Manpages

NAAM

sort - sort lines of text files

SAMENVATTING

sort [OPTIE]... [BESTAND]...
sort
[OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

BESCHRIJVING

Stuurt gegeven BESTAND(en samengevoegd en) gesorteerd naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

(Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.) Sorteeropties:
-b
, --ignore-leading-blanks

voorloopwitruimte negeren

-d, --dictionary-order

alleen witruimte, letters en cijfers beschouwen

-f, --ignore-case

kleine letters als hoofdletters beschouwen

-g, --general-numeric-sort

volgens algemene numerieke waarden vergelijken

-i, --ignore-nonprinting

alleen afdrukbare tekens beschouwen

-M, --month-sort

ordenen: (onbekend) < ’JAN’ < ... < ’DEC’

-h, --human-numeric-sort

leesbare getallen vergelijken (bijv.: 2K 1G)

-n, --numeric-sort

ordenen volgens numerieke waarden

-R, --random-sort

husselen, maar identieke sleutels groeperen; zie shuf(1)

--random-source=BESTAND

willekeurige bytes uit dit bestand halen

-r, --reverse

het resultaat van de vergelijking omkeren

--sort=WIJZE

volgens deze methode sorteren; WOORD kan zijn: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V

-V, --version-sort

logisch sorteren op (versie)nummers in de naam

Andere opties:
--batch-size
=NMERGE

hoogstens dit aantal invoeren ineens samenvoegen; bij meer, tijdelijke bestanden gebruiken

-c, --check, --check=diagnose-first

controleren of invoer gesorteerd is; niet sorteren

-C, --check=quiet, --check=silent

als -c, maar geen melding geven bij de eerste verkeerde regel

--compress-program=PROG

tijdelijke bestanden met PROG comprimeren; decomprimeren met ’PROG -d

--debug

het regeldeel markeren waarop gesorteerd wordt, en waarschuwingen geven bij vreemd gebruik

--files0-from=BESTAND

de invoer lezen uit bestanden die opgesomd staan in BESTAND (elke naam eindigt op NUL); als BESTAND ’-’ is, dan de namen van standaardinvoer lezen

-k, --key=SLEUTELOPGAVE

sorteren via een sleutel; de SLEUTELOPGAVE geeft locatie en type (zie hieronder)

-m, --merge

gesorteerde bestanden samenvoegen; niet sorteren

-o, --output=BESTAND

resultaat naar BESTAND i.p.v. naar standaarduitvoer

-s, --stable

het sorteren stabiliseren door uitschakelen van de noodvergelijking als niets werkt

-S, --buffer-size=GROOTTE

te gebruiken grootte voor hoofdgeheugenbuffer

-t, --field-separator=TEKEN

veldscheidingsteken i.p.v. overgang naar witruimte

-T, --temporary-directory=MAP

te gebruiken map voor tijdelijke bestanden, in plaats van $TMPDIR of /tmp; meerdere opties geven meerdere mappen

--parallel=AANTAL

te gebruiken aantal parallelle sorteerprocessen

-u, --unique

zonder -c: van gelijken alleen de eerste tonen; met -c: op strikte ordening controleren

-z, --zero-terminated

regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

SLEUTELOPGAVE is van de vorm VN[.TP][OPTIES][,VN[.TP][OPTIES]] voor de starten stopposities, waarin VN het veldnummer is en TP de tekenpositie in het veld, beide tellend vanaf 1, en de stoppositie is standaard het eind van de regel. Als noch -t noch -b gegeven is, worden tekens in een veld geteld vanaf het begin van de voorafgaande witruimte. OPTIES bestaat uit één of meer éénletter sorteeropties [bdfgiMnRrV], die globale sorteeropties voor die sorteersleutel overstijgen. Als er geen enkele sleutel gegeven is, dan wordt de hele regelals sleutel gebruikt. Gebruik --debug om sleutelgebruik te diagnosticeren.

GROOTTE mag gevolgd worden door een vermenigvuldigingsachtervoegsel: % =1% van het geheugen, b =1, K =1024 (standaard), M =1024*1024, G ==1024*1024*1024, en zo verder voor T, P, E, Z, en Y.

**WAARSCHUWING**: De taalregio gespecificeerd in de omgeving beïnvloedt de sorteervolgorde. Stel ’LC_ALL=C’ in voor de traditionele sorteervolgorde die de gewone bytewaarde gebruikt.

AUTEUR

Geschreven door Mike Haertel en Paul Eggert.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

shuf(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>;
of lokaal via: info '(coreutils) sort invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS