Manpages

NAMN

top — visa Linuxprocesser

SYNOPSIS

top [flaggor]

BESKRIVNING

Programmet top visar en dynamisk vy av det körande systemet i realtid. Det kan visa sammanfattande information om systemet liksom en lista över processer eller trådar som för närvarande hanteras av Linuxkärnan. Typerna av sammanfattande systeminformation som visas och typerna, ordningen och storleken på informationen som visas för processer är användarkonfigurerbart och den konfigurationen kan bevaras mellan omstarter.

Programmet ger ett begränsat interaktivt gränssnitt för processhantering såväl som ett mycket mer omfattande gränssnitt för personlig konfiguration  —  omfattande dess funktion i alla avseenden. Och medan top rereras genomgående i detta dokument står det dig fritt att kalla programmet vad du vill. Det nya namnet, möjligen ett alias, kan sedan avspeglas i tops fönster och anvädas när man läser och skriver en konfigurationsfil.

ÖVERSIKT

Dokumentation
Återstående innehållsförteckning

ÖVERSIKT
Funktion
Linux minnestyper
1. KOMMANDORADSflaggor
2. SAMMANFATTNINGSvisning
a. UPPETID och LASTgenomsnitt
b. UPPGIFTER och CPU-tillstånd
c. MINNESanvändning
3. FÄLT-/Kolumnvisning
a. BESKRIVNINGAR av fält
b. HANTERING av fält
4. INTERAKTIVA kommandon
a. GLOBALA kommandon
b. SAMMANFATTNINGSOMRÅDETS kommandon
c. UPPGIFTSOMRÅDETS kommandon
1. Utseende
2. Innehåll
3. Storlek
4. Sortering
d. FÄRGavbildning
5. ALTERNATIVA SKÄRMARS utseende
a. FÖNSTERöversikt
b. KOMMANDON för fönster
c. RULLA ett fönster
d. SÖKA i ett fönster
e. FILTRERA i ett fönster
6. FILER
a. PERSONLIG konfigurationfil
b. LÄGGA TILL INSPEKTIONSposter
c. SYSTEMkonfigurtionsfil
d. SYSTEMbegränsningsfil
7. MILJÖVARIABLER
8. DUMMA TRICK-exempel
a. Kärnmagi
b. Studsande fönster
c. Den stora fågelns fönster
d. Den gamla förväxlingen
9. FEL, 10. SE även

Funktion
När top kör är de två viktigaste tangenterna hjälptagenten (h eller ?) och avslutningstangenten (”q”). Alternativt kan du helt enkelt använda den traditionella avbrottstangenten (^C) när du är klar.

När det startas för första gången kommer du få se dessa traditionella elementen på hvudskärmen i top: 1) sammanfattningsområde; 2) fält-/kolumnhuvud; 3) uppgiftsområde. Var och en av dessa kommer utforskas i avsnitten som följer nedan. Det finns även en inmatnings-/meddelanderad mellan sammanfattnigsområdet och kolumhuvudet som inte behöver någon ytterligare förklaring.

Huvudskärmen för top är i allmänhet väl anpassningsbar till ändringar av terminalens dimensioner under X-Windows. Andra skärmar hos top kan vara det i mindre utsträckning, särskilt de med statisk text. Det beror dock i slutänden på just din fönsterhanterare och terminalemulator. Det kan finnas tillfällen när deras vy av terminalstorleken och det aktuella innehållet skiljer från tops vy, vilket alltid baseras på operativsystemanrop.

Efter en storleksändringsåtgärd, om en top-skärm blir trasig, förefaller ofullständig eller i oordning kommer att helt enkelt skriva något harmlöst som ett interpunktionstecken eller markörrörelsetangent vanligen att återställa den. I extrema fall kommer följande sekvens nästan säkert göra det:
tgt/kmd syfte

^Z gör uppehåll för top
fg återuppta top
<Vänster> framtvinga om skärmomritning (om nödvändigt)

Men om skärmen fortfarande är trasig är det ett steg till du kan prova. Infoga detta kommando efter att ha gjort uppehåll i top men innan den återupptas.
tgt/kmd syfte

reset återställ dina terminalinställningar

Obs: bredden på tops skärm kommer begränsas till 512 positioner. Att visa alla fälten kräver ungefär 250 tecken. Återstående skärmbredd allokeras vanligen till de variabla kolumnbredder som för närvarande är synliga. Kolumner med variabel bredd, såsom KOMMANDO finns noterade i avsnitt 3a. BESKRIVNING av fält. Faktiskt utskriftsbredd kan även påverkas av flaggan -w vilken diskuteras i avsnitt 1. KOMMANDORADSflaggor.

Slutligen kräver vissa av tops skärmar eller funktioner användningen av markörförflyttningstangeter som standardpiltangenterna plus tangenterna Home, End, PgUp och PgDn. Om din terminal eller emulator inte tillhandahåller dessa tangenter är följande kombinationer godkända som alternativ:
tgt likvärdig tangent

Vänster alt + h
Ned alt + j
Upp alt + k
Höger alt + l
Home alt + ctrl + h
PgDn alt + ctrl + j
PgUp alt + ctrl + k
End alt + ctrl + l

Piltangenterna upp och ned har speciell betydelse när en radinatning avslutad med tangenten <Enter> efterfrågas. Dessa tangenter, eller deras alias, kan användas för att tidigare inmatningsrader vilka sedan kan redigeras och matas in igen. Det finns fyra ytterligare tangenter tillgängliga med radorienterad inmatning.
tgt speciell betydelse

Upp hämta tidigare strängar för omredigering
Ned hämta nyare strängar eller radera hela raden
Insert växla mellan lägena infoga och skriv över
Delete tecknet tas bort vid markören, övriga flyttas till vänster
Home hoppa till början av inmatningsraden
End hoppa till slutet av inmatningsraden

Linux minnestyper
För våra syften finns det tre sorters minne, och en är valfri. Den första är fysiskt minne, en begränsad resurs där kod och data måste finnas när det körs eller refereras. Nästa är den valfria växlingsfilen där ändrat (smutsigt) minne kan sparas och senare hämtas tillbaka ifall för mycket efterfrågan finns på fysiskt minne. Slutligen har vi virtuellt minne, en nästan obegränsad resurs som uppfyller följande mål:

1. abstraktion, från från det fysiska minnets adresser/begränsningar
2. isolering, varje process i en separat minnesrymd
3. delning, en viss mappning kan uppfylla flera behov
4. flexibilitet, tilldela en virtuell minnesadress till en fil

Oavsett vilken av dessa former minnet kan ta hanteras alla som sidor (typiskt 4096 byte) men uttrycks som standard i top som KiB (kibibyte). Minnet som diskuteras under avsnittet ”2c. MINNESanvändning” handlar om fysiskt minne och växlingsfil för systemet som en helhet. Minnet som gås igenom i avsnittet ”3. FÄLT-/Kolumnvisning” omfattar alla tre minnestyperna, men för enskilda processer.

För varje sådan process är varje minnessida begränsat till en vis kvadrant från tabellen nedan. Både fysiskt minne och virtuellt minne kan inkludera vilken som helst av de fyra, medan växlingsfilen endast inkluderar nr. 1 till 3. Minnet i kvadrant nr. 4 fungerar när det ändras som sin egen dedikerade växlingsfil.

Privat | Delat
1
| 2
Anonymt
. stack |
. malloc() |
. brk()/sbrk() | . POSIX shm*
. mmap(PRIVATE, ANON) | . mmap(SHARED, ANON)
-----------------------+----------------------
. mmap(PRIVATE, fd) | . mmap(SHARED, fd)
Filstött
. pgm/delade bibl |
3
| 4

Följande kan hjälpa till med att tolka minnesvärden som visas på processnivå som skalbara kolumner och diskuteras under avsnitt ”3a. BESKRIVNING av fält”.

%MIN - helt enkelt RES divederat med totalt fysiskt minne
KOD - ”pgm”-delen av kvadrant 3
DATA - hela kvadrant 1 del av VIRT plus alla
explicit mmap:ade filstödda sidor i kvadrant 3
RES - vad som helst som tar upp fysiskt minne vilket, med början med
Linux-4.5, är summan ad de följande tre fälten:
RSan - kvadrant 1-sidor, vilket inkluderar alla
tidigare 3-sidor om de ändras
RSfb - kvadrant 3- och kvadrant 4-sidor
RSdl - kvadrant 2-sidor
RSlå - delmängden av RES som inte kan växlas ut (oavsett kvadrant)
DELT - delmängd av RES (exkluderar 1, inkluderar hela 2 & 4, delvis 3)
VÄXL - potentiellt vilken kvadrant som helst utom 4
ANV - helt enkelt summan av RES och SWAP
VIRT - allt använd och/eller reserverat (oavsett kvadrant)

Obs: även om programavbilder och delade bibliotek betraktas som privata hos en process kommer de räknas som delade (DELT) av kärnan.

1. KOMMANDORADSflaggor

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för korta flaggor.

Även om det inte krävs kan likhetstecknet med endera formen av flaggan och blanktecken före och/eller efter ”=” är tillåtet.
-b, --batch

Startat top i satsvis läge, vilket kan vara användbart för att skicka utdata från top till andra program eller till en fil. I detta läge kommer top inte acceptera indata och kör tills iterationsgränsen du satt med kommandoradsflaggan ”-n” eller tills den dödas.

-c, --cmdline-toggle

Startar top med det senast sparade ”c”-tillståndet omvänt. Alltså, om top visade kommandorader kommer nu det fältet visa programnamn, och vice versa. Se det interaktiva kommandot ”c” för ytterligare information.

-d, --delay = SEK [.TIONDELAR]

Anger fördröjningen mellan skärmuppdateringar, och åsidosätter motsvarande värde i den personliga konfigurationsfilen eller uppstartsstandardvärdet. Senare kan detta ändras med de interaktiva kommandona ”d” eller ”s”.

Delar av sekunder respekteras, men ett negativt tal är inte tillåtet. I vilket fall som helst är dock sådana ändringar otillåtna om top kör i Säkert läge, utom för root (om inte kommandoradsflaggan ”s” användes). För ytterligare information om Säkert läge, se avsnittet 6d. SYSTEMbegränsningsfil.

-E, --scale-summary-mem = k | m | g | t | p | e

Instruerar top att framtvinga sammanfattningsområdeminne att skalas som:
k — kibibyte
m — mebibyte
g — gibibyte
t — tebibyte
p — pebibyte
e — exbibyte

Detta kan senare ändras med kommandoflaggan ”E”.

-e, --scale-task-mem = k | m | g | t | p

Instruerar top att framtvinga uppgiftsområdesminne att skalas som:
k — kibibyte
m — mebibyte
g — gibibyte
t — tebibyte
p — pebibyte

Detta kan senare ändras med kommandoflaggan ”e”.

-H, --threads-show

Instruerar top att visa enskilda trådar. Utan denna kommandoradsflagga visas en sammanfattning av alla trådar i varje process. Detta kan senare ändras med det interaktiva kommandot ”H”.

-h, --help

Visa användningshjälptext, avsluta sedan.

-i, --idle-toggle

Startar top med det senast sparade ”i”-tillståndet omvänt. När denna växel är Av kommer uppgifter som inte har använt någon CPU sedan den senaste uppdateringen inte visas. För ytterligare information om denna växel se avsnittet 4c. UPPGIFTOMRÅDETS kommandon, STORLEK.

-n, --iterations = ANTAL

Anger det maximala antalet iterationer, eller ramar, top skall producera före det avslutar.

-O, --list-fields

Denna flagga fungerar som en slags hjälp för flaggan -o som visas nedan. Den gör att top skriver ut vart och ett av de tillgängliga fältnamnen på var sin rad, sedan avsluta. Sådana namn är föremål för översättningar enligt NLS (National Language Support, stöd för nationella språk).

-o, --sort-override = FÄLTNAMN

Anger namnet på fältet enligt vilket uppgifter skall sorteras, oavsett vad somavspeglas i konfigurationsfilen. Man kan lägga till ett ”+” eller ”-” till filnamnet för att även åsidosätta sorteringsordningen. Ett inledande ”+” kommer tvinga sortering högt till lågt, medan ett ”-” ser till att ordningen blir lågt till högt.

Denna flagga finns primärt för att stödja automatisk/skriptad satsvis drift.

