|rgb32...

força el format emprat per les finestres x11

-vop op1:op2:op3...

aplica les operacions al vídeo.

-aop op1:op2:op3...

aplica les operacions a l’àudio.

-vop_autograb on|off

entra en mode grabdisplay automàticament quan s’activa una vop (per defecte=on)

-novop

inhabilita les operacions sobre el vídeo.

-noaop

inhabilita les operacions sobre l’àudio.

- -xineramascreen number|off|auto

indica la pantalla on s’ha de mostrar la pantalla completa. ("off" significa que no s’emprarà xinerama (opció per defecte), "auto" la pantalla és triada des de la posició de la finestra actual.

-dvb

empra una targeta de TV DVB. (en desenvolupament...)

-alevt_arg

Has d’escriure els arguments per AleVT entre cometes dobles

--help or -h
--version or -v
--debug or -debug
-copyright or -©
-editor or -ed

-display or -d <dpy>

$DISPLAY

-geometry or -g <geo>

41x25

-finetune or -f <-4..4|auto>

0

-child or -c ppp[.ss]

[-parent] or -p ppp[.ss]

900

-[no]erc or -[n]e

enabled

-[no]bell or -[n]b

enabled

-charset or -latin latin-1/2/koi8-r/koi/iso8859-7/el

latin-1

L’ordre és important! Cada nombre de pàgina obre una nova finestra
amb la geometria prèviament definida, despositiu i display.

ppp[.ss] és el nombre de pàgina i un nombre de subpàgina opcional
(ie 123.4). Si el nombre de subpàgina està omès, es mostra la
primera subpàgina transmesa.

L’opció -child precisa una finestra pare. De manera que ha
d’anar precedida per una finestra pare o una altra finestra filla

Per saber més de les opcions d’AleVT, mira la seva pàgina man.

XdTV és una aplicació per les X. Això vol dir que pots emprar tots els
paràmetres proposats per X11(1):

-iconic : arranca XdTV per a que inicialment no sigui visible.

-xrm resourcestring : Aquesta opció especifica un nom i valor de recurs
que substitueix els valors per defecte. És molt útil per definir els recursos
que no tenen arguments explícits a la línia de comandes.

per exemple:
xdtv -xrm "xdtv.onscreen*foreground:red (tenir l’OSD en vermell)
xdtv -xrm ’xdtv.vtx.label.font: -*-*-bold-r-normal-*-16-*-*-*-m-*-iso8859-1’
tots els recursos de XdTV.ad podries ser modificats temporalment
amb aquest mètode.

COM COMENÇAR A EMPRAR L’XDTV

Executa el XdTV, aquest arrancarà sense necessitat d’haver creat el fitxer de configuració. Després mira les opcions (botó dret del ratolí) i ajusta els paràmetres de configuració (TV norm, font del Vídeo, taula de freqüències). Amb les tecles de desplaçament pots controlar el sintonitzador i cercar els canals de TV.

Un cop trobat, inicia el teu editor de text preferit i copia-ho al fitxer de configuració a $HOME/.xdtv/xdtvrc. O pots provar el nou editor de canals. La drecera del teclat ’E’ l’iniciarà. Alerta: Escrivint al fitxer de configuració tenint obert l’editor de canals esborrarà tots els comentaris que puguis haver posat al fitxer de configuració.

Funcions del ratolí
El botó de l’esquerra del ratolí mostrarà un menú amb tots els canals que s’hagin configurat al fitxer de configuració. El botó del mig canvia al següent canal. El botó de la dreta mostra una finestra amb moltes opcions i funcions de control.

Dreceres de teclat
A Audio on/off
Shift+A Àudio on/off, pass by TV-card. (útil qual s’ha perdut el so debut
a mala recepció)
Ctrl+A Engega/Atura el descodificador/navegador de Videotext/Teletext AleVT
Alt+A Finestra de paràmetres de l’AleVT
B Canvia la decoració de les finestres
C Mostra la finestra dels Canals

Ctrl+D

Seleccionar un filtre de desentrellaçat

E Mostra l’Editor de canals
F Pantalla complete (Fullscreen) on/off
G Desa la pantalla completa (Grab picture) (ppm)
Ctrl+G Desa la pantalla (Grab picture) (ppm)
H Visualitza l’hora a la barra del títol o via OSD

Ctrl+H

Mostra una finestra d’ajuda (només a la TV i a a la finestra d’opcions principals)

J Desa la pantalla completa (jpeg)
Ctrl+J Desa la pantalla (jpeg)
K Mostra la finestra d’opcions del plugin
O Mostra la finestra d’Opcions
P Activa o desactiva els subtítols
Alt+P Torna a endarrere d’una pàgina de subtítols. Funciona amb Ctrl+P i P
Ctrl+P Mostra els subtítols: Tria el nombre de pàgina
Shift+P Mostra el nombre de pàgina dels subtítols: inserta un nombre de pàgina
R Enregistra (start/stop)
Alt+R Mostra les opcions vídeo de l’enregistrament
Ctrl+R Mostra les opcions d’àudio de l’enregistrament
Shift+R Mostra les opcions de difusió
S Algunes estadístiques d’enregistrament
Shift+S Desa els paràmetres de configuració
T "Sempre a sobre" funciona amb qualsevol gestor de finestres de tipus Gnome
o amb un del tipus NET_WM
V Canvia mode de captura de Vídeo: overlay/grabdisplay/off
Shift+V Si heu començat un enregistrament, és possible veure’n una previsualització.
Shift+X Mostra la finestra d’opcions de Xosd
X Mostra la finestra d’opcions de X11
Ctrl+X Activa/desactiva Xosd
Z Zapping automàtic
Ctrl+Z Zapping automàtic ràpid (agafa les imatges per la finestra de canals)

0 Posa el mode d’àudio a auto
1 Posa el mode d’àudio a mono
2 Posa el mode d’àudio a estèreo

up/down canvia de canal un cop
left/right ajustament fi
pgup/pgdown canvia de canal de TV
Ctrl+up escaneja per la següent canal de TV

ESC Tanca (Quit)

F1 Mostra el títol nxtvepg un altre cop
F5 Baixa bright -512
F6 Puja bright +512
F7 Baixa el to -512
F8 Puja el to -512
F9 Baixa el contrast -512
F10 Puja el contrast +512
F11 Baixa el color -512
F12 Puja el color +512

+/- Puja i baixa el volum
Enter atura el so

End Disminueix el marc negre
Home Incrementa el marc negre

Cada divisió (canal de TV i ID), les línies d’abaix són de la
configuració del canal. Normalment amb la línia del canal basta.

Hi ha altres opcions. Si es posen després del canal s’apliquen al
canal. Si es posen abans del primer canal s’apliquen a totes les
estacions. Això darrer serveix per opcions globals com
la norma de TV. Veure l’exemple següent.

Aquí hi ha una descripció detallada de les opcions:
fine = n

ajust fi (el que fan les tecles esquerra i dreta), per defecte: 0

norm = pal | ntsc | secam

norma de TV, per defecte és PAL

key = keysym

Drecera de teclat pel canal de TV. Es permeten totes els "keysyms" de les X11. Podeu
pots prefixar qualsevol "keysyms" amb modificadors, i.e. ^F és "Ctrl+F".

capture = off | overlay | grabdisplay

mode de captura: off, overlay (per defecte, TV card => video, 0% cpu) o
grabdisplay (TV card => main memory => X-Server => video, el rati d’imatges
depèn de la càrrega i del grandària de la imatge).

source = Television | Composite1 | Composite3 | SVHS

Font d’entrada

color = n
bright = n
hue = n
contrast = n

El rang vàlid va de 0 a 65535, per defecte és 32768

deinterlace = none | bob | weave | greedy | onefield

funció de desentrellaçat aplicada a la imatge

subpage = valor (diferent de 888)

Permet desar un nombre de pàgina pels subtítols que serà emprada cada vegada que
es vulguin veure els subtítols.

