Manpages

NOM

po4a−updatepo − actualitza la traducció (en format po) de la documentació

SINOPSI

po4a−updatepo −f <fmt> (−m <principal.doc>)+ (−p < XX .po>)+

( XX .po són les sortides, tots els altres són l’entrada)

DESCRIPCIÓ

L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

El guió "po4a−updatepo" està a càrrec d’actualitzar els fitxers po per què reflecteixin els canvis fets al fitxer de documentació original. Per això, converteix el fitxer de documentació en un fitxer pot, i després crida msgmerge(1) sobre aquest nou pot i els fitxers po proporcionats.

És possible proporcionar més d’un fitxer po (si vol actualitzar més d’un idioma a la vegada), i diversos fitxers de documentació (si vol emmagatzemar les traduccions de diversos documents en els mateixos fitxers po).

Si el document principal té caracters no−ascii, convertirà els fitxers po a utf−8 (si no ho eren ja), per tal de permetre caracters no−estàndards de forma independent de la cultura.

COMMAND-LINE OPTIONS

−f, −−format

Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l’opció −−help−format per veure el llistat de formats disponibles.

−m, −−master

Fitxer(s) que contenen el document principal a traduir.

−M, −−master−charset

Joc de caracters dels fitxers que contenen el document a traduir. Tingui en compte que tots els fitxers han de tenir el mateix joc de caracters.

−p, −−po

Fitxer(s) po a actualitzar. Si aquests no existeixen, "po4a−updatepo" els crearà.

−o, −−option

Extra option(s) to pass to the format plugin and other po4a internal module. Specify each option in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.

−h, −−help

Mostra un breu missatge d’ajuda.

−−help−format

List the documentation format handled by po4a.

−V, −−version

Mostra la versió dels guions i acaba.

−v, −−verbose

Incrementa el nivell d’informació del programa.

−d, −−debug

Mostra alguna informació de depuració.

CONSULTEU TAMBÉ

po4a(7), po4a−gettextize(1), po4a−translate(1), po4a−normalize(1).

AUTORS

 Denis Barbier <barbier [AT] linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu [AT] hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat [AT] gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 per SPI , inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING ).

COMMENTS