-p, --pid = PID-LISTA (som: 1,2,3, … eller -p1 -p2 -p3 …)

Övervaka endast processer med angivna process-ID:n. Dock, när det kombineras med trådläge (”H”) kommer även alla processer i trådgruppen (se TGID) för varje övervakad PID att visas.

Denna flagga gan ges upp till 20 gånger, eller så kan man ge en kommaavgränsad lista med upp till 20 pid:ar. Att kombinera ihop båda metoderna är tillåtet.

Ett pid-värde på noll kommer tolkas som process-id:t på programmet top självt när det har startat.

Detta är endast en kommandoradsflagga och skulle du vilja återgå till normal drift är det nödvändigt att avsluta och starta om top  —  ge endast något av dessa interaktiva kommandon: ”=”, ”u” eller ”U”.

Kommandoradsflaggorna ”p”, ”u” och ”U” är ömsesidigt uteslutande.

-S, --accum-time-toggle

Startar top med det senast sparade ”S”-tillståndet omvänt. När ackumulerad tid-läge är listas varje process med cpu-tiden som den och dess döda barn har använt. Se det interaktiva kommandot ”S” för ytterligare information om detta läge.

-s, --secure-mode

Startar top med säkert läge påtvingat, även för root. Detta läge är mycket bättre styrt genom en systemkonfigurationsfil (se avsnittet 6. FILER).

-U, --filter-any-user = ANVÄNDARE (som: nummer eller namn)

Visa endast processer med ett användar-id eller användarnamn som matchar det givna. Denna flagga mot alla användare (verklig, verksam, sparad eller filsystem).

Att lägga till ett utropstecken (”!”) till användar-id:t eller -namnet instruerar top att visa endast processer med användare som inte stämmer med den angivna.

Kommandoradsflaggorna ”p”, ”U” och ”u” är ömsesidigt uteslutande.

-u, --filter-only-euser = ANVÄNDARE (som: nummer eller namn)

Visa endast processer med ett användar-id eller användarnamn som som matchar den givna. Denna flagga matchar endast mot det verksamma användar-id:t.

Att lägga till ett utropstecken (”!”) till användar-id:t eller -namnet instruerar top att visa endast processer med användare som inte stämmer med den angivna.

Kommandoradsflaggorna ”p”, ”U” och ”u” är ömsesidigt uteslutande.

-V, --version

Visa versionsinformation, avsluta sedan.

-w, --width [=KOLUMNER]

I satsvis läge, när det används utan argument kommer top formatera med användning av miljövariablerna COLUMNS= och LINES=, om de är satta. Annars kommer bredden vara fixerad till de maximala 512 kolumnerna. Med ett argument kan utmatningsbredden minskas eller ökas (upp till 512) men antalet rader betraktas som obegränsat.

I normalt visningsläge, när det används utan argument kommer top försöka att formatera utmatningen med miljövariablerna COLUMNS= och LINES=, om de är satta. Med ett argument kan utmatningsbredden bara minskas, inte ökas. Oavsett om miljövariabler används eller ett argument till -w, när man inte är i satsvis läge, kan de faktiska terminaldimensionerna aldrig överskridas.

Obs: utan användning av denna kommandoradsflagga baseras utmatningsbredden alltid på terminalen i vilken top anropades oavsett om man kör i satsvis läge eller inte.

-1, --single-cpu-toggle

Startar top med den senast sparade Cpu-tillståndsdelen av sammanfattningsområdet omvänt. Antingen kommer all cpu-information visas på en ensam rad eller så kommer varje cpu visas separat, beroende på tillståndet hos kommandoflaggan för NUMA-nod (”2”).

Se de interaktiva kommandona ”1” och ”2” för ytterligare information.

2. SAMMANFATTNINGSvisning

Var och en av de följande tre områdena styrs individellt genom en eller flera interaktiva kommandon. Se avsnittet 4b. SAMMANFATTNINGSOMRÅDETS kommandon för ytterligare information avseende dessa möjligheter.

2a. UPPETID och LASTgenomsnitts
Detta avsnitt består av en enda rad som innehåller:
program
- eller fönsternamn, beroende på visningsläge
aktuell tid och tiden som gått sedan senaste start
totalt antal användare
systemlastsnitt över de senaste 1, 5 och 15 minuterna

2b. UPPGIFTER och CPU-tillstånd
Detta avsnitt består av minst två rader. I en SMP-miljö kan ytterligare rader avspegla enskilda CPU-tillståndsprocentsatser.

Rad 1 visar totalt antal uppgifter eller trådar, beroende på tillståndet hos Trådlägesväxeln. Den totalen är vidare klassificerad som:
körande; sovande; stoppade; zombier

Rad 2 visar CPU-tillståndsprocentsatser baserat på intervallet sedan den senaste uppdateringen.

Som standard visas procentsatser för dessa individuella kategorier. Beroende på kärnversionen visas kanske inte fältet st.
an
: tid då icke nice:ade användarprocesser körts
sy
: tid då kärnprocesser körts
ni
: tid då nice:ade användarprocesser körts
ia
: tid tillbringad i kärnans inaktivetetshanterare
: tid väntande på fullgord I/O
ha
: tid tillbringad med att betjäna hårdvaruavbrott
ma
: tid tillbringat med att betjäna mjukvaruavbrott
st
: tid stulen från denna vm av hypervisorn

Värdet ”sy” ovan avspeglar även tiden som används till att köra en virtuell cpu för gästoperativsystem, inklusive dem med ett nice-värde.

Utöver den första uppgifts-/trådraden finns det alternativa CPU-visningslägen tillgängliga via 4-vägskommandoflaggan ”t”. De visar en förkortad sammanfattning som består av dessa element:
a b c d
%Cpu/er: 75.0/25.0 100[ … ]

Där: a) är ”användarens” (an + ni) procent; b) är ”systemets” (wy + ha + ma + gäster) procent; c) är den totala procenten; och d) är en av två visuella grafer av dessa representationer. Sådana grafer avspeglar även separata ”användar”- och ”system”-delar.

Om kommandoflaggan ”4” används för att ge mer än två cpu:er per rad kommer resultaten ytterligare förkortas och eliminera element a) och b). Dock avspeglas den informationen fortfarande i själva grafen under antagandet att färg är aktivt eller, om inte, visas streck eller block.