Les següents opcions globals son permeses només abans del primer canal.
Poden ser reemplaçades per opcions individuals de cada canal:
norm = pal | ntsc | secam

definir la norma de TV, per defecte és SECAM

capture = off | overlay | grabdisplay

mode de captura: off, overlay (TV card => video, 0% cpu) o
grabdisplay (per defecte TV card => main memory => X-Server => video, el rati d’imatges
depèn de la càrrega i del grandària d’imatge).

source = Television | Composite1 | Composite1 | SVHS

Font d’entrada

colorkey = valor

Si Xvideo està habilitat, assigna el valor al colorkey.

fullscreen = width x height

especifica el mode de vídeo que s’ha d’emprar pel mode de pantalla completa. Funciona només
amb X11, i naturalment necessites un modeline vàlid per aquest mode al fitxer de
configuració X11.

fullscreen_mode = 1 | 2 | 3

Tria si vols que s’inicii amb la pantalla completa.

windowsize = width x height

especifica el grandària de finestra inicial. Reemplaça el que s’ha especificat al
fitxer XdTV.ad.

wm-off-by = [+-]x[+-]y

Alguns WM no tracten de manera correcta la gravetat estàtica (static gravity) (mwm i
kwm que jo sàpiga). És un poc avorrit en mode de pantalla completa. Amb aquestes opcions
ho pots corregir mitjançant un desplaçament de les finestres.
Per exemple: wm-off-by = -4-24 va bé per kwm (el gestor de finestres del KDE).

subpage = valor (per defecte = 888)

Permet desar un nombre de pàgina de subtítol per defecte que s’emprarà cada vegada que s’utilitzi
l’opció "mostrar subtítols".

freqtab =

selecciona un mapeig de canal-freqüència. La opció Opcions finestra->Taula de Freqüències
mostra un menú amb totes les entrades vàlides (i permet canviar de taula de freqüència en marxa).

pixsize = width x height

grandària dels pixmaps del canal (dins la finestra de canals). 0x0 inhabilita aquesta funcionalitat.

mixer_tvchan = device

Permet controlar el volum emprant el mesclador de la tarja de so.
El dispositiu *no* és /dev/mixer (que està definida per mixer_dev),
però el nom de l’origen del so (line1 al meu cas, empra
algun dels programes mescladors que hi ha i prova quin és el de la tarja de TV...).
El control del volum funciona amb el keypad: + incrementa, - decrementa, Enter emmudeix.

mixer_dev = xxx | mixer_pcmchan = xxx | audio_dev = xxx

Paràmetre avançat del mesclador d’àudio, mira a la secció OPCIONS per més informació

restoresnd = on|off

veure l’opció -restoresnd

vop_autograb = on|off

veure opció -vop_autograb

subtitles = on|off

Activa els subtítols en arrancar.

capture_size = valor (per defecte = 768 x 576)

Defineix l’alçària i l’amplària de les imatges capturades;

blackborder = nr (per defecte = 0)

defineix l’alçària dels marcs negres (com a l’opció -ybar)

xawpopup = valor (per defecte = on)

Per habilitar/deshabilitar el xawpopup

message_timer = valor (per defecte = 5000)

Tria el temps que es mostrarà un títol en pantalla.

decoration = on|off

Activa la decoració en arrancar.

stayontop = on|off

Sempre a sobre en arrancar.

xvport = number

Port de l’Xvideo Image (similar a l’opció -xvport).

grab_filepath = valor (per defecte = $HOME)

Tria la ruta on es desaran les imatges capturades.

jpeg_compression = valor (per defecte = 75)

Tria el percentatge de compressió per les imatges capturades en format jpeg.

xosd = on|off

Activació del Xosd en arrancar.

xosd_main_color = valor (per defecte = lawngreen)

Tria el color del text xosd.

xosd_outline_color = valor (per defecte = black)

Tria el color de fons del text xosd.

xosd_outline_offset = valor (per defecte = 0)

Tria el grandària del color de fons

xosd_shadow_offset = valor (per defecte = 0)

Tria el color de l’ombra del text

xosd_main_font = valor (per defecte = -*-bitstream vera sans mono-*-*-*-*-*-240-*-*-*-*-*-*)

Tria el tipus de font del text xosd.

xosd_vtx_font = valor (per defecte = -*-bitstream vera sans mono-*-*-*-*-*-180-*-*-*-*-*-*)

Tria el tipus de font del teletext xosd.

container = nom (per defecte = AVI)

Tria el contenidor d’audio/vídeo que vols emprar per l’enregistrament.

codec = nom (per defecte = XviD)

Tria el códec de vídeo que vols emprar per l’enregistrament.

width = valor (per defecte = 384) 32 to 768 (modulo 32)

Amplada del vídeo a enregistrar.

height = valor (per defecte = 288) 16 to 576 (modulo 16)

Alçària del vídeo a enregistrar.

bitrate = valor (per defecte = 800) in Kbit/s 1 to 10000 (modulo 1)

Rati de bits del vídeo en kbits/s.

quality = val (default = 1)

Qualitat del vídeo: 1 a 5 per DivX, 0 a 5 per FFMpeg i 0 a 6 per XviD

stereo_mode = off | on (per defecte=off)

Tria el mode d’enregistrament àudio: mono o estèreo.

compress_audio = on | off (per defecte = on)

Activa/desactiva la compressió del so durant l’enregistrament.

mp3_bitrate = valor (per defecte = 128) 16 to 512 (modulo 16)

Si has seleccionat CBR, aquest paràmetre t’ajuda a triar el rati de bits d’àudio
MP3 (kbits/s)

mp3_quality = valor (per defecte = 5) 1 to 9 (modulo 1)

Nivell de qualitat MP3.

mp3_vbr_mode = on | off (per defecte =off)

Activa / desactiva el bitrate variable per l’enregistrament en format MP3.

mp3_vbr_quality = valor (per defecte = 8) 1 to 8 (modulo 1)

Si selecciones el mode VBR de MP3 VBR, pots seleccionar el nivell de qualitat.

fps = fps (per defecte = 25) 1 to 30 (modul 1)

Imatges per segon. Aquest paràmetre pot ser modificar per sincronitzar audio
i vídeo si hi ha problemes de sincronització al fitxer AVI.

max_gap = valor (per defecte = 80) 1 to 500 ms (modulo 1)

Separació màxima entre so imatge i so dins un fitxer AVI.
Aquest paràmetre pot ser modificar per sincronitzar audio
i vídeo si hi ha problemes de sincronització al fitxer AVI.

min_quantizer = valor (per defecte = 2) 1 to 64 modulo 1

Mínim quantitzador: Com menor sigui, major serà la qualitat.
Aquest paràmetre ajuda a modificar la qualitat durant l’enregistrament.
Si volem una qualitat estable s’ha de posar MIN igual a MAX.

max_quantizer = valor (per defecte = 8) 1 to 64 modulo 1

Màxim quantitzador: Com més gran sigui, menor serà la qualitat.
Aquest paràmetre ajuda a modificar la qualitat durant l’enregistrament.
Si volem una qualitat estable s’ha de posar MIN igual a MAX.

audio_buffer_size = valor (per defecte = 1764) de 441 a 65535 modul 441

Grandària del buffer de so emprat durant l’enregistrament.

audio_freq = valor (per defecte = 44100 Hz)

Freqüència del so durant l’enregistrament.

audio_fmt = valor (per defecte = s16le)

Format del so durant l’enregistrament.

divx_path = ruta (per defecte = $HOME or el directori des d’on és executat XdTV)

Tria on vols desar el fitxer AVI.

maxsize = mida (per defecte=1024 per un sistema de fitxers MSDOS, 4096 en qualsevol altre cas)

defineix la mida màxima del fitxer d’enregistrament a s MB.

display_frame = on | off (per defecte = on)

Mostra les imatges a pantalla durant l’enregistrament.

record_sub = on | off (per defecte = off)

Habilita/deshabilita l’enregistrament dels subtítols a un fitxer durant l’enregistrament

record_chg = on | off (per defecte = off)

Permet canviar de canal de TV durant l’enregistrament

record_delay = valor (per defecte = 0,000000)

defineix el retard entre l’àudio i vídeo durant l’enregistrament

streaming_mode = on | off (per defecte = off)

habilita l’exportació http de l’enregistrament
(XdTV actuarà com un servidor de difusió http)

streaming_http_port = valor (per defecte = 63427)

defineix el port de la difusió http

preview_player = valor (per defecte = mplayer -nofs -quiet -nosound)

Si has llançat un enregistrament, és possible previsualitzar-lo.
Tria el reproductor que hi vols emprar. També pot emprar
xdtv -avinoaudioout -avi

alevt_defaultpage = valor (per defecte = 100)

