Manpages

JMÉNO

vdir − vypíše obsah adresáře

POUŽITÍ

vdir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Vypíše informace o SOUBORech (ve výchozím nastavení o aktuálním adresáři). Pokud není uvedena žádná z voleb −cftuvSUX nebo −−sort, třídí položky abecedně.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−a
, −−all

nebude ignorovat položky začínající na .

−A, −−almost−all

nevypisuje ’.’ a ’..’

−−author

spolu s −l vypíše jméno autora každého souboru

−b, −−escape

netisknutelné znaky ve jménech souborů budou vypsány pomocí osmičkových posloupností se zpětným lomítkem

−−block−size=n

Pro velikosti použije bloky o n bajtech.

−B, −−ignore−backups

nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.

−c

spolu s −lt bude obsah adresářů vypsán s a setříděně podle ctime (času poslední změny informací o souboru v i−uzlu); s (−l) bude obsah adresářů vypsán s ctime a setříděn podle názvů; v ostatních případech třídí podle ctime

−C

vypisuje položky do sloupců

−−color[=KDY]

určuje, jestli mají být použity barvy k odlišení typů souborů. KDY může být ’never’ (nikdy), ’always’ (vždy) nebo ’auto’ (automaticky)

−d, −−directory

vypíše adresáře jako soubory (místo jejich obsahu) a nenásleduje symbolické odkazy

−D, −−dired

generuje výstup určený pro mód dired Emacsu

−f

nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne −aU, vypne −ls −−color

−F, −−classify

za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)

−−file−type

podobné, jen nepřipojuje ’*’

−−format=SLOVO

across −x (napříč), commas −m (čárky), horizontal −x (horizontální), long −l (dlouhý), single−column −1 (jeden sloupec), verbose −l (upovídaný), vertical −C (vertikální)

−−full−time

jako −l −−time−style=full−iso

−g

jako −l, ale nevypisuje vlastníka

−−group−directories−first

seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory.

lze použít s volbou −−sort, ale použití −−sort=none (−U) seskupování zruší

−G, −−no−group

ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině

−h, −−human−readable

spolu s −l vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)

−−si

podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024

−H, −−dereference−command−line

následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce

−−dereference−command−line−symlink−to−dir

následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce, pokud je jejich cílem adresář

−−hide=VZOR

nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami −a nebo −A)

−−indicator−style=STYL

podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (−p), file−type (−−file−type), classify (−F)

−i, −−inode

vypisuje číslo i−uzlu pro každý soubor

−I, −−ignore=VZOR

nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu

−k

jako −−block−size=1K

−l

použije dlouhý formát výpisu

−L, −−dereference

vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných

−m

vypisuje seznam položek oddělených čárkami

−n, −−numeric−uid−gid

jako −l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně

−N, −−literal

vypisuje speciální znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (včetně kontrolních znaků)

−o

jako −l, ale bez informace o skupině

−p, −−indicator−style=slash

připojí za jméno každého adresáře znak ’/’

−q, −−hide−control−chars

vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků

−−show−control−chars

vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem ls)

−Q, −−quote−name

vypisuje jména souborů v uvozovkách

−−quoting−style=STYL

použije STYL k uvození vypisovaných jmen: literal, locale, shell, shell−always, c, escape

−r, −−reverse

výpis bude setříděn v obráceném pořadí

−R, −−recursive

vypíše obsah všech adresářů rekurzivně

−s, −−size

vypisuje velikost souborů, v blocích

−S

třídí podle velikosti

−−sort=ŘAZENÍ

neřadí položky podle jména, ale podle zvoleného ŘAZENÍ: none −U, extension −X, size −S, time −t, version −v

−−time=ÚDAJ

spolu s −l použije pro čas ÚDAJ, namísto data poslední změny souboru: atime −u, access −u, use −u, ctime −c nebo status −c; Spolu s −−sort=time použije vybraný časový údaj itaké jako řadící klíč

−−time−style=STYL

spolu s −l vybere STYL výpisu časových údajů: full−iso, long−iso, iso, locale, +FORMÁT. FORMÁT je interpretován jako u ’date’; pokud je FORMÁT zadán ve tvaru FORMÁT1<nový řádek>FORMÁT2, FORMÁT1 se použije pro starší soubory a FORMÁT2 pro novější; Pokud je STYL doplněn prefixep ’posix−’, bude STYL platit jen mimo locale POSIX

−t

třídí podle času změny

−T, −−tabsize=n

předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8

−u

spolu s −lt: výpis třídí podle času posledního přístupu; ten použije i pro zobrazení času; Spolu s −l: výpis třídí podle jména a pro zobrazení času použije času posledního přístupu; v ostatních případech: třídí podle času posledního přístupu

−U

netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři

−v

třídí podle verze

−w, −−width=n

předpokládá, že obrazovka je široká n sloupců

−x

vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně

−X

třídí abecedně podle přípon

−Z, −−context

ke každému souboru vypíše informace o zabezpečení (SELinux security context)

−1

vypisuje jeden soubor na řádku

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

VELIKOST může být (nebo může být celé číslo volitelně následované) jedním z následujících: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

Jako výchozí se pro rozlišení typu souborů nepoužívá barva. To je ekvivalentní použití −−color=none. Volba −−color bez volitelného KDY je ekvivalentní použití −−color=always. S −−color=auto jsou barevné kódy použity jen pokud je standardní výstup připojen k terminálu (tty). Proměnná prostředí LS_COLORS má vliv na použité barvy a lze ji snadno nastavit příkazem dircolors.

Návratová hodnota je 0, pokud je vše v pořádku, 1, pokud nastaly drobné problémy a 2, pokud nastaly vážné problémy.

AUTOR

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro vdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a vdir, měl by příkaz

info coreutils ’vdir invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.