Manpages

NAMN

vmstat — Rapportera statistik över virtuellt minne

SYNOPSIS

vmstat [flaggor] [fördröjning [antal]]

BESKRIVNING

vmstat rapporterar information om processer, minne, sidväxling, block-I/O, fällor, disk- och cpu-aktivitet.

Den första producerade rapporten ger genomsnitt sedan senaste omstarten. Följande rapporter ger information om en samplingsperiod med längden fördröjning. Process- och minnesrapporterna är ögonblickliga i båda fallen.

FLAGGOR

fördröjning

Fördröjningen mellan uppdateringar i sekunder. Om ingen fördröjning anges skrivs endast en rapport med genomsnittsvärdena sedan start.

antal

Antal uppdateringar. I avsaknad av antal, när fördröjning är definierad, är standardvärdet oändligt.

-a, --active

Visa aktivt och inaktivt minne, förutsatt en kärna 2.5.41 eller bättre.

-f, --forks

Flaggan -f visar antalet avgreningar sedan start. Detta inkluderar systemanropen fork, vfork och clone, och är likvärdigt med antalet skapade uppgifter. Varje process representeras av en eller flera uppgifter, beroende på trådanvändning. Denna visning uppdateras inte.

-m, --slabs

Visa skivinformation.

-n, --one-header

Visa endast huvudet en gång istället för periodiskt.

-s, --stats

Visar en tabell över olika händelseräknare och minnesstatistik. Denna visning upprepas inte.

-d, --disk

Rapportera diskstatistik (2.5.70 eller senare krävs).

-D, --disk-sum

Rapportera en del sammanfattande statistik om diskaktivitet.

-p, --partition enhet

Detaljerad statistik om partitioner (2.5.70 eller senare krävs).

-S, --unit tecken

Byter utmatning mellan 1000 (k), 1024 (K), 1000000 (m) eller 1048576 (M) byte. Observera att detta inte ändrar fälten för block (bi/bu), som alltid mäts i block.

-t, --timestamp

Lägg till en tidsstämpel till varje rad

-w, --wide

Brett utmatningsläge (användbart för system med större mängder minne, där standardläget för utmatning drabbas av oönskade trasiga kolumner). Utmatningen är bredare än 80 tecken per rad.

-V, --version

Visa versionsinformation och avsluta.

-h, --help

Visa hjälp och avsluta.

FÄLTBESKRIVNING FÖR VM-LÄGET

Procs
r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

Minne
These are affected by the --unit option.
swpd: the amount of swap memory used.
free: the amount of idle memory.
buff: the amount of memory used as buffers.
cache: the amount of memory used as cache.
inact: the amount of inactive memory. (-a option)
active: the amount of active memory. (-a option)

Växling
These are affected by the --unit option.
vi: Mängden minne växlat in från disk (/s).
vu: Mängden minne växlat ut till disk (/s).

IO
bi: Block mottagna från en blockenhet (block/s).
bu: Block skickade till en blockenhet (block/s).

System
avb: Antalet avbrott per sekund, inklusive klockan.
ktxb: Antalet kontextbyten per sekund.

CPU
Detta är procentandelar av total CPU-tid.
an: Tid tillbringad att köra icke-kärnkod. (användartid, inklusive nice-tid)
sy: Tid tillbringad att köra kärnkod. (systemtid)
in: Tid tillbringad inaktiv. Före Linux 2.5.41 inkluderar detta IO-väntetid.
vä: Tid tillbringad väntande på IO. Före Linux 2.5.41 inkluderat i inaktiv.
st: Tid stulen från en virtuell maskin. Före Linux 2.6.11, okänd.

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISK-LÄGET

Läsningar
totalt: Totalt avslutade lyckade läsningar
grupp: grupperade läsningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat lästa
ms: millisekunder tillbringat med läsningar

Skrivningar
totalt: Totalt avslutade lyckade skrivningar
grupp: grupperade skrivningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat skrivna
ms: millisekunder tillbringat med skrivningar

IO
akt: pågående I/O
s: sekunder tillbringat i I/O

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISKPARTITIONSLÄGET

läsningar: Totalt antal läsningar skickade till denna partition
lästa sektorer: Totalt lästa sektorer från partitionen
skrivningr: Totalt antal skrivningar skickade till denna partition
beg skrivn: Totalt antal skrivbegäranden gjorda för partitionen

FÄLTBESKRIVNING FÖR SKIVLÄGET

cache: Cachenamn
antal: Antal för närvarande aktiva objekt
totalt: Totalt antal tillgängliga objekt
strlk: Storlek på varje objekt
sidor: Antal sidor med åtminstone ett aktivt objekt

OBSERVERA

vmstat does not require special permissions.

Dessa rapporter är avsedda att hjälpa till att hitta flaskhalsar i systemet. Linux vmstat räknar inte sig själv som en körande process.

Alla linuxblock är för närvarande 1024 byte. Gamla kärnor kan rapportera block som 512 byte, 2048 byte eller 4096 byte.

Sedan procps 3.1.9 låter vmstat dig välja enheter (k, K, m, M). Standard är K (1024 byte) i standardläget.

vmstat använder slabinfo 1.1

FILER

/proc/meminfo
/proc/stat
/proc/*/stat

SE ÄVEN

free(1), iostat(1), mpstat(1), ps(1), sar(1), top(1)

FEL

Tabellerar inte block-io per enhet eller antalet systemanrop.

UPPHOVSMÄN

Skriven av al172 [AT] yfn.edu">Henry Ware.
ffrederick [AT] users.net">Fabian Frédérick (diskstat, slab, partitions…)

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se

COMMENTS