Tria la pàgina teletext per defecte. Si poses 100 200 300
llançarà 3 finestres diferents alevt amb les pàgines 100, 200 i 300.

alevt_finetune_mode = none | auto | manual

Tria el millor mètode per capturar el senyal del teletext.

alevt_finetune = valor (per defecte = 1)

Si alevt_finetune_mode = manual, s’empra aquest valor per fer l’ajustament
fi del senyal del teletext.

alevt_error_reduction = yes|no (per defecte = yes)

Si hi ha renou al senyal del teletext, això activa un algoritme per reduir-ne
els errors.

alevt_error_bell = yes|no (per defecte = yes)

Activació d’un senyal acústic quan hi hagi errors.

alevt_charset = latin-1 | latin-2 | koi8-r | iso8859-7 (per defecte = latin-1)

Tria el joc de caràcters de entre llatí, rus i grec.

Si vols saber més sobre el suport a eventmap , llegeix README.lirc.
Si vols més informació sobre els paràmetres avançats de XviD i FFMpeg,

mira la pàgina man del MPlayer. Estan tots ben explicats.

exemple del fitxer de configuració
El meu fitxer de configuració és una cosa així:

#
# Opcions Globals
#
norm = SECAM
capture = grab
source = Television
subpage = 888
freqtab = secam-france

mixer = line
restoresnd = off

xawpopup = on
message_timer = 5000
decoration = off
stayontop = on
subtitles = on

#
# Fullscreen options
#
fullscreen = 800 x 600
fullscreen_mode = 3
pixsize = 128 x 96
windowsize = 256 x 192
colorkey = 123456
capture_size = 768 x 576

#
# Grab options
#
grab_filepath = /home/user
jpeg_compression = 75

#
# XOSD options
#
xosd = on
xosd_main_color = lawngreen
xosd_outline_color = black
xosd_main_font = -*-bitstream vera sans mono-*-*-*-*-*-240-*-*-*-*-*-*
xosd_vtx_font = -*-bitstream vera sans mono-*-*-*-*-*-180-*-*-*-*-*-*

#
# Opcions d’enregistrament
#
container = AVI
codec = XviD
width = 512
height = 384
bitrate = 800
quality = H623, High
stereo_mode = off
compress_audio = on
mp3_bitrate = 128
mp3_quality = 5
mp3_vbr_mode = off
mp3_vbr_quality = 8
fps = 25
max_gap = 80
audio_fragments = 48
audio_sizefragment = 2048
min_quantizer = 2
max_quantizer = 8
audio_buffer_size = 1764
audio_freq = 44100
audio_fmt = s16le
divx_path = /home/user
maxsize = 1024
display_frame = on
record_sub = on
record_chg = off
record_delay = 0
streaming_mode = off
streaming_http_port = 63427
preview_player = mplayer -nofs -quiet -nosound

#
# record advanced options
#
ffmpeg_v4mv = no
ffmpeg_naq = no
ffmpeg_gray = no
ffmpeg_gmc = no
ffmpeg_qpel = no
ffmpeg_ildct = no
ffmpeg_keyint = 250
ffmpeg_vmax_b_frames = 0
ffmpeg_vlelim = 0
ffmpeg_vcelim = 0
ffmpeg_lumi_mask = 0
ffmpeg_dark_mask = 0
ffmpeg_tcplx_mask = 0
ffmpeg_scplx_mask = 0
ffmpeg_dia = 0
ffmpeg_cmp = 0
ffmpeg_subcmp = 0
ffmpeg_trell = no
ffmpeg_last_pred = 0
ffmpeg_predia = 0
ffmpeg_precmp = 0
ffmpeg_umv = no
ffmpeg_aic = no
ffmpeg_mbd = 0
ffmpeg_cbp = no
ffmpeg_obmc = no
ffmpeg_ss = no
ffmpeg_aiv = no
ffmpeg_loop = no
ffmpeg_ilme = no
xvid_vhq = 0
xvid_bvhq = no
xvid_chromame = no
xvid_chroma_opt = no
xvid_hqacpred = no
xvid_trell = no
xvid_cartoon = no
xvid_gray = no
xvid_interlacing = no
xvid_turbo = yes
xvid_qpel = no
xvid_gmc = no
xvid_keyint = 250
xvid_frame_drop_ratio = 0
xvid_vmax_b_frames = 0
xvid_bquant_ratio = 150
xvid_bquant_offset = 100
xvid_packed = yes
xvid_closed_gop = yes
xvid_bframe_threshold = 0
xvid_reaction_delay_factor = 16
xvid_averaging_period = 100
xvid_buffer = 100
xvid_max_I_quantizer = 12
xvid_min_I_quantizer = 2
xvid_max_P_quantizer = 12
xvid_min_P_quantizer = 2
xvid_max_B_quantizer = 12
xvid_min_B_quantizer = 2