Se avsnittet 4b. SAMMANFATTNINGSOMRÅDETS kommandon för ytterligare information om kommandoradsflaggorna ”t” och ”4”.

2c. MINNESanvändning
Detta avsnitt består av två rader som kan uttrycka värden i kibibyte (KiB) till exbibyte (EiB) beroende på skalfaktorn med det interaktiva kommandot ”E”. Källfälten från filen /proc/meminfo visas i parenteser.

Rad 1 avspeglar fysiskt minne, klassificerat som:
totalt ( MemTotal )
fritt ( MemFree )
anv. ( MemTotal - MemAvailable )
buff/cache ( Buffers + Cached + SReclaimable )

Rad 2 avspeglar huvudsakligen virtuellt minne, klassificerat som:
totalt ( SwapTotal )
fritt ( SwapFree )
anv. ( SwapTotal - SwapFree )
tillg ( MemAvailable, vilket är fysiskt minne )

Värdet tillg på rad 2 är en uppskattning av fysiskt minne tillgängligt för att starta nya program, utan växling. Till skillnad mot fältet fritt försöker det att ta hänsyn till sid-cache och minnesskivor som kan begäras tillbaka direkt. Det är tillgängligt i kärna 3.14, emulerad med kärnor 2.6.27+, och annars detsamma som fritt.

I de alternativa minnesvisningslägena visas två förkortade sammanfattningsrader som innehåler dessa elment:
a b c
GiB Minn: 18.7/15.738 [ … ]
GiB Växl: 0.0/7.999 [ … ]

Där: a) är procentsatsen använt; b) är det totalt tillgängliga; och c) är en av två visuella grafer över dessa representationer.

I fallet fysiskt minne representerar procentsatsen det totala minus det uppskattade tillgängliga noterat ovan. Grafen ”Minn” själv är delad mellan den icke-cachade delen av använt och det återstående minnet som inte i övrigt räknas in av tillgängligt. Se avsnittet 4b. SAMMANFATTNINGSOMRÅDETS kommandon och kommandot ”m” för ytterligare information om denna speciella 4-vägsväxel.

Denna tabell kan vara till hjälp i att tolka de skalade värdena som visas:
KiB = kibibyte = 1024 byte
MiB = mebibyte = 1024 KiB = 1 048 576 byte
GiB = gibibyte = 1024 MiB = 1 073 741 824 byte
TiB = tebibyte = 1024 GiB = 1 099 511 627 776 byte
PiB = pebibyte = 1024 TiB = 1 125 899 906 842 624 byte
EiB = exbibyte = 1024 PiB = 1 152 921 504 606 846 976 byte

3. FÄLT / kolumner

3a. BESKRIVNING av fält
Listat nedan är tops tillgängliga processfält (kolumner). De visas i strikt ascii-alfabetisk ordning efter deras engelska namn. Man kan anpassa deras position och huruvida de visas eller inte med det interaktiva kommandot ”f” (Fälthantering).

Alla fält kan väljas som sorteringsfält, och man kan styra huruvida de soteras högt-till-lågt eller lågt-till-högt. För ytterligare information om sorteringsmöjligheter se avsnittet 4c. UPPGIFTSOMRÅDETS kommandon, SORTERING.

Fälten relaterade till fysiskt minne eller virtuellt minne refererar ”(KiB)” vilket är visningsläget utan suffix. Sådana fält kan dock skalas från KiB till PiB. Skalningen styrs via det interaktiva kommandot ”e” eller etableras vid uppstart via en byggflagga.
%CPU  —  CPU-användning

Uppgiftens andel av den förlupna CPU-tiden sedan den senaste uppdateringen, uttryckt som en procentsats av den totala CPU-tiden.

I en miljö med sann SMP, om en process är multitrådad och top inte arbetar i trådläge, kan andelar större än 100 % rapporteras. Man kan växla trådläge med det interaktiva kommandog ”H”.

För multiprocessormiljöer gäller även att, om Irix-läget är Av, kommer top köra i Solaris-läge där en uppgifts cpu-användning delas med det totala antalet CPU:er. Man växlar Irix-/Solaris-lägen med det interaktiva kommandot ”I”.

Obs: när man kör i skogsvyläge (”V”) med barn infällda (”v”) kommer detta fält även inkludera CPU-tiden för dessa osynliga barn. Se avsnittet 4c. UPPGIFTSOMRÅDETS kommandon, INNEHÅLL för mer information om växlarna ”V” och ”v”.

%CUB  —  CPU-utnyttjande

Detta fält är identiskt med %CUA nedan, förutom att procentsatsen även avspeglar skördade barnprocesser.

%CUA  —  CPU-utnyttjande

En uppgifts totala CPU-användning dividerat med den gångna körtiden, uttryckt som en procentsats.

Om en process för närvarande visar högt CPU-användande kan detta fält hjälpa till att avgöra om sådant beteende är normalt. Omvänt, om en proces har lågt CPU-användande för närvarande kan %CUA avspegla högre historiska behov över dess livstid.

%MIN  —  Minnesanvändning (RES)

En uppgifts aktuella residenta andel av tillgängligt fysiskt minne.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

AGID  —  Autogruppidentifierare

Autogruppidentifieraren som hör ihop med en process. Denna funktion fungerar tillsammans med CFS-schemaläggaren för att förbättra interaktiv skrivbordsprestanda.

När /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled är satt skapas en ny autogrupp för varje ny session (se SID). Alla processer som avgrenats därefter i den sessionen ärver medlemskapet i denna autogrupp. Kärnan försöker likafördela CPU-sykler över sådana grupper. Alltså, en autogrupp med många CPU-intensiva processer (t.ex. make -j) kommer inte att dominera en autogrupp med endast en eller två processer.

När -1 visas betyder det att denna information inte är tillgänglig.

AGNI  —  Autogruppens nice-värde

Autogruppens nice-värde vilket påverkar schemaläggningen för alla processer e den gruppen. Ett negativt nice-värde betyder högre prioritet, medan ett positivt nice-värde betyder lägre prioritet.

KGNAMN  —  Styrgruppsnamn

Namnet på kontrollgruppen vilken en process hör, eller ”-” om inte tillämpligt för den processen.

Detta kommer typiskt vara den sista posten i den fullständiga listan av kontrollgrupper som visas under nästa rubrik (KGRUPPR). Och liksom gäller där, har detta fält variabel bredd.

