Manpages

NAZWA

read - odczyt z deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

read() próbuje odczytać maksymalnie count bajtów z deskryptora plików fd do bufora, którego początek znajduje się w buf.

Jeśli count jest równe zero, read() zwraca zero i nic więcej się nie dzieje. Jeśli count jest większe niż SSIZE_MAX, wynik jest nieokreślony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtów (zero oznacza koniec pliku), oraz o tę wartość przesuwana jest pozycja w pliku. Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba żądanych bajtów; może się to zdarzyć np. ponieważ chwilowo dostępnych jest mniej bajtów (może z powodu bliskości końca plików, a może z powodu czytania z potoku lub z terminala), lub ponieważ read() zostało przerwane sygnałem. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. W tym wypadku nie jest określone czy pozycja w pliku się zmieni.

BŁĘDY

EINTR

Wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych.

EAGAIN

Przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące we/wy, a nie ma akurat danych dostępnych do odczytania natychmiast.

EIO

Błąd we/wy. Zdarza się to na przykład, gdy proces jest w grupie procesów tła próbuje czytać z kontrolującego tty, i blokuje lub ignoruje sygnał SIGTTIN, lub jego grupa procesów jest osierocona. Może się to również zdarzyć, gdy wystąpi niskopoziomowy błąd we/wy podczas odczytu z dysku lub taśmy.

EISDIR

fd odnosi się do katalogu.

EBADF

fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu.

EINVAL

fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.

EINVAL

fd jest skojarzony z obiektem, który nie jest odpowiedni dla odczytu.

EFAULT

buf wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

Mogą się pojawić inne błędy, zależnie od obiektu skojarzonego z fd. POSIX zezwala by read którego przerwano po odczytaniu fragmentu danych zwrócił -1 (z errno ustawionym na EINTR) lub by zwróćił ilość odczytanych bajtów.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA

Na systemach plików NFS, odczytanie niewielkiej ilości danych spowoduje uaktualnienie znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Następne wywołania tego nie uczynią. Jest to związana z buforowaniem atrybutów po stronie klienta, gdyż większość (jeżeli nie wszystkie) klienty NFS pozostawiają uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po stronie klienta, odbywające się z buforów klienta nie spowodują uaktualnienia atime na serwerze, gdyż nie ma wówczas odczytów po stronie serwera. Semantykę UNIX-a można uzyskać poprzez wyłączenie buforowania atrybutów po stronie klienta. Jednakże, w większości przypadków spowoduje to istotny wzrost obciążenia serwera i zmniejszy wydajność.

Wiele systemów plików i dysków jest uważane za dostatecznie szybkie, aby implementacja O_NONBLOCK była uważana za zbędną. Tak więc, O_NONBLOCK może nie być dostępne dla plików i/lub dysków.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2), readdir(2), readlink(2), select(2), write(2), fread(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 read

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.