#
# eventmap
#
lirc-key-0 = keypad 0
repeat = 1
lirc-key-1 = keypad 1
repeat = 1
lirc-key-2 = keypad 2
repeat = 1
lirc-key-3 = keypad 3
repeat = 1
lirc-key-4 = keypad 4
repeat = 1
lirc-key-5 = keypad 5
repeat = 1
lirc-key-6 = keypad 6
repeat = 1
lirc-key-7 = keypad 7
repeat = 1
lirc-key-8 = keypad 8
repeat = 1
lirc-key-9 = keypad 9
repeat = 1
lirc-key-ch+ = setstation next
repeat = 0
lirc-key-ch- = setstation prev
repeat = 0
lirc-key-vol+ = volume inc
repeat = 0
lirc-key-vol- = volume dec
repeat = 0
lirc-key-Mute = volume mute
repeat = 1
lirc-key-full_screen = fullscreen toggle
repeat = 1
lirc-key-source = setinput next
repeat = 0

#
# Opcions alevt
#
alevt_defaultpage = 100
alevt_finetune_mode = none
alevt_finetune = 1
alevt_error_reduction = yes
alevt_error_bell = yes
alevt_charset = latin-1

#
# Opcions dels canals
#
[TF1]
channel = 25
key = KP_End
bright = 35920
hue = 27689
deinterlace = Linear Blend

[France2]
channel = 22
key = KP_Down
deinterlace = Linear Blend

[France3]
channel = 28
key = KP_Next
deinterlace = Linear Blend

[Canal+]
channel = K06
key = KP_Left
deinterlace = Linear Blend

[Arte / La Cinquième]
channel = 30
key = KP_Begin
deinterlace = Linear Blend
subpage = 151

[M6]
channel = 33
key = KP_Right
color = 18371
norm = PAL
deinterlace = Linear Blend

[external]
key = KP_Home
source = Composite1
deinterlace = Linear Blend

BUGS

Que és això?

VEGI TAMBÉ

http://bytesex.org/xawtv/ (pàgina web principal xawtv)

http://bytesex.org/bttv/ (pàgina web del controlador bttv)

http://lecker.essen.de/~froese/ (descodificador del videotext AleVT)

AUTOR

xawtv original per Gerd Knorr <kraxel [AT] bytesex.org>

Per favor, NO contactar amb ell si tens preguntes relatives a XdTV. Això ompliria la seva safata d’entrada del seu correu de emails que no l’interessen gens. Millor pregunta als fòrums que corresponents...

Descodificador AleVT original per Edgar Toerning <froese [AT] gmx.de>

Per favor, NO contactar amb ell si teniu preguntes sobre el descodificador AleVT proporcionat per XdTV. Això ompliria la seva safata d’entrada del seu correu de emails que no l’interessen gens. Millor pregunta als fòrums que corresponents...

COPYRIGHT

Copyright (C) 1997,1998 Gerd Knorr <kraxel [AT] bytesex.org>

Copyright (C) 1998,1999,2000 Edgar Toerning <froese [AT] gmx.de>

Copyright (C) 2000,2003 Keuleu

Copyright (C) 2003-2005 Alain, Bart, Blindman, Calimero, Cooly, CycyX, CuC, Nico, Mat, Maupatz, Pingus Copyright (C) 2006 Alain, CuC, Nico, Pingus

Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modificar d’acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU tal i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la versió 2 de la Llicència com (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l’esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d’haver rebut una còpia de la llicència pública general de GNU amb aquest programa; si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

COMMENTS