KGRUPPR  —  Styrgrupper

Namnen på kontrollgrupperna till vilken en process hör, eller ”-” om inte tillämpligt för den processen.

Kontrollgrupper gör att man kan allokera resurser (cpu, minne, nätverksbandbredd, etc.) bland installationsdefinierade grupper av processer. De möjliggör finkorning styrning av allokeringen, nekandet, prioriteringen, hanteringen och övervakningen av dessa resurser.

Många olika hierarkier av kgrupper kan finnas samtidigt på ett system och varje hierarki är kopplat till ett eller flera subsystem. Ett subsystem representerar en ensam resurs.

Obs: Fältet KGRUPPR, till skillnad mot de flesta kolumner, har inte fast bredd. När det visas kommer det och alla andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till ett maximum 512 tecken). Trots det kan sådana fält med variabel bredd huggas av. Se avsnittet 5c. RULLA ett fönster för ytterligare information om hur man kommer åt avhuggen data.

KOD  —  Kodstorlek (KiB)

Mängden fysiskt minne som just nu ägnat åt körbar kod, även känt som den residenta textmängdens storlek eller TRS.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

KOMMANDO  —  Kommandonamn eller kommandorad

Visa kommandoraden som användes för att starta en uppgift eller namnet på det tillhörade programmet. Man växlar mellan kommandorad och namn med ”c”, vilket är både en kommandoradsflagga och ett interaktivt kommando.

När man har valt att visa kommandorader kommer processer utan en kommandorad som kärntrådar) visas med endast programnamnet i hakparentesr, som i detta exempel:
[kthreadd]

Detta fält kan även påverkas av visningsläget skogsvy. Se det interaktiva kommandot ”V” för ytterligare information om det läget.

Obs: Fältet KOMMANDO, till skillnad mot de flesta kolumner, har inte fast bredd. När det visas kommer det och alla andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till ett maximum 512 tecken). Trots det kan sådana fält med variabel bredd huggas av. Detta gäller särskilt för detta fält när kommandorader visas (det interaktiva kommandot interaktivt kommando). Se avsnittet 5c. RULLA ett fönster för ytterligare information om hur man kommer åt avhuggen data.

DATA  —  Data- + stackstorlek (KiB)

Mängden privat minne reserverat av en process. Detta är även känt även känt som den residenta datamängdens storlek eller DRS. Sådant minne behöver ännu inte vara mappat till fysiskt minne (RES) men kommer alltid att inkluderas i mängden virtuellt minne (VIRT).

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

FÖRLUP.  —  Förlupen körtid

Tidsåtgången sedan en process startades. Alltså, den senast startade uppgiften kommer visa det minsta tidsintervallet.

Värdet kommer uttryckas som ”HH,MM” (timmar,minuter) men är föremål för ytterligare skalning om intervallet blir för stort för att passa kolumnbredden. Vid den tidpunkten kommer det att skalas till ’DD+HH’ (dagar+timmar) och möjligen därutöver.

MILJÖ  —  Milöjövariabler

Visa alla miljövariablerna, om några, som ses av respektive processer. Dessa variabler kommer visas sin råa ordning, inte den sorterade ordning man är van vid att se med ett ”set” utan argument.

Obs: Fältet MILJÖ, till skillnad mot de flesta kolumner, har inte fast bredd. När det visas kommer det och alla andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till ett maximum 512 tecken). Trots det kan sådana fält med variabel bredd huggas av. Detta gäller särskilt för detta fält. Se avsnittet 5c. RULLA ett fönster för ytterligare information om hur man kommer åt avhuggen data.

KÖRBAR  —  Körbars sökväg

Där det är tillgängligt är detta den fullständiga sökvägen till den körbara, inklusive programnamnet.

Obs: Fältet KÖRBAR har, till skillnad mot de flesta kolumner, inte fast bredd. När det visas kommer det plus eventuella andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till de maximala 512 tecknen).

Flaggor  —  Uppgiftens flaggor

Denna kolumn representerar uppgiftens aktuella schemaläggningsflaggor vilka uttrycks i hexadecimal notation och med nollor utelämnade. Dessa flaggor är officiellt dokumenterade i <linux/sched.h>.

GID  —  Grupp-Id

Den effektiva gruppens ID.

GRUPP  —  Gruppnamn

Den effektiva gruppens namn.

LOGID  —  Inloggningsanvändar-Id

Användar-ID:t som användes vid inloggning. När -1 visas betyder det att denna informaion inte är tillgänglig.

LXC  —  Lxc-behållarnamn

Namnet på den lxc-behållare i vilken uppgiften kör. Om en process inte kör inuti en behållare kommer ett streck (”-”) visas.

NI  —  Nice-värde

Nice-värdet på uppgiften. Ett negativt nice-värde betyder högre prioritet, medan ett positivt nice-värde betyder lägre prioritet. Noll i detta fält betyder helt enkelt att prioriteten inte kommer justeras när en uppgifts körbarhet bestäms.

Obs: Detta värde påverkar bara schemaläggningsprioritet relativt mot andra processer i samma autogrupp. Se fälten ”AGID” och ”AGNI” för ytterligare information om autogrupper.

NU  —  Senast kända NUMA-nod

Ett tal representerar NUMA-noden associerad med den senast använda processorn (”P”). När -1 visas betyder det att NUMA-information inte är tillgänglig.

Se de interaktiva kommandona ”2” och ”3” för ytterligare NUMA-möjligheter som påverkar sammanfattningsområdet.

OOMj  —  Justeringsfaktor för slut på minnet

Värdet, som går från -1000 till +1000, läggs till det aktuella slut-på-minnet-värdet (OOMv) vilket sedan används för att avgöra vilken uppgift som skall dödas när minnet är uttömt.

OOMv  —  Slut på minnet-värde

Detta värde, som går från 0 till +1000, används för att välja uppgift(er) att döda när minnet är uttömt. Noll översätts till ”döda aldrig” medan 1000 betyder ”döda alltid”.

P  —  Senast använd CPU (SMP)

Ett nummer som representerar den senast använda processorn. I en sann SMP-miljö kommer detta sannolikt ändras ofta eftersom kärnan avsiktligt använder svag affinitet. Dessutom kan själva körandet av top bryta denna svaga affinitet få fler processer att byta CPU oftare (på grund av den ökade efterfrågan på CPU-tid).

PGRP  —  Processgrupps-Id

Varje process är medlem av en unik processgrupp vilken används för att distribuera signaler och av terminaler för att skilja begäranden som sin indata och utdata. När en process skapas (grenas) blir den en medlem i sin förälders processgrupp. Enligt konvention är detta värde lika med process-ID (se PID) för den första medlemmen i processgruppen, kallad processgruppens ledare.

PID  —  Process-Id

En uppgifts unika process-ID, vilket periodiskt slår runt, men aldrig startar om på noll. I kärnans termer är det en körbar enhet definerad av en task_struct.

Detta värde kan även användas som: en processgrupps-ID (se PGRP); en sessions-ID för sessionsledaren (se SID); en trådgrupps-ID för trådgruppsledaren ((se TGID); och en TTY-processgrupps-iID för processgruppsledaren (se TPGID).

FPID  —  Föräldraprocess-Id

Uppgiftens förälders process-ID (pid).

PR  —  Prioritet

Uppgiftens schemaläggningsprioritet. Om man ser ”rt” i detta fält betyder det att uppgiften kör under schemaläggningprioritet för realtid.

Under linux är realtidsprioritet något missledande eftersom traditionellt operativsystemet självt inte gick att avbryta (preempt). Och medan kärna 2.6 kan göras avbrytbar (preemptible) är den inte alltid det.

ARSS  —  Andel resident minne, smaps (KiB)

Proportionen av denna uppgifts andel av ”RSS” där varje sida delas av antalet processer som delar den. Det är även summan av fälten ”ASan”, ”ASfb” och ”ASdelt”.

Till exempel, om en process ar 1000 residenta sidor själv och 1000 residenta sidor som delas med en annan process skulle dess ”ARSS” vara 1500 (gånger sidstorleken).

Att komma åt smaps-värden är 10× dyrare än annan minnesstatistik och data för andra användare kräver root-privilegier.

ASan  —  Andel anonymt minne, smaps (KiB)
ASfb  —  Andel filminne, smaps (KiB)
ASdelt  —  Andel shmem-minne, smaps (KiB)

I liket med vad som gällde för ”ARSS” ovan (total proportionell andel resident minne) representerar dessa fält andelen av denna uppgifts del av varje typ av minne dividerat med antalet processer som delar det.

Att komma åt smaps-värden är 10× dyrare än annan minnesstatistik och data för andra användare kräver root-privilegier.

RES  —  Storlek på resident minne (KiB)

En delmängd av den virtuella adressrymden (VIRT) som representerar det inte utväxlade fysiska minnet en uppgift just nu använder. Det är också summan av fälten ”RSan”, ”RSfb” och ”RSdl”.

Det kan inkludera privata anonyma sidor, privata sidor avbildade mot filer (inklusive programavbilder och delade bibliotek) plus delade anonyma sidor. Allt sådant minne stödjs av den växlingsfil som representeras separat under VÄXL.

Slutligen kan detta fält även inkludera delade filstödda sidor som, när de modifieras, beter sig som en dedikerad växlingsfil och alltså aldrig kommer påverka VÄXL.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

RSS  —  Resident minne, smaps (KiB)

En annan, mer exakt vy av processens ej utväxlade fysiska minne. Det hämtas från filen ”smaps_rollup” och är i allmänhet något större än det som visas för ”RES”.

Att komma åt smaps-värden är 10× dyrare än annan minnesstatistik och data för andra användare kräver root-privilegier.

RSan  —  Storlek på resident anonymt minne (KiB)

En delmängd av resident minne (RES) som representerar privata sidor inte avbildade mot en fil.

RSfb  —  Storlek på resident minne med bakomliggande fil (KiB)

En delmängd av resident minne (RES) som representerar de implicit delade sidor som stöds av programavbilder och delade bibliotek. Det inkluderar även explicita filavbildningar, både privata och delade.

RSlå  —  Storlek på resident låst minne (KiB)

En delmängd av resident minne (RES) som inte kan växlas ut.

RSdl  —  Storlek på resident delat minne (KiB)

En delmängd av resident minne (RES) som reprecenterar de explicit delade anonyma shm*/mmap-sidorna.

VAID  —  Verkligt användar-id

Det verkliga användar-ID:t.

VANV  —  Verkligt användarnamn

Det verkliga användarnamnet.

S  —  Processtatus

Status för uppgiften kan vara en av:
D
= oavbrytbar sömn
I
= inaktiv
R
= körande
S
= sovande
T
= stoppad av jobbstyrsignal
t
= stoppad av felsökare under spårning
Z
= zombie

Uppgifter som visas som körande bör man egentligen tänka på som redo att köra  —  deras task_struct är helt enkelt representerad i Linux körkö. Även utan en sann SMP-maskin kan man se flera uppgifter i detta tillstånd beroende på tops fördröjningsintervall och nice-värde.

DELT  —  Storlek på delat minne (KiB)

En delmängd av resident minne (RES) som kan användas av andra processer. Det kommer inkludera delade anonyma sidor och delade filstödda sidor. Det inkluderar även privata sidor som är avbildade på filer som representerar programavbilder och delade bibliotek.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

SID  —  Sessions-id

En session är en samling processgrupper (se PGRP), vanligen etablerad av inloggningsskalet. En nyavgrenad process går med i sin skapares session. Som konvention är detta värde lika med sessionens första medlems process-ID (se PID), kallad sessionsledaren, vilket vanligen är inloggningsskalet.

STARTAD  —  Starttidsintervall

Tidslängden sedan systemstarten när en process startades. Alltså kommer den senast startade uppgiften visa det största tidsintervallet.

Värdet kommer uttryckas som ”MM:SS” (minuter:sekunder). Men om intervallet är för stort för att få plats i kolumnbredden kommer det att skalas som ”HH,MM” (timmar,minuter) och möjligen därutöver.

SAID  —  Sparat användar-id

Det sparade användar-ID:t.

KOMPPGID  —  Komplementära grupp-id:n

Eventuella kompletterande gruppers ID:n etablerade vid inloggning eller ärvda från en uppgifts förälder. De visas i en kommaseparerad lista.

Obs: Fältet KOMPGID har, till skillnad mot de flesta kolumner, inte fast bredd. När det visas kommer det plus eventuella andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till de maximala 512 tecknen).

KOMPGRP  —  Komplementära gruppnamn

Eventuella kompletterande gruppers namn etablerade vid inloggning eller ärvda från en uppgifts förälder. De visas i en kommaseparerad lista.

Obs: Fältet KOMPGRP har, till skillnad mot de flesta kolumner, inte fast bredd. När det visas kommer det plus eventuella andra kolumner med variabel bredd allokeras all återstående skärmbredd (upp till de maximala 512 tecknen)

SANV  —  Sparat användarnamn

Det sparade användarnamnet.

VÄXL  —  Växlad storlek (KiB)

Den tidigare residenta delen av en uppgifts adressutrymme skrivet till växlingsfilen när fysiskt minne blir överanvänt.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

TGID  —  Trådgrupps-id

Trådgruppens ID som en uppgift hör till. Det är trådgruppledarens PID. I kärnans termer representerar det de uppgifter som delar en mm_struct.

TID  —  CPU-tid

Total CPU-tid uppgiften har använt sedan den startades. När kumulativt läge är listas varje process med cpu-tiden som den och dess döda barn har använt. Man växlar kumulativt läge med ”S”, vilket är både en kommandoradsflagga och ett interaktivt kommando. Se Det interaktiva kommandot ”S” för ytterligare information om detta läge.

TID+  —  CPU-tid, hundradelar

Samma som TID, men avspeglar mer noggrannhet genom hundradelar av sekunder.

TPGID  —  Tty-processgrupps-id

Förgrundsprocessens processgrupps-ID för den anslutna tty:n, eller -1 om en process inte är ansluten till en terminal. Enligt konvention är detta värde lika med processgruppsledarens (se PGRP) process-ID (se PID).

TTY  —  Styrande tty

Styrterminalens namn. Detta är vanligen enheten (serieporten, pty, etc.) processen startades ifrån, och vilken den använder för inmatning och utmatning. Dock behöver inte en terminal vara kopplad till en terminal, i vilket fall man ser en ”?” visad.

AID  —  Användar-id

Uppgiftens effektiva ägares användar-ID.

ANV  —  Använt minne (KiB)

Detta fält representerar ej växlat fysiskt minne en uppgift använder (RES) plus den utväxlade delen av dess adressutrymme (VÄXL).

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

ANVÄNDARE  —  Användarnamn

Uppgiftens effektiva ägares användarnamn.

URSS  —  Unika mängdens storlek

Den inte utväxlade andelen av fysiskt minne (”RSS”) som inte delas med någon annan process. Det härleds fron filen ”smaps_rollup”.

Att komma åt smaps-värden är 10× dyrare än annan minnesstatistik och data för andra användare kräver root-privilegier.

VIRT  —  Storleken på virtuellt minne (KiB)

Den totala mängden virtuellt minne som används av uppgiften. Den inkluderar all kod, data och delade bibliotek plus sidor som har växlats ut och sidor som har avbildats men inte använts.

Se ”ÖVERSIKT, Linux minnestyper” för ytterligare detaljer.

WKAN  —  Sover i en funktion

Detta fält kommer visa namnet på kärnfunktionen i vilken uppgiften just nu sover. Körande uppgifter kommer visa ett streck (”-”) i denna kolumn.

ioL  —  I/O-byte lästa

Antalet byte en process orsakade att de lästes från lagringsnivån.

Root-privilegier krävs för att visa ”io”-data för andra användare.

ioLåt  —  I/O-läsåtgärder

Antalet läs-I/O-åtgärder (systemanrop) för en process. Sådana anrop resulterar inte nödvändigtvis i faktisk fysisk disk-I/O.

ioS  —  I/O-byte skrivna

Antalet byte en process orsakade att de skickades till lagringsnivån.

ioSåt  —  I/O-skrivåtgärder

Antalet skriv-I/O-åtgärder (systemanrop) för en process. Sådana anrop resulterar inte nödvändigtvis i faktisk fysisk disk-I/O.

aSmu  —  Antal smutsiga sidor

Antalet sidor som har ändrats sedan de senast skrevs till extra lagring. Smutsiga sidor måste skrivas till extra lagring före den motsvarande fysiska minnesplatsen kan användas för någon annan virtuell sida.

Detta fält är föråldrat sedan linux 2.6 och är alltid noll.

aSmå  —  Antal större sidfel

Antalet stora sidfel som inträffat för en uppgift. Ett sidfel inträffar när en process försöker läsa från eller skriva till en virtuell sida som inte för närvarande finns i dess adressrymd. Ett stort sidfel är när extra lagring är inblandat i att göra sidan tillgänglig.

aSmå  —  Antal mindre sidfel

Antalet små sidfel som inträffat för en uppgift. Ett sidfel inträffar när en process försöker läsa från eller skriva till en virtuell sida som inte för närvarande finns i dess adressrymd. Ett litet sidfel blandar inte in åtkomst av extra lagring för att göra sidan tillgänglig.

nTR  —  Antal trådar

Antalet trådar kopplade till en process.

nrGRUPPER  —  CGROUP-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att dölja identiteten på styrgruppen i vilken processen är en medlem.

nrIPK  —  IPK-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera resurser för interprocesskommunikation (IPK) såsom System V IPC-objekt och POSIX-meddelandeköer.

nrMNT  —  MNT-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera monteringspunkter för filsystem och därmed erbjuder olika vyer av filsystemshierarkin.

nrNÄT  —  NÄT-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera resurser såsom nätverksenheter, IP-adresser, IP-ruttläggning, portnummer etc.

nrPID  —  PID-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera process-ID-nummer vilket betyder att de inte behöver vara unika. Alltså kan varje sådan namnrymd ha sin egen ”init/systemd” (PID nr. 1) för att hantera diverse initieringsuppgifter och skörda föräldralösa barnprocesser.

nrTID  —  TIDS-namnrymd

Inoden för namnrymden som låter processer se olika systemtider på ett sätt liknande det för UTS-namnrymden.

nrANV  —  ANVÄNDAR-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera användar- och grupp-ID-nummer. Alltså kan en process ha ett normalt opriviligierat anändar-ID utanför en användarnamnrymd medan den har användar-ID 0, men fullständiga root-privilegier, inuti den namnrymden.

nrUTS  —  UTS-namnrymd

Inoden för namnrymden som används för att isolera värdnamn och NIS-domännamn. UTS betyder helt enkelt ”UNIX Time-sharing System”.

vSt  —  Delta av antal stora sidfel

Antalet stora sidfel som har inträffat sedan den senaste uppdateringen (se aSto).

vSm  —  Delta av antal mindre sidfel

Antalet små sidfel som har inträffat sedan den senaste uppdateringen (se aSmå).

