Manpages

NIMI

uucp − Unix to Unix copy

YLEISKATSAUS

uucp [ optiot ] lähdetiedosto kohdetiedosto

uucp [ optiot ] lähdetiedosto... kohdehakemisto

KUVAUS

uucp komento kopioi tiedostoja eri järjestelmien välillä. Jokainen tiedosto-lisämääre on joko polunnimi paikallisella koneella tai on muotoa

system!path

jonka tulkitaan sijaitsevan etäjärjestelmässä. Ensimmäisessä käyttötapauksessa (kts. yllä), ensimmäisen tiedoston sisältö kopioidaan toiseen tiedostoon. Toisessa käyttötapauksessa jokainen lähdetiedosto kopioidaan kohdehakemistoon.

Tiedosto siirretään system2:een tai system2:sta system1:n välityksellä käyttäen muotoa:

system1!system2!path.

Jokainen polunnimi, joka ei ala merkeillä / tai ~, määritellään osoittavan nykyiseen hakemistoon (jollei −W tai −−noexpand valitsinta ole käytetty); tällainen polku ei välttämättä ole olemassa etäjärjestelmässä. Polunnimi, joka on yksinkertaisesti ~, alkaa UUCP:n julkisesta hakemistosta; polunnimi, joka on ~nimi alkaa nimetyn käyttäjän kotihakemistosta. ~ tulkitaan tarkoituksenmukaisessa järjestelmässä. Huomaa, että jotkut komentotulkit tulkitsevat ~:n kuuluvan paikalliseen kotihakemistoon ennen kuin uucp havaitsee sen; tämän välttämiseksi ~ täytyy suojata lainausmerkeillä.

Komentotulkin metamerkit ? * [ ] tulkitaan tarkoituksenmukaisessa järjestelmässä, olettaen että ne ovat suojattu lainausmerkeillä, jotta komentotulkki ei ehtisi tulkita niitä ensin.

Kopiointi ei tapahdu heti, vaan putkitetaan uucico (8) -demonille; demoni käynnistetään heti ellei −r tai −−nouucico valitsinta ole käytetty. Joka tapauksessa, seuraavalla kerralla, kun etäjärjestelmään otetaan yhteyttä, tiedosto(t) kopioidaan.

OPTIOT

Seuraavia optioita voidaan välittää komennolle uucp.
−c, −−nocopy

Älä kopioi paikallisia lähdetiedostoja jonohakemistoon. Jos ne poistetaan ennen kuin uucico (8) -demoni ehtii käsitellä niitä, kopiointi epäonnistuu. Tiedostojen täytyy olla uucico (8) -demonin ja käyttäjän luettavissa.

−C, −−copy

Kopioi paikalliset lähdetiedostot jonohakemistoon. Tämä on oletuksena.

−d, −−directories

Luo kaikki kopioitaessa tarvittavat hakemistot. Tämä on oletuksena.

−f, −−nodirectories

Jos kohdehakemistossa ei ole jotain tarvittua hakemistoa, keskeytä kopiointi.

−R, −−recursive

Jos jotkut lähdetiedoston nimistä ovat hakemistoja, kopioi niiden sisältö rekursiivisesti kohteeseen (jonka täytyy itsekin olla hakemisto).

−g arvo, −−grade arvo

Aseta tiedoston siirtokomennon arvo. Suurimman arvon omaavat työt suoritetaan ensin. Arvot ovat välillä 0 ... 9 A ... Z a ... z suurimmista arvoista pienimpiin arvoihin.

−m, −−mail

Raportoi tiedoston siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta mail (1) -ohjelman avulla.

−n käyttäjä, −−notify käyttäjä

Raportoi tiedoston siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta mail (1) -ohjelman avulla tietylle etäjärjestelmän käyttäjälle.

−r, −−nouucico

Älä käynnistä uucico (8) -demonia heti, vaan laita tiedoston siirto jonotuslistalle myöhempää suorittamista varten.

−j, −−jobid

Tulosta tehtävän tunnus vakiotulosteeseen. Tehtävä voidaan perua myöhemmin välittämällä tehtävän tunnus uustat (1) -ohjelmalle käyttäen −k valitsinta. On mahdollista, että jotkut hyvin monimutkaiset toiminnot tuottavat useampiakin tehtävän tunnuksia, jolloin jokainen niistä tulostetaan erilliselle riville. Esimerkiksi

uucp sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 ~user3

tuottaa kaksi eri tehtävää, toisen järjestelmälle sys1 ja toisen vastaavasti järjestelmälle sys2.

−W, −−noexpand

Älä liitä etäjärjestelmässä olevia vastaavia polunnimiä kyseiseen hakemistoon.

−t, −−uuto

Tätä optiota käyttää uuto-komentotulkkiskripti. Sen vaikutuksesta uucp tulkitsee lopullisen argumentin olevan system!user. Tiedosto(t) lähetetään ~/receive/USER/LOCAL nimiseen etäjärjestelmän hakemistoon, jossa USER on peräisin lopullisesta argumentista (käyttäjä). LOCAL on paikallisen UUCP järjestelmän nimi. uucp käyttäytyy kuin −−notify user olisi määritelty.

−x type, −−debug type

Käynnistää erityisiä debuggaus-tapoja. Seuraavat tavat ovat tunnistettuja: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing. Vain abnormal, config, spooldir ja execute ovat merkityksellisiä uucp -ohjelmalle.

Useampiakin tapoja voidaan määritellä pilkuilla eroteltuina ja −−debug -optio voi ilmetä useitakin kertoja. Ohjelmalle voi välittää myös numeron, joka tulee käynnistämään numeron edellyttämän määrän debuggaus-tapoja listalta; Esimerkiksi −−debug 2 tarkoittaa samaa kuin −−debug abnormal,chat.

−I file, −−config file

Aseta konfigurointitiedosto käyttöön. Tämän optio ei välttämättä ole käytössä. Se riippuu tavasta, jolla uucp käännettiin.

−v, −−version

Tulosta tietoa versiosta ja poistu.

−−help

Tulosta ohjeviesti ja poistu.

TIEDOSTOT

Tiedostojen nimet ovat voineet muuttua käännösvaiheessa tai konfigurointi-tiedoston toimesta, joten nämä ovat vain arvailuja.

/etc/uucp/config - Konfigurointi-tiedosto.
/etc/uucp/oldconfig/ - Vaihtoehtoinen konfiguraatio (HDB- tai V2-formaattia).
/var/spool/uucp - UUCP-jonohakemisto.
/var/log/uucp/Log - UUCP-lokitiedosto.
/var/spool/uucppublic - Oletusarvoisesti UUCP public -hakemisto.

KATSO MYÖS

mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8)

BUGIT

Jotkut näistä optioista ovat riippuvaisia etäjärjestelmän uucico (8) -demonin kyvyistä.

−n ja −m valitsimet eivät toimi, kun tiedostoa siirretään etäjärjestelmien välillä. Tiedostojen oikeuksia ei säilytetä, lukuunottamatta ajo-oikeuksia. UUCP:n käyttäjä omistaa siirretyn tiedoston.

TEKIJÄ

Ian Lance Taylor <ian [AT] airs.com>