3b. HANTERING av fält
Efter att trycka det interaktiva kommandot ”f” (fälthantering) kommer man presenteras med en skärm som visar: 1) namnet på ”aktuellt” fönster; 2) det utsedda sorteringsfältet; 3) alla fält i deras aktuella ordning tillsammans med beskrivningar. Poster markerade med en asterisk är fält som visas just nu, i den mån skärmbredden tillåter.

Som intruktionerna på skärmen indikerar navigerar man mellan fälten med piltangenterna upp och ner. Tangenterna PgUp, PgDn, Home och End kan också användas för att snabbt nå det första eller sista tillgängliga fältet.

Piltangenten höger väljer ett fält för att flyttas och piltangenten vänster eller tangenten <Enter> fastställer det fältets placering.

Tangenten ”d” eller <mellanslag> växlar ett fälts visningsstatus, och därmed förekomsten eller frånvaron av asterisken.

Tangenten ”s” markerar ett fält som sorteringsfältet. Se avsnittet 4c. UPPGIFTSOMRÅDETS kommandon, SORTERING för ytterligare information om valet av sorteringsfält.

Tangenterna ”a” och ”w” kan användas för att bläddra igenom alla tillgängliga fönster och tangenterna ”q” eller <Esc> går ur fälthanteringen.

Fälthanteringsskärmen kan även användas för att ändra ”aktuell” fönster-/fältgrupp i antingen helskärmsläge eller alternativt visningsläge. Det som var målet när ”q” eller <Esc> trycktes kommer att göras aktuellt när man återgår till top-visningen. Se avsnittet 5. ALTERNATIVA SKÄRMARS utseende och det interaktiva kommandot ”g” för kunskap om aktuella fönster och fältgrupper.

Obs: ett fönster som har rullats horisontellt kommer att återställas om några fältändringar görs via fälthanteringsskärmen. Eventuell vertikal rullningsposition, däremot, kommer inte påverkas. Se avsnittet 5c. RULLA ett fönster för ytterligare information om att rulla vertikalt och horisontellt.

4. INTERAKTIVA kommandon

Listade nedan är ett kort register över kommandon i kategorier. Några kommandon förekommer mer än en gång  —  deras betydelse eller omfattning kan variera beroende på sammahanget i vilket de ges.

4a. Globala-kommandon
<Ent/Sp> ?, =, 0,
A, B, d, E, e, g, H, h, I, k, q, r, s, W, X, Y, Z,
^G, ^K, ^N, ^P, ^U, ^L, ^R
4b. Sammanfattningsområdets.kommandon
C, l, t, m, 1, 2, 3, 4, 5, !
4c. Uppgiftområdets-kommandon
Utseende: b, J, j, x, y, z
Innehåll: c, F, f, O, o, S, U, u, V, v, ^E
Storlek: #, i, n
Sortering: <, >, f, R
4d. FÄRGavbildning
<Ret>, a, B, b, H, M, q, S, T, w, z, 0 - 7
5b. Kommandon-för-fönster
-, _, =, +, A, a, G, g, w
5c. Rulla-ett-fönster
C, Upp, Ned, Vänster, Höger, PgUp, PgDn, Home, End
5d. Söka-i-ett-fönster
L, &
5e. Filtrera-i-ett-fönster
O, o, ^O, =, +

4a. GLOBALA kommandon
De globala interaktiva kommandona är alltid tillgängliga påde i helskärmsläge och alternativt visningsläge. Dock är några av dessa interaktiva kommandon inte tillgängliga när man kör i säkert läge.

Om man vill veta i förväg huruvida eller inte ens top har säkrats, fråga helt enkelt efter hjälp och titta på systemsammanfattningen på den andra raden.   
<Enter> eller <Mellanslag>  :Uppdatera visningen

Dessa kommandon väcker upp top och som följd av mottagande av någon indata kommer hela skärmen ritas om. De framtvingar även en uppdatering av eventuella ändringar i drift av cpu eller fysiskt minne.

Man kan använda vilken som helst av dessa tangenter om man har ett långt fördröjningsintervall och vill se den aktuella statusen.    

? | h  :Hjälp

Det finns två hjälpnivåer tillgängliga. Den första kommer ge en påminnelse om alla gruldäggande interaktiva kommandon. Om top är säkrad kommer den skärmen vara förkortad.

Att trycka ”h” eller ”?” på den hjälpskärmen kommer ta en till hjälp för de interaktiva kommandon som är tillämpliga på alternativt visningsläge.    

=  :Gå ur visningsbegränsningar

Tar bort begränsningar på vad som visas. Detta kommando kommer återställa kommandon ”i” (inaktiva uppgifter), ”n” (max uppgifter), ”v” (dölj barn) och ”F” fokus som kan vara aktiva. Det avslutar också PID-monitorering, användarfiltrering, annan filtrering, lokaliseringsbearbetning och kombinera-Cpu-läge.

Dessutom, om fönstret har rullats kommer det at återställas av detta kommando.    

0  :Nollundertryckningsväxel

Detta kommando styr huruvida nollor visas eller undertrycks för många av fälten i ett uppgiftsfönster. Fält som AID, GID, NI, PR eller P påverkas inte av denna växel.    

A  :Alternativt visningslägesväxel

Detta kommando kommer att byta mellan helskärmsläge och alternativt visningsläge. Se avsnittet 5. ALTERNATIVA SKÄRMARS utseende och det interaktiva kommandot ”g” för insikt i aktuella fönster och fältgrupper.    

B  :Fetstil-avaktiverings/aktiveringsväxel

Detta kommando kommer påverka användningen av terminalegenskapen feltstil och ändrar både sammanfattningsområdet och .sp 40u                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                            

 
   

procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se